Sapratu

Šī tīmekļa vietne izmanto sīkdatnes. Piekrītot sīkdatņu izmantošanai, tiks nodrošināta tīmekļa vietnes optimāla darbība.
Turpinot vietnes apskati, jūs piekrītat, ka izmantosim sīkdatnes jūsu ierīcē. Savu piekrišanu jūs jebkurā laikā varat atsaukt, nodzēšot saglabātās sīkdatnes.
Lasīt vairāk

Izskatāmais jautājums Statuss
Par izpildrīkojuma apstiprināšanu SIA "VG Čiekurs"
Apstiprināts
Par grozījumiem 22.04.2015. Siguldas novada Domes lēmumā "Par pārvaldes uzdevumu deleģēšanu pašvaldības aģentūrai "Siguldas Attīstības aģentūra""
Apstiprināts
Par grozījumiem Siguldas novada Domes 2013.gada 19.jūnija lēmumā „Par zemes platību precizēšanu zem ielām Siguldas pilsētā”
Apstiprināts
Par zemes gabala nodošanu īpašumā bez atlīdzības atbilstoši privatizētā objekta kopīpašuma domājamai daļai
Apstiprināts
Par Siguldas novada Domes iekšējo noteikumu “Par Siguldas novada pašvaldības dibināto amatiermākslas kolektīvu darbības finansēšanu un to vadītāju, speciālistu un koncertmeistaru darba samaksu” apstiprināšanu
Gaida uz apstiprināšanu
Par Siguldas novada pašvaldības Transporta nodaļas nolikuma apstiprināšanu
Apstiprināts
Par Siguldas novada Domes Atzinības raksta piešķiršanu
Apstiprināts
Par lokālplānojuma nodošanu publiskajai apspriešanai
Gaida uz apstiprināšanu
Par detālplānojuma projekta nodošanu publiskajai apspriešanai nekustamā īpašuma ar adresi Pils iela 16, Sigulda, Siguldas novads, zemes gabalam ar kadastra apzīmējumu 8015 002 1901
Gaida uz apstiprināšanu
Par Siguldas novada Domes saistošo noteikumu „Grozījumi Siguldas novada Domes 2013.gada 13.jūnija saistošajos noteikumos Nr.14 „Siguldas novada pašvaldības nolikums” apstiprināšanu
Apstiprināts
Par grozījumiem Siguldas novada Domes 2015.gada 28.janvāra nolikumā "Par atlīdzību Siguldas novada pašvaldībā"
Apstiprināts
Par Siguldas novada Domes saistošo noteikumu "Grozījumi Siguldas novada Domes 2013.gada 25.septembra saistošajos noteikumos Nr.32 "Siguldas novada pašvaldības aģentūras "Siguldas Attīstības aģentūra" nolikuma"" apstiprināšanu
Apstiprināts
Par ziedojuma pieņemšanu no biedrības "Stuhr-Sigulda Foerderkreis" (Vācija)
Apstiprināts
Par Siguldas novada Dzimtsarakstu nodaļas maksas pakalpojumu cenrāža apstiprināšanu
Apstiprināts
Izskatāmais jautājums Statuss
Par zemes nomas līguma slēgšanu
Apstiprināts
Par zemes nomas līguma slēgšanu
Apstiprināts
Par zemes nomas līguma slēgšanu
Apstiprināts
Par zemes nomas līguma slēgšanu ar VAS "Latvijas Dzelzceļš"
Apstiprināts
Par grozījumiem zemes nomas līgumā
Apstiprināts
Par pašvaldības budžetā ieskaitāmo nodokļu parādu un ar tiem saistītās nokavējuma naudas dzēšanu
Apstiprināts
Par zemes gabala nodošanu īpašumā bez atlīdzības atbilstoši privatizētā objekta kopīpašuma domājamai daļai
Apstiprināts
Par nekustamā īpašuma Zaļkalna ielā 3A, Allažos, Allažu pagastā, Siguldas novadā, izsoles rezultātu apstiprināšanu
Apstiprināts
Par Siguldas novada Domes nolikuma "Grozījumi Siguldas novada Domes 2015.gada 14.oktobra nolikumā "Konkursa "Jauniešu biznesa ideja "RADI SIGULDAI" nolikums"" apstiprināšanu
Apstiprināts
Par Siguldas novada pašvaldības Pedagoģiski medicīniskās komisijas nolikuma apstiprināšanu
Apstiprināts
Par Siguldas novada pašvaldības Pedagoģiski medicīniskās komisijas sastāva apstiprināšanu
Apstiprināts
Par maksu interešu izglītības programmām Siguldas Mākslu skolā "Baltais Flīģelis"
Apstiprināts
Par grozījumiem nomas līgumā ar SIA "Siguldas slimnīca"
Apstiprināts
Par būvniecības tehnisko projektu izslēgšanu no grāmatvedības uzskaites
Apstiprināts
Par saskaņojuma sniegšanu uguņošanas ierīču un pirotehnisko izstrādājumu sezonas tirdzniecībai
Apstiprināts
Par dāvinājuma pieņemšanu no SIA "Alfor"
Apstiprināts
Par naudas balvas piešķiršanu Siguldas novada Domes priekšsēdētāja vietniekam un priekšsēdētāja vietniecei
Apstiprināts
Izskatāmais jautājums Statuss
Par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu nekustamajam īpašumam "Jaunveldzes", Stīveri, Allažu pagasts, Siguldas novads
Apstiprināts

