Sapratu

Šī tīmekļa vietne izmanto sīkdatnes. Piekrītot sīkdatņu izmantošanai, tiks nodrošināta tīmekļa vietnes optimāla darbība.
Turpinot vietnes apskati, jūs piekrītat, ka izmantosim sīkdatnes jūsu ierīcē. Savu piekrišanu jūs jebkurā laikā varat atsaukt, nodzēšot saglabātās sīkdatnes.
Lasīt vairāk

Izskatāmais jautājums Statuss
1. Par grozījumiem Siguldas novada Domes 2006.gada 22. maija Zemes nomas līgumā.
Apstiprināts
2. Par izmaiņām Lauksaimniecības zemju darījumu uzraudzības komisijas sastāvā.
Apstiprināts
3. Par zemes iznomāšanu.
Apstiprināts
4. Par zemes gabala nodošanu īpašumā bez atlīdzības atbilstoši privatizētā objekta kopīpašuma domājamai daļai.
Apstiprināts
5. Par zemes gabala nodošanu īpašumā bez atlīdzības atbilstoši privatizētā objekta kopīpašuma domājamai daļai.
Apstiprināts
6. Par zemes gabala nodošanu īpašumā bez atlīdzības atbilstoši privatizētā objekta kopīpašuma domājamai daļai.
Apstiprināts
7. Par zemes gabala nodošanu īpašumā bez atlīdzības atbilstoši privatizētā objekta kopīpašuma domājamai daļai.
Apstiprināts
8. Par zemes gabala nodošanu īpašumā bez atlīdzības atbilstoši privatizētā objekta kopīpašuma domājamai daļai.
Apstiprināts
9. Par zemes gabala nodošanu īpašumā bez atlīdzības atbilstoši privatizētā objekta kopīpašuma domājamai daļai.
Apstiprināts
10. Par zemes gabala nodošanu īpašumā bez atlīdzības atbilstoši privatizētā objekta kopīpašuma domājamai daļai.
Apstiprināts
11. Par zemes gabala nodošanu īpašumā bez atlīdzības atbilstoši privatizētā objekta kopīpašuma domājamai daļai.
Apstiprināts
12. Par līguma pirmstermiņa laušanu.
Apstiprināts
13. Par nekustamā īpašuma Pils ielā 16, Siguldā, Siguldas novadā, nomas tiesību izsoli.
Apstiprināts
14. Par līguma pirmstermiņa laušanu.
Apstiprināts
15. Par Siguldas novada Attīstības programmas 2018. – 2024. gadam Darba uzdevuma apstiprināšanu.
Apstiprināts
16. Par Siguldas novada teritorijas plānojuma 2012 – 2024. gadam grozījumu Darba uzdevuma apstiprināšanu.
Apstiprināts
17. Par pašvaldības budžetā ieskaitāmo nodokļu parādu un ar tiem saistītās nokavējuma naudas dzēšanu.
Apstiprināts
18. Par Siguldas novada Domes priekšsēdētāja U.Mitrevica atvaļinājumu.
Apstiprināts
19. Par noteikumu „Par Siguldas novada iedzīvotāju identifikācijas karšu un Siguldas novada pašvaldības iestāžu pieejas karšu lietošanu” apstiprināšanu.
Apstiprināts
20. Par SIA „Siguldas Sporta serviss” maksas pakalpojumu cenrāža apstiprināšanu.
Apstiprināts
21. Par grozījumiem Siguldas novada Domes 2016.gada 23.novembra lēmumā „Par pašvaldības budžetā ieskaitāmo nodokļu parādu un ar tiem saistītās nokavējuma naudas dzēšanu” (prot. Nr. 18, §15).
Apstiprināts
22. Par piedalīšanos projektā „Antropogēnās slodzes un piesārņojuma ietekmes uz biotopiem samazināšanas pasākumi Siguldas pludmalē”un finansējuma piešķiršanu.
Apstiprināts
23. Par pašvaldībai piederošā nekustamā īpašuma “Zemtekas”, Allažu pagastā, Siguldas novadā, atsavināšanas pabeigšanu.
Apstiprināts
24. Par telpu un stāvlaukuma nomu Siguldas Sporta skolas vajadzībām.
Apstiprināts
25. Par finanšu līdzekļu ieplānošanu.
Apstiprināts
26. Par telpas nomas maksas noteikšanu.
Apstiprināts
27. Par telpas nomu Pulkveža Brieža ielā 105, Siguldā.
Apstiprināts
28. Par Siguldas novada Domes saistošo noteikumu “Par kārtību, kādā bērnus reģistrē un uzņem Siguldas pilsētas vispārējās izglītības iestāžu 1.klasēs” apstiprināšanu.
Apstiprināts
29. Par atteikšanos no atlīdzības par deputāta pienākumu pildīšanu.
Apstiprināts
30. Par atbrīvošanu no “Douzelage” projekta vadītāja pienākumiem.
Apstiprināts
31. Par Siguldas novada pašvaldības konkursa „Siguldas novada festivālu mērķprogrammas līdzfinansēšanas konkurss” rezultātu un piešķiramā līdzfinasējuma apmēra apstiprināšanu.
Apstiprināts
Izskatāmais jautājums Statuss
1. Par grozījumiem Siguldas novada Domes 2016.gada 13.janvāra nolikumā Nr.2/2016 „Par atlīdzību Siguldas novada pašvaldībā”.
Apstiprināts
2. Par grozījumiem Siguldas novada domes 2016.gada 31.augusta lēmumā “Par kredīta ņemšanu”.
Apstiprināts
3. Par grozījumiem Siguldas novada domes 2016.gada 31.augusta lēmumā “Par kredīta ņemšanu”.
Apstiprināts
4. Par grozījumiem Siguldas novada domes 2016.gada 28.jūlija lēmumā “Par kredīta ņemšanu”.
Apstiprināts
5. Par grozījumiem Siguldas novada domes 2016.gada 29.jūnija lēmumā “Par kredīta ņemšanu”.
Apstiprināts
6. Par grozījumiem Siguldas novada domes 2016.gada 3.februāra lēmumā “Par kredīta ņemšanu”.
Apstiprināts
Izskatāmais jautājums Statuss
1. Par Siguldas novada pašvaldības domes deputāta pilnvaru izbeigšanos.
Apstiprināts
2. Par jauna deputāta stāšanos amatā Siguldas novada pašvaldības domē.
Apstiprināts
3. Par grozījumiem Siguldas novada pašvaldības domes 2013.gada 13.jūnija lēmumā “Novada Domes pastāvīgo komiteju izveidošana un pastāvīgo komiteju locekļu ievēlēšana” (prot. Nr.13, 3.§).
Apstiprināts
4. Par grozījumiem Siguldas novada Domes 2016.gada 8.jūnija lēmumā “Par Siguldas novada pašvaldības kustamās mantas nodošanu bez atlīdzības īpašumā sabiedriskā labuma organizācijām”.
Apstiprināts
5. Par grozījumiem Nedzīvojamo telpu nomas līgumā.
Apstiprināts
6. Par ielu tirdzniecības kiosku nomas tiesību izsoles rezultātu apstiprināšanu.
Apstiprināts
7. Par zemes gabala nodošanu īpašumā bez atlīdzības atbilstoši privatizētā objekta kopīpašuma domājamai daļai.
Apstiprināts
8. Par zemes gabala nodošanu īpašumā bez atlīdzības atbilstoši privatizētā objekta kopīpašuma domājamai daļai.
Apstiprināts
9. Par Siguldas novada Domes 2015.gada 28.janvāra lēmuma 1.12. punkta un 2015.gada 17.jūnija lēmuma 3.punkta atcelšanu un zemes gabala nodošanu īpašumā bez atlīdzības atbilstoši privatizētā objekta kopīpašuma domājamai daļai.
Apstiprināts
10. Par pirkuma līguma noslēgšanu par pašvaldībai piederošajiem zemes gabaliem „Annītes”, Mores pagastā, Siguldas novadā.
Apstiprināts
11. Par piedalīšanos projektā “Siguldas pils kompleksa ēku pārbūve, revitalizācija uzņēmējdarbības atbalstam” un finansējuma piešķiršanu.
Apstiprināts
12. Par grozījumiem Siguldas novada pašvaldības iestādes Siguldas novada Kultūras pārvalde nolikumā.
Apstiprināts
13. Par grozījumiem Siguldas novada Domes iekšējos noteikumos Nr.2/2016 “Par Siguldas novada pašvaldības dibināto amatiermākslas kolektīvu darbības finansēšanu un to vadītāju, speciālistu un koncertmeistaru darba samaksu”.
