Šajā tīmekļa vietā tiek izmantotas sikdatnes. Tās ļauj jums ērti lietot vietni, bet mums analizēt apmeklējumu.
Atpakaļ
Izskatāmais jautājums Statuss
1. Par Siguldas novada pašvaldības saistošo noteikumu „Siguldas novada pašvaldības nolikums” apstiprināšanu.
Apstiprināts
2. Par Siguldas novada pašvaldības apbalvojuma Atzinība piešķiršanu Andai Timermanei.
Apstiprināts
3. Par Siguldas novada Siguldas pilsētas pirmsskolas izglītības iestādes „Pasaciņa” filiāles “Tornīši” nolikuma apstiprināšanu.
Apstiprināts
4. Par dzīvojamās platības izīrēšanu Laurenču sākumskolas struktūrvienībā “Dienesta viesnīca”.
Apstiprināts
5. Par zemes nomu garāžas uzturēšanai.
Apstiprināts
6. Par nekustamā īpašuma telpu nomas līguma un Zemes nomas līguma pagarināšanu.
Apstiprināts
7. Par izmaiņām Publisku izklaides un svētku pasākumu iesniegumu izskatīšanas komisijas sastāvā.
Apstiprināts
8. Par Siguldas novada vēlēšanu komisijas locekļu kandidātu apstiprināšanu un Siguldas novada vēlēšanu komisijas izveidošanu.
Apstiprināts
9. Par zemes nomu garāžas uzturēšanai.
Apstiprināts
10. Par Siguldas novada Domes (tagad – Siguldas novada pašvaldības domes) 2014.gada 13.augusta lēmuma „Par zemes piekritību” (prot.Nr.15§7) atcelšanu daļā.
Apstiprināts
11. Par Siguldas identitāti veidojoša tematiskā plānojuma izstrādi, izstrādes vadītāja un darba uzdevuma apstiprināšanu.
Apstiprināts
12. Par grozījumiem Siguldas novada pašvaldības 2016.gada 21.septembra nolikumā “Siguldas novada pašvaldības Finanšu pārvaldes nolikums”.
Apstiprināts
13. Par finansējuma piešķiršanu.
Apstiprināts
14. Par pašvaldībai piederošā zemes gabala “Kalnairītes”, Siguldas pagastā, Siguldas novadā, atsavināšanu.
Izskatīšana atlikta
15. Par nekustamajiem īpašumiem Dabreļa, Pēteralas, Kaupo un Televīzijas iela, Siguldā, Siguldas novadā.
Apstiprināts
16.Par ielu tirdzniecības kioska Ausekļa ielā 6, Siguldā, Siguldas novadā nomas tiesību izsoles rezultātu apstiprināšanu.
Apstiprināts
Atpakaļ