4.novembrī plkst.16.00 Deputātu zālē Pils ielā 16, Siguldā.
Darba kārtība:

 1. Par zemesgabala daļas pieņemšanu īpašumā bez atlīdzības.
 2. Par zemes nomas līguma izbeigšanu.
 3. Par grozījumiem zemes nomas līgumā.
 4. Par zemes gabala nodošanu īpašumā bez atlīdzības, atbilstoši privatizētā objekta kopīpašuma domājamai daļai.
 5. Par atteikumu izīrēt pašvaldības dzīvojamo telpu.
 6. Par atlases kritērijiem investīciju veikšanai ES fondu finansējuma ietvaros grants ceļu kvalitātes uzlabošanā.
 7. Par detālplānojuma projekta nodošanu publiskajai apspriešanai nekustamajam īpašumam ar adresi Dārza iela 28, Sigulda, Siguldas novads.
 8. Par Siguldas novada Domes 2015. gada 12. augusta saistošo noteikumu Nr.11 “Par ģimenes vai atsevišķi dzīvojošas personas atzīšanu par trūcīgu vai maznodrošinātu un sociālās palīdzības pabalstiem Siguldas novadā” precizēšanu.
 9. Par nekustamā īpašuma Pils ielā 16, Siguldā, Siguldas novadā, nomas tiesību izsoles rezultātu apstiprināšanu.
 10. Par nekustamā īpašuma Pils ielā 3A, Siguldā, Siguldas novadā, nomas tiesību izsoles rezultātu apstiprināšanu.
 11. Par kustamās mantas – transporta līdzekļa Volkswagen Tansporter izsoles noteikumu apstiprināšanu.
 12. Par pašvaldības kapitālsabiedrības SIA “Saltavots” potenciālā projekta “Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Siguldas novada Siguldas pilsētā, V kārta”, īstenošanas līdzfinansējuma galvojuma nodrošināšanu.
 13. Par Siguldas novada pašvaldības konkursa “Siguldas novada uzņēmēju gada balva” vērtēšanas komisijas sastāva apstiprināšanu.
 14. Par apbalvojuma „Goda novadnieks 2015” saņēmēja apstiprināšanu.
 15. Par apbalvojuma „Gada cilvēks 2015” saņēmēju apstiprināšanu.
 16. Par Siguldas novada Domes Atzinības rakstu piešķiršanu Siguldas novada izglītības iestāžu skolotājiem un audzēkņiem.
 17. Par Siguldas novada pašvaldības Atzinības rakstu piešķiršanu Siguldas novada kultūras darbiniekiem.
 18. Par Siguldas festivālu finansēšanas konkursa komisijas izveidi.
 19. Par Siguldas novada kultūras projektu finansēšanas konkursa prioritāšu un pieteikšanās termiņa noteikšanu, kā arī konkursa vērtēšanas komisijas sastāva apstiprināšanu.
 20. Par Siguldas novada Kultūras konsultatīvās padomes sastāva apstiprināšanu.
 21. Par SIA “Olimpiskais centrs “Sigulda””.
 22. Par grozījumiem Siguldas novada Domes 28.01.2015. saistošajos noteikumos Nr. 2 „Par Siguldas novada pašvaldības budžetu 2015. gadam”.