Apstiprināts
14. Par siltumenerģijas parāda, apsaimniekošanas un ar dzīvokļa īpašuma lietošanu saistīto pakalpojumu parādu samaksu pašvaldības dzīvoklim Leona Paegles ielā 8-4, Siguldā, Siguldas novadā.
Apstiprināts
15. Par pašvaldības budžetā ieskaitāmo nodokļu parādu un ar tiem saistītās nokavējuma naudas dzēšanu.
Apstiprināts
16. Par pašvaldības budžetā ieskaitāmo nodokļu parādu un ar tiem saistītās nokavējuma naudas dzēšanu bezmantinieka īpašumam.
Apstiprināts
17. Par grozījumiem Zemes nomas līgumā.
Apstiprināts
18. Par kārtību, kādā sadala piešķirto valsts budžeta mērķdotāciju pašvaldību izglītības iestādēm pedagogu darba samaksas reformas ieviešanai.
Apstiprināts
19. Par atteikšanos no pirmpirkuma tiesību izmantošanas.
Apstiprināts
20. Par grozījumiem Siguldas novada Domes 2016.gada 27.aprīļa saistošajos noteikumos Nr.15 “Par kārtību, kādā tiek saskaņota un organizēta ielu tirdzniecība Siguldas novadā”.
Apstiprināts
21. Par Siguldas novada Domes saistošo noteikumu „Grozījumi Siguldas novada Domes 2013.gada 25. septembra saistošajos noteikumos Nr.32 „Siguldas novada pašvaldības aģentūras “Siguldas Attīstības aģentūra” nolikums” apstiprināšanu.
Apstiprināts
22. Par atbrīvošanu no amata.
Apstiprināts
23. Par iecelšanu amatā.
Apstiprināts
24. Par pašvaldības aģentūru “Siguldas Attīstības aģentūra”.
Apstiprināts
25. Par Siguldas novada festivālu mērķprogrammas līdzfinansēšanas konkursa komisijas izveidošanu.
Apstiprināts
26. Par grozījumiem 2016.gada 13.janvāra saistošajos noteikumos Nr.2 „Par Siguldas novada pašvaldības budžetu 2016. gadam”.
Apstiprināts
27. Par izmaiņām Nekustamā īpašuma un kustamās mantas novērtēšanas komisijas sastāvā.
Apstiprināts
28. Par SIA “Saltavots” pamatkapitāla palielināšanu.
Apstiprināts
Izskatāmais jautājums Statuss
1. Par līdzfinansējuma piešķiršanu projektam “Aprīkojuma iegāde sabiedrisko un māksliniecisko aktivitāšu nodrošināšanai Laurenčos”.
Apstiprināts
2. Par Siguldas novada pašvaldības apbalvojuma Atzinība saņēmēju apstiprināšanu nominācijās “Goda novadnieks” un “Gada cilvēks”.
Apstiprināts
3. Par neatgūstamo parādu norakstīšanu.
Apstiprināts
4. Par Siguldas novada Domes priekšsēdētāja U.Mitrevica komandējumu.
Apstiprināts
5. Par zemes gabala nodošanu īpašumā bez atlīdzības atbilstoši privatizētā objekta kopīpašuma domājamai daļai.
Apstiprināts
6. Par siltumenerģijas parāda, apsaimniekošanas un ar dzīvokļa īpašuma lietošanu saistīto pakalpojumu parādu samaksu pašvaldības dzīvoklim.
Apstiprināts
7. Par Siguldas novada kultūras projektu finansēšanas konkursa izsludināšanu.
Apstiprināts
8. Par atsevišķi augošu, pašvaldībai piederošu koku izsoles rezultātu apstiprināšanu.
Apstiprināts
9. Par Siguldas novada Domes 2010.gada 10.februāra nolikuma “Siguldas novada domes vēlēšanu komisijas nolikums” atzīšanu par spēku zaudējušu.
Apstiprināts
10. Par detālplānojuma projekta nekustamajam īpašumam ar adresi Pēteralas iela 2 un Pēteralas iela 6, Sigulda, Siguldas novads, nodošanu publiskajai apspriešanai.
Apstiprināts
11. Par maksas noteikšanu interešu izglītības nodarbībām Laurenču sākumskolā.
Apstiprināts
12. Par dzīvojamās platības izīrēšanu Laurenču sākumskolas struktūrvienībā “Dienesta viesnīca”.
Apstiprināts
13. Par pašvaldībai piederošās zemes daļas Pils ielā, 10, Siguldā, Siguldas novadā, iznomāšanu.
Apstiprināts
14. Par Pārskata par pašvaldības aģentūras “Siguldas Attīstības aģentūra” vidēja termiņa darbības stratēģiju 2014.-2016.gadam izpildi apstiprināšanu.
Apstiprināts
15. Par apstiprināšanu amatā.
Apstiprināts
16. Par Siguldas sporta kompleksa iznomāšanu SIA “Siguldas pilsētas trase”.
Apstiprināts
17. Par Siguldas novada pašvaldības konkursa “Siguldas novada uzņēmēju gada balva” vērtēšanas komisijas sastāva apstiprināšanu.
Apstiprināts
18. Par Labklājības ministrijas piedāvājumu nekustamā īpašuma “Gaismas”, Stīveri, Allažu pag., Siguldas nov., pieņemšanai bez atlīdzības pašvaldības īpašumā.
Apstiprināts
19. Par finansējuma piešķiršanu.
Apstiprināts
20. Par atlīdzības paredzēšanu aizgādnībā esošo personu aizgādņiem.
Apstiprināts
Izskatāmais jautājums Statuss
1. Par izmaiņām Publisku izklaides un svētku pasākumu iesniegumu izskatīšanas komisijas sastāvā.
Apstiprināts
2. Par kārtību, kādā sadala 2016.gada 4 mēnešiem piešķirto valsts budžeta mērķdotāciju Siguldas novada pašvaldības izglītības iestādēm (..)
Apstiprināts
3. Par Siguldas novada Domes saistošo noteikumu “Par bērnu reģistrācijas, uzņemšanas un atskaitīšanas kārtību Siguldas novada pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādēs” apstiprināšanu jaunā redakcijā.
Apstiprināts
4. Par Siguldas novada pašvaldības Teritorijas attīstības pārvaldes Investīciju nodaļas nolikuma apstiprināšanu.
Apstiprināts
5. Par Siguldas novada pašvaldības Teritorijas attīstības pārvaldes Īpašumu un vides pārvaldības nodaļas nolikuma apstiprināšanu.
Apstiprināts
6. Par Siguldas novada Domes saistošo noteikumu “Grozījums Siguldas novada Domes 2016.gada 3.augusta saistošajos noteikumos Nr.25 “Par līdzfinansējumu dzīvojamo māju pieslēgšanai centralizētajai ūdensapgādes vai kanalizācijas sistēmai”” apstiprināšanu.
Apstiprināts
7. Par grozījumiem Siguldas novada Domes 2016.gada 29.jūnija lēmumā “Par kredīta ņemšanu”.
Apstiprināts
8. Par piedalīšanos projektā „INT-HERIT”.
Apstiprināts
9. Par piedalīšanos projektā „Uzņēmējdarbības atbalsta pasākumi Siguldas novada pašvaldības ražošanas apbūvei piegulošajās teritorijās” un finansējuma piešķiršanu.
Apstiprināts
10. Par Siguldas novada Domes saistošo noteikumu “Grozījumi Siguldas novada Domes 2016.gada 13.janvāra saistošajos noteikumos Nr.2 „Par Siguldas novada pašvaldības budžetu 2016.gadam” apstiprināšanu.
Apstiprināts
11. Par zemes gabala Strēlnieku iela 7, Sigulda, Siguldas novads, nodošanu īpašumā bez atlīdzības daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas dzīvokļu īpašniekiem.
Apstiprināts
12. Par Siguldas novada Pašvaldības policijas darbinieku pilnvarojumu.
Apstiprināts
13. Par grozījumiem Siguldas novada Domes 2016.gada 18.maija iekšējos noteikumos Nr.5/2016 „Par Siguldas novada iedzīvotāju identifikācijas karšu lietošanu”.
Apstiprināts
14. Par pašvaldībai piederošā nekustamā īpašuma Siguldas iela 7, More, Mores pagastā, Siguldas novadā, atsavināšanas pabeigšanu.
Apstiprināts
15. Par Siguldas novada Domes 2012.gada 21.novembra saistošo noteikumu Nr.31 “Par ikgadējo nodevu par suņu turēšanu Siguldas novadā” atzīšanu par spēku zaudējušiem.
