Sapratu

Šī tīmekļa vietne izmanto sīkdatnes. Piekrītot sīkdatņu izmantošanai, tiks nodrošināta tīmekļa vietnes optimāla darbība.
Turpinot vietnes apskati, jūs piekrītat, ka izmantosim sīkdatnes jūsu ierīcē. Savu piekrišanu jūs jebkurā laikā varat atsaukt, nodzēšot saglabātās sīkdatnes.
Lasīt vairāk

Izskatāmais jautājums Statuss
1. Par grozījumiem Siguldas novada pašvaldības domes 2017.gada 7.septembra iekšējos noteikumos Nr.4/2017 „Par finansējuma piešķiršanu sporta veidiem un sporta pasākumu organizēšanai Siguldas novadā”.
Apstiprināts
2. Par grozījumiem Siguldas novada pašvaldības domes 2017.gada 31.maija nolikumā “Siguldas novada pašvaldības iestādes “Siguldas novada Dzimtsarakstu nodaļa” nolikums”.
Apstiprināts
3. Par Siguldas novada pašvaldības domes iekšējo noteikumu “Par personāla atlasi Siguldas novada pašvaldībā” apstiprināšanu.
Apstiprināts
4. Par grozījumiem Siguldas novada pašvaldības domes 2017.gada 19.oktobra lēmumā „Par Siguldas novada Pašvaldības policijas nolikuma apstiprināšanu” un nolikumā Nr.1/2018 “Siguldas novada Pašvaldības policijas nolikums”.
Apstiprināts
5. Par finansējuma saņemšanu Valsts kultūrkapitāla fonda ikgadējā projektu konkursā ar projektu “Siguldas koncertzāles “Baltais Flīģelis” rudens ziemas sezona”.
Apstiprināts
6. Par Siguldas novada pašvaldības domes saistošo noteikumu „Grozījumi Siguldas novada pašvaldības domes 2014.gada 19.marta saistošajos noteikumos Nr.10 „Par braukšanas maksas atvieglojumiem sabiedriskajā transportā”” apstiprināšanu.
Apstiprināts
7. Par zemes iznomāšanu.
Apstiprināts
8. Par pašvaldības budžetā ieskaitāmo nodokļu parādu un ar tiem saistītās nokavējuma naudas dzēšanu.
Apstiprināts
9. Par neatgūstamo parādu norakstīšanu.
Apstiprināts
10. Par neatgūstamo parādu norakstīšanu.
Apstiprināts
11. Par autoceļu un ielu garumu, segumu un vērtības precizēšanu un jaunu īpašumu uzņemšanu grāmatvedības uzskaitē.
Apstiprināts
12. Par pilnveidotā lokālplānojuma projekta zemes vienībām Noliktavu ielā 1C un Kalna ielā 1, Siguldā, Siguldas novadā, ar mērķi grozīt Siguldas novada teritorijas plānojumā 2012.- 2024. gadam noteikto funkcionālo zonējumu no Zaļumvietu (Z) un Publiskās apbūves (P) teritorijas uz Mazstāvu dzīvojamās apbūves teritoriju (DzM), apstiprināšanu.
Apstiprināts
13. Par lokālplānojuma projekta zemes vienībai “Kreiļi” Siguldas pagastā, Siguldas novadā ar kadastra apzīmējumu 8094 004 0029, ar mērķi grozīt Siguldas novada teritorijas plānojumā 2012.- 2024. gadam noteikto funkcionālo zonējumu no Lauku zemes (L) uz Tehniskās apbūves teritoriju (TA), apstiprināšanu.
Apstiprināts
14. Par Siguldas novada pašvaldības domes saistošo noteikumu „Grozījumi Siguldas novada pašvaldības domes 2017.gada 31.maija saistošajos noteikumos Nr.17 „Par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu Siguldas novadā”” apstiprināšanu.
Apstiprināts
15. Par līdzdalības finansējuma apmēru infrastruktūras objektu būvniecības darbu finansēšanā.
Apstiprināts
16. Par telpu un zemes nomu.
Apstiprināts
17. Par Siguldas novada pašvaldības un Latvijas Investīciju un attīstības aģentūras 2016.gada 1.septembra Patapinājuma līguma Nr.2016/2038 pirmstermiņa izbeigšanu.
Apstiprināts
18. Par telpu nomas izmaksu līdzfinansēšanu LIAA Siguldas biznesa inkubatora darbības nodrošināšanai un grozījumiem Siguldas novada pašvaldības un Latvijas Investīciju un attīstības aģentūras 2016.gada 8.jūlija Sadarbības līgumā Nr.BIZIN-SP-2016/18.
Apstiprināts
19. Par nomas līguma darbības pirmstermiņa izbeigšanu.
Apstiprināts
20. Par nekustamā īpašuma “Muižas koka māja”, 1.stāvā, Darbnīcas Nr.1, Nr.2, Nr.5., Nr.6, Nr.7., Nr.9 Pils ielā 16, Siguldā, Siguldas novadā, iznomāšanu un 5.izsoles noteikumu apstiprināšanu.
Apstiprināts
21. Par Siguldas novada pašvaldības domes 2005.gada 13.jūlija lēmuma “Par funkcionāli saistītā zemes gabala pirkuma līguma slēgšanu” Pielikuma 3. un 4.punkta atcelšanu (prot. Nr.14, 1.§).
Apstiprināts
22. Par Siguldas novada pašvaldības domes 2003.gada 23.aprīļa lēmuma “Par funkcionāli saistītā zemes gabala pirkuma līguma slēgšanu” Pielikuma 13.punkta atcelšanu (prot. Nr.9, 2.§).
Apstiprināts
23. Par Siguldas novada pašvaldības domes 2003.gada 26.februāra lēmuma “Par funkcionāli saistītā zemes gabala pirkuma līguma slēgšanu” Pielikuma 4.punkta atcelšanu (prot. Nr.4, 2.§).
Apstiprināts
24. Par grozījumiem Siguldas novada pašvaldības domes 2018.gada 4.oktobra lēmumā “Par zemes gabala „Kreiļi 2”, Siguldas pagasts, Siguldas novads, nodošanu īpašumā bez atlīdzības daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas dzīvokļu īpašniekiem” (prot.Nr.14, 6.§).
Apstiprināts
25. Par nekustamā īpašuma Siguldas ielā 370, Egļupē, Allažu pagastā, Siguldas novadā, 1.izsoles noteikumu apstiprināšanu.
Apstiprināts
26. Par pašvaldībai piederošā dzīvokļa īpašuma “Augšupes” - 3, Plānupē, Allažu pagastā, Siguldas novadā, atsavināšanas procesa pabeigšanas apstiprināšanu.
Apstiprināts
27. Par Siguldas novada pašvaldības kustamās mantas – Peugeot 406, valsts reģ.Nr.FB566 - pirmās izsoles atzīšanu par nenotikušu un otrās izsoles rīkošanu.
Apstiprināts
28. Par Siguldas novada pašvaldības kustamās mantas – traktora MTZ-82, valsts reģ.Nr.T395LD- pirmās izsoles atzīšanu par nenotikušu un otrās izsoles rīkošanu.
Apstiprināts
29. Par Siguldas novada pašvaldības kustamās mantas – Volkswagen Touran, valsts reģ.Nr.HD4248 - pirmās izsoles atzīšanu par nenotikušu un otrās izsoles rīkošanu.
Apstiprināts
30. Par Siguldas novada pašvaldības nekustamā īpašuma [adrese], pārdošanas izsoles rezultāta apstiprināšanu.
Apstiprināts
31. Par Siguldas novada pašvaldības nekustamā īpašuma – “Kalna Nurmiži”, Siguldas pagasts, Siguldas novads − nodošanu atsavināšanai.
Apstiprināts
32. Par Siguldas novada Jaunrades centra dalību programmas “Eiropas Solidaritātes korpuss” projektā.
Apstiprināts
33. Par grozījumiem nekustamā īpašuma nomas līgumā.
Apstiprināts
Izskatāmais jautājums Statuss
1. Par izlīgumu civillietā.
Apstiprināts
2. Par SIA “Siguldas Sporta serviss” piederošās kustamās mantas atsavināšanu.
Apstiprināts
3. Par deleģēšanas līguma noslēgšanu ar SIA “Siguldas Sporta serviss”.
Apstiprināts
4. Par Siguldas novada pašvaldības Medību koordinācijas komisijas sastāva apstiprināšanu.
Apstiprināts
5. Par Siguldas novada pašvaldības domes saistošo noteikumu “Grozījumi Siguldas novada pašvaldības domes 2014.gada 17.decembra saistošajos noteikumos Nr.25 “Par atvieglojumu piemērošanu nekustamā īpašuma nodokļa maksātājiem Siguldas novadā”” apstiprināšanu.
Apstiprināts
6. Par pašvaldības budžetā ieskaitāmo nodokļu parādu un ar tiem saistītās nokavējuma naudas dzēšanu.
Apstiprināts
7. Par pašvaldības budžetā ieskaitāmo nodokļu parādu un ar tiem saistītās nokavējuma naudas dzēšanu.
Apstiprināts
8. Par pašvaldības budžetā ieskaitāmo nodokļu parādu un ar tiem saistītās nokavējuma naudas dzēšanu.
Apstiprināts
9. Par līdzfinansējuma maksas apstiprināšanu Siguldas novada pašvaldības profesionālās ievirzes izglītības iestādēs.
Apstiprināts
10. Par saistošo noteikumu “Grozījumi 2018.gada 14.jūnija saistošajos noteikumos Nr.20 “Par līdzfinansējuma samaksas kārtību Siguldas novada pašvaldības profesionālās ievirzes izglītības iestādēs”” apstiprināšanu.
Apstiprināts
11. Par speciālistam izīrējamās dzīvojamās telpas statusa noteikšanu.
Apstiprināts
12. Par detālplānojuma “Helmaņa iela 2, Peltes, Siguldas pagasts, Siguldas novads” izstrādes uzsākšanu, jaunu apbūvei paredzētu zemes vienību izveidei.
Apstiprināts
13. Par zemes nomas līguma slēgšanu.
Apstiprināts
14. Par dzīvokļa īpašuma Krimuldas ielā 3-2, Siguldā, Siguldas novadā, pirmās izsoles atzīšanu par nenotikušu un otrās izsoles rīkošanu.
