Sapratu

Šī tīmekļa vietne izmanto sīkdatnes. Piekrītot sīkdatņu izmantošanai, tiks nodrošināta tīmekļa vietnes optimāla darbība.
Turpinot vietnes apskati, jūs piekrītat, ka izmantosim sīkdatnes jūsu ierīcē. Savu piekrišanu jūs jebkurā laikā varat atsaukt, nodzēšot saglabātās sīkdatnes.
Lasīt vairāk

Izskatāmais jautājums Statuss
1. Par Siguldas novada Attīstības programmas 2018.-2024. gadam apstiprināšanu.
Apstiprināts
2. Par grozījumiem Siguldas novada pašvaldības domes 2017.gada 7.septembra iekšējos noteikumos Nr.4/2017 “Par finansējuma piešķiršanu sporta veidiem un sporta pasākumu organizēšanai Siguldas novadā”.
Apstiprināts
3. Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu zemes vienību ar adresi Priežu iela 4, Priežu iela 7, Pulkveža Brieža iela 1, Pulkveža Brieža iela 3, Sigulda, un zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 8015 003 1423, 8015 003 1422, 8015 003 1421, 8015 003 0167, 8015 003 1412, 8015 003 1415, 8015 003 0115 apvienošanai un robežu pārkārtošanai.
Apstiprināts
4. Par lokālplānojuma izstrādes izbeigšanu Leona Paegles ielā 19 un 21, Jāņa Poruka ielā 11, 12A, 13 un 14, Lāčplēša ielā 9A, starpgabalā ar kadastra apzīmējumu 8015 002 007 un daļā no Ainas ielas, Jāņa Poruka ielai un Leona Paegles ielai, Siguldā, Siguldas novadā.
Apstiprināts
5. Par izmaiņām Administratīvās komisijas sastāvā.
Apstiprināts
6. Par dzīvokļa īpašuma “Jaunsētas”-3, Siguldas pagastā, Siguldas novadā, izsoles noteikumu apstiprināšanu.
Apstiprināts
7. Par Siguldas novada pašvaldībai piederošās SIA “Rīgas Apriņķa Avīze” kapitāla daļu izsoles noteikumu apstiprināšanu.
Apstiprināts
8. Par Siguldas novada pašvaldības kustamās mantas – automašīnas RENAULT THALIA ar numuru FV 9948 nodošanu atsavināšanai.
Apstiprināts
9. Par Siguldas novada pašvaldības kustamās mantas – automašīnas FORD TRANSIT ar numuru GH 5822 nodošanu atsavināšana.
Apstiprināts
10. Par pašvaldībai piederošā zemes gabala Šveices ielā 8B, Siguldā, Siguldas novadā, atsavināšanu.
Apstiprināts
11. Par grozījumiem Siguldas novada pašvaldības domes 2017.gada 28. septembra saistošajos noteikumos Nr.26 “Par materiālās palīdzības pabalstiem Siguldas novadā”” apstiprināšanu.
Apstiprināts
12. Par grozījumiem Siguldas novada pašvaldības domes 2017.gada 10.augusta saistošajos noteikumos Nr.20 “Siguldas novada pašvaldības nolikums”.
Apstiprināts
13. Par Siguldas novada pašvaldības un biedrības “Aicinājums Tev” 2016.gada 11.aprīļa Patapinājuma līguma Nr.2016/310 darbības izbeigšanu pirms termiņa un Nomas līguma noslēgšanu.
Apstiprināts
14. Par Siguldas novada pašvaldības un biedrības “Cerību spārni” 2015.gada 5.novembra Patapinājuma līguma Nr.2015/840 darbības izbeigšanu pirms termiņa un Nomas līguma noslēgšanu.
Apstiprināts
15. Par grozījumiem Siguldas novada pašvaldības domes 2017.gada 19.oktobra lēmumā “Par Siguldas novada Pašvaldības policijas nolikuma apstiprināšanu”.
Apstiprināts
16. Par Siguldas novada pašvaldības struktūrvienību un iestāžu sniegto maksas pakalpojumu cenrāža apstiprināšanu.
Apstiprināts
17. Par izcenojumu noteikšanu Siguldas novada Mores pamatskolas pusdienu izmaksām iestādes darbiniekiem.
Apstiprināts
18. Par atbalstu jaunas izglītības programmas “Populārā un džeza mūzika” izveidei Siguldas Mākslu skolā “Baltais Flīģelis”.
Apstiprināts
19. Par grozījumiem Siguldas novada pašvaldības domes 2016.gada 3.februāra saistošajos noteikumos Nr.5 „Par kārtību, kādā Siguldas novada pašvaldība sedz izmaksas pirmsskolas izglītības programmas privātajai izglītības iestādei un bērnu uzraudzības pakalpojumu sniedzējam”” apstiprināšanu.
Apstiprināts
20. Par nekustamā īpašuma nodokļa pārrēķinu.
Apstiprināts
21. Par pašvaldības budžetā ieskaitāmo nodokļu parādu un ar tiem saistītās nokavējuma naudas dzēšanu.
Apstiprināts
22. Par pašvaldības budžetā ieskaitāmo nodokļu parādu un ar tiem saistītās nokavējuma naudas dzēšanu.
Apstiprināts
23. Par pašvaldības budžetā ieskaitāmo nodokļu parādu un ar tiem saistītās nokavējuma naudas dzēšanu.
Apstiprināts
24. Par zemes gabala daļas iznomāšanu.
Apstiprināts
25. Par neatgūstamo parādu norakstīšanu.
Apstiprināts
26. Par neatgūstamo parādu norakstīšanu.
Apstiprināts
27. Par neatgūstamo parādu norakstīšanu.
Apstiprināts
28. Par neatgūstamo parādu norakstīšanu.
Apstiprināts
29. Par neatgūstamo parādu norakstīšanu.
Apstiprināts
30. Par neatgūstamo parādu norakstīšanu.
Apstiprināts
31. Par neatgūstamo parādu norakstīšanu.
Apstiprināts
32. Par papildu līdzfinansējumu Dienas aprūpes centra personām ar garīga rakstura traucējumiem uzturēšanai.
Apstiprināts
33. Par Siguldas novada Jaunrades centra dalību Erasmus+ projektā „Domā Domas Domē II daļa”.
Apstiprināts
34. Par Siguldas novada pašvaldības kapitālsabiedrību maksas pakalpojumiem.
Apstiprināts
35. Par SIA “SALTAVOTS” pamatkapitāla palielināšanu.
Apstiprināts
36. Par attiecināmajām pakalpojuma izmaksām.
Apstiprināts
37. Par telpu nomu IK “DARR”.
Apstiprināts
38. Par grozījumiem Siguldas novada pašvaldības domes 2017.gada 18.janvāra lēmumā “Par kredīta ņemšanu””.
Apstiprināts
39. Par grozījumiem Siguldas novada pašvaldības domes 2017.gada 17.maija lēmumā “Par aizņēmuma ņemšanu”.
Apstiprināts
40. Par grozījumiem Siguldas novada pašvaldības domes 2017.gada 8.februārī apstiprinātajā Siguldas novada Siguldas pilsētas pirmsskolas izglītības iestādes “Pasaciņa” nolikumā.
Apstiprināts
41. Par Siguldas Sporta centra kustamās mantas nomas maksas noteikšanu un iznomāšanu.
Apstiprināts
42. Par grozījumiem Siguldas novada pašvaldības domes 2017.gada 1.marta lēmumā “Par līdzfinansējuma piešķiršanu kultūras projektiem” (prot. Nr.4, 3.§).
Apstiprināts
43. Par grozījumiem Siguldas novada pašvaldības domes 2017.gada 9.novembra lēmumā “Par Siguldas pilsētas SIA „JUMIS” sadzīves atkritumu apsaimniekošanas tarifa apstiprināšanu”.
Apstiprināts
Izskatāmais jautājums Statuss
1. Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu zemes vienības ar adresi „Vecrūpnieki", Mores pagastā, Siguldas novadā, sadalīšanai divās daļās.
Apstiprināts
2. Par zemes iznomāšanu.
Apstiprināts
3. Par zemes nomu garāžas uzturēšanai.
Apstiprināts
4. Par pirmpirkuma tiesību izmantošanu uz nekustamo īpašumu.
Apstiprināts
5. Par pirkuma līguma darbības atjaunošanu.
Apstiprināts
6. Par pašvaldības Sociālās aprūpes mājas „Gaismiņas” sniegto ilgstošās sociālās aprūpes maksas pakalpojuma izcenojumu noteikšanu.
Apstiprināts
7. Par telpas daļas iznomāšanu VAS „Latvijas Pasts” pasta pakalpojumu nodrošināšanai.
Apstiprināts
8. Par cirsmas nodošanu atsavināšanai Siguldas novada pašvaldībai piederošajā nekustamajā īpašumā „Čiekuri”.
Apstiprināts
9. Par cirsmas nodošanu atsavināšanai Siguldas novada pašvaldībai piederošajā nekustamajā īpašumā „Kreiļi”.
Apstiprināts
10. Par iekšējo noteikumu „Līgumu aprites kārtības noteikumi” apstiprināšanu.
Apstiprināts
11. Par zemes gabala nodošanu īpašumā bez atlīdzības atbilstoši privatizētā objekta kopīpašuma domājamai daļai.
Apstiprināts
12. Par Siguldas novada pašvaldības saistošo noteikumu „Par ģimenes vai atsevišķi dzīvojošas personas atzīšanu par trūcīgu vai maznodrošinātu un sociālās palīdzības pabalstiem Siguldas novadā” apstiprināšanu.
Apstiprināts
13. Par grozījumiem iekšējos noteikumos „Iepirkumu organizēšanas kārtība Siguldas novada pašvaldībā”.
Apstiprināts
14. Par grozījumiem Siguldas novada pašvaldības domes 2016.gada 3.februāra lēmumā „Par kredīta ņemšanu”.
Apstiprināts
15. Par zemes īpašumu ar pazemes komunikācijām dāvinājuma pieņemšanu.
Apstiprināts
16. Par Siguldas novada pašvaldības apbalvojuma Atzinība piešķiršanu Andrim Vīgantam.
Apstiprināts
Izskatāmais jautājums Statuss
1. Par Siguldas novada pašvaldības apbalvojumu Atzinība nominācijās “Goda novadnieks” un “Gada cilvēks”.
Apstiprināts
2. Par zemes nomu garāžas uzturēšanai.
Apstiprināts
3. Par piedalīšanos projektā "Ieguldījumi meža platību paplašināšanā un meža dzīvotspējas uzlabošanā“.
Apstiprināts
4. Par Siguldas novada pašvaldības konkursa “Siguldas novada uzņēmēju gada balva” vērtēšanas komisijas sastāva apstiprināšanu.