21.oktobrī plkst.8.40 Deputātu zālē Pils ielā 16, Siguldā.
Darba kārtība:

 1. Par kredīta ņemšanu.
 2. Par grozījumiem Siguldas novada Domes 2015.gada 17.jūnija noteikumos „Reprezentācijas un citu pasākumu izdevumu uzskaites un norakstīšanas kārtība”.
 3. Par maksu interešu izglītības programmai Siguldas Mākslu skolā „Baltais Flīģelis”.
 4. Par Siguldas novada Domes noteikumu „Par Siguldas novada pašvaldības budžeta izstrādāšanas, apstiprināšanas un izpildes kontroles kārtību” apstiprināšanu.

14.oktobrī plkst.16.00 Deputātu zālē Pils ielā 16, Siguldā.
Darba kārtība:

 1. Par izmaiņām Siguldas novada Domes Administratīvās komisijas sastāvā.
 2. Par Siguldas novada Domes saistošo noteikumu „Grozījums Siguldas novada Domes 2015.gada 11.marta saistošajos noteikumos Nr.5 „Par reklāmu, izkārtņu un citu informatīvo materiālu izvietošanas un izmantošanas kārtību Siguldas novadā”” apstiprināšanu.
 3. Par Siguldas novada Domes 2014.gada 19.marta saistošo noteikumu Nr. 10 „Par braukšanas maksas atvieglojumiem sabiedriskajā transportā” precizēšanu.
 4. Par siltumenerģijas parādu nomaksu pašvaldības dzīvokļiem.
 5. Par Siguldas novada Domes saistošo noteikumu “Grozījumi Siguldas novada Domes 2012.gada 11.janvāra saistošajos noteikumos Nr.2 „Par līdzfinansējuma piešķiršanu biedrībām un nodibinājumiem projektu realizēšanai Siguldas novadā”” apstiprināšanu.
 6. Par Siguldas novada Domes noteikumu “Par autoceļu uzturēšanas klasēm Siguldas novadā” apstiprināšanu.
 7. Par Siguldas novada pašvaldības konkursa “Jauniešu biznesa ideja “Radi Siguldai” nolikuma apstiprināšanu.
 8. Par Siguldas novada pašvaldības konkursa “Siguldas novada uzņēmēju gada balva” nolikuma apstiprināšanu.
 9. Par zemes gabala nodošanu īpašumā bez atlīdzības atbilstoši privatizētā objekta kopīpašuma domājamai daļai.
 10. Par finansējuma piešķiršanu Eiropas kausa sacensībām bobslejā un skeletonā.
 11. Par Izglītības un kultūras atbalsta fonda finansējuma piešķiršanas nolikuma apstiprināšanu.
 12. Par Siguldas novada kultūras projektu finansēšanas konkursa nolikuma apstiprināšanu.

30.septembrī plkst.16.00 Pils ielā 16, Deputātu zālē
Darba kārtība:

 1. Par zemes iznomāšanu.
 2. Par grozījumiem zemes nomas līgumā.
 3. Par grozījumiem zemes nomas līgumā.
 4. Par grozījumiem Siguldas novada Domes 2012.gada 6.jūnija lēmumā „Par interešu izglītības un pieaugušo neformālās izglītības programmu licencēšanas komisijas nolikuma apstiprināšanu” (prot. Nr.10, §2).
 5. Par Siguldas novada pašvaldības Transporta nodaļas nolikuma apstiprināšanu.
 6. Par zemes reformas pabeigšanu Siguldas pilsētā, Siguldas novadā.
 7. Par grozījumiem Siguldas novada Domes 2015.gada 27.maija lēmumā “Par nomas maksas noteikšanu par telpu nomu ēdināšanas pakalpojumu veikšanai Siguldas Valsts ģimnāzijā” (prot. Nr.8, §10).
 8. Par grozījumiem Siguldas novada Domes 2015.gada 27.maija lēmumā “Par nomas maksas noteikšanu par telpu nomu ēdināšanas pakalpojumu veikšanai Siguldas 1.pamatskolā” (prot. Nr.8, §8).
 9. Par Sigulda novada sporta un aktīvās atpūtas attīstības stratēģijas 2012. – 2017.gadam Uzraudzības ziņojuma un aktualizētā Rīcības plāna apstiprināšanu.
 10. Par grozījumiem 2014.gada 17.decembra Siguldas novada Domes konkursa nolikumā „Gada labākā klase Siguldas novada skolās”.
 11. Par pašvaldībai piederošo domājamo daļu no nekustamā īpašuma Lāčplēša ielā 24, Rīgā atsavināšanu.
 12. Par zemes gabala iznomāšanu.
 13. Par Siguldas novada Domes noteikumu “Siguldas novada pašvaldības maksas pakalpojumu cenu noteikšanas kārtība” apstiprināšanu.
 14. Par apsaimniekošanas un ar dzīvokļa īpašuma lietošanu saistīto pakalpojumu parādu nomaksu pašvaldības dzīvokļiem.
 15. Par apsaimniekošanas un ar dzīvokļa īpašuma lietošanu saistīto pakalpojumu parādu nomaksu pašvaldības dzīvokļiem.
 16. Par finansējuma apstiprināšanu Siguldas Valsts ģimnāzijai, projekta „Izglītības iestādes mācību vides uzlabošana” izstrādei.
 17. Par paraksta apliecināšanas maksas pakalpojuma noteikšanu.
 18. Par maksu interešu izglītības programmā Siguldas novada Jaunrades centrā.
 19. Par maksu interešu izglītības programmām Siguldas Mākslu skolā "Baltais Flīģelis".
 20. Par zemes gabala nodošanu īpašumā bez atlīdzības atbilstoši privatizētā objekta kopīpašuma domājamai daļai.
 21. Par pašvaldībai piederošā zemes gabala „Jaunlaugas”, Siguldas pagastā, Siguldas novadā, atsavināšanas procesa pabeigšanas apstiprināšanu.
 22.  Par dalību projektā “PROTI UN DARI”.
 23. Par Siguldas novada Domes apbalvojuma - Atzinības raksta piešķiršanu Siguldas Mākslu skolas pedagogam Andrim Muižniekam.
 24. Par pašvaldībai piederošās zemes „Mazkangari”, Allažu pagastā, Siguldas novadā, iznomāšanu.

17.septembrī plkst.8.30 Pils ielā 16, Deputātu zālē
Darba kārtība:

 1. Par kredīta ņemšanu.
 2. Par kredīta ņemšanu.
 3. Par kredīta ņemšanu.
 4. Par kredīta ņemšanu.
 5. Par dāvinājuma pieņemšanu.

2.septembrī plkst.16.00 Pils ielā 16, Deputātu zālē
Darba kārtība:

 1. Par izmaiņām Pašvaldības īpašumu atsavināšanas un izsoles komisijas sastāvā.
 2. Par izmaiņām Siguldas novada Domes Iepirkumu komisijas sastāvā.
 3. Par Siguldas novada Domes noteikumu “Siguldas novada pašvaldības kapitālsabiedrību un kapitālsabiedrību, kurās pašvaldībai pieder kapitāla daļas valdes locekļu nominēšanas kārtība” apstiprināšanu.
 4. Par valdes locekļa ievēlēšanu SIA “Saltavots”.
 5. Par Siguldas novada Domes 2015.gada 27.maija saistošo noteikumu  Nr.7 “Par fizisku un juridisku personu līdzdalību infrastruktūras objektu jaunas būvniecības, pārbūves un atjaunošanas darbu līdzfinansēšanā” precizēšanu.
 6. Par zemes nomu.
 7. Par zemes iznomāšanu.
 8. Par zemes iznomāšanu.
 9. Par grozījumiem Siguldas novada Domes 2007.gada 24.oktobra lēmumā „Par adrešu apstiprināšanu Siguldas pilsētā” (prot.Nr.21, §14).
 10. Par kārtību, kādā Siguldas novada pašvaldībā aprēķina normēto skolēnu skaitu novada skolās 2015./2016.mācību gadam.
 11. Kārtība, kādā sadala 2015.gada 4 mēnešiem piešķirto valsts budžeta mērķdotāciju Siguldas novada pašvaldības izglītības iestādēm bērnu no piecu gadu vecuma izglītošanā nodarbināto pirmskolas izglītības pedagogu darba samaksai un Siguldas novada pašvaldības vispārējās pamatizglītības un vispārējās vidējās izglītības iestāžu pedagogu darba samaksai.
 12. Par algas likmes noteikšanu no valsts mērķdotācijas Siguldas novada skolu direktoriem.
 13. Par papildu samaksas noteikšanu.
 14. Par valsts mērķdotācijas interešu izglītības programmu un sporta skolu pedagogu daļējai darba samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām 2015.gada 4 mēnešiem (septembris – decembris) sadali Siguldas novadā.
 15. Par algas likmes noteikšanu no pašvaldības budžeta Siguldas Sporta skolas, Mākslu skolas „Baltais Flīģelis” un Siguldas novada Jaunrades centra direktoriem.
 16. Par Siguldas 1.pamatskolas nolikuma apstiprināšanu.
 17. Par zemes gabala „Nurmiži 3”, Siguldas pagasts, Siguldas novads, nodošanu īpašumā bez atlīdzības daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas dzīvokļu īpašniekiem.
 18. Par izmaiņām Siguldas pilsētvides un ainavu valdes sastāvā.
 19. Par saistošo noteikumu „Grozījumi Siguldas novada Domes 2013.gada 14.augusta saistošajos noteikumos Nr.20 „Kapsētu uzturēšanas un lietošanas noteikumi Siguldas novadā” apstiprināšanu.
 20. Par atteikumu no pirmpirkuma tiesību izmantošanas.
 21. Par ēdināšanas pakalpojumiem Mores pamatskolā.
 22. Par grozījumiem Allažu Sporta centra nolikumā.
 23. Par Allažu pamatskolas nolikuma apstiprināšanu.
 24. Par nekustamā īpašuma Pils ielā 16, Siguldā, Siguldas novadā, iznomāšanu un izsoles noteikumu apstiprināšanu.

12.augustā plkst.16.00 Deputātu zālē Pils ielā 16, Siguldā.
Darba kārtība:

 1. Par Siguldas novada Domes noteikumu „Siguldas novada pašvaldības kapitālsabiedrību un kapitāla daļu pārvaldības noteikumi” apstiprināšanu.
 2. Par SIA „Saltavots” Vidēja termiņa darbības stratēģijas par periodu no 2015. līdz 2017.gadam apstiprināšanu.
 3. Par SIA „Siguldas slimnīca” Vidēja termiņa darbības stratēģijas par periodu no 2015. līdz 2019.gadam apstiprināšanu.
 4. Par grozījumiem 2015.gada 17.jūnija Siguldas novada Domes nolikumā „Par preču zīmes „Radīts Siguldā” lietošanu”.
 5. Par zemesgabala iznomāšanu Jaunatnes ielā 8, Siguldā, Siguldas novadā.
 6. Par SIA „Saltavots” iesniegumu.
 7. Par servitūta nodibināšanu.
 8. Par Siguldas novada Domes noteikumu „Siguldas novada pašvaldības nekustamā īpašuma un kustamās mantas atsavināšanas procesa organizēšanas kārtība” apstiprināšanu.
 9. Par pašvaldībai piederošā nekustamā īpašuma Zaļkalna ielā 3A, Allažu pagastā, Siguldas novadā, atsavināšanu.
 10. Par pašvaldībai piederošā zemes gabala „Krastiņi”, Allažmuižā, Allažu pagastā, Siguldas novadā, atsavināšanas procesa pabeigšanas apstiprināšanu.
 11. Par pašvaldībai piederošās ½ domājamās daļas no zemes gabala „Lejaslapaiņi”, Allažu pagastā, Siguldas novadā, atsavināšanas procesa pabeigšanas apstiprināšanu.
 12. Par Siguldas novada Domes saistošo noteikumu „Par ģimenes vai atsevišķi dzīvojošas personas atzīšanu par trūcīgu vai maznodrošinātu un sociālās  palīdzības pabalstiem Siguldas novadā” apstiprināšanu.
 13. Par zemes gabala nodošanu īpašumā bez atlīdzības, atbilstoši privatizētā objekta kopīpašuma domājamai daļai.
 14. Par finansējuma piešķiršanu.
 15. Par Domes priekšsēdētāja U.Mitrevica atvaļinājumu.
 16. Par nekustamā īpašuma „Roķēni” un „Roķēnu ūdenskrātuve” Siguldas pagastā, Siguldas novadā, nomas tiesību izsoles noteikumu apstiprināšanu.
 17. Par Siguldas novada pašvaldības kustamās mantas – automašīnas Volkswagen Transporter T5 nodošanu atsavināšanai.
 18. Par atbrīvošanu no amata.
 19. Par Siguldas novada Domes apbalvojuma - Atzinības raksta piešķiršanu Siguldas Valsts ģimnāzijas direktoram Vilnim Trupavniekam.
 20. Par iecelšanu amatā.