Apstiprināts
15. Par pašvaldībai piederošā dzīvokļa īpašuma [adrese] atsavināšanas procesa pabeigšanas apstiprināšanu.
Apstiprināts
16. Par pašvaldībai piederošā dzīvokļa īpašuma –[adrese], atsavināšanu.
Apstiprināts
17. Par Siguldas novada pašvaldības nekustamā īpašuma – Siguldas ielā 370, Egļupē, Allažu pagastā, Siguldas novadā − nodošanu atsavināšanai.
Apstiprināts
Izskatāmais jautājums Statuss
1. Par 2018.gada Siguldas novada Uzņēmēju gada balvas pasākuma maksas pakalpojumu apstiprināšanu.
Apstiprināts
2. Par Siguldas novada Bāriņtiesas ētikas kodeksa apstiprināšanu.
Apstiprināts
3. Par grozījumiem Siguldas novada pašvaldības domes 2018.gada 4.oktobra lēmumā ,,Par siltumenerģijas parādu nomaksu pašvaldības dzīvokļiem” (prot.Nr.14, 32.§).
Apstiprināts
4. Par Siguldas novada pašvaldības domes saistošo noteikumu ,,Par augstas detalizācijas topogrāfiskās informācijas aprites kārtību Siguldas novadā” apstiprināšanu.
Apstiprināts
5. Par Siguldas novada pašvaldības Būvniecības kontroles nodaļas maksas pakalpojumu cenrāža apstiprināšanu.
Apstiprināts
6. Par telpas daļas iznomāšanu VAS ,,Latvijas Pasts” pasta pakalpojumu nodrošināšanai.
Apstiprināts
7. Par izmaiņām Koncesiju uzraudzības komisijas sastāvā.
Apstiprināts
8. Par zemes iznomāšanu.
Apstiprināts
9. Par kafejnīcas nomas tiesību nekustamajā īpašumā ,,Siguldas novada Kultūras centrs”, Pils ielā 10, Siguldā, otrās izsoles rezultāta apstiprināšanu.
Apstiprināts
10. Par Siguldas novada pašvaldības kustamās mantas – meža cirsmas nekustamajā īpašumā ,,Čiekuri”, Allažu pagastā, Siguldas novadā, pārdošanas izsoles rezultāta apstiprināšanu.
Apstiprināts
11. Par Siguldas novada pašvaldības kustamās mantas – transporta līdzekļa Peugeot 406, valsts reģistrācijas Nr.FB566, 1.izsoles noteikumu apstiprināšanu.
Apstiprināts
12. Par Siguldas novada pašvaldības kustamās mantas – traktora MTZ-82, valsts reģ.Nr.T395LD, 1.izsoles noteikumu apstiprināšanu.
Apstiprināts
13. Par Siguldas novada pašvaldības kustamās mantas – transporta līdzekļa Volkswagen Touran, valsts reģistrācijas Nr.HD4248, 1.izsoles noteikumu apstiprināšanu.
Apstiprināts
14. Par pašvaldībai piederošā dzīvokļa īpašuma – [adrese] nodošanu atsavināšanai, nosacītās cenas un atsavināšanas paziņojuma apstiprināšanu.
Apstiprināts
15. Par Siguldas novada pašvaldībai piederošo SIA ,,Rīgas Apriņķa Avīze” kapitāla daļu otrās atklātās izsoles atzīšanu par nenotikušu.
Apstiprināts
16. Par nekustamā īpašuma Garā iela 133, Egļupē, Allažu pagastā, Siguldas novadā, 1.izsoles noteikumu apstiprināšanu.
Apstiprināts
17. Par nekustamā īpašuma Garā iela 152, Egļupē, Allažu pagastā, Siguldas novadā, 1.izsoles noteikumu apstiprināšanu.
Apstiprināts
18. Par grozījumiem 2017.gada 1.marta domes sēdē apstiprinātajā Siguldas novada Kultūras pārvaldes un tās struktūrvienību organizēto tradicionālo kultūras un izklaides pasākumu cenrādī (prot. Nr. 4, 28.§).
Apstiprināts
19. Par Siguldas novada kultūras projektu finansēšanas konkursa nolikuma apstiprināšanu.
Apstiprināts
20. Par Siguldas novada kultūras projektu finansēšanas konkursa prioritāšu noteikšanu un konkursa izsludināšanu.
Apstiprināts
21. Par izmaiņām nolikumā ,,Siguldas novada pašvaldības konkursa ,,Siguldas novada kultūras un izklaides pasākumu mērķprogrammas finansēšanas konkurss” nolikums” un konkursa komisijas izveidošanu.
Apstiprināts
22. Par Siguldas novada kultūras projektu finansēšanas konkursa komisijas apstiprināšanu.
Apstiprināts
23. Par Siguldas novada pašvaldības apbalvojuma Atzinība kandidāta apstiprināšanu nominācijā ,,Goda novadnieks”.
Apstiprināts
24. Par dzīvojamās platības izīrēšanu Laurenču sākumskolas struktūrvienībā ,,Dienesta viesnīca, Puķu ielā 2, Siguldā, Siguldas novadā”.
Apstiprināts
Par Siguldas novada pašvaldības apbalvojuma Atzinība nominācijā ,,Gada novadnieks”
Apstiprināts
26. Par Siguldas Mākslu skolas ,,Baltais Flīģelis” nolikuma apstiprināšanu
Apstiprināts
Izskatāmais jautājums Statuss
1. Par SIA “SALTAVOTS” pamatkapitāla palielināšanu.
Apstiprināts
2. Par SIA “SALTAVOTS” vidēja termiņa darbības stratēģijas par periodu no 2018. līdz 2022. gadam apstiprināšanu.
Apstiprināts
3. Par SIA „Siguldas slimnīca” piešķirtā finansējuma novirzīšanu.
Apstiprināts
4. Par Siguldas novada pašvaldības domes iekšējo noteikumu “Par korupcijas un interešu konflikta riska novēršanu” apstiprināšanu.
Apstiprināts
5. Par Siguldas novada pašvaldības domes saistošo noteikumu „Par grozījumiem Siguldas novada pašvaldības domes 2018.gada 25.janvāra saistošajos noteikumos Nr. 2 “Siguldas novada pašvaldības budžets 2018.gadam” apstiprināšanu.
Apstiprināts
6. Par zemes gabala [..], Siguldas pagasts, Siguldas novads, nodošanu īpašumā bez atlīdzības daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas dzīvokļu īpašniekiem.
Apstiprināts
7. Par Siguldas novada pašvaldības domes 2014.gada 30.aprīļa lēmuma “Par zemes gabala nodošanu īpašumā bez atlīdzības atbilstoši privatizētā objekta kopīpašuma domājamai daļai” 12.punkta atcelšanu.
Apstiprināts
8. Par Siguldas novada pašvaldības domes 2014.gada 2.aprīļa lēmuma “Par zemes gabala nodošanu īpašumā bez atlīdzības atbilstoši privatizētā objekta kopīpašuma domājamai daļai” 8.punkta atcelšanu.
Apstiprināts
9. Par grozījumiem Siguldas novada pašvaldības domes 2017.gada 10.augusta saistošajos noteikumos Nr.20 “Siguldas novada pašvaldības nolikums”.
Apstiprināts
10. Par Siguldas novada pašvaldības domes nolikuma “Siguldas novada pašvaldības apbalvojumu nolikums” apstiprināšanu.
Apstiprināts
11. Par Siguldas novada pašvaldības domes saistošo noteikumu „Grozījumi Siguldas novada pašvaldības domes 2016.gada 31.augusta saistošajos noteikumos Nr.33 „Par kārtību, kādā pašvaldība izīrē dzīvojamo telpu speciālistam”” apstiprināšanu.
Apstiprināts
12. Par izmaiņām Siguldas novada pašvaldības īpašuma atsavināšanas un izsoles komisijas sastāvā.
Apstiprināts
13. Par izmaiņām Siguldas novada pašvaldības Dzīvokļu komisijas sastāvā.
Apstiprināts
14. Par zemes iznomāšanu.
Apstiprināts
15. Par grozījumiem Siguldas novada pašvaldības domes 2016.gada 3.augusta lēmuma “Par Siguldas novada pašvaldības īpašumā un valdījumā esošās neapbūvētās zemes izmantošanas iespēju izvērtējumu” (prot.Nr.12, §2) pielikumā “Siguldas novada pašvaldībai piederošās un piekrītošās neapbūvētās zemes vienības Siguldas novadā”.
Apstiprināts
16. Par Siguldas novada pašvaldības nekustamā īpašuma – Garā iela 133, Egļupē, Allažu pagastā, Siguldas novadā − nodošanu atsavināšanai.
Apstiprināts
17. Par Siguldas novada pašvaldības nekustamā īpašuma – Garā ielā 152, Egļupē, Allažu pagastā, Siguldas novadā − nodošanu atsavināšanai.
Apstiprināts
18. Par pašvaldībai piederošā dzīvokļa īpašuma – “Augšupes” - 2, Plānupē, Allažu pagastā, Siguldas novadā, nodošanu atsavināšanai, nosacītās cenas un atsavināšanas paziņojuma apstiprināšanu.
Apstiprināts
19. Par Siguldas novada pašvaldības kustamās mantas – meža cirsmas nekustamajā īpašumā “Kreiļi”, Siguldas pagastā, Siguldas novadā, pārdošanas izsoles rezultāta apstiprināšanu.
Apstiprināts
20. Par kafejnīcas nomas tiesību nekustamajā īpašumā “Siguldas novada Kultūras centrs”, Pils ielā 10, Siguldā pirmās izsoles atzīšanu par nenotikušu un otrās izsoles noteikumu apstiprināšanu.
Apstiprināts
21. Par iecelšanu amatā.
Apstiprināts
22. Par kārtību, kādā sadala 2018.gada 4 mēnešiem piešķirto valsts budžeta mērķdotāciju Siguldas novada pašvaldības izglītības iestādēm bērnu no piecu gadu vecuma izglītošanā nodarbināto pirmskolas izglītības pedagogu darba samaksai un Siguldas novada pašvaldības vispārējās pamatizglītības un vispārējās vidējās izglītības iestāžu pedagogu darba samaksai.
Apstiprināts
23. Par mēnešalgas noteikšanu Siguldas novada pašvaldības pamatizglītības, vidējās izglītības, profesionālās ievirzes izglītības, interešu izglītības iestāžu direktoriem un pirmsskolas iestāžu vadītājiem.
Apstiprināts
24. Par Siguldas novada pašvaldības apbalvojuma “Atzinība” piešķiršanu O.J.
Apstiprināts
25. Par Mores pamatskolas dalību Erasmus+ projektā „ INNOVATIVE LEARNING EXPIERENCE FOR AN INCLUSIVE SCHOOL FOR CHILDREN WITH SPECIAL EDUCATION NEEDS”.