Apstiprināts
5. Par iekšējo noteikumu “Par Siguldas novada pašvaldības klientu apkalpošanas standartu” apstiprināšanu.
Apstiprināts
6. Par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu nekustamajam īpašumam ar nosaukumu “Plānupe”, Allažu pag., Siguldas nov., un darba uzdevuma apstiprināšanu.
Apstiprināts
7. Par Siguldas novada pašvaldības Sociālā dienesta nolikuma apstiprināšanu.
Apstiprināts
8. Par Siguldas novada kultūras projektu finansēšanas konkursa komisijas apstiprināšanu.
Apstiprināts
9. Par dāvinājuma līgumu atlīdzības nozīmē slēgšanu.
Apstiprināts
10. Par grozījumiem Siguldas novada pašvaldības domes 2017.gada 29.jūnija lēmumā “Par piedalīšanos projektā „Siguldas Valsts ģimnāzijas un Siguldas 1.pamatskolas atjaunošana, pārbūve, un materiāltehniskās bāzes modernizācija” un finansējuma piešķiršanu” (prot.Nr.12, §2).
Apstiprināts
11. Par Siguldas novada pašvaldības kustamās mantas – profesionālo virtuves tehnoloģisko iekārtu nodošanu atsavināšanai.
Apstiprināts
12. Par pašvaldībai piederošā nekustamā īpašuma Senču ielā 3-2, Siguldā, Siguldas novadā, atsavināšanu.
Apstiprināts
13. Par pirkuma līguma noslēgšanu par pašvaldībai piederošā zemes gabala „Kalnairītes”, Siguldas pagastā, Siguldas novadā.
Apstiprināts
14. Par pašvaldībai piederošā dzīvokļa īpašuma “Jaunsētas”-3, Siguldas pagastā, Siguldas novadā, atsavināšanu.
Apstiprināts
15. Par Siguldas novada pašvaldības kustamās mantas – autobusa ISUZU TURQUOISE ar numuru FR3460 nodošanu atsavināšanai.
Apstiprināts
16. Par Siguldas pilsētas SIA „JUMIS" sadzīves atkritumu apsaimniekošanas tarifa apstiprināšanu.
Apstiprināts
17. Par nolikuma “Siguldas novada pašvaldības konkursa “Siguldas novada kultūras un izklaides pasākumu mērķprogrammas finansēšanas konkurss” nolikums” apstiprināšanu un konkursa komisijas izveidošanu.
Apstiprināts
18. Par grozījumiem Siguldas novada pašvaldības domes 2017.gada 18.janvāra saistošajos noteikumos Nr. 2 „Par Siguldas novada pašvaldības budžetu 2017. gadam”.
Apstiprināts
19. Par iekšējo noteikumu “Par Siguldas novada Kultūras pārvaldes struktūrvienību telpu izmantošanu” apstiprināšanu.
Apstiprināts
20. Par maksāšanas paziņojumiem par nekustamā īpašuma nodokli.
Apstiprināts
21. Par Siguldas Mākslu skolas “Baltais Flīģelis” interešu izglītības pulciņu maksas un mūzikas instrumentu nomas maksas cenrāža apstiprināšanu.
Apstiprināts
22. Par pašvaldības aģentūras “Siguldas Attīstības aģentūra” administratīvajām izmaksām.
Apstiprināts
23. Par Siguldas novada pašvaldības domes saistošo noteikumu Nr.__ “Grozījumi Siguldas novada pašvaldības domes 2013.gada 25.septembra saistošajos noteikumos Nr. 32. „ Siguldas novada pašvaldības aģentūras „Siguldas Attīstības aģentūra” nolikums” apstiprināšanu.
Apstiprināts
Izskatāmais jautājums Statuss
1. Par Siguldas novada pašvaldības Sporta pārvaldes nolikuma apstiprināšanu.
Apstiprināts
2. Par Siguldas novada pašvaldības Teritorijas attīstības pārvaldes nolikuma apstiprināšanu.
Apstiprināts
3. Par Siguldas novada pašvaldības Teritorijas attīstības pārvaldes Īpašumu un vides pārvaldības nodaļas nolikuma apstiprināšanu.
Apstiprināts
4. Par Siguldas novada pašvaldības Teritorijas attīstības pārvaldes Investīciju nodaļas nolikuma apstiprināšanu.
Apstiprināts
5. Par Siguldas novada pašvaldības domes saistošo noteikumu “Par kārtību Siguldas novada brīvpieejas bērnu rotaļu un sporta laukumos” apstiprināšanu.
Apstiprināts
6. Par SIA “Siguldas slimnīca” valdes locekļa iepriekšējā pilnvaru termiņā paveiktā izvērtēšanu un izvirzīšanu ievēlēšanai uz nākamo pilnvaru termiņu.
Apstiprināts
7. Par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu nekustamajam īpašumam ar adresi “Grīvnieki”, Siguldas pag.,, Siguldas nov., ar mērķi sadalīt zemes gabalu jaunas apbūves veikšanai.
Apstiprināts
8. Par detālplānojuma nekustamajam īpašumam “Jaunveldzes”, Stīveri, Allažu pagasts, Siguldas novads, izstrādes darba uzdevuma derīguma termiņa pagarināšanu.
Apstiprināts
9. Par zemes nomu stāvlaukuma iekārtošanai pie nekustamā īpašuma Lāčplēša ielā 14, Siguldā, Siguldas novadā.
Apstiprināts
10. Par grozījumiem zemes nomas līgumā.
Apstiprināts
11. Par zemes gabala Lakstīgalas ielā 5B, Siguldā, Siguldas novadā nodošanu īpašumā bez atlīdzības daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas dzīvokļu īpašniekiem.
Apstiprināts
12. Par Siguldas novada kultūras projektu finansēšanas konkursa prioritāšu noteikšanu un konkursa izsludināšanu.
Apstiprināts
13. Par Siguldas novada kultūras projektu finansēšanas konkursa nolikuma apstiprināšanu.
Apstiprināts
14. Par grozījumiem Siguldas novada pašvaldības domes 2014.gada 26.novembra nolikumā „Siguldas novada Pašvaldības policijas nolikums” (prot.Nr.22, 2.§).
Apstiprināts
15. Par Siguldas novada Pašvaldības policijas nolikuma apstiprināšanu.
Apstiprināts
16. Par grozījumiem Siguldas novada pašvaldības domes 2017.gada 10.augusta saistošajos noteikumos Nr.20 “Siguldas novada pašvaldības nolikums”.
Apstiprināts
17. Par iekšējo noteikumu “Par atbalstu kolektīvu, kas nav Siguldas novada pašvaldības dibinātie amatiermākslas kolektīvi, dalībai Vispārējos latviešu dziesmu un deju svētkos” apstiprināšanu.
Apstiprināts
18. Par Siguldas koncertzāles “Baltais Flīģelis” telpu nomas komercpakalpojuma cenrāža apstiprināšanu.
Apstiprināts
19. Par siltumenerģijas parādu nomaksu pašvaldības dzīvoklim.
Apstiprināts
20. Par līguma pirmstermiņa izbeigšanu.
Apstiprināts
21. Par līguma pirmstermiņa izbeigšanu.
Apstiprināts
22. Par zemes ierīcības projekta izstrādes nosacījumu izsniegšanu zemes vienību ar adresi Dzērveņu iela 1, 3, 5, 7, 9, 11, Sigulda, Siguldas nov., un zemes vienību ar kadastra apzīmējumiem 8015 002 0027, 8015 002 0028, 8015 002 0118 savstarpējo robežu pārkārtošanai un apvienošanai.
Apstiprināts
23. Par dzīvojamās platības izīrēšanu.
Apstiprināts
24. Par dzīvojamās platības izīrēšanu.
Apstiprināts
25. Par dzīvojamās platības izīrēšanu.
Apstiprināts
Izskatāmais jautājums Statuss
1. Par lokālplānojuma izstrādes uzsākšanu “Kreiļos”, Siguldas pagastā, Siguldas novadā, ar mērķi grozīt Siguldas novada teritorijas plānojumā 2012.- 2024. gadam noteikto funkcionālo zonējumu no Lauku zemes (L) uz Tehniskās apbūves teritoriju (TA).
Apstiprināts
2. Par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu nekustamajam īpašumam ar adresi “Sproģi”, Allažu pag., Siguldas nov., daudzdzīvokļu dzīvojamo māju kvartāla būvniecības uzsākšanai.
Apstiprināts
3. Par Siguldas novada attīstības programmas 2018.-2024. gadam projekta redakcijas nodošanu publiskajai apspriešanai.
Apstiprināts
4. Par zemes vienību daļu nodošanu bez atlīdzības.
Apstiprināts
5. Par Siguldas novada pašvaldības domes saistošo noteikumu “Par koku ciršanu ārpus meža Siguldas novada teritorijā” apstiprināšanu.
Apstiprināts
6. Par zemes nomu garāžas uzturēšanai.
Apstiprināts
7. Par zemes nomu garāžas uzturēšanai.
Apstiprināts
8. Par zemes nomu garāžas uzturēšanai.
Apstiprināts
9. Par zemes nomu garāžas uzturēšanai.
Apstiprināts
10. Par zemes ierīcības projektu apstiprināšanu īpašumam ar nosaukumu “Kalna Nurmiži”, Siguldas pag., Siguldas nov., zemes vienības (..) sadalīšanai divās daļās.
Apstiprināts
11. Par Siguldas novada pašvaldības domes saistošo noteikumu “Grozījumi Siguldas novada pašvaldības domes 2014.gada 17.decembra saistošajos noteikumos Nr.25 “Par atvieglojumu piemērošanu nekustamā īpašuma nodokļa maksātājiem Siguldas novadā”” apstiprināšanu.
Apstiprināts
12. Par Siguldas 1.pamatskolas dalību Erasmus+ projektā „Neither Place Nor Time Sets Us Apart”.
Apstiprināts
13. Par Siguldas pilsētas vidusskolas dalību Erasmus+ projektā „YOU CAN BE A HERO”.
Apstiprināts
14. Par grozījumiem Siguldas novada pašvaldības domes 2017.gada 10.augusta saistošajos noteikumos Nr.20 “Siguldas novada pašvaldības nolikums”.
Apstiprināts
15. Par grozījumiem Siguldas novada pašvaldības domes 2017.gada 18.janvāra nolikumā Nr.1 „Par atlīdzību Siguldas novada pašvaldībā”.