Apstiprināts
16. Par gultas vietas izīrēšanu Laurenču sākumskolas struktūrvienībā “Dienesta viesnīca”.
Apstiprināts
17. Par dzīvojamās platības izīrēšanu Laurenču sākumskolas struktūrvienībā “Dienesta viesnīca”.
Apstiprināts
18. Par dzīvojamās platības izīrēšanu Laurenču sākumskolas struktūrvienībā “Dienesta viesnīca”.
Apstiprināts
19. Par dzīvojamās platības izīrēšanu Laurenču sākumskolas struktūrvienībā “Dienesta viesnīca”.
Apstiprināts
20. Par Siguldas novada Domes nolikuma “Siguldas novada festivālu mērķprogrammas līdzfinansēšanas konkursa nolikums” apstiprināšanu.
Apstiprināts
21. Par Siguldas novada Domes saistošo noteikumu “Grozījumi Siguldas novada Domes 2014.gada 17.decembra saistošajos noteikumos Nr.25 “Par atvieglojumu piemērošanu nekustamā īpašuma nodokļa maksātājiem Siguldas novadā”” apstiprināšanu.
Apstiprināts
22. Par pamatkapitāla palielināšanu SIA “Siguldas Pilsētas trase”.
Apstiprināts
23. Par Siguldas Mākslu skolas “Baltais Flīģelis” interešu izglītības pulciņu maksas apstiprināšanu.
Apstiprināts
24. Par ielu tirdzniecības kiosku iznomāšanu un izsoles noteikumu apstiprināšanu.
Apstiprināts
25. Par līdzfinansējuma piešķiršanu projektam “Mūzikas instrumentu iegāde, apmācība un iespēja muzicēt Siguldas novada Allažos”.
Apstiprināts
26. Par SIA “Saltavots” projekta “Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Siguldas notekūdeņu aglomerācijā, V. kārta”realizācijas atbalstu.
Apstiprināts
27. Par SIA „Siguldas Pilsētas trase” nosaukuma maiņu.
Apstiprināts
28. Par SIA „Siguldas sporta serviss” maksas pakalpojumu cenrāža apstiprināšanu.
Apstiprināts
29. Par finansējumu Siguldas Kultūras centra pārbūvei par zema enerģijas patēriņa ēku.
Apstiprināts
30. Par SIA “A Aptieka” iesnieguma izskatīšanu.
Apstiprināts
31. Par siltumenerģijas parādu nomaksu pašvaldības dzīvokļiem.
Apstiprināts
Izskatāmais jautājums Statuss
1. Par atsevišķi augošu, pašvaldībai piederošu ošu izsoles noteikumu apstiprināšanu
Apstiprināts
Izskatāmais jautājums Statuss
1. Par izmaiņām Lauksaimniecības zemju darījumu uzraudzības komisijas sastāvā.
Apstiprināts
2. Par grozījumiem Siguldas novada Domes 2016.gada 24.februāra lēmumā “Par pašvaldības ceļa “Pansionāts-Silciems” daļas nodošanu valstij” (prot. Nr.3, §10).
Apstiprināts
3. Par lokālplānojuma zemes vienībām Vidzemes šoseja 21, Priežu 4, P.Brieža 1, 1A, 3, Priežu 7, Saules 16B, Mazā Saules, Priežu iela, Strēlnieku 1 un 2, Siguldā, Vidzemes šosejas daļai, P.Brieža ielas daļai, Strēlnieku ielas daļai Siguldā apstiprināšanu.
Apstiprināts
4. Par izmaiņām Pašvaldības īpašumu atsavināšanas un izsoles komisijas sastāvā.
Apstiprināts
5. Par mēneša darba algas likmes noteikšanu profesionālās ievirzes izglītības iestāžu pedagogiem.
Apstiprināts
6. Par grozījumiem Siguldas novada Dome 2012.gada 24.oktobra saistošajos noteikumos Nr.28 „ Par līdzfinansējuma samaksas kārtību Siguldas novada pašvaldības izglītības iestādēs, kuras īsteno profesionālās ievirzes programmas”.
Apstiprināts
7. Par grozījumiem Siguldas novada Domes 2016.gada 13.janvāra nolikumā Nr.2 „Par atlīdzību Siguldas novada pašvaldībā”.
Apstiprināts
8. Par mēnešalgas noteikšanu Siguldas novada pašvaldības pamatizglītības, vidējās izglītības, profesionālās ievirzes izglītības iestāžu direktoriem.
Apstiprināts
9. Par Siguldas novada Mākslu skolas “Baltais Flīģelis”, Siguldas Sporta skolas un Siguldas novada Jaunrades centra interešu izglītības pulciņu maksas pakalpojumu apstiprināšanu.
Apstiprināts
10. Par izmaiņām Siguldas novada Vēlēšanu komisijas sastāvā.
Apstiprināts
11. Par zemes gabala nodošanu īpašumā bez atlīdzības atbilstoši privatizētā objekta kopīpašuma domājamai daļai.
Apstiprināts
12. Par tiešās līdzdalības saglabāšanu Siguldas pilsētas sabiedrībā ar ierobežotu atbildību „JUMIS”.
Apstiprināts
13. Par izmaiņām Apbalvojumu komisijas sastāvā.
Apstiprināts
14. Par Siguldas novada Domes nolikuma “Siguldas novada pašvaldības apbalvojumu nolikums” apstiprināšanu.
Apstiprināts
15. Par Siguldas novada Domes iekšējo noteikumu „Iepirkumu organizēšanas kārtība Siguldas novada pašvaldībā” apstiprināšanu.
Apstiprināts
16. Par finansējuma piešķiršanu personāla darba samaksas segšanai Siguldas Mākslu skolā “Baltais Flīģelis”, Mores pamatskolā, Allažu pamatskolā.
Apstiprināts
17. Par SAAC nodošanu pašvaldības valdījumā un saistošo noteikumu „Grozījumi Siguldas novada Domes 2013.gada 25. septembra saistošajos noteikumos Nr.32 „Siguldas novada pašvaldības aģentūras “Siguldas Attīstības aģentūra” nolikums” apstiprināšanu.
Apstiprināts
18. Par Siguldas novada Domes saistošo noteikumu „Grozījumi Siguldas novada Domes 2016.gada 24. februāra saistošajos noteikumos Nr.6 „Par Siguldas novada pašvaldības aģentūras “Siguldas Attīstības aģentūra” maksas pakalpojumiem” apstiprināšanu.
Apstiprināts
19. Par Siguldas novada Domes nolikuma “Siguldas novada Finanšu pārvaldes nolikums” apstiprināšanu.
Apstiprināts
20. Par Siguldas sporta un aktīvās atpūtas centra iznomāšanu SIA “Siguldas Pilsētas trase”.
Apstiprināts
21. Par Siguldas novada pašvaldības Ētikas kodeksa apstiprināšanu.
Apstiprināts
22. Par detālplānojuma nekustamajam īpašumam ar adresi Dārza iela 28, Sigulda, Siguldas novads, apstiprināšanu.
Apstiprināts
23. Par telpu nomas konkursa rezultātu apstiprināšanu.
Apstiprināts
24. Par līdzdalības izbeigšanu SIA “Rīgas Apriņķa Avīze”.
Apstiprināts
25. Par Patapinājuma līguma noslēgšanu un Nekustamā īpašuma nomas līguma izbeigšanu.
Apstiprināts
26. Par maksas noteikšanu pagarinātās dienas grupu nodarbībām Laurenču sākumskolā.
Apstiprināts
Izskatāmais jautājums Statuss
1. Par Siguldas novada Domes saistošo noteikumu „Grozījumi Siguldas novada Domes 2014.gada 1.oktobra saistošajos noteikumos Nr.19 „Par nekustamā īpašuma nodokļa piemērošanu Siguldas novadā” apstiprināšanu.
Apstiprināts
2. Par SIA “Saltavots” Vidēja termiņa darbības stratēģijas par periodu no 2015. līdz 2017. gadam aktualizēšanu.
Apstiprināts
3. Par Siguldas novada Domes saistošo noteikumu “Par kārtību, kādā tiek piešķirts tirgus statuss un tirgus pārvaldītājs saskaņo ar Siguldas novada pašvaldību tirgus noteikumus” apstiprināšanu.
Apstiprināts
4. Par grozījumiem Siguldas novada Domes 2012.gada 4.aprīļa nolikumā “Par kārtību, kādā Siguldas novada sportistiem piešķiramas naudas balvas par izciliem sasniegumiem sportā un naudas balvas apmēru” (prot. Nr.7, §8).
Apstiprināts
5. Par grozījumiem Siguldas novada Domes 2012. gada 4. aprīļa nolikumā “Par finansējuma piešķiršanu sporta biedrībām” (prot. Nr.7, §7).