Apstiprināts
26. Par lokālplānojuma projekta “Kreiļi”, Siguldas pagasts, Siguldas novads, ar mērķi grozīt funkcionālo zonējumu, nodošanu atkārtotai publiskai apspriešanai.
Apstiprināts
27. Par lokālplānojuma projekta Noliktavu ielā 1C un Kalna ielā 1, Siguldā, Siguldas novadā, ar mērķi grozīt Siguldas novada teritorijas plānojumā 2012.- 2024. gadam noteikto funkcionālo zonējumu no Zaļumvietu (Z) un Publiskās apbūves (P) teritorijas uz Mazstāvu dzīvojamās apbūves teritoriju (DzM), nodošanu atkārtotai publiskai apspriešanai.
Apstiprināts
28. Par nekustamā īpašuma “Muižas koka māja”, 1.stāva, Pils iela 16, Siguldā, Siguldas novadā, nomas tiesību ceturtās izsoles rezultātu apstiprināšanu.
Apstiprināts
29. Par nekustamā īpašuma “Muižas koka māja”, 2.stāva, Pils iela 16, Siguldā, Siguldas novadā, nomas tiesību ceturtās izsoles rezultāta apstiprināšanu.
Apstiprināts
30. Par nekustamā īpašuma “Tirdzniecības – biroja ēka”, 2.darbnīcas, Pils iela 16, Siguldā, Siguldas novadā, nomas tiesību pirmās izsoles rezultāta apstiprināšanu.
Apstiprināts
31. Par nekustamā īpašuma “Radošā darbnīca”, Pils ielā 16, Siguldā, Siguldas novadā, nomas tiesību ceturtās izsoles rezultātu apstiprināšanu.
Apstiprināts
32. Par siltumenerģijas parādu nomaksu pašvaldības dzīvokļiem.
Apstiprināts
33. Par Siguldas Valsts ģimnāzijas 100 gadu jubilejas absolventu salidojuma maksas pakalpojumu apstiprināšanu.
Apstiprināts
34. Par dalību Eiropas Savienības fondu darbība programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 8.3.4. specifiskā atbalsta mērķa "Samazināt priekšlaicīgu mācību pārtraukšanu, īstenojot preventīvus un intervences pasākumus" projektā Nr.8.3.4.0/16/I/001 "Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai".
Apstiprināts
Izskatāmais jautājums Statuss
1. Par līdzfinansējuma maksas noteikšanu pagarinātās dienas grupas nodarbībām Laurenču sākumskolā.
Apstiprināts
2. Par līdzfinansējuma maksu interešu izglītības programmu apguvei Laurenču sākumskolā.
Apstiprināts
3. Par izcenojumu noteikšanu Siguldas novada Mores pamatskolas ēdināšanas pakalpojumiem skolas un pirmsskolas izglītības grupiņas izglītojamiem un iestādes darbiniekiem.
Apstiprināts
4. Par Siguldas Mākslu skolas Baltais Flīģelis interešu izglītības nodarbību maksas un mūzikas instrumentu nomas maksas apstiprināšanu.
Apstiprināts
5. Par līdzfinansējuma maksas noteikšanu pagarinātās dienas grupas nodarbībām Siguldas pilsētas vidusskolā.
Apstiprināts
6. Par līdzfinansējuma maksas noteikšanu pagarinātās dienas grupas nodarbībām Siguldas 1. pamatskolā.
Apstiprināts
7. Par telpas iznomāšanu SIA ,,Narvesen Baltija”.
Apstiprināts
8. Par grozījumiem Siguldas novada pašvaldības domes 2016.gada 3.februāra nolikumā ,,Siguldas novada Būvvaldes nolikums”.
Apstiprināts
9. Par saistošo noteikumu “Par Siguldas novada pašvaldības domes 2018. gada 14.jūnija saistošo noteikumu Nr.16 ,,Lokālplānojuma zemes vienībām ar adresi Noliktavu iela 1C un Kalna iela 1, Sigulda, Siguldas novadā, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi” atcelšanu” apstiprināšanu.
Apstiprināts
10. Par Siguldas novada pašvaldības saistošo noteikumu “Kapsētu uzturēšanas un lietošanas noteikumi Siguldas novadā” apstiprināšanu.
Apstiprināts
11. Par maksas pakalpojumiem Siguldas novada kapsētu kapličās.
Apstiprināts
12. Par līdzfinansējumu dzīvojamās mājas[adrese] pieslēgšanai centralizētajai ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmai.
Apstiprināts
13. Par līdzfinansējumu dzīvojamās mājas [adrese] pieslēgšanai centralizētajai ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmai.
Apstiprināts
14. Par Roķēnu ūdenskrātuvi un tai piegulošo teritoriju.
Apstiprināts
15. Par ceļa servitūta daļas uzturēšanu.
Apstiprināts
16. Par telpas daļas nomu bankas automāta izvietošanai.
Apstiprināts
17. Par iekšējo noteikumu ,,Par medību tiesību nomas piešķiršanas kārtību” apstiprināšanu.
Apstiprināts
18. Par medību tiesību nomas maksas apstiprināšanu.
Apstiprināts
19. Par grozījumiem Siguldas novada pašvaldības domes 2017.gada 12.aprīļa saistošajos noteikumos Nr.11 ,,Siguldas novada sabiedriskās kārtības noteikumi”.
Apstiprināts
20. Par grozījumiem 2004.gada 1.aprīļa telpu nomas līgumā.
Apstiprināts
21. Par telpu iznomāšanu ģimenes ārsta pakalpojumu sniegšanai Allažos, Allažu pagastā, Siguldas novadā.
Apstiprināts
22. Par telpu iznomāšanu ģimenes ārsta pakalpojumu sniegšanai Morē, Mores pagastā, Siguldas novadā.
Apstiprināts
23. Par nekustamā īpašuma ,,Muižas koka māja”, 1.stāvā, Pils ielā 16, Siguldā, Siguldas novadā, nomas tiesību 3.izsoles atzīšanu par nenotikušu daļā un 4.izsoles noteikumu apstiprināšanu.
Apstiprināts
24. Par nekustamā īpašuma ,,Muižas koka māja”, 2.stāva, Pils iela 16, Siguldā, Siguldas novadā, nomas tiesību 4.izsoles noteikumu apstiprināšanu.
Apstiprināts
25. Par nekustamā īpašuma ,,Tirdzniecības-biroja ēka”, Darbnīcas Nr.2, Pils ielā 16, Siguldā, Siguldas novadā, iznomāšanu un 1.izsoles noteikumu apstiprināšanu.
Apstiprināts
26. Par nekustamā īpašuma ,,Radoša darbnīca” 1.stāva nomas tiesību 4.izsoles noteikumu apstiprināšanu.
Apstiprināts
27. Par kafejnīcas nomas tiesību nekustamajā īpašumā ,,Siguldas novada Kultūras centrs”, Pils ielā 10, Siguldā izsoles noteikumu apstiprināšanu.
Apstiprināts
28. Par braukšanas maksas atlaidēm Siguldas pilsētas sabiedriskā transporta maršrutos Eiropas Mobilitātes nedēļas projekta ietvaros.
Apstiprināts
29. Par Siguldas novada pašvaldībai piederošo SIA ,,Rīgas Apriņķa Avīze” kapitāla daļu pirmās atklātās izsoles atzīšanu par nenotikušu un otrās atklātās izsoles noteikumu apstiprināšanu.
Apstiprināts
30. Par Siguldas novada pašvaldības kustamās mantas – transporta līdzekļa Peugeot 406 Executive, valsts reģistrācijas numuru FB 566 − nodošanu atsavināšanai.
Apstiprināts
31. Par Siguldas novada pašvaldības kustamās mantas – transporta līdzekļa Volkswagen Touran, valsts reģistrācijas numuru HD4248 − nodošanu atsavināšanai.
Apstiprināts
32. Par pašvaldībai piederošā zemes gabala ,,Starpgabals pie Gāles iela 25”, Siguldā, Siguldas novadā, atsavināšanas procesa pabeigšanas apstiprināšanu.
Apstiprināts
33. Par dzīvokļa īpašuma Krimuldas ielā 3-2, Siguldā, Siguldas novadā, izsoles noteikumu apstiprināšanu.
Apstiprināts
34. Par Siguldas novada pašvaldībai piederošās kustamās mantas – meža cirsmas nekustamajā īpašumā ,,Čiekuri”, Allažu pagastā, Siguldas novadā, pirmās izsoles noteikumu apstiprināšanu.
Apstiprināts
35. Par Siguldas novada pašvaldībai piederošās kustamās mantas – meža cirsmas nekustamajā īpašumā “Kreiļi”, Siguldas pagastā, Siguldas novadā, pirmās izsoles noteikumu apstiprināšanu.
Apstiprināts
36. Par kustamās mantas - vieglās pasažieru automašīnas Renault Thalia, valsts reģ.Nr.FV9948, atsavināšanas izsoles rezultāta apstiprināšanu.
Apstiprināts
37. Par grozījumiem 2015.gada 2.decembra Siguldas novada pašvaldības domes lēmumā “Par Siguldas novada pašvaldības Pedagoģiski medicīniskās komisijas sastāva apstiprināšanu” (prot.Nr.20, 11.§).
Apstiprināts
38. Par Siguldas novada pašvaldības iestādes „Siguldas novada Kultūras pārvalde” reorganizāciju
Apstiprināts
39. Par iekšējo noteikumu “Par Siguldas novada Kultūras centra un tā struktūrvienību un koncertzāles “Baltais Flīģelis” telpu izmantošanu” apstiprināšanu.
Apstiprināts
40. Par grozījumiem Siguldas novada pašvaldības domes 2017.gada 18.janvāra nolikumā Nr.1 „Par atlīdzību Siguldas novada pašvaldībā”.
Apstiprināts
41. Par Siguldas novada Kultūras centra maksas pakalpojumu cenrāža apstiprināšanu.
Apstiprināts
42.Par grozījumiem Siguldas novada pašvaldības domes 2018.gada 14.jūnija lēmumā “Par aizņēmuma ņemšanu” (prot.Nr. 9, 26.§)
Apstiprināts
43. Par grozījumiem Siguldas novada pašvaldības domes 2018.gada 26.jūlija lēmumā “Par aizņēmuma ņemšanu” (prot.Nr. 11, 3.§)
Apstiprināts
Izskatāmais jautājums Statuss
1. Par pašvaldības ceļa ,,V85-Dambīši” sadalīšanu un posmu nodošanu valstij.
Apstiprināts
2. Par pašvaldībai piederošā nekustamā īpašuma [..] atsavināšanas procesa pabeigšanas apstiprināšanu.
Apstiprināts
3. Par Siguldas novada pašvaldības kustamās mantas – Renault Thalia, valsts reģ.Nr.FV9948 - trešās izsoles atzīšanu par nenotikušu un ceturtās izsoles rīkošanu.