Apstiprināts
16. Par izmaiņām Siguldas novada pašvaldības Iepirkuma komisijas sastāvā.
Apstiprināts
17. Par Siguldas novada pašvaldības Sabiedrisko attiecību pārvaldes nolikuma apstiprināšanu.
Apstiprināts
18. Par Siguldas novada pašvaldības izpilddirektora vietnieka iecelšanu.
Apstiprināts
19. Par Siguldas novada pašvaldības izpilddirektora vietnieka saimnieciskajos jautājumos iecelšanu.
Apstiprināts
20. Par iekšējo noteikumu “Par Siguldas novada izglītības iestāžu telpu izmantošanu” apstiprināšanu un Izglītības iestāžu telpu iznomāšanas komisijas izveidošanu.
Apstiprināts
21. Par mēnešalgas noteikšanu Siguldas novada pašvaldības pamatizglītības, vidējās izglītības, profesionālās ievirzes izglītības, interešu izglītības iestāžu direktoriem un pirmsskolas iestāžu vadītājiem.
Apstiprināts
22. Par kārtību, kādā sadala 2017.gada 4 mēnešiem piešķirto valsts budžeta mērķdotāciju Siguldas novada pašvaldības izglītības iestādēm bērnu no piecu gadu vecuma izglītošanā nodarbināto pirmskolas izglītības pedagogu darba samaksai un Siguldas novada pašvaldības vispārējās pamatizglītības un vispārējās vidējās izglītības iestāžu pedagogu darba samaksai.
Apstiprināts
23. Par Siguldas novada pašvaldības saistošo noteikumu „Par materiālās palīdzības pabalstiem Siguldas novadā” apstiprināšanu.
Apstiprināts
24. Par SIA „Siguldas Sporta serviss” maksas pakalpojumu cenrāža apstiprināšanu.
Apstiprināts
25. Par grozījumiem nekustamā īpašuma nomas līgumā.
Apstiprināts
26. Par grozījumiem nekustamā īpašuma nomas līgumā.
Apstiprināts
27. Par Siguldas novada pašvaldības Finanšu pārvaldes nolikuma apstiprināšanu.
Apstiprināts
28. Par Siguldas Mākslu skolas “Baltais Flīģelis” rīkotā 5.Starptautiskā Lūcijas Garūtas jauno pianistu konkursa dalības maksas pakalpojuma cenrāža apstiprināšanu.
Apstiprināts
29. Par iekšējo noteikumu “Mobilo tālruņu un mobilo sakaru piešķiršanas un izmantošanas kārtība” apstiprināšanu.
Apstiprināts
30. Par Siguldas novada pašvaldības Izglītības pārvaldes nolikuma apstiprināšanu.
Apstiprināts
31. Par Siguldas novada pašvaldības domes 2014.gada 5.februāra noteikumu “Noteikumi par minimālo un maksimālo izglītojamo skaitu Siguldas novada pašvaldības vispārējo izglītības iestāžu klasēs” (prot. Nr.4, 9.§) atzīšanu par spēku zaudējušiem.
Apstiprināts
32. Par Siguldas novada Siguldas pilsētas pirmsskolas izglītības iestādes “Tornīši” nolikuma apstiprināšanu.
Apstiprināts
33. Par Siguldas novada pašvaldības apbalvojuma “Atzinība” piešķiršanu Vilnim Trupavniekam.
Apstiprināts
34. Par Siguldas novada pašvaldības domes saistošo noteikumu „Grozījums Siguldas novada domes 2016.gada 31.augusta saistošajos noteikumos Nr.33 „Par kārtību, kādā pašvaldība izīrē dzīvojamo telpu speciālistam”” apstiprināšanu.
Apstiprināts
35. Par grozījumiem Siguldas novada pašvaldības domes 2017.gada 17. maija lēmumā „Par līdzfinansējumu dzīvojamās mājas (..) pieslēgšanai centralizētajai ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmai” (prot. Nr.8, 40.§).
Apstiprināts
36. Par grozījumiem Siguldas novada pašvaldības domes 2017.gada 17. maija lēmumā „Par līdzfinansējumu dzīvojamās mājas (..) pieslēgšanai centralizētajai ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmai” (prot. Nr.8, 39.§).
Apstiprināts
37. Par grozījumiem Siguldas novada pašvaldības domes 2017.gada 17. maija lēmumā „Par līdzfinansējumu dzīvojamās mājas (..) pieslēgšanai centralizētajai ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmai” (prot. Nr.8, 33.§).
Apstiprināts
Izskatāmais jautājums Statuss
1. Par Siguldas novada pašvaldības domes saistošo noteikumu „Grozījumi Siguldas novada pašvaldības domes 2016.gada 12.oktobra saistošajos noteikumos Nr.40 „Par bērnu reģistrācijas, uzņemšanas un atskaitīšanas kārtību Siguldas novada pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādēs”” apstiprināšanu.
Apstiprināts
2. Par iekšējo noteikumu „Par finansējuma piešķiršanu sporta veidiem un sporta pasākumu organizēšanai Siguldas novadā” apstiprināšanu.
Apstiprināts
3. Par iesnieguma izskatīšanu.
Apstiprināts
4. Par Siguldas novada pašvaldības Iepirkuma komisijas nolikuma apstiprināšanu.
Apstiprināts
5. Par dāvinājuma līgumu atlīdzības nozīmē slēgšanu.
Apstiprināts
6. Par nekustamo īpašumu maiņu.
Apstiprināts
7. Par servitūta nodibināšanu.
Apstiprināts
8. Par izmaiņām Dzīvokļu komisijas sastāvā.
Apstiprināts
9. Par pašvaldībai piederošā zemes gabala “Kalnairītes”, Siguldas pagastā, Siguldas novadā, atsavināšanu.
Apstiprināts
10. Par ielu tirdzniecības kioska Ausekļa ielā 6, Siguldā, nomas tiesību izsoles atzīšanu par nenotikušu.
Apstiprināts
11. Par grozījumiem Siguldas novada pašvaldības domes 2016.gada 21.septembra nolikumā “Siguldas novada pašvaldības apbalvojumu nolikums”.
Apstiprināts
12. Par Klientu apkalpošanas pārvaldes nolikuma apstiprināšanu.
Apstiprināts
13. Par atļauju Līgai Sausiņai savienot amatus.
Apstiprināts
14. Par Siguldas Sporta skolas interešu izglītības pulciņu maksas noteikšanu.
Apstiprināts
15. Par Siguldas novada pašvaldības domes saistošo noteikumu „Grozījumi Siguldas novada pašvaldības domes 2016.gada 31.augusta saistošajos noteikumos Nr.33 „Par kārtību, kādā pašvaldība izīrē dzīvojamo telpu speciālistam”” apstiprināšanu.
Apstiprināts
16. Par dienesta viesnīcas telpu grupas izveidošanu Siguldas Sporta skolā.
Apstiprināts
17. Par iekšējo noteikumu “Kārtība, kādā tiek piešķirta un izīrēta dzīvojamās platība Laurenču sākumskolas dienesta viesnīcā un Siguldas Sporta skolas dienesta viesnīcā” apstiprināšanu.
Apstiprināts
18. Par iecelšanu amatā.
Apstiprināts
19. Par grozījumu izdarīšanu Siguldas novada pašvaldības domes 2017.gada 18.janvāra nolikumā „Par atlīdzību Siguldas novada pašvaldībā”.
Apstiprināts
20. Par domes priekšsēdētāja U.Mitrevica komandējumu.
Apstiprināts
21. Par finansējuma piešķiršanu.
Apstiprināts
22. Par finansējuma piešķiršanu.
Apstiprināts
23. Par finansējuma piešķiršanu.
Apstiprināts
24. Par dzīvojamās platības izīrēšanu.
Apstiprināts
25. Par maksas noteikšanu pagarinātās dienas grupu nodarbībām Siguldas 1.pamatskolā.
Apstiprināts
26. Par maksas noteikšanu pagarinātās dienas grupu nodarbībām Laurenču sākumskolā.
Apstiprināts
27. Par maksas noteikšanu pagarinātās dienas grupu nodarbībām Siguldas pilsētas vidusskolā.
Apstiprināts
28. Par dalību projektā „Eiropas nozīmes reto augu saglabāšana un biotopu atjaunošana Baltijas reģionā”.
Apstiprināts
29. Par maksu interešu izglītības programmu apguvei Laurenču sākumskolā.
Apstiprināts
Izskatāmais jautājums Statuss
1. Par aizņēmuma ņemšanu.
Apstiprināts
Izskatāmais jautājums Statuss
1. Par Siguldas novada pašvaldības saistošo noteikumu „Siguldas novada pašvaldības nolikums” apstiprināšanu.
Apstiprināts
2. Par Siguldas novada pašvaldības apbalvojuma Atzinība piešķiršanu Andai Timermanei.
Apstiprināts
3. Par Siguldas novada Siguldas pilsētas pirmsskolas izglītības iestādes „Pasaciņa” filiāles “Tornīši” nolikuma apstiprināšanu.
Apstiprināts
4. Par dzīvojamās platības izīrēšanu Laurenču sākumskolas struktūrvienībā “Dienesta viesnīca”.
Apstiprināts
5. Par zemes nomu garāžas uzturēšanai.
Apstiprināts
6. Par nekustamā īpašuma telpu nomas līguma un Zemes nomas līguma pagarināšanu.
Apstiprināts
7. Par izmaiņām Publisku izklaides un svētku pasākumu iesniegumu izskatīšanas komisijas sastāvā.
Apstiprināts
8. Par Siguldas novada vēlēšanu komisijas locekļu kandidātu apstiprināšanu un Siguldas novada vēlēšanu komisijas izveidošanu.
Apstiprināts
9. Par zemes nomu garāžas uzturēšanai.
Apstiprināts
10. Par Siguldas novada Domes (tagad – Siguldas novada pašvaldības domes) 2014.gada 13.augusta lēmuma „Par zemes piekritību” (prot.Nr.15§7) atcelšanu daļā.
Apstiprināts
11. Par Siguldas identitāti veidojoša tematiskā plānojuma izstrādi, izstrādes vadītāja un darba uzdevuma apstiprināšanu.
Apstiprināts
12. Par grozījumiem Siguldas novada pašvaldības 2016.gada 21.septembra nolikumā “Siguldas novada pašvaldības Finanšu pārvaldes nolikums”.
Apstiprināts
13. Par finansējuma piešķiršanu.
Apstiprināts
14. Par pašvaldībai piederošā zemes gabala “Kalnairītes”, Siguldas pagastā, Siguldas novadā, atsavināšanu.
Izskatīšana atlikta
15. Par nekustamajiem īpašumiem Dabreļa, Pēteralas, Kaupo un Televīzijas iela, Siguldā, Siguldas novadā.
Apstiprināts
16.Par ielu tirdzniecības kioska Ausekļa ielā 6, Siguldā, Siguldas novadā nomas tiesību izsoles rezultātu apstiprināšanu.