Apstiprināts
6. Par grozījumiem Siguldas novada Domes 2013.gada 20.novembra nolikumā „Par finansējuma piešķiršanu sporta veidiem un sporta pasākumu organizēšanai Siguldas novadā” (prot. Nr.24, §35).
Apstiprināts
7. Par Siguldas novada vēlēšanu komisijas locekļu atsaukšanu un jaunu Siguldas novada vēlēšanu komisijas locekļu kandidātu pieteikšanas termiņa noteikšanu.
Apstiprināts
8. Par zemes gabala nodošanu īpašumā bez atlīdzības atbilstoši privatizētā objekta kopīpašuma domājamai daļai.
Apstiprināts
9. Par Detālplānojuma nekustamajā īpašumā ar adresi Dārza iela 28, Sigulda, darba uzdevuma grozījumiem.
Apstiprināts
10. Par lokālplānojuma zemes vienībām Ata Kronvalda ielā 7, Oskara Kalpaka ielā 12, Krišjāņa Barona ielā 27 un Oskara Kalpaka ielas daļā Siguldas pilsētā apstiprināšanu.
Apstiprināts
11. Par lokālplānojuma zemes vienībām Vidzemes šoseja 21, Priežu 4, P.Brieža 1, 1A, 3, Priežu 7, Saules 16B, Mazā Saules, Priežu iela, Strēlnieku 1 un 2, Siguldā, Vidzemes šosejas daļai, P.Brieža ielas daļai, Strēlnieku ielas daļai Siguldā apstiprināšanu.
Izskatīšana atlikta
12. Par Siguldas novada Domes saistošo noteikumu “Par bērnu reģistrācijas un uzņemšanas kārtību Siguldas novada pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādēs” apstiprināšanu.
Apstiprināts
13. Par Siguldas novada Izglītības nozares attīstības stratēģijas 2016.-2020.gadam apstiprināšanu.
Apstiprināts
14. Par Siguldas novada Domes saistošo noteikumu “Par līdzfinansējuma samaksas kārtību Laurenču sākumskolas interešu izglītības programmās un pagarinātās dienas grupas pakalpojumiem” apstiprināšanu.
Apstiprināts
15. Par Siguldas novada Domes saistošo noteikumu “Par kārtību, kādā pašvaldība izīrē dzīvojamo telpu speciālistam” apstiprināšanu.
Apstiprināts
16. Par iecelšanu amatā.
Izskatīšana atlikta
17. Par maksas pakalpojumu apstiprināšanu nekustamā īpašuma ēkā Puķu ielā 2, Siguldā, Siguldas novadā.
Apstiprināts
18. Par izmaiņām Apstādījumu aizsardzības komisijas sastāvā.
Apstiprināts
19. Par grozījumiem 2016.gada 13.janvāra saistošajos noteikumos Nr.2 „Par Siguldas novada pašvaldības budžetu 2016. gadam”.
Apstiprināts
20. Par kredīta ņemšanu.
Apstiprināts
21. Par Nomas līguma pirmstermiņa laušanu.
Apstiprināts
22. Par grozījumiem Siguldas novada Domes un SIA “Makara tūrisma birojs” 2016.gada 29.aprīlī noslēgtajā vienošanās par grozījumiem 2010.gada 3.februārī Siguldas novada Domes un SIA “Makara tūrisma birojs” noslēgtajā Zemes nomas līgumā.
Apstiprināts
23. Par maksu interešu izglītības programmu apguvei un pagarinātās dienas grupas pakalpojumiem Laurenču sākumskolā.
Izskatīšana atlikta
24. Par telpu nomu Puķu ielā 2, Siguldā.
Apstiprināts
25. Par Siguldas novada interešu izglītības programmu izvērtēšanas un mērķdotācijas sadales komisijas nolikuma apstiprināšanu.
Apstiprināts
26. Par mēneša darba algas likmes noteikšanu pirmsskolas izglītības iestāžu pedagogiem.
Apstiprināts
27. Par kredīta ņemšanu
Apstiprināts
28. Par kredīta ņemšanu
Apstiprināts
29. Par noteikumu “Valsts budžeta mērķdotācijas sadales kārtība Siguldas novada pašvaldības izglītības iestāžu pedagogu darba samaksai” apstiprināšanu
Apstiprināts
30. Par ielu tirdzniecības vietu Turaidas ielā 2A, L.Paegles ielā 21, Siguldā nomas tiesību nodošanas izsoles rezultātu apstiprināšanu
Apstiprināts
31. Par SIA “Vita mārkets” 2016.gada 24.marta iesnieguma izskatīšanu
Apstiprināts
32. Par patapinājuma līguma noslēgšanu ar Latvijas Investīciju un attīstības aģentūru
Apstiprināts
33. Par Siguldas novada izglītības iestāžu organizēto bērnu un jauniešu vasaras nometņu dalības maksu apstiprināšanu
Apstiprināts
34. Par grozījumiem Siguldas novada Domes 2016.gada 6.aprīļa “Par atbrīvošanu no amata” (protokols Nr. 5, §12)
Apstiprināts
Izskatāmais jautājums Statuss
1. Par iesnieguma izskatīšanu.
Apstiprināts
2. Par Siguldas novada pašvaldības īpašumā un valdījumā esošās neapbūvētās zemes izmantošanas iespēju izvērtējumu.
Apstiprināts
3. Par Siguldas novada Domes saistošo noteikumu “Par nodevām par tirdzniecību publiskās vietās Siguldas novadā” apstiprināšanu.
Apstiprināts
4. Par Siguldas novada Domes saistošo noteikumu “Par līdzfinansējumu dzīvojamo māju pieslēgšanai centralizētajai ūdensapgādes vai kanalizācijas sistēmai” apstiprināšanu.
Apstiprināts
5. Par nekustamā īpašuma daļas Oskara Kalpaka ielā 8, Siguldā, Siguldas novadā, pirkšanu.
Apstiprināts
6. Par grozījumiem Siguldas novada Domes 2014.gada 17.decembra nolikumā “Par Siguldas novada jaundzimušo pasākuma “Esmu dzimis Siguldas novadā” organizēšanu”.
Apstiprināts
7. Par sadarbību un dalību darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 5.5.1.specifiskā atbalsta mērķa “Saglabāt, aizsargāt un attīstīt nozīmīgu kultūras un dabas mantojumu, kā arī attīstīt ar to saistītos pakalpojumus” projektu ideju priekšatlasē.
Apstiprināts
8. Par piedalīšanos projektā „Esi vesels Siguldas novadā!” un finansējumu.
Apstiprināts
9. Par grozījumiem Siguldas novada Domes 2013.gada 9.oktobrī apstiprinātajā Siguldas novada pašvaldības bērnu un jauniešu nometņu projektu konkursa nolikumā.
Apstiprināts
10. Par Nodomu līguma noslēgšanu.
Apstiprināts
11. Par Siguldas novada pašvaldības Izglītības pārvaldes nolikuma apstiprināšanu.
Apstiprināts
12. Par noteikumu “Par Laurenču sākumskolas Dienesta viesnīcas dzīvojamo telpu piešķiršanu” apstiprināšanu.
Apstiprināts
13. Par Siguldas Sporta skolas nolikuma apstiprināšanu.
Apstiprināts
14. Par Siguldas novada izglītības iestāžu organizēto bērnu un jauniešu vasaras nometņu dalības maksu apstiprināšanu.
Apstiprināts
15. Par Siguldas novada Domes saistošo noteikumu „Grozījumi Siguldas novada Domes 2013.gada 13.jūnija saistošajos noteikumos Nr.14 „Siguldas novada pašvaldības nolikums” apstiprināšanu.
Apstiprināts
16. Par finansējuma piešķiršanu.
Apstiprināts
17. Par finansējuma piešķiršanu.
Apstiprināts
18. Par finansējuma piešķiršanu.
Apstiprināts
19. Par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu nekustamajam īpašumam ar adresi Pēteralas iela 2 un Pēteralas iela 6, Sigulda, Siguldas novads.