Apstiprināts
4. Par grozījumiem Siguldas pilsētas vidusskolas nolikumā.
Apstiprināts
5. Par Siguldas novada pašvaldības Administratīvās komisijas nolikuma apstiprināšanu.
Apstiprināts
6. Par izmaiņām Siguldas novada Administratīvās komisijas sastāvā.
Apstiprināts
7. Par izmaiņām Nacionālās pretošanās kustības dalībnieku iesniegumu izskatīšanas komisijas sastāvā.
Apstiprināts
8. Par Siguldas novada pašvaldības domes saistošo noteikumu ,,Grozījumi Siguldas novada pašvaldības domes 2014.gada 17.decembra saistošajos noteikumos Nr.25 ,,Par atvieglojumu piemērošanu nekustamā īpašuma nodokļa maksātājiem Siguldas novadā”” apstiprināšanu.
Apstiprināts
9. Par Siguldas novada pašvaldības Sociālā dienesta lēmuma apstrīdējumu.
Apstiprināts
10. Par izmaiņām Avārijas ēku (būvju) apsekošanas komisijas sastāvā.
Apstiprināts
11. Par izmaiņām Publisku izklaides un svētku pasākumu iesniegumu izskatīšanas komisijas sastāvā.
Apstiprināts
12. Par zemes ierīcības projektu apstiprināšanu zemes vienību ar adresi [..], un zemes vienību ar kadastra apzīmējumiem [..] savstarpējo robežu pārkārtošanai un apvienošanai.
Apstiprināts
13. Par Siguldas novada pašvaldības domes 2018. gada 14. jūnija lēmuma ,,Par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu [adrese], ar mērķi veidot jaunas apbūvei paredzētas zemes vienības” (prot.Nr.9, 16.§) atcelšanu, par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu [adrese], ar mērķi veidot jaunas apbūvei paredzētas zemes vienības, un par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu[adrese], ar mērķi veidot jaunas apbūvei paredzētas zemes vienības.
Apstiprināts
14. Par Siguldas novada pašvaldības saistošo noteikumu ,,Par līdzfinansējuma samaksas kārtību Laurenču sākumskolas interešu izglītības un pagarinātās dienas grupas nodarbībām” apstiprināšanu.
Apstiprināts
15. Par telpu nomu un telpu nomas maksas noteikšanu ēdināšanas pakalpojumu veikšanai Allažu pamatskolā un Allažu pamatskolas pirmsskolā.
Apstiprināts
16. Par apsaimniekošanas un ar dzīvokļa lietošanu saistīto pakalpojumu parādu nomaksu pašvaldības dzīvoklim.
Apstiprināts
17. Par zemesgabala daļas iegādi.
Apstiprināts
18. Par Siguldas novada pašvaldības apbalvojuma ,,Atzinība” piešķiršanu Maijai Bruģei.
Apstiprināts
19. Par iecelšanu amatā.
Apstiprināts
20. Par grozījumiem 2018.gada 14.jūnija lēmumā (prot. Nr.9, 31.§) ,,Par līdzfinansējuma maksas noteikšanu Siguldas novada pašvaldības profesionālās ievirzes izglītības iestādēs”.
Apstiprināts
21. Par finansējumu programmas ERASMUS+ projektā „EVS 4 sustainable life” (Nr. 2017-2-LV02-KA135-001675).
Apstiprināts
22. Par zemes vienības Leona Paegles ielā 6B, Siguldā, Siguldas novadā, apbūves tiesības līguma noslēgšanu ar Siguldas pilsētas sabiedrību ar ierobežotu atbildību ,,JUMIS”.
Apstiprināts
23. Par Siguldas novada pašvaldības domes priekšsēdētāja U.Mitrevica atvaļinājumu.
Apstiprināts
Izskatāmais jautājums Statuss
1. Par piedalīšanos projektā „Siguldas novada pašvaldības grants ceļa pārbūve Siguldas pagastā” un finansējuma piešķiršanu.
Apstiprināts
2. Par līguma pirmstermiņa izbeigšanu.
Apstiprināts
3. Par aizņēmuma ņemšanu.
Apstiprināts
4. Par aizņēmumu līgumu pārjaunošanu.
Apstiprināts
5. Par aizņēmuma ņemšanu.
Apstiprināts
6. Par līdzfinansējumu dzīvojamās mājas [..] pieslēgšanai centralizētajai ūdensapgādes sistēmai.
Apstiprināts
7. Par līdzfinansējumu dzīvojamās mājas [..] pieslēgšanai centralizētajai ūdensapgādes sistēmai.
Apstiprināts
8. Par līdzdalību infrastruktūras objektu būvniecības darbu finansēšanā.
Apstiprināts
Izskatāmais jautājums Statuss
1. Par Siguldas sadarbības teritorijas civilās aizsardzības komisijas nolikuma apstiprināšanu.
Apstiprināts
2. Par Siguldas Sporta skolas audzēkņu diennakts sporta nometnes dalības maksas apstiprināšanu.
Apstiprināts
3. Par Siguldas pilsētas vidusskolas audzēkņu dienas un diennakts sporta nometņu dalības maksas apstiprināšanu.
Apstiprināts
4. Par kustamās mantas pasažieru autobusu Isuzu Turquoise, valsts reģistrācijas numurs FR3460, atsavināšanas izsoles rezultāta apstiprināšanu.
Apstiprināts
5. Par Siguldas novada pašvaldības domes saistošo noteikumu „Par grozījumiem Siguldas novada pašvaldības 2018.gada 25.janvāra saistošajos noteikumos Nr.2 ,,Siguldas novada pašvaldības budžets 2018.gadam” apstiprināšanu.
Apstiprināts
6. Par Siguldas novada pašvaldības domes 2018.gada 14.jūnija saistošo noteikumu Nr.18 ,,Grozījumi Siguldas novada pašvaldības domes 2014.gada 1.oktobra saistošajos noteikumos Nr.19 „Par nekustamā īpašuma nodokļa piemērošanu Siguldas novadā”” precizētās redakcijas apstiprināšanu.
Apstiprināts
7. Par Siguldas novada pašvaldības domes saistošo noteikumu ,,Grozījumi Siguldas novada pašvaldības domes 2014.gada 17.decembra saistošajos noteikumos Nr.25 ,,Par atvieglojumu piemērošanu nekustamā īpašuma nodokļa maksātājiem Siguldas novadā”” precizētās redakcijas apstiprināšanu.
Apstiprināts
8. Par Siguldas novada pašvaldības domes 2018.gada 26.aprīļa saistošo noteikumu Nr.13 ,,Grozījumi Siguldas novada pašvaldības domes 2017.gada 12.aprīļa saistošajos noteikumos Nr.11 ,,Siguldas novada sabiedriskās kārtības noteikumi”” precizētās redakcijas apstiprināšanu.
Apstiprināts
9. Par Siguldas novada pašvaldības domes saistošo noteikumu ,,Par nodevu par izklaidējoša rakstura pasākuma rīkošanu publiskā vietā Siguldas novadā” apstiprināšanu.
Apstiprināts
10. Par Siguldas novada pašvaldībai piederošā nekustamā īpašuma ,,Kreiļi”, Siguldas pagastā, Siguldas novadā, sanitārās cirtes veikšanas tiesību izsoles rezultāta apstiprināšanu.
Apstiprināts
11. Par izmaiņām Nacionālās pretošanās kustības dalībnieku iesniegumu izskatīšanas komisijas sastāvā.
Apstiprināts
12. Par grozījumiem Siguldas novada pašvaldības domes 2018.gada 14.jūnija lēmumā ,,Par zemes vienības daļas Jāņa Poruka ielā 14, Siguldā, Siguldas novadā, apbūves tiesības izsoles rezultāta apstiprināšanu” (prot.Nr.9, 39.§).
Apstiprināts
13. Par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu Televīzijas ielā 15, Siguldā, Siguldas novads, ar mērķi veidot jaunas apbūvei paredzētas zemes vienības.
Apstiprināts
14. Par lokālplānojuma projekta ,,Kreiļi”, Siguldas pagasts, Siguldas novads, ar mērķi grozīt funkcionālo zonējumu, nodošanu publiskai apspriešanai.
Apstiprināts
15. Par zemes iznomāšanu.
Apstiprināts
16. Par Siguldas novada Sporta un aktīvās atpūtas attīstības stratēģijas 2018. – 2024. gadam apstiprināšanu.
Apstiprināts
17. Par patapinājuma līguma noslēgšanu.
Apstiprināts
18. Par grozījumu 2018.gada 25.janvāra lēmumā ,,Par nedzīvojamo telpu nomu” (prot. Nr.2, 9.§).
Apstiprināts
19. Par finansējumu programmas ERASMUS+ projektā „EVS 4 sustainable life” (Nr. 2017-2-LV02-KA135-001675).
Apstiprināts
20. Par grozījumiem Siguldas novada pašvaldības domes 2017.gada 18.janvāra lēmumā ,,Par kredīta ņemšanu” (prot.Nr.2, 18.§).
Apstiprināts
21. Par nekustamā īpašuma ,,Muižas koka māja”, 2.stāva, Pils iela 16, Siguldā, Siguldas novadā, nomas tiesību trešās izsoles atzīšanu par nenotikušu.
Apstiprināts
22. Par nekustamā īpašuma ,,Muižas koka māja”, 1.stāva, Pils iela 16, Siguldā, Siguldas novadā, nomas tiesību trešās izsoles daļā atzīšanu par nenotikušu un rezultātu apstiprināšanu.
Apstiprināts
23. Par nekustamā īpašuma ,,Radošā darbnīca”, Pils ielā 16 C, Siguldā, Siguldas novadā, nomas tiesību trešās izsoles daļā atzīšanu par nenotikušu un rezultātu apstiprināšanu.