Apstiprināts
Izskatāmais jautājums Statuss
1. Par Siguldas novada pašvaldības domes 2017.gada 31.maija saistošo noteikumu Nr.17 “Par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu” precizētās redakcijas apstiprināšanu.
Apstiprināts
2. Par dalību Latvijas Kūrortpilsētu asociācijā.
Apstiprināts
3. Par dalību Vidzemes tūrisma asociācijā.
Apstiprināts
4. Par Administratīvās komisijas izveidošanu.
Apstiprināts
5. Par Iepirkuma komisijas izveidošanu.
Apstiprināts
6. Par Siguldas novada pašvaldības īpašuma atsavināšanas un izsoles komisijas izveidošanu.
Apstiprināts
7. Par Dzīvokļu komisijas sastāva apstiprināšanu.
Apstiprināts
8. Par Dzīvojamo māju privatizācijas komisijas sastāva apstiprināšanu.
Apstiprināts
9. Par Koncesiju uzraudzības komisijas sastāva apstiprināšanu.
Apstiprināts
10. Par grozījumiem 2005.gada 20.aprīļa nolikumā „Koncesiju uzraudzības komisijas nolikums”.
Apstiprināts
11. Par Siltumapgādes jautājumu komisijas sastāva apstiprināšanu.
Apstiprināts
12. Par Lauksaimniecības zemju darījumu uzraudzības komisijas sastāva apstiprināšanu.
Apstiprināts
13. Par Simbolikas komisijas sastāva apstiprināšanu.
Apstiprināts
14. Par Avārijas būvju (ēku) apsekošanas komisijas sastāva apstiprināšanu.
Apstiprināts
15. Par Siguldas pilsētvides un ainavu valdes sastāva apstiprināšanu.
Apstiprināts
16. Par Rīgas plānošanas reģiona attīstības padomes locekļa kandidāta apstiprināšanu.
Apstiprināts
17. Par Siguldas novada vēlēšanu komisijas locekļu kandidātu pieteikšanās termiņa pagarināšanu.
Apstiprināts
18. Par nomas līguma pagarināšanu.
Apstiprināts
19. Par iesnieguma izskatīšanu.
Apstiprināts
20. Par zemes lietošanas tiesību izbeigšanu.
Apstiprināts
21. Par zemes lietošanas tiesību izbeigšanu.
Apstiprināts
22. Par iesnieguma izskatīšanu.
Apstiprināts
23. Par zemes gabala nodošanu īpašumā bez atlīdzības atbilstoši privatizētā objekta kopīpašuma domājamai daļai.
Apstiprināts
24. Par finanšu līdzekļu ieplānošanu.
Apstiprināts
25. Par grozījumiem Siguldas novada pašvaldības domes 2017.gada 18.janvāra saistošajos noteikumos Nr. 2 „Par Siguldas novada pašvaldības budžetu 2017. gadam”.
Apstiprināts
26. Par zemes iznomāšanu.
Apstiprināts
27. Par iekšējo noteikumu “Iepirkumu organizēšanas kārtība Siguldas novada pašvaldībā” apstiprināšanu.
Apstiprināts
28. Par grozījumu izdarīšanu Siguldas novada pašvaldības domes 2016.gada 3.augustā apstiprinātajā Siguldas Sporta skolas nolikumā.
Apstiprināts
29. Par grozījumu izdarīšanu Siguldas novada pašvaldības domes 2017.gada 8.februārī apstiprinātajos Siguldas novada pašvaldības pirmsskolas izglītības iestāžu nolikumos.
Apstiprināts
30. Par Allažu pamatskolas nolikuma apstiprināšanu.
Apstiprināts
31. Par Siguldas 1.pamatskolas nolikuma apstiprināšanu.
Apstiprināts
32. Par Mores pamatskolas nolikuma apstiprināšanu.
Apstiprināts
33. Par grozījumu Siguldas novada pašvaldības domes 2016.gada 6.aprīļa nolikumā Nr.7/2016 “Siguldas Valsts ģimnāzijas nolikums”.
Apstiprināts
34. Par līguma pirmstermiņa izbeigšanu.
Apstiprināts
35. Par konkursa “Sakoptākais īpašums Siguldas novadā 2017” vērtēšanas komisijas sastāva apstiprināšanu.
Apstiprināts
36. Par ielu tirdzniecības kioska Ausekļa ielā 6, Siguldā iznomāšanu un izsoles noteikumu apstiprināšanu.
Apstiprināts
37. Par zemes nomu garāžas uzturēšanai.
Apstiprināts
38. Par iesnieguma izskatīšanu.
Apstiprināts
39. Par kopīga sadarbības projekta “Kultūra, vēsture, arhitektūra Gaujas un laika lokos” stratēģijas 2017.-2025.gadam apstiprināšanu.
Apstiprināts
40. Par grozījumiem Siguldas novada pašvaldības domes 2017.gada 12.aprīļa lēmumā “Par Siguldas sporta centra iznomāšanu SIA ”Siguldas sporta serviss””.
Apstiprināts
41. Par grozījumiem Siguldas novada pašvaldības domes 2016.gada 21.septembra lēmumā “Par Siguldas sporta un aktīvās atpūtas centra iznomāšanu SIA “Siguldas Pilsētas trase””.
Apstiprināts
42. Par zemes vienību maiņu.
Apstiprināts
43. Par grozījumiem Siguldas novada pašvaldības domes 2017.gada 17. maija lēmumā „Par līdzfinansējumu dzīvojamās mājas pieslēgšanai centralizētajai ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmai” (prot. Nr.8, 34.§).
Apstiprināts
44. Par Siguldas novada teritorijas plānojuma 2012 – 2024. gadam grozījumu izstrādes uzsākšanu.
Apstiprināts
45. Par grozījumiem 2017.gada 18.janvāra lēmumā “Par kredīta ņemšanu”.
Apstiprināts
46. Par Siguldas pilsētas vidusskolas organizētās bērnu un jauniešu vasaras nometnes dalības maksas apstiprināšanu.
Apstiprināts
47. Par Siguldas novada Jaunrades centra nolikuma apstiprināšanu.
Apstiprināts
48. Par Siguldas pilsētas vidusskolas nolikuma apstiprināšanu.
Apstiprināts
49. Par Siguldas Mākslu skolas “Baltais Flīģelis” nolikuma apstiprināšanu.
Apstiprināts
50. Par Laurenču sākumskolas nolikuma apstiprināšanu.
Apstiprināts
Izskatāmais jautājums Statuss
1. Par zemes nomu garāžas uzturēšanai.
Apstiprināts
2. Par piedalīšanos projektā „Siguldas Valsts ģimnāzijas un Siguldas 1.pamatskolas atjaunošana, pārbūve, un materiāltehniskās bāzes modernizācija” un finansējuma piešķiršanu.
Apstiprināts
3. Par izmaiņām Simbolikas komisijas sastāvā.
Apstiprināts
4. Par Siguldas novada domes saistošo noteikumu “Par sabiedrisko ūdenssaimniecības pakalpojumu sniegšanu un lietošanas kārtību Siguldas novadā ” precizētās redakcijas apstiprināšanu.
Apstiprināts
5. Par iesnieguma izskatīšanu.
Izskatīšana atlikta
6. Par zemes nodošanu bezatlīdzības lietošanā.
Apstiprināts
7. Par Siguldas novada Attīstības programmas 2011. – 2017. gadam aktualizētā Investīciju plāna apstiprināšanu.
Apstiprināts
8. Par Siguldas novada vēlēšanu komisijas locekļu skaitu un locekļu kandidātu pieteikšanās termiņu.
Apstiprināts
9. Par iecelšanu amatā.
Apstiprināts
10. Par iecelšanu amatā.
Apstiprināts
11. Par iecelšanu amatā.
Apstiprināts
12. Par Siguldas novada pašvaldības Dzīvokļu komisijas 17.03.2017. lēmuma Nr.6 (protokols Nr.6) apstrīdējumu.
Apstiprināts
13. Par Siguldas novada pašvaldības konkursa “Sakoptākais īpašums Siguldas novadā 2017” nolikuma apstiprināšanu.
Apstiprināts
14. Par piedalīšanos programmas ERASMUS+ projektā „EVS 4 Open-Minded Sigulda”.
Apstiprināts
15. Par Siguldas Valsts ģimnāzijas dalību Erasmus+ projektā „Jaunas pieejas matemātikas apguvē”.
Apstiprināts
16. Par Siguldas Sporta skolas organizētās bērnu un jauniešu vasaras nometnes dalības maksas apstiprināšanu.
Apstiprināts
17. Par zemes ierīcības projekta izstrādes nosacījumu izsniegšanu zemes vienību ar adresēm Priežu iela 4 un 7, Pulkveža Brieža iela1, 1A, 3, Saules iela 16B, Mazā Saules iela, Priežu iela, Sigulda, Siguldas nov. robežu pārkārtošanai ar mērķi izveidot četras zemes vienības.
Apstiprināts
18. Par Siguldas novada domes iekšējo noteikumu “Siguldas novada kapitālsabiedrību un kapitāla daļu pārvaldības noteikumi” apstiprināšanu.
Apstiprināts
19. Par pašvaldības kapitālsabiedrības SIA „Siguldas slimnīca” kapitāla daļu turētāja pārstāvi.
Apstiprināts
20. Par grozījumiem Siguldas novada pašvaldības kapitālsabiedrību SIA “Saltavots”, SIA “Siguldas Sporta serviss” un SIA “Siguldas slimnīca” statūtos.
Apstiprināts
21. Par nekustamā īpašuma “SSAC Allaži”, “Gaismas”, Stīveri, Allažu pagastā, Siguldas novadā, nomas tiesību izsoles rezultātu apstiprināšanu.
Apstiprināts
22. Par aizņēmuma ņemšanu.
Apstiprināts
23. Par aizņēmuma ņemšanu.
Apstiprināts
24. Par Siguldas novada Bāriņtiesas nolikuma apstiprināšanu.
Apstiprināts
25. Par Siguldas novada pašvaldības domes priekšsēdētāja atvaļinājumu.
Apstiprināts
Izskatāmais jautājums Statuss
1. Par Siguldas novada domes saistošo noteikumu „Siguldas novada pašvaldības nolikums” apstiprināšanu un izmaiņām Valsts ieņēmumu dienesta nodokļu maksātāja reģistrā.