Apstiprināts
20. Par tirdzniecības vietu Pils ielā 16, L.Paegles ielā 21, Siguldā nomas tiesību izsoles rezultātu apstiprināšanu.
Apstiprināts
21. Par pašvaldībai piederošā zemes gabala „Annītes”, Mores pagastā, Siguldas novadā, atsavināšanu.
Apstiprināts
22. Par kredīta ņemšanu.
Apstiprināts
23. Par ielu tirdzniecības vietu iznomāšanu un izsoles noteikumu apstiprināšanu.
Apstiprināts
24. Par finansējuma piešķiršanu.
Apstiprināts
25. Par Siguldas novada Domes priekšsēdētāja U.Mitrevica atvaļinājumu.
Apstiprināts
Izskatāmais jautājums Statuss
1. Par SIA “Vita mārkets” 2016.gada 24.marta iesnieguma izskatīšanu.
Apstiprināts
2. Par Siguldas novada Domes un SIA “DMB” 2012.gada 22.maija Pirkuma līgumu Nr.3.
Apstiprināts
3. Par kredīta ņemšanu.
Apstiprināts
4. Par kredīta ņemšanu.
Apstiprināts
5. Par grozījumiem Siguldas novada Domes 2016.gada 29.jūnija lēmumā “Par kredīta ņemšanu”.
Apstiprināts
Izskatāmais jautājums Statuss
1. Par lauksaimniecības zemes apmežošanu.
Apstiprināts
2. Par grozījumiem Siguldas novada Domes 2015.gada 2.septembra lēmumā „Par zemes gabala “Nurmiži 3”, Siguldas pagasts, Siguldas novads, nodošanu īpašumā bez atlīdzības daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas dzīvokļu īpašniekiem” (prot. Nr.13, §17).
Apstiprināts
3. Par servitūta nodibināšanu.
Apstiprināts
4. Par līdzfinansējuma piešķiršanu projektam “Florbolam Siguldā”.
Apstiprināts
5. Par pašvaldībai piederošā nekustamā īpašuma „Zemtekas”, Allažu pagastā, Siguldas novadā, atsavināšanu.
Apstiprināts
6. Par grozījumiem 2016.gada 18.maija Siguldas novada Domes noteikumos „Par Siguldas novada iedzīvotāju identifikācijas karšu lietošanu”.
Apstiprināts
7. Par grozījumiem Siguldas novada Domes 2015.gada 14.oktobra nolikumā “Siguldas novada kultūras projektu finansēšanas konkursa nolikums”.
Apstiprināts
8. Par piedalīšanos projektā „Klausies Gauju!” un finansējumu.
Apstiprināts
9. Par grozījumiem 2016.gada 13.janvāra saistošajos noteikumos Nr.1 „Par Siguldas novada pašvaldības budžetu 2016. gadam”.
Apstiprināts
10. Par valdes locekļa kandidāta atbalstīšanu SIA “Siguldas pilsētas trase” valdes locekļa amatam.
Apstiprināts
11. Par valdes locekļa kandidāta atbalstīšanu SIA “Saltavots” valdes locekļa amatam.
Apstiprināts
12. Par SIA “CSS Alpine” iesnieguma izskatīšanu.
Apstiprināts
13. Par grozījumu izdarīšanu Siguldas novada Domes 2013.gada 20.februāra lēmumā “Par finansējuma apstiprināšanu Laurenču sākumskolas projekta vadīšanai un ieviešanai” (prot. Nr.4, §14).
Apstiprināts
14. Par sadarbības līgumu ar Latvijas Investīciju un attīstības aģentūru par biznesa inkubatora izveidošanu Siguldas novadā.
Apstiprināts
15. Par ielu tirdzniecības vietu iznomāšanu un izsoles noteikumu apstiprināšanu.
Apstiprināts
16. Par grozījumiem Siguldas novada Domes pašvaldības īpašuma atsavināšanas un izsoles komisijas nolikumā.
Apstiprināts
17. Par dienesta viesnīcas izveidošanu.
Apstiprināts
18. Par Siguldas novada Domes priekšsēdētāja U.Mitrevica atvaļinājumu.
Apstiprināts
19. Par Siguldas novada izglītības iestāžu organizēto bērnu un jauniešu vasaras nometņu dalības maksu apstiprināšanu.
Apstiprināts
Izskatāmais jautājums Statuss
1. Par Siguldas novada Domes 2014.gada 17.decembra lēmuma “Par nekustamā īpašuma nodošanu bezatlīdzības lietošanā” (prot. Nr.23, §2) atcelšanu
Apstiprināts
ar Siguldas novada Domes 2016.gada 16.marta lēmuma “Par nedzīvojamo telpu nodošanu Siguldas novada pašvaldības aģentūras „Siguldas Attīstības aģentūra” valdījumā (prot. Nr.4, §29)”atcelšanu.
Apstiprināts
3. Par kredīta ņemšanu.
Apstiprināts
Izskatāmais jautājums Statuss
1. Par grozījumiem Siguldas novada Domes 2016.gada 13.janvāra saistošajos noteikumos Nr.1 „Par Siguldas novada pašvaldības budžetu 2016.gadam”.
Apstiprināts
2. Par naudas balvas piešķiršanu.
Apstiprināts
3. Par naudas balvas piešķiršanu.
Apstiprināts
4. Par naudas balvu un finansējuma piešķiršanu.
Apstiprināts
5. Par Siguldas novada pašvaldības Sporta pārvaldes nolikuma apstiprināšanu.
Apstiprināts
6. Par piedalīšanos projektā „ Mores Amatu mājas pārbūves projekta I kārta – sociālo pakalpojumu centra izveide Mores pagastā” un finansējuma piešķiršanu.
Apstiprināts
7. Par telpu nomas maksas noteikšanu ēdināšanas pakalpojumu nodrošināšanai Laurenču sākumskolā.
Apstiprināts
8. Par grozījumiem Siguldas novada Domes 2016.gada 6.aprīļa lēmumā (prot. Nr.5, §12) “Par atbrīvošanu no amata”.
Apstiprināts
9. Par izdevumu piedziņu saistībā ar latvāņu izplatības ierobežošanas pasākumu veikšanu
Apstiprināts
10. Par izdevumu piedziņu saistībā ar latvāņu izplatības ierobežošanas pasākumu veikšanu
Apstiprināts
11. Par izdevumu piedziņu saistībā ar latvāņu izplatības ierobežošanas pasākumu veikšanu
Apstiprināts
12. Par nekustamā īpašuma „Roķēni” un „Roķēnu ūdenskrātuve”, Siguldas pagastā, Siguldas novadā, otrās izsoles atzīšanu par nenotikušu.
Apstiprināts
13. Par atsevišķi augošu, pašvaldībai piederošu ošu izsoles noteikumu apstiprināšanu.
Apstiprināts
14. Par lokālplānojuma izstrādes uzsākšanu nekustamos īpašumos ar adresi Televīzijas iela 19 un Televīzijas iela 21, Sigulda, Siguldas novads, ar mērķi grozīt teritorijas plānojumā noteikto izmantošanu.
Apstiprināts
15. Par piedalīšanos projektā „Skaņas un gaismas aprīkojuma iegāde Mores pagasta Tautas namam vietējo iedzīvotāju sabiedrisko aktivitāšu realizēšanai” un finansējumu.
Apstiprināts
16. Par līdzdalības pārvērtēšanu SIA „Siguldas Pilsētas trase””.
Apstiprināts
17. Par Siguldas novada pašvaldības kustamās mantas nodošanu bez atlīdzības īpašumā sabiedriskā labuma organizācijām.
Apstiprināts
18. Par pašvaldībai piederošā nekustamā īpašuma Siguldas iela 7, More, Mores pagastā, Siguldas novadā, atsavināšanu.
Apstiprināts
19. Par Siguldas novada Domes saistošo noteikumu “Grozījumi Siguldas novada Domes 2012.gada 20.jūnija saistošajos noteikumos Nr.12 “Par nodevām par tirdzniecību publiskās vietās Siguldas novadā” apstiprināšanu.
Apstiprināts
20. Par Siguldas novada Domes saistošo noteikumu "Par kārtību, kādā tiek saskaņota un organizēta ielu tirdzniecība Siguldas novadā" apstiprināšanu.
Apstiprināts
21. Par noteikumu “Reprezentāciju un citu pasākumu izdevumu plānošanas, uzskaites un norakstīšanas kārtība” apstiprināšanu.