Apstiprināts
24. Par Siguldas novada Jaunrades centra nolikuma apstiprināšanu
Apstiprināts
25. Par grozījumiem Siguldas novada Siguldas pilsētas pirmsskolas izglītības iestādes ,,Tornīši” nolikumā
Apstiprināts
26. Par Siguldas novada pašvaldības 2018.gada 14.jūnija saistošo noteikumu Nr.20 ,,Par līdzfinansējuma samaksas kārtību Siguldas novada pašvaldības profesionālās ievirzes izglītības iestādēs” precizēšanu
Apstiprināts
27. Par Izglītības pārvaldes vadītāja atbrīvošanu no amata
Apstiprināts
Izskatāmais jautājums Statuss
1. Par SIA ,,Siguldas slimnīca” pamatkapitāla palielināšanu
Apstiprināts
2. Par Siguldas novada Bāriņtiesas priekšsēdētāja ievēlēšanu.
Apstiprināts
3. Par pašvaldībai piederoša dzīvokļa īpašuma Krimuldas ielā 3-2, Siguldā, Siguldas novadā, atsavināšanu.
Apstiprināts
4. Par Siguldas novada pašvaldībai piederošā nekustamā īpašuma –[..], atsavināšanu.
Apstiprināts
5. Par Siguldas novada pašvaldībai piederošā nekustamā īpašuma – [..], atsavināšanu.
Apstiprināts
6. Par Siguldas novada pašvaldībai piederošā nekustamā īpašuma –[..], atsavināšanu.
Apstiprināts
7. Par SIA ,,Siguldas Sporta serviss” darbības paplašināšanu.
Apstiprināts
8. Par SIA „Siguldas Sporta serviss” mantas un tiesību izsoles veikšanu.
Apstiprināts
9. Par Siguldas siltumapgādes attīstības un rekonstrukcijas plāna apstiprināšanu.
Apstiprināts
10. Par koncesijas līguma grozījumiem.
Apstiprināts
11. Par zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 4266 001 0105 daļas iznomāšanu.
Apstiprināts
12. Par zemes nomas līguma slēgšanu.
Apstiprināts
13. Par zemes iznomāšanu.
Apstiprināts
14. Par Siguldas novada pašvaldības domes nolikuma „Par Siguldas novada jaundzimušo pasākuma „Esmu dzimis Siguldas novadā” organizēšanu” apstiprināšanu.
Apstiprināts
15. Par izmaiņām Siguldas novada pašvaldības Medību koordinācijas komisijas sastāvā.
Apstiprināts
16. Par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu Atbrīvotāju ielā [..], Sigulda, Siguldas novads, ar mērķi veidot jaunas apbūvei paredzētas zemes vienības.
Apstiprināts
17. Par zemes iegādi ielu sarkanajās līnijās.
Apstiprināts
18. Par grozījumiem Siguldas novada pašvaldības domes 2017.gada 9.novembra iekšējos noteikumos Nr.9/2017 ,,Par Siguldas novada Kultūras pārvaldes struktūrvienību telpu izmantošanu”.
Apstiprināts
19. Par grozījumiem Siguldas novada pašvaldības domes 2014.gada 12.novembra lēmumā ,,Par bieži sastopamo derīgo izrakteņu ieguves atļaujas izsniegšanu” (prot. Nr.21, 5.§) un bieži sastopamo derīgo izrakteņu ieguves atļaujā Nr.[..].
Apstiprināts
20. Par Rīgas plānošanas reģiona deinstitucionālizācijas plāna 2017.-2020. gadam 2.redakcijas Stratēģiskās daļas saskaņošanu.
Apstiprināts
21. Par Siguldas novada pašvaldības saistošo noteikumu „Grozījumi Siguldas novada pašvaldības domes 2017.gada 30.novembra saistošajos noteikumos Nr.32 „Par ģimenes vai atsevišķi dzīvojošas personas atzīšanu par trūcīgu vai maznodrošinātu un sociālās palīdzības pabalstiem Siguldas novadā” apstiprināšanu.
Apstiprināts
22. Par Siguldas novada pašvaldības domes saistošo noteikumu ,,Grozījumi Siguldas novada pašvaldības domes 2014.gada 1.oktobra saistošajos noteikumos Nr.19 „Par nekustamā īpašuma nodokļa piemērošanu Siguldas novadā”” apstiprināšanu.
Apstiprināts
23. Par Siguldas novada pašvaldības domes saistošo noteikumu ,,Grozījumi Siguldas novada pašvaldības domes 2014.gada 17.decembra saistošajos noteikumos Nr.25 ,,Par atvieglojumu piemērošanu nekustamā īpašuma nodokļa maksātājiem Siguldas novadā”” apstiprināšanu.
Apstiprināts
24. Par aizņēmuma ņemšanu.
Apstiprināts
25. Par grozījumu Siguldas novada pašvaldības domes 2016.gada 31.augusta lēmumā (prot. Nr.13, 17.§).
Apstiprināts
26. Par aizņēmuma ņemšanu.
Apstiprināts
27. Par Siguldas novada pašvaldībai piederošu dzīvojamo telpu īres maksas noteikšanu.
Apstiprināts
28. Par Siguldas novada pašvaldības saistošo noteikumu ,,Par līdzfinansējuma samaksas kārtību Siguldas novada pašvaldības profesionālās ievirzes izglītības iestādēs” apstiprināšanu.
Apstiprināts
29. Par līdzfinansējuma maksas noteikšanu Siguldas novada pašvaldības profesionālās ievirzes izglītības iestādēs.
Apstiprināts
30. Par nekustamā īpašuma ,,Muižas koka māja”, 1.stāvā, Pils ielā 16, Siguldā, Siguldas novadā, nomas tiesību 2.izsoles atzīšanu par nenotikušu un 3.izsoles noteikumu apstiprināšanu.
Apstiprināts
31. Par nekustamā īpašuma ,,Muižas koka māja”, 2.stāva, Pils iela 16, Siguldā, Siguldas novadā, nomas tiesību 2.izsoles atzīšanu par nenotikušu un 3.izsoles noteikumu apstiprināšanu.
Apstiprināts
32. Par nekustamā īpašuma ,,Radošā darbnīca”, Pils iela 16 C, Siguldā, Siguldas novadā, nomas tiesību 2.izsoles atzīšanu par nenotikušu un 3.izsoles noteikumu apstiprināšanu.
Apstiprināts
33. Par ielu tirdzniecības vietas-kioska Pils ielā 16, Siguldā, Siguldas novadā, nomas tiesību izsoles rezultāta apstiprināšanu.
Apstiprināts
34. Par Siguldas Valsts ģimnāzijas dalību Erasmus+ projektā ,,Efektīva tehnoloģiju izmantošana mācību procesa uzlabošanai”.
Apstiprināts
35. Par Siguldas novada Jaunrades centra dalību projektā ,,Mobils darbs ar jaunatni ārpus Siguldas pilsētas centra – izstrāde un pilotēšana”.
Apstiprināts
36. Par Siguldas novada pašvaldības domes saistošo noteikumu ,,Par bērnu reģistrācijas, uzņemšanas un atskaitīšanas kārtību Siguldas novada pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādēs” precizēšanu.
Apstiprināts
37. Par zemes vienības daļas Jāņa Poruka ielā 14, Siguldā, Siguldas novadā, apbūves tiesības izsoles rezultāta apstiprināšanu.
Apstiprināts
38. Par Siguldas novada pašvaldībai piederošā nekustama īpašuma ,,Kreiļi” sanitārās cirtes nodošanu atsavināšanai un izsoles noteikumu apstiprināšanu.
Apstiprināts
39. Par lokālplānojuma projekta zemes vienībām Noliktavu ielā 1C un Kalna ielā 1, Siguldā, Siguldas novadā, ar mērķi grozīt Siguldas novada teritorijas plānojumā 2012.- 2024. gadam noteikto funkcionālo zonējumu no Zaļumvietu (Z) un Publiskās apbūves (P) teritorijas uz Mazstāvu dzīvojamās apbūves teritoriju (DzM), apstiprināšanu.
Apstiprināts
40. Par Siguldas novada pašvaldības un SIA ,,DMB” 2012.gada 22.maija Pirkuma līgumu.
Apstiprināts
Izskatāmais jautājums Statuss
1. Par pašvaldībai piederošā zemes gabala ,,Starpgabals pie Gāles ielas 25”, Siguldā, Siguldas novadā, atsavināšanu.
Apstiprināts
2. Par nekustamā īpašuma [..], Siguldas novadā, atsavināšanas izsoles rezultātu apstiprināšanu
Apstiprināts
3. Par Siguldas novada pašvaldības kustamās mantas – traktora MTZ-82 ar valsts reģistrācijas numuru T395D − nodošanu atsavināšanai.
Apstiprināts
4. Par Siguldas novada pašvaldības kustamās mantas – pasažieru autobusa Isuzu Turquoise ar valsts reģistrācijas numuru FR3460 − otrās izsoles atzīšanu par nenotikušu.
Apstiprināts
5. Par Siguldas novada pašvaldības kustamās mantas – Renault Thalia ar valsts reģistrācijas numuru FV 9948 − otrās izsoles atzīšanu par nenotikušu.
Apstiprināts
6. Par Siguldas novada pašvaldības kustamās mantas – profesionālo virtuves tehnoloģisko iekārtu − trešās izsoles atzīšanu par nenotikušu.
Apstiprināts
7. Par maksas pakalpojuma cenrāža apstiprināšanu dalībai vides izglītības nometnē ,,Lielā Pūķa ceļojums”.
Apstiprināts
8. Par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu valsts galvenā autoceļa A2 (Rīga – Sigulda – Igaunijas robeža) daļai, Priežu ielas daļai, Mazās Saules ielas daļai, zemes vienībai ar adresi Priežu iela 7, Sigulda un zemes vienības ar adresi Vidzemes šoseja 21, Sigulda, daļai, ar mērķi veidot jaunu pievienojumu valsts galvenajam autoceļam A2.
Apstiprināts
9. Par Siguldas novada teritorijas plānojuma 2012. – 2024. gadam grozījumu izstrādes jauna laika grafika apstiprināšanu.
Apstiprināts
10. Par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu nekustamā īpašuma ar nosaukumu [..], sadalīšanai.
Apstiprināts
11. Par vienreizēja dzīvojamās telpas atbrīvošanas pabalsta piešķiršanu.
Apstiprināts
12. Par patapinājuma līguma noslēgšanu.
Apstiprināts
13. Par zemes vienības daļas Jāņa Poruka ielā 14, Siguldā, Siguldas novadā, apbūves tiesības pirmās izsoles noteikumu apstiprināšanu.
Apstiprināts
14. Par sadarbību ar Latvijas Republikas Zemessardzi un grozījumiem 2013.gada 8.februāra Sadarbības līgumā Nr.5/2013-SL.
Apstiprināts
15. Par Siguldas novada pašvaldības domes saistošo noteikumu ,,Par pašvaldības palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā Siguldas novadā” apstiprināšanu.