Apstiprināts
2. Par aizņēmuma ņemšanu.
Apstiprināts
3. Par aizņēmuma ņemšanu.
Apstiprināts
4. Par dalību Valsts kultūrkapitāla fonda projektu konkursā.
Apstiprināts
Izskatāmais jautājums Statuss
1. Siguldas novada domes priekšsēdētāja vēlēšanas.
Apstiprināts
2. Siguldas novada domes priekšsēdētāja vietnieku vēlēšanas.
Apstiprināts
3. Siguldas novada domes pastāvīgo komiteju izveidošana un pastāvīgo komiteju locekļu ievēlēšana.
Apstiprināts
Izskatāmais jautājums Statuss
1. Par Siguldas Mākslu skolas “Baltais Flīģelis” un Siguldas Sporta skolas organizēto bērnu un jauniešu vasaras nometņu dalības maksu apstiprināšanu.
Apstiprināts
2. Par grozījumiem Siguldas novada domes 2017.gada 18.janvāra saistošajos noteikumos Nr. 2 „Par Siguldas novada pašvaldības budžetu 2017. gadam”.
Apstiprināts
3. Par zemes nomas līguma slēgšanu.
Apstiprināts
4. Par zemes gabala nodošanu īpašumā bez atlīdzības atbilstoši privatizētā objekta kopīpašuma domājamai daļai.
Apstiprināts
5. Par zemes gabala nodošanu īpašumā bez atlīdzības atbilstoši privatizētā objekta kopīpašuma domājamai daļai.
Apstiprināts
6. Par zemes gabala nodošanu īpašumā bez atlīdzības atbilstoši privatizētā objekta kopīpašuma domājamai daļai.
Apstiprināts
7. Par zemes gabala nodošanu īpašumā bez atlīdzības atbilstoši privatizētā objekta kopīpašuma domājamai daļai.
Apstiprināts
8. Par Siguldas novada Dzimtsarakstu nodaļas nolikuma apstiprināšanu.
Apstiprināts
9. Par Siguldas novada domes saistošo noteikumu “Vieglo taksometru pārvadājumu licencēšanas saistošie noteikumi” apstiprināšanu.
Apstiprināts
10. Par Siguldas novada domes saistošo noteikumu „Par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu Siguldas novadā” apstiprināšanu.
Apstiprināts
11. Par līdzfinansējumu dzīvojamās mājas pieslēgšanai centralizētajai ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmai.
Apstiprināts
12. Par līdzfinansējumu dzīvojamās mājas pieslēgšanai centralizētajai ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmai.
Apstiprināts
13. Par naudas balvas piešķiršanu.
Apstiprināts
14. Par Siguldas novada pašvaldības objekta “Jaunā pils” Attīstības stratēģijas ar darbības plānu termiņa pagarināšanu.
Apstiprināts
15. Par nekustamā īpašuma “SSAC Allaži”, “Gaismas”, Stīveri, Allažu pagastā, Siguldas novadā iznomāšanu un nomas tiesību izsoles noteikumu apstiprināšanu.
Apstiprināts
16. Par SIA „Siguldas Sporta serviss” maksas pakalpojumu cenrāža apstiprināšanu.
Apstiprināts
17. Par līdzfinansējumu Apsaimniekošanas biedrībai „Helmaņa 1”.
Apstiprināts
18. Par SIA „Siguldas sporta serviss” 2017.gada aktualizētā iepirkumu plāna un mantas atsavināšanas plāna apstiprināšanu.
Apstiprināts
19. Par maksāšanas uzdevuma apstrīdēšanu.
Apstiprināts
20. Par zemes gabala daļas iznomāšanu.
Apstiprināts
21. Par grozījumiem 2015.gada 28.janvāra Siguldas novada Domes noteikumos „Par Siguldas Pils kompleksa telpu izmantošanu”.
Apstiprināts
22. Par sadarbību ar Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldi.
Apstiprināts
Izskatāmais jautājums Statuss
1. Par zemes iznomāšanu.
Apstiprināts
2. Par zemes iznomāšanu.
Apstiprināts
3. Par zemes iznomāšanu.
Apstiprināts
4. Par zemes gabala nodošanu īpašumā bez atlīdzības atbilstoši privatizētā objekta kopīpašuma domājamai daļai.
Apstiprināts
5. Par zemes gabala nodošanu īpašumā bez atlīdzības atbilstoši privatizētā objekta kopīpašuma domājamai daļai.
Apstiprināts
6. Par zemes gabala nodošanu īpašumā bez atlīdzības atbilstoši privatizētā objekta kopīpašuma domājamai daļai.
Apstiprināts
7. Par zemes gabala nodošanu īpašumā bez atlīdzības atbilstoši privatizētā objekta kopīpašuma domājamai daļai.
Apstiprināts
8. Par zemes gabala nodošanu īpašumā bez atlīdzības atbilstoši privatizētā objekta kopīpašuma domājamai daļai.
Apstiprināts
9. Par zemes gabala nodošanu īpašumā bez atlīdzības atbilstoši privatizētā objekta kopīpašuma domājamai daļai.
Apstiprināts
10. Par zemes gabala nodošanu īpašumā bez atlīdzības atbilstoši privatizētā objekta kopīpašuma domājamai daļai.
Apstiprināts
11. Par zemes gabala nodošanu īpašumā bez atlīdzības atbilstoši privatizētā objekta kopīpašuma domājamai daļai.
Apstiprināts
12. Par zemes gabala nodošanu īpašumā bez atlīdzības atbilstoši privatizētā objekta kopīpašuma domājamai daļai.
Apstiprināts
13. Par zemes gabala nodošanu īpašumā bez atlīdzības atbilstoši privatizētā objekta kopīpašuma domājamai daļai.
Apstiprināts
14. Par zemes gabala nodošanu īpašumā bez atlīdzības atbilstoši privatizētā objekta kopīpašuma domājamai daļai.
Apstiprināts
15. Par zemes gabala nodošanu īpašumā bez atlīdzības atbilstoši privatizētā objekta kopīpašuma domājamai daļai.
Apstiprināts
16. Par zemes gabala nodošanu īpašumā bez atlīdzības atbilstoši privatizētā objekta kopīpašuma domājamai daļai.
Apstiprināts
17. Par zemes gabala nodošanu īpašumā bez atlīdzības atbilstoši privatizētā objekta kopīpašuma domājamai daļai.
Apstiprināts
18. Par zemes gabala nodošanu īpašumā bez atlīdzības atbilstoši privatizētā objekta kopīpašuma domājamai daļai.
Apstiprināts
19. Par ielu tirdzniecības kioska Ausekļa ielā 6, Siguldā, Siguldas novadā nomas tiesību izsoles rezultātu apstiprināšanu.
Apstiprināts
20. Par nekustamā īpašuma Purva ielā 21, Ķipari, Siguldas pagastā, Siguldas novadā, atsavināšanas izsoles rezultātu apstiprināšanu.
Apstiprināts
21. Par nekustamā īpašuma “SSAC Allaži”, “Gaismas”, Stīveros, Allažu pagastā, Siguldas novadā, nomas tiesību izsoles atzīšanu par nenotikušu.
Apstiprināts
22. Par dalību darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 5.5.1.specifiskā atbalsta mērķa “Saglabāt, aizsargāt un attīstīt nozīmīgu kultūras un dabas mantojumu, kā arī attīstīt ar to saistītos pakalpojumus” projektu iesniegumu atlasē, sadarbību un finansējumu projekta “Kultūra, vēsture, arhitektūra Gaujas un laika lokos” ietvaros.
Apstiprināts
23. Par Siguldas novada Siguldas pilsētas zemes un denacionalizācijas komisijas darbības izbeigšanu.
Apstiprināts
24. Par Siguldas novada domes saistošo noteikumu “Grozījumi Siguldas novada domes 2015.gada 12.augusta saistošajos noteikumos Nr.11 „Par ģimenes vai atsevišķi dzīvojošas personas atzīšanu par trūcīgu vai maznodrošinātu un sociālās palīdzības pabalstiem Siguldas novadā”” apstiprināšanu jaunā redakcijā.
Apstiprināts
25. Par detālplānojuma projekta nekustamajam īpašumam ar nosaukumu “Jaunveldzes”, Stīveri, Allažu pagasts, Siguldas novads, precizēšanu atbilstoši izstrādes vadītāja ziņojumam.
Apstiprināts
26. Par Siguldas novada domes saistošo noteikumu Nr.11 “Siguldas novada sabiedriskās kārtības noteikumi" precizētās redakcijas apstiprināšanu.
Apstiprināts
27. Par aizņēmuma ņemšanu.
Apstiprināts
28. Par aizņēmuma ņemšanu.
Apstiprināts
29. Par aizņēmuma ņemšanu.
Apstiprināts
30. Par de minimis atbalsta piešķiršanu samazinātas nomas maksas veidā.
Apstiprināts
31. Par līdzfinansējumu dzīvojamās mājas pieslēgšanai centralizētajai ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmai.
Apstiprināts
32. Par līdzfinansējumu dzīvojamās mājas pieslēgšanai centralizētajai ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmai.
Apstiprināts
33. Par līdzfinansējumu dzīvojamās mājas pieslēgšanai centralizētajai ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmai.
Apstiprināts
34. Par līdzfinansējumu dzīvojamās mājas pieslēgšanai centralizētajai ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmai.
Apstiprināts
35. Par līdzfinansējumu dzīvojamās mājas pieslēgšanai centralizētajai kanalizācijas sistēmai.
Apstiprināts
36. Par līdzfinansējumu dzīvojamās mājas pieslēgšanai centralizētajai ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmai.
Apstiprināts
37. Par līdzfinansējumu dzīvojamās mājas pieslēgšanai centralizētajai ūdensapgādes sistēmai.
Apstiprināts
38. Par līdzfinansējumu dzīvojamās mājas pieslēgšanai centralizētajai kanalizācijas sistēmai.
Apstiprināts
39. Par līdzfinansējumu dzīvojamās mājas pieslēgšanai centralizētajai ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmai.
Apstiprināts
40. Par līdzfinansējumu dzīvojamās mājas pieslēgšanai centralizētajai ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmai.
Apstiprināts
41. Par līdzfinansējumu dzīvojamās mājas pieslēgšanai centralizētajai ūdensapgādes sistēmai.
Apstiprināts
42. Par Siguldas novada Domes saistošo noteikumu “Par sabiedrisko ūdenssaimniecības pakalpojumu sniegšanu un lietošanas kārtību Siguldas novadā” apstiprināšanu.
Apstiprināts
43. Par grozījumiem Siguldas novada Domes 2017.gada 18.janvāra lēmumā “Par Siguldas biznesa inkubatora Konsultatīvās komisijas izveidošanu”.