Apstiprināts
22. Par Siguldas novada izglītības iestāžu organizēto bērnu un jauniešu vasaras nometņu dalības maksu apstiprināšanu.
Apstiprināts
23. Par kredīta ņemšanu.
Apstiprināts
24. Par kredīta ņemšanu.
Apstiprināts
25. Par naudas balvas piešķiršanu Siguldas novada Domes priekšsēdētājam.
Apstiprināts
Izskatāmais jautājums Statuss
1. Par Siguldas novada pašvaldības aģentūras "Siguldas Attīstības aģentūra" 2015.gada Gada pārskata apstiprināšanu.
Apstiprināts
2. Par Siguldas novada pašvaldības 2015.gada Gada pārskata apstiprināšanu.
Apstiprināts
3. Par Siguldas novada pašvaldības 2015.gada Konsolidētā gada pārskata apstiprināšanu.
Apstiprināts
4. Par Siguldas novada pašvaldības 2015.gada Publiskā gada pārskata apstiprināšanu.
Apstiprināts
5. Par zemes iznomāšanu.
Apstiprināts
6. Par grozījumiem Siguldas novada Domes 2015.gada 12.decembra lēmumā "Par zemes nomas līguma slēgšanu".
Apstiprināts
7. Par atsevišķi augošu pašvaldībai piederošu koku ciršanas tiesību nodošanu atsavināšanai.
Apstiprināts
8. Par zemes gabala nodošanu īpašumā bez atlīdzības atbilstoši privatizētā objekta kopīpašuma domāmajai daļai.
Apstiprināts
9. Par zemes gabala nodošanu īpašumā bez atlīdzības atbilstoši privatizētā objekta kopīpašuma domājamai daļai.
Apstiprināts
10. Par lokālplānojuma projekta Siguldā, Siguldas novadā, ar mērķi uzlabot satiksmes infrastruktūru Strēlnieku, Pulkveža Brieža ielas un Vidzemes šosejas krustojumu zonās, nodošanu publiskajai apspriešanai.
Apstiprināts
11. Par lokālplānojuma projekta Siguldā, Siguldas novadā, Ata Kronvalda iela 7, Oskara Kalpaka iela 12, Krišjāņa Barona iela 27, Oskara Kalpaka iela, Siguldā, Siguldas novadā, ar mērķi grozīt teritorijas plānojumu, nodošanu publiskajai apspriešanai.
Apstiprināts
12. Par detālplānojuma projekta nekustamajam īpašumam ar adresi Dārza iela 28, Sigulda, Siguldas novads, nodošanu publiskajai apspriešanai.
Apstiprināts
13. Par izmaiņām Siguldas novada pašvaldības Administratīvās komisijas sastāvā.
Apstiprināts
14. Par Siguldas novada Domes saistošo noteikumu "Par sabiedrisko kārtību Siguldas peldvietā" apstiprināšanu.
Apstiprināts
15. Par Siguldas novada Domes saistošo noteikumu "Grozījumi Siguldas novada Domes 2016.gada 3.februāra saistošajos noteikumos Nr.5" apstiprināšanu.
Apstiprināts
16. Par papildu materiālā atbalsta piešķiršanu ģimenei sakarā ar trīnīšu piedzimšanu.
Apstiprināts
17. Par Siguldas novada Domes 2016.gada 24.aprīļa lēmuma "Par tirgus noteikšanu un tirgus statusa piešķiršanu" atcelšanu.
Apstiprināts
18. Par SIA "Saltavots", SIA "Siguldas slimnīca", SIA "Siguldas Pilsētas trase" valdes locekļu mēneša atlīdzības noteikšanu.
Apstiprināts
19. Par SIA “Vita mārkets” iesnieguma izskatīšanu.
Apstiprināts
20. Par Siguldas novada Domes iekšējo noteikumu “Par līdzfinansējuma piešķiršanu projektu realizācijai Siguldas novadā” apstiprināšanu.
Apstiprināts
21. Par grozījumiem Siguldas novada Domes 2016.gada 24.februrā nolikumā “Siguldas novada pašvaldības konkursa “Māmiņa. Siguldiete. Uzņēmēja” konkursa nolikums”.
Apstiprināts
22. Par noteikumu „Par Siguldas novada iedzīvotāju identifikācijas karšu lietošanu” un Siguldas novada iedzīvotāju identifikācijas karšu sistēmas terminālu nomas apstiprināšanu.
Apstiprināts
23. Par Siguldas pilsētas SIA "JUMIS" sadzīves atkritumu apsaimniekošanas tarifa apstiprināšanu.
Apstiprināts
Izskatāmais jautājums Statuss
1. Par Siguldas novada pašvaldības aģentūras "Siguldas Attīstības aģentūra" 2015.gada Gada pārskata apstiprināšanu.
Izskatīšana atlikta
2. Par Siguldas novada pašvaldības 2015.gada Gada pārskata apstiprināšanu.
Izskatīšana atlikta
3. Par Siguldas novada pašvaldības 2015.gada Konsolidētā gada pārskata apstiprināšanu.
Izskatīšana atlikta
4. Par Siguldas novada pašvaldības 2015.gada Publiskā gada pārskata apstiprināšanu.
Izskatīšana atlikta
5. Par zemes iznomāšanu.
Apstiprināts
6. Par zemes iznomāšanu.
Apstiprināts
7. Par piedalīšanos projektā "Siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšana Siguldas novada Kultūras centra ēkā" un finansējumu.
Apstiprināts
8. Par Siguldas novada Bāriņtiesas darbības pārskata par 2015.gadu izskatīšanu.
Apstiprināts
9. Par papildu finanšu līdzekļu piešķiršanu.
Apstiprināts
10. Par Siguldas novada Domes 2010.gada 25.augusta saistošo noteikumu Nr.26 "Par kārtību, kādā saskaņojama alkoholisko dzērienu novietnes vieta Siguldas novadā" atzīšanu par spēku zaudējušiem.
Apstiprināts
11. Par Siguldas novada Domes saistošo noteikumu "Par kārtību, kādā tiek saskaņota un organizēta ielu tirdzniecība Siguldas novadā" apstiprināšanu.
Apstiprināts
12. Par nekustamā īpašuma nomas līguma noslēgšanu pašvaldības funkciju nodrošināšanai.
Apstiprināts
13. Par telpu nomu un telpu nomas maksas noteikšanu ēdināšanas pakalpojumu veikšanai pirmsskolas izglītības iestādē "Ābelīte".
Apstiprināts
14. Par telpu nomu un telpu nomas maksas noteikšanu ēdināšanas pakalpojumu veikšanai pirmsskolas izglītības iestādē "Ieviņa".
Apstiprināts
15. Par telpu nomu un telpu nomas maksas noteikšanu ēdināšanas pakalpojumu veikšanai pirmsskolas izglītības iestādē "Pasaciņa".
Apstiprināts
16. Par telpu nomu un telpu nomas maksas noteikšanu ēdināšanas pakalpojumu veikšanai pirmsskolas izglītības iestādē "Pīlādzītis".
Apstiprināts
17. Par telpu nomu un telpu nomas maksas noteikšanu ēdināšanas pakalpojumu veikšanai pirmsskolas izglītības iestādē "Saulīte".
Apstiprināts
18. Par Siguldas novada pašvaldības konkursa "Māmiņa. Siguldiete. Uzņēmēja" vērtēšanas komisijas sastāva un grozījumu konkursa nolikumā apstiprināšanu.
Apstiprināts
19. Par deleģēšanas līguma slēgšanu ar SIA "Saltavots".
Apstiprināts
20. Par līguma pirmstermiņa laušanu.
Apstiprināts
21. Par vienošanos par grozījumiem 2010.gada 3.februāra Zemes nomas līgumā.
Apstiprināts
22. Par grozījumiem Siguldas novada pašvaldības 2016.gada 13.janvāra nolikumā Nr.2 "Par atlīdzību Siguldas novada pašvaldībā".
Apstiprināts
23. Par telpas daļas iznomāšanu akciju sabiedrībai "Swedbank" bankas automāta izvietošanai.
Apstiprināts
24. Par lauksaimniecības zemes apmežošanu.
Apstiprināts
25. Par grozījumiem Siguldas novada Domes 2016.gada 13.janvāra saistošajos noteikumos Nr.1 "Par Siguldas novada pašvaldības budžetu 2016.gadam".
Apstiprināts
26. Par grozījumiem Siguldas novada Domes 2016.gada 3.februāra lēmumā "Par kredīta ņemšanu".
Apstiprināts
27. Par grozījumiem Siguldas novada Domes 2016.gada 16.marta lēmumā "Par līdzdalības pārvērtēšanu SIA "Saltavots"".
Apstiprināts
28. Par Siguldas novada Domes saistošo noteikumu "Grozījumi Siguldas novada Domes 2016.gada 13.jūnija saistošajos noteikumos Nr.14 "Siguldas novada pašvaldības nolikums"" apstiprināšanu.
Apstiprināts
29. Par Siguldas novada Domes 2012.gada 11.janvāra saistošo noteikumu Nr.2 “Par līdzfinansējuma piešķiršanu biedrībām un nodibinājumiem projektu realizēšanai Siguldas novadā” atzīšanu par spēku zaudējušiem.
Apstiprināts
30. Par Siguldas novada Domes Dzīvokļu komisijas 2016.gada 15.janvāra lēmuma (prot. Nr.1, §1) apstrīdēšanu.
Apstiprināts
31. Par grozījumiem 2015.gada 22.aprīļa Siguldas novada Domes noteikumos „Par Siguldas novada pašvaldībai piederošās zemes iznomāšanas kārtību”.