Apstiprināts
16. Par Siguldas novada pašvaldības sadarbību ar biedrību ,,Latvijas Olimpiskā komiteja” un valsts SIA ,,Bobsleja un kamaniņu trase ,,Sigulda”” saistībā ar Stokholmas (Zviedrija) kandidēšanu uz tiesībām rīkot 2026.gada Ziemas Olimpiskās spēles, un Siguldas novada pašvaldības domes priekšsēdētāja U. Mitrevica komandējumu.
Apstiprināts
17. Par Siguldas novada pašvaldības 2017.gada publiskā gada pārskata apstiprināšanu.
Apstiprināts
18. Par traktortehnikas izmantošanas maksas pakalpojuma cenrāža apstiprināšanu.
Apstiprināts
19. Par grozījumiem Siguldas novada pašvaldības domes 2018.gada 12.aprīļa lēmumā ,,Par aizņēmuma ņemšanu” (prot.Nr.6, 37.§).
Apstiprināts
20. Par grozījumiem Siguldas novada pašvaldības domes 2017.gada 18.janvāra nolikumā Nr.1 „Par atlīdzību Siguldas novada pašvaldībā”.
Apstiprināts
21. Par Siguldas novada pašvaldības domes saistošo noteikumu „Par grozījumiem Siguldas novada pašvaldības 2018.gada 25.janvāra saistošajos noteikumos Nr. 2 ,,Siguldas novada pašvaldības budžets 2018.gadam” apstiprināšanu.
Apstiprināts
22. Par iekšējo noteikumu ,,Siguldas novada pašvaldības datu aizsardzības noteikumi” apstiprināšanu.
Apstiprināts
23. Par nekustamā īpašuma ,,Radošā darbnīca”, Pils iela 16 C, Siguldā, Siguldas novadā, nomas tiesību izsoles atzīšanu par nenotikušu.
Apstiprināts
24. Par ielu tirdzniecības vietas – kioska Pils ielā 16, Siguldā, Siguldas novadā, nomas tiesību izsoles atzīšanu par nenotikušu.
Apstiprināts
25. Par nekustamā īpašuma ,,Muižas koka māja”, 1.stāvā, Pils ielā 16, Siguldā, Siguldas novadā, nomas tiesību izsoles rezultātu apstiprināšanu.
Apstiprināts
26. Par nekustamā īpašuma ,,Muižas koka māja”, 2.stāva, Pils iela 16, Siguldā, Siguldas novadā, nomas tiesību izsoles atzīšanu par nenotikušu.
Apstiprināts
27. Par nekustamā īpašuma ,,Brūzis”, Pils ielā 16, Siguldā, Siguldas novadā nomas tiesību izsoles rezultāta apstiprināšanu.
Apstiprināts
28. Par nekustamā īpašuma ,,Rezidence”, Pils ielā 16, Siguldā, Siguldas novadā, nomas tiesību izsoles rezultātu apstiprināšanu.
Apstiprināts
29. Par grozījumu Siguldas novada pašvaldības domes 2016.gada 21.septembra lēmumā ,,Par Siguldas Sporta un aktīvās atpūtas centra iznomāšanu SIA ,,Siguldas Pilsētas trase””.
Apstiprināts
30. Par grozījumu 2017.gada 12.aprīļa lēmumā ,,Par Siguldas Sporta centra iznomāšanu SIA ,,Siguldas sporta serviss””.
Apstiprināts
31. Par Siguldas novada pašvaldības domes priekšsēdētāja U.Mitrevica atvaļinājumu.
Apstiprināts
32. Par Siguldas novada Jaunatnes lietu konsultatīvās padomes sastāva apstiprināšanu.
Apstiprināts
33. Par telpu nomu un telpu nomas maksas nomas maksas noteikšanu ēdināšanas pakalpojumu veikšanai pirmskolas izglītības iestādē „Ābelīte”.
Apstiprināts
34. Par telpu nomu un telpu nomas maksas nomas maksas noteikšanu ēdināšanas pakalpojumu veikšanai pirmskolas izglītības iestādē „Ieviņa”.
Apstiprināts
35. Par telpu nomu un telpu nomas maksas nomas maksas noteikšanu ēdināšanas pakalpojumu veikšanai pirmskolas izglītības iestādē „Pasaciņa”
Apstiprināts
36. Par telpu nomu un telpu nomas maksas nomas maksas noteikšanu ēdināšanas pakalpojumu veikšanai pirmskolas izglītības iestādē „Saulīte”.
Apstiprināts
Izskatāmais jautājums Statuss
Par Siguldas novada pašvaldības aģentūras ,,Siguldas Attīstības aģentūra” 2017.gada gada pārskata apstiprināšanu
Apstiprināts
Par Siguldas novada pašvaldības 2017.gada pārskata apstiprināšanu
Apstiprināts
Par Siguldas novada pašvaldības 2017.gada konsolidētā gada pārskata apstiprināšanu
Apstiprināts
Par SIA ,,Saltavots” projekta ,,Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Siguldas notekūdeņu aglomerācijā, V. Kārta” Nr.5.3.1.0/16/I/001 realizācijas atbalstu
Apstiprināts
Par grozījumiem Siguldas novada pašvaldības domes 2018.gada 22.februāra lēmumā (prot. Nr.3, 30.§) un 2018.gada 1.marta deleģēšanas līgumā ar SIA ,,Siguldas slimnīca”
Apstiprināts
Par grozījumiem Siguldas novada pašvaldības domes 2017.gada 12.aprīļa saistošajos noteikumos Nr.11 ,,Siguldas novada sabiedriskās kārtības noteikumi”
Apstiprināts
Par nekustamā īpašuma ,,Brūzis” iznomāšanu un izsoles noteikumu apstiprināšanu
Apstiprināts
Par ielu tirdzniecības vietas iznomāšanu un izsoles noteikumu apstiprināšanu
Apstiprināts
Par nekustamā īpašuma ,,Muižas koka māja” 1.stāva iznomāšanu un izsoles noteikumu apstiprināšanu
Apstiprināts
Par nekustamā īpašuma ,,Muižas koka māja” 2.stāva iznomāšanu un izsoles noteikumu apstiprināšanu
Apstiprināts
Par nekustamā īpašuma ,,Radoša darbnīca” iznomāšanu un izsoles noteikumu apstiprināšanu
Apstiprināts
Par nekustamā īpašuma ,,Rezidence” iznomāšanu un izsoles noteikumu apstiprināšanu
Apstiprināts
Par nacionālās pretošanās kustības dalībnieka statusa piešķiršanu.
Apstiprināts
Izskatāmais jautājums Statuss
1. Par naudas balvu piešķiršanu.
Apstiprināts
2. Par naudas balvu piešķiršanu.
Apstiprināts
3. Par naudas balvu piešķiršanu.
Apstiprināts
4. Par naudas balvu un finansējuma piešķiršanu.
Apstiprināts
5. Par naudas balvu piešķiršanu.
Apstiprināts
6. Par naudas balvu piešķiršanu.
Apstiprināts
7. Par naudas balvu piešķiršanu.
Apstiprināts
8. Par Siguldas novada pašvaldības īpašumā esošas neapbūvētas zemes vienības daļas [..] izmantošanas iespējām.
Apstiprināts
9. Par ceļa servitūta nodibināšanu.
Apstiprināts
10. Par SIA „Saltavots” 2017.gada pārskata apstiprināšanu.
Apstiprināts
11. Par SIA „Siguldas slimnīca” 2017.gada pārskata apstiprināšanu.
Apstiprināts
12. Par SIA „Siguldas Sporta serviss” 2017.gada pārskata apstiprināšanu.
Apstiprināts
13. Par Siguldas novada pašvaldības Personāla nodaļas nolikuma apstiprināšanu.
Apstiprināts
14. Par grozījumiem Siguldas novada pašvaldības domes 2015.gada 1.aprīļa nolikumā “Siguldas novada pašvaldības Invazīvo augu sugu izplatības ierobežošanas ekspertu grupas nolikums”.
Apstiprināts
15. Par Invazīvo augu sugu izplatības ierobežošanas ekspertu grupas sastāva apstiprināšanu.
Apstiprināts
16. Par piedalīšanos projektā „Jūdažu ezera apsaimniekošanas plāna izstrāde” un finansējuma piešķiršanu.
Apstiprināts
17. Par piedalīšanos projektā „Siguldas pludmales pie Gaujas infrastruktūras uzlabošana vides pieejamības veicināšanai” un finansējuma piešķiršanu.
Apstiprināts
18. Par zemes nomu publiska stāvlaukuma ierīkošanai pie nekustamā īpašuma Krišjāņa Valdemāra iela 2, Sigulda, Siguldas novads.
Apstiprināts
19. Par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu nekustamajam īpašumam ar nosaukumu [..] ar mērķi veidot jaunu pievienojumu valsts reģionālajam autoceļam P3.
Apstiprināts
20. Par detālplānojuma projekta nekustamā īpašuma [..] sadalīšanai turpmāko virzību.
Apstiprināts
21. Par lokālplānojuma projekta Noliktavu ielā 1C un Kalna ielā 1, Siguldā, Siguldas novadā, ar mērķi grozīt Siguldas novada teritorijas plānojumā 2012.- 2024. gadam noteikto funkcionālo zonējumu no Zaļumvietu (Z) un Publiskās apbūves (P) teritorijas uz Mazstāvu dzīvojamās apbūves teritoriju (DzM), nodošanu publiskai apspriešanai.
Apstiprināts
22. Par kustamās mantas FORD TRANSIT ar valsts numuru GH 5822, atsavināšanas izsoles rezultātu apstiprināšanu.
Apstiprināts
23. Par grozījumiem Siguldas novada pašvaldības domes 2015.gada 12.augusta iekšējos noteikumos “Siguldas novada pašvaldības nekustamā īpašuma un kustamās mantas atsavināšanas procesa organizēšanas kārtība”.
Apstiprināts
24. Par pirkuma līguma noslēgšanu par pašvaldībai piederošo dzīvokļa īpašumu Zaļkalna ielā 11-17, Allažu pagastā, Siguldas novadā.
Apstiprināts
25. Par Siguldas novada pašvaldībai piederošās SIA “Rīgas Apriņķa Avīze” kapitāla daļu pirmās atklātās izsoles noteikumu apstiprināšanu.
Apstiprināts
26. Par grozījumiem Siguldas novada pašvaldības domes 2016.gada 27.aprīļa saistošajos noteikumos Nr.15 “Par kārtību, kādā tiek saskaņota un organizēta ielu tirdzniecība Siguldas novadā”.