2015.gada 28.jūlijā plkst.17.00 Pils ielā 16, Siguldā
Darba kārtība:

 1. Par kredīta ņemšanu.
 2. Par kredīta ņemšanu.
 3. Par kredīta ņemšanu.

Darba kārtība:

 1. Par grozījumiem Siguldas novada Domes 28.01.2015. saistošajos noteikumos Nr.2 „Par Siguldas novada pašvaldības budžetu 2015.gadam”.
 2. Par kredīta ņemšanu.
 3. Par kredīta ņemšanu.
 4. Par kredīta ņemšanu.
 5. Par pašvaldības aģentūras „Siguldas Attīstības aģentūra” pārstāvi.
 6. Par grozījumiem nolikumā „Par atlīdzību Siguldas novada pašvaldībā”.
 7. Par Siguldas novada Domes saistošo noteikumu „Grozījumi Siguldas novada Domes 2013.gada 13.jūnija saistošajos noteikumos Nr.14 „Siguldas novada pašvaldības nolikums” apstiprināšanu.
 8. Par amatu savienošanas atļauju.
 9. Par amatu savienošanas atļauju.
 10. Par pašvaldībai piederošās ½ domājamās daļas no zemes gabala Robežu ielā 5, Siguldā, Siguldas novadā, atsavināšanas procesa pabeigšanas apstiprināšanu.
 11. Par pašvaldībai piederošā zemes gabala „Jaunlaugas”, Siguldas pagastā, Siguldas novadā atsavināšanu.
 12. Par pašvaldībai piederošās zemes ½ domājamās daļas apmērā no zemes gabala „Lejaslapaiņi”, Allažu pagastā, Siguldas novadā, atsavināšanu.
 13. Par nekustamā īpašuma „Roķēni” un „Roķēnu ūdenskrātuve”, Siguldas pagastā, Siguldas novadā, iznomāšanu.
 14. Par zemes gabala iznomāšanu.
 15. Par grozījumiem Siguldas novada Domes 2007.gada 28.marta lēmumā „Par adreses piešķiršanu” (prot. Nr.8, §16 ).
 16. Par zemes nomas līgumu noslēgšanu.
 17. Par zemes iznomāšanu SIA „Latvijas vides ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs“.
 18. Par patapinājuma līgumu slēgšanu.
 19. Par lēmuma grozīšanu.
 20. Par ēku (būvju) nekustamā īpašuma daļas Siguldas ielā 7, Morē, Mores pagastā, Siguldas novadā, pirkšanu.
 21. Par saistošo noteikumu „Par pašvaldības nodevu par īslaicīgās reklāmas izvietošanu uz pašvaldībai piederošajiem afišu stabiem un sludinājuma dēļiem Siguldas novadā” apstiprināšanu.
 22. Par zemes gabala nodošanu īpašumā bez atlīdzības, atbilstoši privatizētā objekta kopīpašuma domājamai daļai.
 23. Par iestāšanos Latvijas Atkritumu saimniecības asociācijā.
 24. Par SIA „Olimpiskais centrs „Sigulda”” pamatkapitāla palielināšanu
 25. Par grozījumiem 2012.gada 26.septembra Siguldas novada Domes nolikumā „Siguldas novada Tūrisma konsultatīvās padomes nolikums” (prot.Nr.17, § 6).
 26. Par grozījumiem 2014.gada 28.maija Siguldas novada Domes nolikumā „Siguldas novada Uzņēmēju konsultatīvās padomes nolikums” (prot.Nr.11, § 4).
 27. Par nekustamo īpašumu Puķu iela 1, Puķu iela 3, Puķu iela 5, Laukrožu iela 2, Siguldā, Siguldas novadā, pirkšanu.
 28. Ziņojums par VARAM atzinumu saistošajiem noteikumiem „Par fizisku un juridisku personu līdzdalību infrastruktūras objektu jaunas būvniecības, pārbūves un atjaunošanas darbu līdzfinansēšanā”.