Apstiprināts
32. Par atkritumu konteineru laukuma izbūvi Pulkveža Brieža ielā 22A, Siguldā, Siguldas novadā.
Apstiprināts
Izskatāmais jautājums Statuss
1. Par zemes iznomāšanu.
Apstiprināts
2. Par zemes iznomāšanu.
Izskatīšana atlikta
3. Par zemes iznomāšanu.
Apstiprināts
4. Par Siguldas novada Domes saistošo noteikumu “Par līdzfinansējumu ūdenssaimniecības infrastruktūras objektiem Siguldas novadā” apstiprināšanu.
Apstiprināts
5. Par Siguldas novada pašvaldības objekta “Jaunā pils” Attīstības stratēģijas ar darbības plānu 2016.-2023.gadam apstiprināšanu.
Apstiprināts
6. Par piedalīšanos projektā „Siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšana valsts nozīmes arhitektūras piemineklī Nr. 8333 “Jaunā pils”” un finansējumu.
Apstiprināts
7. Par Siguldas novada Domes saistošo noteikumu “Par rakšanas darbu veikšanu Siguldas novadā” apstiprināšanu.
Apstiprināts
8. Par izmaiņām Siguldas novada Domes Pašvaldības īpašumu atsavināšanas un izsoles komisijas sastāvā.
Apstiprināts
9. Par nekustamā īpašuma „Roķēni” un „Roķēnu ūdenskrātuve”, Siguldas pagastā, Siguldas novadā, otrās izsoles organizēšanu.
Apstiprināts
10. Par Siguldas novada Domes Atzinības raksta piešķiršanu Siguldas novada Allažu pamatskolas ilggadējai skolotājai Vitai Bērziņai.
Apstiprināts
11. Par Siguldas Valsts ģimnāzija nolikuma apstiprināšanu.
Apstiprināts
12. Par atbrīvošanu no amata.
Apstiprināts
13. Par grozījumiem Siguldas novada Domes un biedrības “Cerību spārni” 2015.gada 5.novembrī noslēgtajā Patapinājuma līgumā.
Apstiprināts
14. Par patapinājuma līguma noslēgšanu ar biedrību „Aicinājums Tev”.
Apstiprināts
15. Par apsaimniekošanas un ar dzīvokļa īpašuma lietošanu saistīto pakalpojumu parādu nomaksu pašvaldības dzīvoklim Pulkveža Brieža 22-40, Siguldā, Siguldas novadā.
Apstiprināts
16. Par Siguldas novada Kultūras nozares stratēģijas 2016.-2020.gadam apstiprināšanu.
Apstiprināts
17. Par SIA „Rīgas apriņķa avīze” 2015.gada pārskata apstiprināšanu.
Apstiprināts
18. Par SIA „Olimpiskais centrs “Sigulda”” 2015.gada pārskata apstiprināšanu.
Apstiprināts
19. Par Siguldas novada pašvaldības kustamās mantas - automašīnas Opel Vivaro - nodošanu bez atlīdzības sabiedriskā labuma organizācijas nodibinājuma "Allažu bērnu un ģimenes atbalsta centrs" īpašumā.
Apstiprināts
Izskatāmais jautājums Statuss
1. Par Siguldas novada Attīstības programmas 2011. - 2017.gadam 2015.gada Uzraudzības ziņojuma apstiprināšanu.
Apstiprināts
2. Par dalību darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 8.1.2. specifiskā atbalsta mērķa "Uzlabot vispārējas izglītības iestāžu mācību vidi" aktivitātēs.
Apstiprināts
3. Par Siguldas novada Domes saistošo noteikumu "Par Siguldas novada Domes saistošo noteikumu publicēšanas vietu" apstiprināšanu.
Apstiprināts
4. Par Siguldas novada Domes saistošo noteikumu "Grozījumi Siguldas novada Domes 2014.gada 19.marta saistošajos noteikumos Nr.10 "Par braukšanas maksas atvieglojumiem sabiedriskajā transportā"" apstiprināšanu.
Apstiprināts
5. Par Latvāņa izplatības ierobežošanas pasākumu plāna Siguldas novadā 2011. - 2017.gadam precizēšanu.
Apstiprināts
6. Par izmaiņām Invazīvo augu sugu izplatības ierobežošanas ekspertu grupas sastāvā.
Apstiprināts
7. Par Siguldas novada Domes saistošo noteikumu "Par Siguldas novada pašvaldībai piederošo vai piekrītošo zemesgabalu iznomāšanu lauksaimniecības produkcijas audzēšanai" apstiprināšanu.
Apstiprināts
8. Par grozījumiem Siguldas novada Domes 2015.gada 2.decembra lēmumā "Par zemes nomas līguma slēgšanu" (prot. Nr.20, §2).
Apstiprināts
9. Par zemes iznomāšanu un nomas līguma slēgšanu.
Apstiprināts
10. Par zemes iznomāšanu.
Apstiprināts
11. Par zemes iznomāšanu.
Apstiprināts
12. Par naudas balvas piešķiršanu.
Apstiprināts
13. Par naudas balvas piešķiršanu.
Apstiprināts
14. Par naudas balvas piešķiršanu.
Apstiprināts
15. Par naudas balvas piešķiršanu.
Apstiprināts
16. Par līdzdalības pārvērtēšanu SIA "Saltavots".
Apstiprināts
17. Par līdzdalības pārvērtēšanu SIA "Siguldas slimnīca".
Apstiprināts
18. Par pašvaldībai piederošā nekustamā īpašuma "Zemtekas", Allažu pagastā, Siguldas novadā, atsavināšanu.
Apstiprināts
19. Par iekšējo noteikumu "Iekšējā audita veikšanas kārtība" apstiprināšanu.
Apstiprināts
20. Par sadarbību ES struktūrfondu projekta "Deinstitucionalizācija un sociālie pakalpojumi personām ar invaliditāti un bērniem" īstenošanā.
Apstiprināts
21. Par detālplānojuma pilnveidošanu nekustamajam īpašumam ar adresi Dārza iela 28, Sigulda, Siguldas novads.
Apstiprināts
22. Par Siguldas novada Domes saistošo noteikumu "Grozījumi Siguldas novada Domes 2012.gada 20.jūnija saistošajos noteikumos Nr.12 "Par nodevām par tirdzniecību publiskās vietās Siguldas novadā"" apstiprināšanu.
Apstiprināts
23. Par grozījumiem Siguldas novada pašvaldības 2016.gada 13.janvāra nolikumā Nr.2 "Par atlīdzību Siguldas novada pašvaldībā".
Apstiprināts
24. Par SIA "Siguldas slimnīca" 2015.gada pārskata apstiprināšanu.
Apstiprināts
25. Par SIA "Saltavots" 2015.gada pārskata apstiprināšanu.
Apstiprināts
26. Par pašvaldības līdzfinansējumu izglītojamiem privātajās pamatizglītības un vispārējās izglītības iestādēs.
Apstiprināts
27. Par grozījumiem Siguldas novada Domes 2016.gada 13.janvāra saistošajos noteikumos Nr.1 "Par Siguldas novada pašvaldības budžetu 2016.gadam".
Apstiprināts
28. Par dienesta dzīvojamo telpu īri.
Apstiprināts
29. Par nedzīvojamo telpu nodošanu Siguldas novada pašvaldības aģentūras "Siguldas Attīstības aģentūra" valdījumā.
Apstiprināts
30. Par grozījumiem Siguldas novada pašvaldības 2015.gada 14.oktobra Izglītības un kultūras atbalsta fonda finansējuma piešķiršanas nolikumā.
Apstiprināts
31. Par izmaiņām Siguldas pilsētvides un ainavu valdes sastāvā.
Apstiprināts
Izskatāmais jautājums Statuss
1.Par zemes gabala nodošanu īpašumā bez atlīdzības atbilstoši privatizētā objekta kopīpašuma domājamai daļai.
Apstiprināts
2.Par Siguldas novada Domes Atzinības raksta piešķiršanu.
Apstiprināts
3.Par piedalīšanos projektu konkursā „Atbalsts jauniešu centru darbības nodrošināšanai pašvaldībās ar mērķi veidot un stiprināt jauniešu piederības apziņu”.
Apstiprināts
4.Par deleģēšanas līguma slēgšanu ar SIA “Saltavots”.
Apstiprināts
5.Par iesnieguma izskatīšanu.
Apstiprināts
6.Par izmaiņām Koncesiju uzraudzības komisijas sastāvā.
Apstiprināts
7.Par Siguldas novada pašvaldības konkursa “Māmiņa. Siguldiete. Uzņēmēja” nolikuma apstiprināšanu.