Apstiprināts
27. Par Siguldas novada pašvaldības domes iekšējo noteikumu “Par pašvaldības aģentūras “Siguldas Attīstības aģentūra” kiosku iznomāšanu” apstiprināšanu.
Apstiprināts
28. Par pirmpirkuma tiesību izmantošanu uz nekustamo īpašumu.
Apstiprināts
29. Par pašvaldības līdzfinansējumu izglītojamajiem, kuri apgūst vispārējās pamatizglītības un vidējās izglītības programmas privātajās izglītības iestādēs.
Apstiprināts
30. Par Siguldas novada pašvaldības domes iekšējo noteikumu “Par autoceļu uzturēšanas klasēm Siguldas novadā” apstiprināšanu.
Apstiprināts
31. Par līdzfinansējumu dzīvojamās mājas [..] pieslēgšanai centralizētajai ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmai.
Apstiprināts
32. Par līdzfinansējumu dzīvojamās mājas [..] pieslēgšanai centralizētajai ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmai.
Apstiprināts
33. Par līdzfinansējumu dzīvojamās mājas [..] pieslēgšanai centralizētajai ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmai.
Apstiprināts
34. Par grozījumu izdarīšanu Siguldas novada pašvaldības domes 2017.gada 18.janvāra nolikumā „Par atlīdzību Siguldas novada pašvaldībā”.
Apstiprināts
35. Par iekšējo noteikumu “Par Siguldas novada pašvaldības informācijas sistēmu drošības politiku” apstiprināšanu.
Apstiprināts
36. Par grozījumiem Siguldas novada pašvaldības domes 2017.gada 18.janvāra lēmumā “Par kredīta ņemšanu”.
Apstiprināts
37. Par aizņēmuma ņemšanu.
Apstiprināts
38. Par grozījumu Siguldas novada pašvaldības domes 2016.gada 21.septembra lēmumā “Par Siguldas Sporta un aktīvās atpūtas centra iznomāšanu SIA “Siguldas Pilsētas trase””.
Izskatīšana atlikta
39. Par grozījumu 2017.gada 12.aprīļa lēmumā “Par Siguldas Sporta centra iznomāšanu SIA ”Siguldas sporta serviss””.
Izskatīšana atlikta
40. Par Siguldas novada pašvaldības domes saistošo noteikumu “Par bērnu reģistrācijas, uzņemšanas un atskaitīšanas kārtību Siguldas novada pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādēs” apstiprināšanu.
Apstiprināts
41. Par Siguldas novada pašvaldības iekšējo noteikumu “Pedagogu profesionālās kompetences pilnveides A programmu saskaņošanas kārtība” apstiprināšanu.
Apstiprināts
42. Par amatalgas noteikšanu iestāžu vadītājiem.
Apstiprināts
43. Par līdzmaksājumu Siguldas Sporta skolas Basketbola nodaļas audzēkņu dalībai starptautiskā basketbola turnīrā “Tartu basket cup 2018”.
Apstiprināts
44. Par grozījumu Siguldas novada pašvaldības domes 2018.gada 25.janvāra lēmumā “Par nedzīvojamo telpu nomu” (protokols Nr.2, 9.§) un nomas maksas noteikšanu telpām.
Apstiprināts
Izskatāmais jautājums Statuss
1. Par paredzētās darbības - cūku audzēšanas kompleksa „Krastmalas”, Allažu pagastā, Siguldas novadā, pārbūves - akceptēšanu.
Apstiprināts
2. Par zemes gabala nodošanu īpašumā bez atlīdzības atbilstoši privatizētā objekta kopīpašuma domājamai daļai.
Apstiprināts
3. Par zemes gabala nodošanu īpašumā bez atlīdzības atbilstoši privatizētā objekta kopīpašuma domājamai daļai.
Apstiprināts
4. Par zemes gabala nodošanu īpašumā bez atlīdzības atbilstoši privatizētā objekta kopīpašuma domājamai daļai.
Apstiprināts
5. Par zemes gabala nodošanu īpašumā bez atlīdzības atbilstoši privatizētā objekta kopīpašuma domājamai daļai.
Apstiprināts
6. Par zemes gabala nodošanu īpašumā bez atlīdzības atbilstoši privatizētā objekta kopīpašuma domājamai daļai.
Apstiprināts
7. Par Siguldas novada pašvaldības Dzīvojamo māju privatizācijas komisijas nolikuma apstiprināšanu.
Apstiprināts
8. Par Latvāņu izplatības ierobežošanas pasākumu plānu Siguldas novadā 2018. - 2022.gadam.
Apstiprināts
9. Par izpildrīkojuma apstiprināšanu.
Apstiprināts
10. Par Siguldas novada Attīstības programmas 2018-2024.gadam aktualizētā Investīciju plāna 2018.gadam apstiprināšanu.
Apstiprināts
11. Par grozījumiem Siguldas novada pašvaldības domes 2017.gada 28.septembra iekšējos noteikumos Nr.6/2017 “Par Siguldas novada izglītības iestāžu telpu izmantošanu”.
Apstiprināts
12. Par dalības maksu iekasēšanu.
Apstiprināts
13. Par Siguldas novada pašvaldības kustamās mantas – autobusa ISUZU TURQUISE, valsts numurs FR 3460 - pirmās izsoles atzīšanu par nenotikušu.
Apstiprināts
14. Par Siguldas novada pašvaldības kustamās mantas – profesionālo virtuves tehnoloģisko iekārtu - otrās izsoles atzīšanu par nenotikušu.
Apstiprināts
15. Par Siguldas novada pašvaldības kustamās mantas –RENAULT THALIA, valsts numurs FV 9948 - pirmās izsoles atzīšanu par nenotikušu.
Apstiprināts
16. Par Siguldas novada pašvaldībai piederošo SIA “Rīgas Apriņķa Avīze” kapitāla daļu pirmās izsoles atzīšanu par nenotikušu.
Apstiprināts
17. Par grozījumiem Siguldas novada pašvaldības domes 2017.gada 10.augusta saistošajos noteikumos Nr.20 “Siguldas novada pašvaldības nolikums”.
Apstiprināts
18. Par patapinājuma līguma noslēgšanu.
Apstiprināts
19. Par Siguldas novada pašvaldības domes iekšējo noteikumu „Siguldas novada kapitālsabiedrību un kapitāla daļu pārvaldības noteikumi” apstiprināšanu.
Apstiprināts
20. Par grozījumiem Siguldas novada pašvaldības domes 2017.gada 18.janvāra nolikumā Nr.1/2017 „Par atlīdzību Siguldas novada pašvaldībā”.
Apstiprināts
21. Par Siguldas novada pašvaldības domes saistošo noteikumu „Grozījumi Siguldas novada pašvaldības domes 2018.gada 25.janvāra saistošajos noteikumos Nr.2 “Siguldas novada pašvaldības budžets 2018.gadam” apstiprināšanu.
Apstiprināts
22. Par Siguldas novada pašvaldības domes saistošo noteikumu „Grozījumi Siguldas novada pašvaldības domes 2017.gada 30.novembra saistošajos noteikumos Nr.32 „Par ģimenes vai atsevišķi dzīvojošas personas atzīšanu par trūcīgu vai maznodrošinātu un sociālās palīdzības pabalstiem Siguldas novadā” apstiprināšanu.
Apstiprināts
23. Par Siguldas novada pašvaldības domes saistošo noteikumu „Grozījumi Siguldas novada pašvaldības domes 2017.gada 28.septembra saistošajos noteikumos Nr.26 „Par materiālās palīdzības pabalstiem Siguldas novadā” apstiprināšanu.
Apstiprināts
24. Par dalību granta programmas “(ie)dvesma” biznesa ideju konkursā.
Apstiprināts
25. Par aizņēmuma ņemšanu.
Apstiprināts
26. Par Siguldas novada Bāriņtiesas darbības pārskata par 2017.gadu izskatīšanu.
Apstiprināts
27. Par izmaiņām Siguldas novada Bāriņtiesas sastāvā.
Apstiprināts
Izskatāmais jautājums Statuss
1. Par aizņēmuma ņemšanu projekta „Siguldas Jaunās pils pārbūve un restaurācija” realizācijai.
Apstiprināts
2. Par aizņēmuma ņemšanu projekta „Siguldas Valsts ģimnāzijas atjaunošana, pārbūve un materiāltehniskās bāzes modernizācija” realizācijai.
Apstiprināts
Izskatāmais jautājums Statuss
1. Par zemes iznomāšanu.
Apstiprināts
2. Siguldas novada pašvaldības konkursa “Māmiņa. Siguldiete. Uzņēmēja” vērtēšanas komisijas sastāva apstiprināšanu.
Apstiprināts
3. Par grozījumiem Siguldas novada pašvaldības domes 2017.gada 8.februāra nolikumā “Siguldas novada pašvaldības konkursa “Māmiņa. Siguldiete. Uzņēmēja” nolikums”.
Apstiprināts
4. Par grozījumiem 2006.gada 22.maija Zemes nomas līgumā un 2002.gada 9.augusta Koncesijas līgumā.
Apstiprināts
5. Par zemes iznomāšanu.
Apstiprināts
6. Par izmaiņām Siguldas novada pašvaldības Dzīvokļu komisijas sastāvā.
Apstiprināts
7. Par izmaiņām Siguldas novada pašvaldības Iepirkuma komisijas sastāvā.
Apstiprināts
8. Par grozījumiem Siguldas novada pašvaldības domes 2016. gada 21. septembra nolikumā “Siguldas novada pašvaldības apbalvojumu nolikums”.
Apstiprināts
9. Par saistošo noteikumu “Siguldas novada teritorijas kopšanas un būvju uzturēšanas saistošie noteikumi” apstiprināšanu jaunā redakcijā.
Apstiprināts
10. Par precizējumiem saistošajos noteikumos “Par koku ciršanu ārpus meža Siguldas novada teritorijā”.
Apstiprināts
11. Par grozījumiem Siguldas novada pašvaldības domes 2017.gada 21.decembra lēmumā “Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu zemes vienību ar adresi Priežu iela 4, Priežu iela 7, Pulkveža Brieža iela 1, Pulkveža Brieža iela 3, Sigulda, un zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 8015 003 1423, 8015 003 1422, 8015 003 1421, 8015 003 0167, 8015 003 1412, 8015 003 1415, 8015 003 0115 apvienošanai un robežu pārkārtošanai” (prot.Nr.21, 8.§).