Apstiprināts
44. Par dalību Eiropas Savienības fondu darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 8.3.2. specifiskā atbalsta mērķa “Palielināt atbalstu vispārējās izglītības iestādēm izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai” projektā “Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai” 8.3.2.2.
Apstiprināts
45. Par izmaiņām Koncesiju uzraudzības komisijas sastāvā.
Apstiprināts
46. Par atlīdzības par deputāta pienākumu pildīšanu atjaunošanu.
Apstiprināts
47. Par grozījumiem Siguldas novada domes 2017.gada 8.februāra nolikumā Nr.8/2017 “Siguldas novada pašvaldības konkursa “Māmiņa. Siguldiete. Uzņēmēja” nolikums”.
Apstiprināts
48. Par pasākuma “Bērnības svētki” dalības maksas pakalpojuma cenrāža apstiprināšanu.
Apstiprināts
49. Par sadarbību ar Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienestu.
Apstiprināts
Izskatāmais jautājums Statuss
1. Par naudas balvas piešķiršanu.
Apstiprināts
2. Par naudas balvu un finansējuma piešķiršanu.
Apstiprināts
3. Par grozījumiem Siguldas novada domes 2017.gada 18.janvāra lēmumā “Par kredīta ņemšanu”.
Apstiprināts
4. Par aizņēmuma ņemšanu.
Apstiprināts
5. Par aizņēmuma ņemšanu.
Apstiprināts
6. Par aizņēmuma ņemšanu.
Apstiprināts
7. Par Siguldas novada pašvaldības aģentūras “Siguldas Attīstības aģentūra” 2016.gada Gada pārskata apstiprināšanu.
Apstiprināts
8. Par Siguldas novada Domes 2016.gada Gada pārskata apstiprināšanu.
Apstiprināts
9. Par Siguldas novada pašvaldības 2016.gada Konsolidētā gada pārskata apstiprināšanu.
Apstiprināts
10. Par Siguldas novada pašvaldības 2016.gada Publiskā gada pārskata apstiprināšanu.
Apstiprināts
11. Par SIA „Siguldas Sporta serviss” 2016.gada pārskata apstiprināšanu.
Apstiprināts
12. Par pamatkapitāla palielināšanu SIA “Siguldas Sporta serviss”.
Apstiprināts
13. Par SIA „Siguldas Sporta serviss” maksas pakalpojumu cenrāža apstiprināšanu.
Apstiprināts
Izskatāmais jautājums Statuss
1. Par naudas balvas piešķiršanu.
Apstiprināts
2. Par dzīvojamās platības izīrēšanu Laurenču sākumskolas struktūrvienībā “Dienesta viesnīca”.
Noraidīts
3. Par dzīvojamās platības izīrēšanu Laurenču sākumskolas struktūrvienībā “Dienesta viesnīca”.
Apstiprināts
4. Par zemes iznomāšanu.
Apstiprināts
5. Par bieži sastopamo derīgo izrakteņu ieguves atļaujas izsniegšanu.
Apstiprināts
6. Par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu nekustamajam īpašumam ar adresi Pulkveža Brieža iela 89, Sigulda, Siguldas nov., jaunas rindu mājas būvniecības uzsākšanai.
Apstiprināts
7. Par Siguldas novada domes saistošo noteikumu “Par Siguldas novada izglītības iestāžu telpu un sporta būvju izmantošanu” apstiprināšanu un Izglītības iestāžu telpu un sporta būvju iznomāšanas komisijas izveidošanu.
Apstiprināts
8. Par grozījumiem Siguldas novada domes 2017.gada 18.janvāra saistošajos noteikumos Nr.2 „Par Siguldas novada pašvaldības budžetu 2017. gadam”.
Apstiprināts
9. Par dalību Eiropas Savienības fondu darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 8.3.5. specifiskā atbalsta mērķa “Uzlabot pieeju karjeras atbalstam izglītojamiem vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” projektā “Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” 8.3.5.0.
Apstiprināts
10. Par Siguldas pilsētas vidusskolas dalību Eiropas Savienības fondu darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 8.3.1. specifiskā atbalsta mērķa “Attīstīt kompetenču pieejā balstītu vispārējās izglītības saturu” projektā “Kompetenču pieejā balstīta vispārējās izglītības satura aprobācija un ieviešana”.
Apstiprināts
11. Par atbrīvošanu no amata.
Apstiprināts
12. Par atbrīvošanu no amata.
Apstiprināts
13. Par Siguldas novada domes saistošo noteikumu “Grozījumi Siguldas novada domes 2016.gada 24. februāra saistošajos noteikumos Nr.6 “Par Siguldas novada pašvaldības aģentūras “Siguldas Attīstības aģentūra” maksas pakalpojumiem” apstiprināšanu.
Apstiprināts
14. Par grozījumiem Siguldas novada domes 2013.gada 20.novembra lēmumā “Par Siguldas novada pašvaldības administrācijas sniegto maksas pakalpojumu cenrāža apstiprināšanu” (prot.Nr.24, 28.§).
Apstiprināts
15. Par Siguldas novada Domes saistošo noteikumu “Vieglo taksometru pārvadājumu licencēšanas saistošie noteikumi” apstiprināšanu.
Apstiprināts
16. Par Siguldas novada domes saistošo noteikumu “Siguldas novada sabiedriskās kārtības noteikumi" apstiprināšanu.
Apstiprināts
17. Par Siguldas novada domes saistošo noteikumu “Par koku ciršanu ārpus meža Siguldas novada teritorijā” apstiprināšanu.
Apstiprināts
18. Par Siguldas novada domes saistošo noteikumu “Siguldas novada teritorijas kopšanas un būvju uzturēšanas noteikumi” apstiprināšanu.
Apstiprināts
19. Par nolikuma “Par Siguldas novada izglītības iestāžu audzēkņu, mācību priekšmetu olimpiāžu, skolēnu zinātniski pētniecisko darbu skates, konkursu un sacensību laureātu un viņu skolotāju apbalvošanu” apstiprināšanu.
Apstiprināts
20. Par līdzfinansējuma piešķiršanu projektam “Florbolam Siguldā”.
Apstiprināts
21. Par līdzfinansējuma piešķiršanu projektam “Sporta un veselības takas izveide Laurenčos”.
Apstiprināts
22. Par līdzfinansējuma piešķiršanu projektam “Velo “pumpu” trases izveide Laurenčos”.
Apstiprināts
23. Par līdzfinansējuma piešķiršanu projektam “Mores muzeja brīvdabas ekspozīcijas teritorijas labiekārtošana”.
Apstiprināts
24. Par saistošo noteikumu “Grozījumi Siguldas novada Domes 2015.gada 15.jūlija saistošajos noteikumos Nr.10 “Par pašvaldības nodevu par īslaicīgās reklāmas izvietošanu uz pašvaldībai piederošajiem afišu stabiem un sludinājuma dēļiem Siguldas novadā”” apstiprināšanu.
Apstiprināts
25. Par atteikšanos no pirmpirkuma tiesību izmantošanas.
Apstiprināts
26. Par pašvaldībai piederošā zemes gabala Skolas ielā 10A, Siguldā, Siguldas novadā, atsavināšanas procesa pabeigšanas apstiprināšanu.
Apstiprināts
27. Par ielu tirdzniecības kioska Ausekļa ielā 6, Siguldā, nomas tiesību izsoles atzīšanu par nenotikušu.
Apstiprināts
28. Par ielu tirdzniecības kioska Ausekļa ielā 6, Siguldā iznomāšanu un izsoles noteikumu apstiprināšanu.
Apstiprināts
29. Par ielu tirdzniecības kioska Ausekļa ielā 6, Siguldā, Siguldas novadā nomas tiesību izsoles rezultātu apstiprināšanu.
Apstiprināts
30. Par nekustamā īpašuma “SSAC Allaži”, “Gaismas”, Stīveri, Allažu pagastā, Siguldas novadā iznomāšanu un nomas tiesību izsoles noteikumu apstiprināšanu.
Apstiprināts
31. Par Siguldas Mākslu skolas “Baltais Flīģelis” rīkotā 23. starptautiskā jauno mūziķu konkursa “Sigulda 2017” dalības maksas pakalpojuma cenrāža apstiprināšanu.
Apstiprināts
32. Par SIA „Siguldas slimnīca” pamatkapitāla palielināšanu.
Apstiprināts
33. Par aizņēmuma ņemšanu.
Apstiprināts
34. Par aizņēmuma ņemšanu.
Apstiprināts
35. Par Siguldas novada domes 2016.gada 28.jūlija lēmuma “Par kredīta ņemšanu” (prot.Nr. 11, 3§) atcelšanu.
Apstiprināts
36. Par grozījumiem Siguldas novada domes 2016.gada 28.jūlija lēmumā “Par kredīta ņemšanu”.
Apstiprināts
37. Par izmaiņām Avārijas ēku (būvju) apsekošanas komisijas sastāvā.
Apstiprināts
38. Par izmaiņām Siguldas pilsētvides un ainavu valdes sastāvā.
Apstiprināts
39. Par Latvāņa izplatības ierobežošanas pasākumu organizēšanas cenrāža apstiprināšanu.
Apstiprināts
40. Par grozījumiem zemes nomas līgumos.
Apstiprināts
41. Par Siguldas novada Siguldas pilsētas pirmsskolas izglītības iestādes Skolas ielā 3, Siguldā, dibināšanu un nosaukuma apstiprināšanu.
Apstiprināts
42. Par iekšējo noteikumu “Iepirkumu organizēšanas kārtība Siguldas novada pašvaldībā” apstiprināšanu.
Apstiprināts
43. Par Siguldas Sporta centra iznomāšanu SIA ”Siguldas sporta serviss”.
Apstiprināts
44. Par SIA „Siguldas Sporta serviss” maksas pakalpojumu cenrāža apstiprināšanu.
Apstiprināts
Izskatāmais jautājums Statuss
1. Par zemes gabala nodošanu īpašumā bez atlīdzības atbilstoši privatizētā objekta kopīpašuma domājamai daļai.
Apstiprināts
2. Par zemes gabala nodošanu īpašumā bez atlīdzības atbilstoši privatizētā objekta kopīpašuma domājamai daļai.
Apstiprināts
3. Par zemes gabala nodošanu īpašumā bez atlīdzības atbilstoši privatizētā objekta kopīpašuma domājamai daļai.
Apstiprināts
4. Par zemes gabala nodošanu īpašumā bez atlīdzības atbilstoši privatizētā objekta kopīpašuma domājamai daļai.
Apstiprināts
5. Par zemes nomas līguma slēgšanu.
Apstiprināts
6. Par nomas līguma pārjaunojumu.
Apstiprināts
7. Par Latvāņa izplatības ierobežošanas pasākumu plāna Siguldas novadā 2011.– 2017.gadam precizēšanu.
Apstiprināts
8. Par izmaiņām Invazīvo augu sugu izplatības ierobežošanas ekspertu grupas sastāvā.
Apstiprināts
9. Par Siguldas novada Bāriņtiesas darbības pārskata par 2016.gadu izskatīšanu.
Apstiprināts
10. Par izmaiņām Siguldas novada Bāriņtiesas sastāvā.
Apstiprināts
11. Par nekustamā īpašuma Purva ielā 21, Ķiparos, Siguldas pagastā, Siguldas novadā, izsoles noteikumu apstiprināšanu.
Apstiprināts
12. Par Siguldas novada domes saistošo noteikumu “Siguldas novada teritorijas kopšanas un būvju uzturēšanas noteikumi” apstiprināšanu.