Apstiprināts
8.Par Siguldas novada Domes saistošo noteikumu „Siguldas novada pašvaldības aģentūras „Siguldas Attīstības aģentūra” maksas pakalpojumi” apstiprināšanu.
Apstiprināts
9. Par Siguldas novada Domes priekšsēdētāja U.Mitrevica atvaļinājumu.
Apstiprināts
10. Par pašvaldības ceļa "Pansionāts - Silciems" daļas nodošanu valstij.
Apstiprināts
11. Par Siguldas novada Dzimtsarakstu nodaļas vadītāja un vadītāja vietnieka pienākumu izpildītāja iecelšanu amatā.
Apstiprināts
12. Par papildu līdzekļu piešķiršanu.
Apstiprināts
Izskatāmais jautājums Statuss
1. Par pašvaldībai piederošā nekustamā īpašuma Pils ielā 31, Siguldā, Siguldas novadā, atsavināšanu.
Gaida uz apstiprināšanu
2. Par Siguldas novada Attīstības programmas 2011.-2017.gadam aktualizētā Rīcības plāna un Investīciju plāna apstiprināšanu.
Apstiprināts
3. Par SIA "Siguldas slimnīca" pamatkapitāla palielināšanu.
Apstiprināts
4. Par zemes gabala nodošanu īpašumā bez atlīdzības atbilstoši privatizētā objekta kopīpašuma domājamai daļai
Apstiprināts
5. Par zemes vienību Gulbju ielā 4, Siguldā, Gulbju ielā 6, Siguldā, un "Starpgabals pie Gulbju ielas", Siguldā, maiņu.
Apstiprināts
6. Par zemes iznomāšanu.
Apstiprināts
7. Par kredīta ņemšanu.
Apstiprināts
8. Par Teritorijas attīstības pārvaldes nolikuma apstiprināšanu.
Apstiprināts
9. Par Siguldas novada Būvvaldes nolikuma apstiprināšanu.
Apstiprināts
10. Par Būvniecības kontroles nodaļas nolikuma apstiprināšanu.
Apstiprināts
11. Par Siguldas novada Domes iekšējo noteikumu "Par kārtību, kādā reģistrējami iesniegumi par bērnu uzņemšanu 1.klasē Siguldas pilsētas vispārējās izglītības iestādēs 2016./2017.mācību gadā" apstiprināšanu.
Apstiprināts
12. Par Siguldas novada Domes saistošo noteikumu "Par kārtību, kādā Siguldas novada pašvaldība sedz pirmsskolas izglītības programmas izmaksas privātajai izglītības iestādei" apstiprināšanu.
Apstiprināts
13. Par grozījumiem Siguldas novada Domes 2015.gada 11.marta nolikumā "Siguldas novada pašvaldības iestādes "Siguldas novada Kultūras pārvalde" nolikums"".
Apstiprināts
14. Par nekustamā īpašuma "Roķēni" un "Roķēnu ūdenskrātuve", Siguldas pagastā, Siguldas novadā, izsoles atzīšanu par nenotikušu.
Apstiprināts
15. Par grozījumiem nolikumā "Par atlīdzību Siguldas novada pašvaldībā".
Apstiprināts
16. Par lokālplānojuma līdzfinansēšanu.
Apstiprināts
Izskatāmais jautājums Statuss
1. Par zemes piekritību pašvaldībai.
Apstiprināts
2. Par finansējuma piešķiršanu Siguldas novada pašvaldības konkursa "Jauniešu iniciatīvu projektu konkurss 2016" rīkošanai un konkursa nolikuma apstiprināšanu.
Apstiprināts
3. Par noteikumu "Siguldas novada pašvaldības sportistu un komandu dalības valsts un reģionāla mēroga sporta sacensībās līdzfinansēšanas kārtība" apstiprināšanu.
Apstiprināts
4. Par zemes gabala nodošanu īpašumā bez atlīdzības atbilstoši privatizētā objekta kopīpašuma domājamai daļai
Apstiprināts
5. Par algas likmes noteikšanu pašvaldības budžeta pirmsskolas izglītības iestāžu vadītājiem.
Apstiprināts
6. Par papildu samaksas noteikšanu
Apstiprināts
7. Par nodarbību sagatavošanai paredzēto stundu apmaksu pirmsskolas izglītības iestāžu pedagogiem.
Apstiprināts
8. Par Siguldas novada Domes iekšējo noteikumu "Par Siguldas novada pašvaldības dibināto amatiermākslas kolektīvu darbības finansēšanu un to vadītāju, speciālistu un koncertmeistaru darba samaksu" apstiprināšanu.
Apstiprināts
9. Par lokālplānojuma uzsākšanu Siguldā, Siguldas novadā, ar mērķi uzlabot satiksmes infrastruktūru Strēlnieku, Pulkveža Brieža ielas un Vidzemes šosejas krustojuma zonās.
Apstiprināts
10. Par lokālplānojuma uzsākšanu Ata Kronvalda ielā 7, Oskara Kalpaka ielā 12, K.Barona ielā 27, Siguldā, ar mērķi grozīt teritorijas plānojumu.
Apstiprināts
11. Par detālplānojuma projekta nodošanu publiskajai apspriešanai nekustamā īpašuma ar adresi Pils iela 16, Sigulda, Siguldas novads, zemes gabalam ar kadastra apzīmējumu 8015 002 1901
Apstiprināts
12. Par izmaiņām Medību koordinācijas komisijas sastāvā.
Apstiprināts
13. Par zemes iznomāšanu.
Apstiprināts
14. Par Siguldas novada Domes saistošo noteikumu "Par materiālās palīdzības pabalstiem Siguldas novadā" apstiprināšanu.
Apstiprināts
15. Par Siguldas novada pašvaldības aģentūras "Siguldas Attīstības aģentūra" 2015.gada darbības pārskata apstiprināšanu.
Apstiprināts
16. Par Siguldas novada pašvaldības aģentūras "Siguldas Attīstības aģentūra" 2016.gada darba plāna apstiprināšanu.
Apstiprināts
17. Par Siguldas novada Domes saistošo noteikumu "Grozījumi Siguldas novada Domes 2014.gada 19.marta saistošajos noteikumos Nr.10 "Par braukšanas maksas atvieglojumiem sabiedriskajā transportā"" apstiprināšanu.
Apstiprināts
18. Par grozījumiem 2015.gada 14.janvāra Siguldas novada Domes lēmumā "Par zemes nomas līguma ar SIA "LGK atrakcijas"" apstiprināšanu.
Apstiprināts
19. Par grozījumiem Siguldas novada Domes 2015.gada 28.janvāra saistošajos noteikumos Nr.2 "Par Siguldas novada pašvaldības budžetu 2015.gadam".
Apstiprināts
20. Par Siguldas novada Domes saistošo noteikumu "Par Siguldas novada pašvaldības budžetu 2016.gadam" apstiprināšanu.
Apstiprināts
21. Par grozījumiem Siguldas novada Domes 2013.gada 20.novembra nolikumā "Par finansējuma piešķiršanu sporta veidiem un sporta pasākumu organizēšanai Siguldas novadā".
Apstiprināts
22. Par nolikuma "Par atlīdzību Siguldas novada pašvaldībā" apstiprināšanu
Apstiprināts
23. Par amatalgas noteikšanu Siguldas novada Kultūras pārvaldes vadītājam.
Apstiprināts
24. Par amatalgas noteikšanu pašvaldības aģentūras "Siguldas Attīstības aģentūra" direktoram.
Apstiprināts
25. Par amatalgas noteikšanu Sociālā dienesta vadītājam.
Apstiprināts
26. Par SIA "Saltavots" pamatkapitāla palielināšanu.
Apstiprināts
27. Par SIA "Saltavots" pamatkapitāla palielināšanas noteikumu apstiprināšanu.
Apstiprināts
28. Par SIA "Saltavots" statūtu grozījumiem.
Apstiprināts
29. Par aizliegumu uzbraukt un atrasties ar mehānisko transportlīdzekli uz ledus ūdenstilpēs.
Apstiprināts
30. Kārtība, kādā sadala 2016.gada 8 mēnešiem piešķirto valsts budžeta mērķdotāciju Siguldas novada pašvaldības izglītības iestāžu pedagogu darba samaksai.
Apstiprināts
31. Par valsts mērķdotācijas interešu izglītības programmu un sporta skolu pedagogu daļējai darba samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām 2016.gada 8 mēnešiem (janvāris - augusts) sadali.
Apstiprināts
32. Par iesnieguma izskatīšanu.
Apstiprināts
2020. gads   2019. gads   2018. gads   2017. gads   2016. gads   Arhīvs par 2015. gadu