Apstiprināts
12. Par Siguldas pilsētas SIA “Jumis” Vidēja termiņa darbības stratēģijas par periodu no 2018. līdz 2023.gadam apstiprināšanu.
Apstiprināts
13. Par Siguldas novada pašvaldības domes saistošo noteikumu „Par Siguldas novada pašvaldības daudzbērnu ģimenes statusa noteikšanu un atjaunošanu” apstiprināšanu.
Apstiprināts
14. Par grozījumiem Siguldas novada pašvaldības domes 2016.gada 3.februāra nolikumā “Siguldas novada Būvvaldes nolikums”.
Apstiprināts
15. Par Allažu sporta centra maksas pakalpojumu cenrāža apstiprināšanu.
Apstiprināts
16. Par dzīvokļa īpašuma “Jaunsētas”-3, Siguldas pagastā, Siguldas novadā, atsavināšanas izsoles rezultātu apstiprināšanu.
Apstiprināts
17. Par nekustamā īpašuma Senču ielā 3-2, Siguldā, Siguldas novadā, izsoles noteikumu apstiprināšanu.
Apstiprināts
18. Par izmaiņām Siguldas novada pašvaldības īpašuma atsavināšanas un izsoles komisijas sastāvā.
Apstiprināts
19. Par Siguldas novada pašvaldības domes saistošo noteikumu “Inženierkomunikāciju un transporta būvju aizsardzības noteikumi” apstiprināšanu.
Apstiprināts
20. Par Siguldas novada pašvaldības domes iekšējo noteikumu “Normatīvo aktu sagatavošanas un izdošanas noteikumi” apstiprināšanu.
Apstiprināts
21. Par Nacionālās pretošanās kustības dalībnieku iesniegumu izskatīšanas komisijas izveidošanu.
Apstiprināts
22. Par grozījumiem Siguldas novada pašvaldības domes 2017.gada 10.augusta saistošajos noteikumos Nr.20 “Siguldas novada pašvaldības nolikums”.
Apstiprināts
23. Par līguma pirmstermiņa laušanu.
Apstiprināts
24. Par Siguldas novada pašvaldības domes iekšējo noteikumu “Par informācijas pieejamību” apstiprināšanu.
Apstiprināts
25. Par pašvaldībai piederošā dzīvokļa īpašuma Zaļkalna ielā 11-17, Allažu pagastā, Siguldas novadā, atsavināšanu.
Apstiprināts
26. Par finansējuma piešķiršanu novadpētniecības izstāžu veidošanai.
Apstiprināts
27. Par mēneša darba algas likmes noteikšanu pirmsskolas izglītības pedagogiem.
Apstiprināts
28. Par jumta daļas un telpas daļas iznomāšanu Siguldas 1.pamatskolā.
Apstiprināts
29. Par grozījumiem 2017.gada 30.novembra lēmumā “Par telpas daļas iznomāšanu akciju sabiedrībai VAS “Latvijas Pasts” pasta pakalpojumu nodrošināšanai” (prot.Nr.20, 7.§).
Apstiprināts
30. Par deleģēšanas līguma noslēgšanu ar SIA “Siguldas slimnīca”.
Apstiprināts
31. Par ilgtermiņa ieguldījumu pārvērtēšanas rezerves norakstīšanu.
Apstiprināts
32. Par apsaimniekošanas un ar dzīvokļa lietošanu saistīto pakalpojumu parādu nomaksu pašvaldības dzīvoklim.
Apstiprināts
33. Par saistību izpildi par SIA “Wesemann-Sigulda” Siguldas novada pašvaldības dzīvoklim sniegtajiem siltumenerģijas pakalpojumiem.
Apstiprināts
34. Par grozījumiem Siguldas novada pašvaldības domes 2015.gada 18.februāra iekšējos noteikumos “Kārtība, kādā Siguldas novadā vasaras brīvlaikā organizējama skolēnu nodarbinātība”.
Apstiprināts
35. Par grozījumiem Siguldas novada pašvaldības domes 2015.gada 11.marta nolikumā “Siguldas novada pašvaldības iestādes “Siguldas novada Kultūras pārvalde” nolikums”.
Apstiprināts
36. Par Siguldas novada pašvaldības apbalvojuma “Atzinība” piešķiršanu.
Apstiprināts
37. Par Siguldas novada pašvaldības atbalsta apmēru mēnesī par vienu bērnu privātajām izglītības iestādēm un bērnu uzraudzības pakalpojumu sniedzējiem 2018.gadā.
Apstiprināts
38. Par Siguldas novada pašvaldības apbalvojuma “Atzinība” piešķiršanu.
Apstiprināts
Izskatāmais jautājums Statuss
1. Par rezerves zemes fondā ieskaitīto zemes vienību un zemes vienību, kas nav izmantotas īpašuma tiesību atjaunošanai, piekritību.
Apstiprināts
2. Par zemes nomas līguma pagarināšanu ar SIA „Kūrnams”.
Apstiprināts
3. Par zemes nomas līguma izbeigšanu.
Apstiprināts
4. Par zemes iznomāšanu.
Apstiprināts
5. Par zemes iznomāšanu.
Apstiprināts
6. Par zemes iznomāšanu.
Apstiprināts
7. Par zemes iznomāšanu.
Apstiprināts
8. Par Siguldas novada pašvaldības Dzīvokļu komisijas 2017.gada 27.oktobra lēmuma Nr.7 apstrīdējumu.
Apstiprināts
9. Par nedzīvojamo telpu nomu.
Apstiprināts
10. Par izmaiņām Publisku izklaides un svētku pasākumu iesniegumu izskatīšanas komisijas sastāvā.
Apstiprināts
11. Par izmaiņām Avārijas ēku (būvju) apsekošanas komisijas sastāvā.
Apstiprināts
12. Par grozījumiem Siguldas novada pašvaldības domes 2017.gada 7.septembra nolikumā Nr.22/2017 “Siguldas novada pašvaldības Iepirkuma komisijas nolikums”.
Apstiprināts
13. Par Siguldas novada pašvaldības Iepirkuma komisiju.
Apstiprināts
14. Par Siguldas novada pašvaldības konkursa “Siguldas novada kultūras un izklaides pasākumu mērķprogrammas finansēšanas konkurss” rezultātu un piešķiramā finansējuma apmēra apstiprināšanu.
Apstiprināts
15. Par ikmēneša pabalsta piešķiršanu [..].
Apstiprināts
16. Par grozījumiem Siguldas novada pašvaldības domes 2017.gada 7.septembra lēmumā “Par pašvaldībai piederošā zemes gabala “Kalnairītes”, Siguldas pagastā, Siguldas novadā atsavināšanu” (prot.Nr.16, 9.§).
Apstiprināts
17. Par Siguldas novada pašvaldības kustamās mantas – autobusa ISUZU TURQUISE, valsts numurs FR 3460 - izsoles noteikumu apstiprināšanu.
Apstiprināts
18. Par Siguldas novada pašvaldības kustamās mantas – FORD TRANSIT ar valsts numuru GH 5822 - izsoles noteikumu apstiprināšanu.
Apstiprināts
19. Par Siguldas novada pašvaldības kustamās mantas – RENAULT THALIA ar valsts numuru FV 9948 - izsoles noteikumu apstiprināšanu.
Apstiprināts
20. Par Siguldas novada pašvaldības kustamās mantas – profesionālo virtuves tehnoloģisko iekārtu pirmās izsoles atzīšanu par nenotikušu.
Apstiprināts
21. Par pašvaldībai piederošā zemes gabala Šveices ielā 8B, Siguldā, Siguldas novadā, atsavināšanas procesa pabeigšanas apstiprināšanu.
Apstiprināts
22. Par būvuzraudzības līguma termiņu.
Apstiprināts
23. Par apsaimniekošanas un ar dzīvokļa lietošanu saistīto pakalpojumu parāda nomaksu pašvaldības dzīvoklim.
Apstiprināts
24. Par grozījumiem Siguldas novada pašvaldības domes 2017.gada 28.septembra iekšējos noteikumos Nr.6 “Par Siguldas novada izglītības iestāžu telpu izmantošanu”.
Apstiprināts
25. Par mēnešalgas noteikšanu Siguldas novada pašvaldības Siguldas novada Jaunrades centra direktorei.
Apstiprināts
26. Par Siguldas Sporta centra kustamās mantas nomas maksas noteikšanu un iznomāšanu.
Apstiprināts
27. Par grozījumiem Siguldas novada pašvaldības domes 2017.gada 18.janvāra lēmumā “Par kredīta ņemšanu”.
Apstiprināts
28. Par Siguldas novada pašvaldības Sociālās pārvaldes Ģimenes atbalsta centra nolikuma atcelšanu.
Apstiprināts
29. Par Siguldas novada pašvaldības Sociālās aprūpes mājas “Gaismiņas” nolikuma un iestādes organizatoriskās struktūras apstiprināšanu.
Apstiprināts
30. Par Siguldas novada Jaunrades centra nolikuma apstiprināšanu jaunā redakcijā.
Apstiprināts
31. Par Siguldas novada Jaunatnes lietu konsultatīvās padomes nolikuma apstiprināšanu.
Apstiprināts
32. Par Siguldas novada pašvaldības domes saistošo noteikumu „Par Siguldas novada pašvaldības budžetu 2018.gadam” apstiprināšanu.
Apstiprināts
33. Par grozījumiem Siguldas novada pašvaldības domes 2017.gada 18.janvāra nolikumā „Par atlīdzību Siguldas novada pašvaldībā.
Apstiprināts
34. Par grozījumiem Siguldas novada pašvaldības domes 2017.gada 7.septembra iekšējos noteikumos Nr.4/2017 „Par finansējuma piešķiršanu sporta veidiem un sporta pasākumu organizēšanai Siguldas novadā”.
Apstiprināts
35. Par Siguldas novada pašvaldības domes priekšsēdētāja U.Mitrevica atvaļinājumu.
Apstiprināts
Izskatāmais jautājums Statuss
1. Par grozījumiem Siguldas novada pašvaldības domes 2017.gada 18.janvāra saistošajos noteikumos Nr.2 „Par Siguldas novada pašvaldības budžetu 2017.gadam”.
Apstiprināts
2. Par Siguldas novada pašvaldības domes 2017.gada 30.novembra saistošo noteikumu Nr.32 „Par ģimenes vai atsevišķi dzīvojošas personas atzīšanu par trūcīgu vai maznodrošinātu un sociālās palīdzības pabalstiem Siguldas novadā” precizēšanu
Gaida uz apstiprināšanu
2020. gads   2019. gads   2018. gads   2017. gads   2016. gads   Arhīvs par 2015. gadu