Izskatīšana atlikta
13. Par INT-HERIT projekta finansējumu.
Apstiprināts
14. Par Siguldas novada pašvaldības konkursa “Māmiņa. Siguldiete. Uzņēmēja” vērtēšanas komisijas sastāva apstiprināšanu.
Apstiprināts
15. Par pašvaldībai piederošā zemes gabala Skolas ielā 10 A, Siguldā, Siguldas novadā, atsavināšanu.
Apstiprināts
16. Par Siguldas novada Domes Dzīvokļu komisijas 2016.gada 27.oktobra lēmuma Nr.6 (prot.Nr.20) apstrīdējumu.
Apstiprināts
17. Par naudas balvu piešķiršanu.
Apstiprināts
18. Par naudas balvu piešķiršanu.
Apstiprināts
19. Par naudas balvu piešķiršanu.
Apstiprināts
20. Par naudas balvu piešķiršanu.
Apstiprināts
21. Par naudas balvu piešķiršanu.
Apstiprināts
22. Par kredīta ņemšanu.
Apstiprināts
23. Par līdzekļu piešķiršanu vēlēšanu kabīņu iegādei.
Apstiprināts
24. Par dalību Valsts kultūrkapitāla fonda Vidzemes plānošanas reģiona izsludinātajā kultūras projektu konkursā „Latvijas valsts mežu atbalstītā Vidzemes kultūras programma 2017”.
Apstiprināts
25. Par SIA „Siguldas slimnīca” 2016.gada pārskata apstiprināšanu.
Apstiprināts
26. Par SIA „Saltavots” 2016.gada pārskata apstiprināšanu.
Apstiprināts
27. Par saistošo noteikumu “Grozījumi Siguldas novada Domes 2015.gada 12.augusta saistošajos noteikumos Nr.11 „Par ģimenes vai atsevišķi dzīvojošas personas atzīšanu par trūcīgu vai maznodrošinātu un sociālās palīdzības pabalstiem Siguldas novadā” apstiprināšanu”.
Apstiprināts
28. Par līguma pirmstermiņa izbeigšanu.
Apstiprināts
29. Par ielu tirdzniecības kioska Ausekļa ielā 6, Siguldā, Siguldas novadā, nomas tiesību izsoles rezultātu apstiprināšanu.
Apstiprināts
30. Par ielu tirdzniecības kioska Ausekļa ielā 6, Siguldā, Siguldas novadā, iznomāšanu un izsoles noteikumu apstiprināšanu.
Apstiprināts
31. Par pagaidu ierobežojumu noteikšanu pārvietoties un veikt kravu pārvadājumus pa Siguldas novada pašvaldībai piederošajiem ceļiem ar grants segumu.
Apstiprināts
Izskatāmais jautājums Statuss
1. Par līguma pirmstermiņa izbeigšanu.
Apstiprināts
2. Par patapinājuma līguma termiņa pagarināšanu.
Apstiprināts
3. Par līdzfinansējuma piešķiršanu kultūras projektiem.
Apstiprināts
4. Par izmaiņām Siguldas novada Domes pašvaldības īpašumu atsavināšanas un izsoles komisijas sastāvā.
Apstiprināts
5. Par Siguldas novada Domes saistošo noteikumu “Par Siguldas novada Domes 2010.gada 25.augusta saistošo noteikumu Nr.17 „Par pašvaldības nodevu par būvatļaujas saņemšanu Siguldas novadā” atzīšanu par spēku zaudējušiem” apstiprināšanu.
Apstiprināts
6. Par lēmumu atcelšanu.
Apstiprināts
7. Par Siguldas novada Attīstības programmas 2011. – 2017. gadam 2016.gada Uzraudzības ziņojuma, aktualizētā Investīciju un Rīcības plāna 2017.gadam apstiprināšanu.
Apstiprināts
8. Par nepabeigtās celtniecības objektu izslēgšanu no grāmatvedības uzskaites.
Apstiprināts
9. Par nomas līgumu darbības apturēšanu.
Apstiprināts
10. Par grozījumiem Siguldas novada Domes 2016.gada 12.oktobra lēmumā “Par piedalīšanos projektā „Uzņēmējdarbības atbalsta pasākumi Siguldas novada pašvaldības ražošanas apbūvei piegulošajās teritorijās” un finansējuma piešķiršanu”.
Apstiprināts
11. Par piedalīšanos projektā „ Allažu Tautas nama ēkas vienkāršotā atjaunošana un teritorijas labiekārtošana” un finansējuma piešķiršanu.
Apstiprināts
12. Par piedalīšanos projektā „Mores Amatu mājas pārbūves projekta II kārta – aprīkojuma un mēbeļu iegāde un uzstādīšana sabiedrisko un izglītības aktivitāšu uzlabošanai un dažādošanai Mores pagastā” un finansējuma piešķiršanu.
Apstiprināts
13. Par Siguldas novada Uzņēmēju konsultatīvās padomes dalībnieku sastāva apstiprināšanu.
Apstiprināts
14. Par Siguldas novada domes saistošo noteikumu Nr.4 “Mājas (istabas) dzīvnieku turēšanas noteikumi Siguldas novadā" precizētās redakcijas apstiprināšanu.
Apstiprināts
15. Par ielu tirdzniecības kioska iznomāšanu un izsoles noteikumu apstiprināšanu.
Apstiprināts
16. Par grozījumiem Siguldas novada Domes 2016.gada 14.decembra iekšējos noteikumos Nr.11/2016 „Par Siguldas novada iedzīvotāju identifikācijas karšu un Siguldas novada pašvaldības iestāžu pieejas karšu lietošanu”.
Apstiprināts
17. Par grozījumiem 2013.gada 20.marta Siguldas novada Mores pamatskolas nolikumā.
Apstiprināts
18. Par grozījumiem Siguldas novada domes 2017.gada 18.janvāra lēmumā “Par kredīta ņemšanu”.
Apstiprināts
19. Par grozījumiem Siguldas novada domes 2017.gada 18.janvāra lēmumā “Par kredīta ņemšanu”.
Apstiprināts
20. Par kredīta ņemšanu.
Apstiprināts
21. Par kredīta ņemšanu.
Apstiprināts
22. Par Komercdarbības atbalsta kontroles pasākumiem.
Izskatīšana atlikta
23. Par grozījumiem Siguldas novada domes 2016.gada 23.novembra lēmumā “Par pašvaldības aģentūru “Siguldas Attīstības aģentūra””.
Apstiprināts
24. Par līguma slēgšanu ar Lauksaimniecības datu centru.
Apstiprināts
25. Par dalību Valsts kultūrkapitāla fonda projektu konkursā “Pieteikumu sagatavošana Nacionālajam nemateriālā kultūras mantojuma sarakstam”.
Apstiprināts
26. Par īstermiņa kredīta ņemšanu.
Apstiprināts
27. Par amatalgas noteikšanu sociālās aprūpes mājas “Gaismiņas” vadītājam.
Apstiprināts
28. Par Siguldas novada Kultūras pārvaldes un tās struktūrvienību organizēto tradicionālo kultūras un izklaides pasākumu cenrāža apstiprināšanu.
Apstiprināts
29. Par Siguldas novada domes 2017.gada 8.februāra saistošo noteikumu Nr.3 “Grozījumi Siguldas novada Domes 2016.gada 3.februāra saistošajos noteikumos Nr.5 „Par kārtību, kādā Siguldas novada pašvaldība sedz izmaksas pirmsskolas izglītības programmas privātajai izglītības iestādei un bērnu uzraudzības pakalpojumu sniedzējam”” precizētās redakcijas apstiprināšanu.
Apstiprināts
Izskatāmais jautājums Statuss
1. Par Siguldas novada Ilgtspējīgas enerģijas rīcības plāna 2017.-2020.gadam apstiprināšanu.
Apstiprināts
2. Par dalību projektā „Domā Domas Domē”.
Apstiprināts
3. Par Siguldas novada pašvaldības pirmsskolas izglītības iestāžu nolikumu apstiprināšanu.
Apstiprināts
4. Par grozījumiem Siguldas novada domes 2013.gada 23.janvāra Siguldas novada Laurenču sākumskolas nolikumā.
Apstiprināts
5. Par grozījumiem Siguldas novada domes 2013.gada 31. jūlija saistošajos noteikumos Nr.17 „Par pašvaldības nodevu par būvatļaujas saņemšanu Siguldas novadā”.
Izskatīšana atlikta
6. Par Siguldas novada Domes pašvaldības īpašuma atsavināšanas un izsoles komisijas nolikuma apstiprināšanu.
Apstiprināts
7. Par zemes iznomāšanu un zemes nomas līguma izbeigšanu.
Apstiprināts
8. Par zemes gabala nodošanu īpašumā bez atlīdzības atbilstoši privatizētā objekta kopīpašuma domājamai daļai.
Apstiprināts
9. Par Siguldas Sporta skolas interešu izglītības pulciņa peldēšanā maksas apstiprināšanu.
Apstiprināts
10. Par grozījumiem Siguldas novada domes 2015.gada 2.decembra lēmumā “Par zemes nomas līguma slēgšanu ar VAS “Latvijas Dzelzceļš” (prot. Nr.20 §4).
Apstiprināts
11. Par atlīdzību Siguldas novada vēlēšanu komisijas, vēlēšanu iecirkņu komisijas priekšsēdētājam, sekretāram un loceklim Siguldas novada domes vēlēšanās.
Apstiprināts
12. Par grozījumiem Siguldas novada domes 2016.gada 3.februāra saistošajos noteikumos Nr.5 „Par kārtību, kādā Siguldas novada pašvaldība sedz izmaksas pirmsskolas izglītības programmas privātajai izglītības iestādei un bērnu uzraudzības pakalpojumu sniedzējam””.