17.jūnijā plkst.16.00 Allažu pagasta pārvaldē, Birzes ielā 4, Allažos*
Darba kārtība:

1.Par kredīta ņemšanu.
2.Par kredīta ņemšanu.
3.Par naudas balvu piešķiršanu. 
4.Par naudas balvu un finansējuma piešķiršanu. 
5.Par finansējuma piešķiršanu futbolam.
6.Par finansējuma piešķiršanu biedrības „SKELETON LV” organizētajam pasākumam.
7.Par mērķdotācijas pārdali Rīgas Sanatorijas internātpamatskolai.
8.Par pašvaldībai piederošā zemes gabala „Krastiņi”, Allažmuižā, Allažu pagastā, Siguldas novadā atsavināšanu.
9.Par pašvaldībai piederošā zemes gabala „Krastmalas”, Allažmuižā, Allažu pagastā, Siguldas novadā, atsavināšanas procesa pabeigšanas apstiprināšanu.
10.Par pašvaldībai piederošās ½ domājamās daļas no zemes gabala Robežu ielā 5, Siguldā, Siguldas novadā, atsavināšanu.
11.Par izmaiņām Koncesiju uzraudzības komisijas sastāvā.
12.Par AS „Sadales tīkls” pieteikuma izskatīšanu.
13.Par grozījumiem Siguldas novada Domes 2015.gada 8.janvāra lēmumā „Par Līdzvērtīgas zemes kompensācijas fonda Siguldas pilsētā papildināšanu”.
14.Par Siguldas novada domes 2007.gada 4.jūlija lēmuma „Par nekustamo īpašumu sadalīšanu un adreses piešķiršanu” (prot. Nr.14, §23) 11.punkta atcelšanu.
15.Par Siguldas novada domes 2006.gada 18.janvāra lēmuma „Par zemesgabalu sadalīšanu un adreses piešķiršanu” (prot. Nr.2, §10) 1.punkta atcelšanu.
16.Par vienreizēja dzīvojamās telpas atbrīvošanas pabalsta piešķiršanu.
17.Par zemes gabala nodošanu īpašumā bez atlīdzības, atbilstoši privatizētā objekta kopīpašuma domājamai daļai.
18.Par ilgtermiņu ieguldījumu nodošanu bezatlīdzības lietošanā SIA „Saltavots”.
19.Par pašvaldības kapitālsabiedrības SIA „Siguldas slimnīca” pamatkapitāla palielināšanu. 
20.Par ERAF projekta „Publisko interneta pieejas punktu izveidošana un uzlabošana Siguldas novadā” ietvaros izveidoto publiski pieejamo interneta pieejas punktu maksas pakalpojumu cenrāža apstiprināšanu.
21.Par piedalīšanos projektā „Lietus ūdeņu pārvaldība – metodes un iniciatīvas ilgtspējīgai pilsētu plānošanai”.
22.Par vienotā klientu apkalpošanas centra izveidi Siguldā.
23.Par Noteikumu „Reprezentācijas un citu pasākumu izdevumu uzskaites un norakstīšanas kārtība” apstiprināšanu.
24.Noteikumi par transportlīdzekļu izmantošanas un izdevumu uzskaites kārtību.
25.Par grozījumiem Nolikuma „Par atlīdzību Siguldas novada pašvaldībā” 1.pielikumā.
26.Par nolikuma „Par preču zīmes „Radīts Siguldā” lietošanu” apstiprināšanu.
27.Par izmaiņām Publisko izklaides un svētku pasākumu iesniegumu izskatīšanas komisijas sastāvā.
28.Par nomas maksas noteikšanu par telpu nomu ēdināšanas pakalpojumu veikšanai pirmskolas izglītības iestādē „Ieviņa”.

*Tehnisku iemeslu dēļ Domes sēdei netiks nodrošināta video tiešraide, bet interesentiem būs pieejams sēdes audioieraksts.

2020. gads   2019. gads   2018. gads   2017. gads   2016. gads   Arhīvs par 2015. gadu