Apstiprināts
13. Par pašvaldībai piederošā nekustamā īpašuma Purva ielā 21, Ķiparos, Siguldas pagastā, Siguldas novadā, atsavināšanu.
Apstiprināts
14. Par Siguldas pilsētas SIA „JUMIS" sadzīves atkritumu apsaimniekošanas tarifa apstiprināšanu.
Apstiprināts
15. Par pašvaldības līdzfinansējumu izglītojamiem privātajās pamatizglītības un vispārējās izglītības iestādēs.
Apstiprināts
16. Par līdzfinansējuma piešķiršanu kultūras projektiem.
Izskatīšana atlikta
17. Par Siguldas novada pašvaldības konkursa “Māmiņa. Siguldiete. Uzņēmēja” nolikuma apstiprināšanu.
Apstiprināts
18. Par ilgtermiņa ieguldījuma izslēgšanu no grāmatvedības uzskaites.
Apstiprināts
19. Par līdzdalību projektā “Pašvaldību klientu informācijas pārvaldības risinājums”.
Apstiprināts
20. Par līdzdalību projektā “Koplietošanas IKT resursu attīstība pašvaldību vajadzībām”.
Apstiprināts
21. Par grozījumiem Siguldas novada domes 2017.gada 18.janvāra lēmumā “Par kredīta ņemšanu”.
Apstiprināts
22. Par grozījumiem Siguldas novada domes 2017.gada 18.janvāra lēmumā “Par kredīta ņemšanu”.
Apstiprināts
23. Par grozījumiem Siguldas novada domes 2017.gada 18.janvāra lēmumā “Par kredīta ņemšanu”.
Apstiprināts
24. Par Siguldas novada domes saistošo noteikumu “Mājas (istabas) dzīvnieku turēšanas noteikumi Siguldas novadā" apstiprināšanu.
Apstiprināts
25. Par atļaujas sniegšanu bīstamo atkritumu reģenerācijas iekārtu izvietošanai nekustamajā īpašumā “Siljēkās – 1” , Siguldas pagastā, Siguldas novadā.
Apstiprināts
26. Par telpu piešķiršanu aģitācijas veicējam, lai rīkotu tikšanos ar vēlētājiem.
Apstiprināts
Izskatāmais jautājums Statuss
1. Par detālplānojuma projekta nekustamajam īpašumam ar adresi Pēteralas iela 2 un Pēteralas iela 6, Sigulda, Siguldas novads, apstiprināšanu.
Apstiprināts
2. Par lokālplānojuma izstrādes uzsākšanu Noliktavu ielā 1C un Kalna ielā 1, Siguldā, Siguldas novadā, (..).
Apstiprināts
3. Par Siguldas novada Attīstības programmas 2018. – 2024. gadam izstrādes uzsākšanu.
Apstiprināts
4. Par kārtību, kādā sadala 2017.gada 8 mēnešiem piešķirto valsts budžeta mērķdotāciju (..).
Apstiprināts
5. Par atbalstu energoefektivitātes pasākumu īstenošanai.
Apstiprināts
6. Par finanšu līdzekļu ieplānošanu pašvaldības līdzfinansējumam dzīvojamo māju pieslēgšanai centralizētajai ūdensapgādes vai kanalizācijas sistēmai.
Apstiprināts
7. Par Siguldas novada pašvaldības aģentūras “Siguldas Attīstības aģentūra” 2016.gada darbības pārskata apstiprināšanu.
Apstiprināts
8. Par nemateriālā ieguldījuma izslēgšanu no grāmatvedības uzskaites.
Apstiprināts
9. Par izpildrīkojuma apstiprināšanu.
Apstiprināts
10. Par piedalīšanos projektā "Ieguldījumi meža platību paplašināšanā un meža dzīvotspējas uzlabošanā“.
Apstiprināts
11. Par Siguldas novada vēlēšanu iecirkņu nosaukumu un adrešu maiņu.
Apstiprināts
12. Par maksas noteikšanu telpu piešķiršanai aģitācijas veicējam, lai rīkotu tikšanos ar vēlētājiem.
Izskatīšana atlikta
13. Par grozījumiem Siguldas novada domes 2016.gada 13.janvāra saistošajos noteikumos Nr.2 „Par Siguldas novada pašvaldības budžetu 2016.gadam”.
Apstiprināts
14. Par Siguldas novada domes 2017.gada 18.janvāra saistošo noteikumu „Par Siguldas novada pašvaldības budžetu 2017.gadam” apstiprināšanu.
Apstiprināts
15. Par grozījumiem Siguldas novada domes 2016.gada 13.janvāra iekšējos noteikumos Nr.1/2016 „Siguldas novada pašvaldības sportistu un komandu dalības valsts un reģionāla mēroga sporta sacensībās līdzfinansēšanas kārtība”.
Apstiprināts
16. Par grozījumiem Siguldas novada Domes 2013.gada 20.novembra nolikumā „Par finansējuma piešķiršanu sporta veidiem un sporta pasākumu organizēšanai Siguldas novadā”.
Apstiprināts
17. Par iestāšanos biedrībās.
Apstiprināts
18. Par kredīta ņemšanu.
Apstiprināts
19. Par kredīta ņemšanu.
Apstiprināts
20. Par kredīta ņemšanu.
Apstiprināts
21. Par nolikuma „Par atlīdzību Siguldas novada pašvaldībā” apstiprināšanu.
Apstiprināts
22. Par amatalgas noteikšanu Siguldas novada Kultūras pārvaldes vadītājam.
Apstiprināts
23. Par amatalgas noteikšanu Pašvaldības aģentūras “Siguldas Attīstības aģentūra” direktoram.
Apstiprināts
24. Par amatalgas noteikšanu Sociālā dienesta vadītājam.
Apstiprināts
25. Par pieņemšanu darbā.
Apstiprināts
26. Par Siguldas novada domes priekšsēdētāja U.Mitrevica atvaļinājumu.
Apstiprināts
27. Par telpas nomas konkursa rezultātu apstiprināšanu.
Apstiprināts
28. Par Siguldas biznesa inkubatora Konsultatīvo komisijas izveidošanu.
Apstiprināts
29. Par grozījumiem 2016.gada 3.februāra lēmumā “Par kredīta ņemšanu”.
Apstiprināts
30. Par kredīta ņemšanu.
Apstiprināts
Izskatāmais jautājums Statuss
1. Par SIA “Saltavots” iesniegumu.
Apstiprināts
2. Par grozījumiem Siguldas novada domes 2016.gada 21.septembra nolikumā Nr.14 “Siguldas novada Finanšu pārvaldes nolikums”.
Apstiprināts
3. Par atteikšanos no pirmpirkuma tiesību izmantošanas.
Apstiprināts
4. Par piedalīšanos projektā „Lietus ūdeņu pārvaldība – metodes un iniciatīvas ilgtspējīgai pilsētu plānošanai”.
Izskatīšana atlikta
5. Par kārtību, kādā sadala 2017.gada 8 mēnešiem piešķirto valsts budžeta mērķdotāciju (..).
Izskatīšana atlikta
6. Par zemes gabala nodošanu īpašumā bez atlīdzības atbilstoši privatizētā objekta kopīpašuma domājamai daļai.
Apstiprināts
7. Par zemes gabala nodošanu īpašumā bez atlīdzības atbilstoši privatizētā objekta kopīpašuma domājamai daļai.
Apstiprināts
8. Par zemes gabala nodošanu īpašumā bez atlīdzības atbilstoši privatizētā objekta kopīpašuma domājamai daļai.
Apstiprināts
9. Par zemes gabala nodošanu īpašumā bez atlīdzības atbilstoši privatizētā objekta kopīpašuma domājamai daļai.
Apstiprināts
10. Par zemes gabala nodošanu īpašumā bez atlīdzības atbilstoši privatizētā objekta kopīpašuma domājamai daļai.
Apstiprināts
11. Par zemes gabala nodošanu īpašumā bez atlīdzības atbilstoši privatizētā objekta kopīpašuma domājamai daļai.
Apstiprināts
12. Par zemes gabala nodošanu īpašumā bez atlīdzības atbilstoši privatizētā objekta kopīpašuma domājamai daļai.
Apstiprināts
13. Par zemes gabala nodošanu īpašumā bez atlīdzības atbilstoši privatizētā objekta kopīpašuma domājamai daļai.
Apstiprināts
14. Par zemes gabala nodošanu īpašumā bez atlīdzības atbilstoši privatizētā objekta kopīpašuma domājamai daļai.
Apstiprināts
15. Par zemes gabala nodošanu īpašumā bez atlīdzības atbilstoši privatizētā objekta kopīpašuma domājamai daļai.
Apstiprināts
16. Par zemes gabala nodošanu īpašumā bez atlīdzības atbilstoši privatizētā objekta kopīpašuma domājamai daļai.
Apstiprināts
17. Par zemes gabala nodošanu īpašumā bez atlīdzības atbilstoši privatizētā objekta kopīpašuma domājamai daļai.
Apstiprināts
18. Par zemes gabala nodošanu īpašumā bez atlīdzības atbilstoši privatizētā objekta kopīpašuma domājamai daļai.
Apstiprināts
19. Par nekustamā īpašuma Pils ielā 16, Siguldā, Siguldas novadā, nomas tiesību izsoles rezultātu apstiprināšanu.
Apstiprināts
20. Par grozījumiem Siguldas novada domes 2016.gada 13.janvāra saistošajos noteikumos Nr.2 „Par Siguldas novada pašvaldības budžetu 2016. gadam”.
Izskatīšana atlikta
21. Par atbalstu energoefektivitātes pasākumu īstenošanai.
Izskatīšana atlikta
22. Par precizējumiem Siguldas novada domes 2016.gada 21.septembra lēmumā (protokols Nr.15, 20.§).
Apstiprināts
23. Par finanšu līdzekļu ieplānošanu pašvaldības līdzfinansējumam dzīvojamo māju pieslēgšanai centralizētajai ūdensapgādes vai kanalizācijas sistēmai.
Izskatīšana atlikta
24. Par Siguldas novada pašvaldības aģentūras “Siguldas Attīstības aģentūra” 2016.gada darbības pārskata apstiprināšanu.
Izskatīšana atlikta
25. Par grozījumiem Siguldas novada Domes 2007.gada 9.maija sēdes lēmumā (..).
Apstiprināts
26. Par nemateriālā ieguldījuma izslēgšanu no grāmatvedības uzskaites.
Izskatīšana atlikta
27. Par SIA “VITA mārkets” 2016.gada 23.novembra iesnieguma izskatīšanu.
Apstiprināts
2020. gads   2019. gads   2018. gads   2017. gads   2016. gads   Arhīvs par 2015. gadu