Sapratu

Šī tīmekļa vietne izmanto sīkdatnes. Piekrītot sīkdatņu izmantošanai, tiks nodrošināta tīmekļa vietnes optimāla darbība.
Turpinot vietnes apskati, jūs piekrītat, ka izmantosim sīkdatnes jūsu ierīcē. Savu piekrišanu jūs jebkurā laikā varat atsaukt, nodzēšot saglabātās sīkdatnes.
Lasīt vairāk

Izskatāmais jautājums Statuss
1. Par Siguldas novada pašvaldības nekustamā īpašuma Jāņa Poruka iela 12A, Sigulda, Siguldas novads, pārdošanas izsoli.
Apstiprināts
2. Par paredzētās darbības “Cūku audzēšanas kompleksa „Krastmalas”, Allažu pagastā, Siguldas novadā, pārbūve” A alternatīvas akceptēšanu.
Apstiprināts
3. Par grozījumiem Siguldas novada pašvaldības domes 2017.gada 10.augusta saistošajos noteikumos Nr.20 “Siguldas novada pašvaldības nolikums”.
Apstiprināts
4. Par likumprojektu “Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likums”.
Apstiprināts
5. Par sadarbību ar pašvaldībām, kuras administratīvi teritoriālā dalījuma ietvaros paredzēts apvienot ar Siguldas novada pašvaldību.
Apstiprināts
6. Par telpu nomu un telpu nomas maksas noteikšanu ēdināšanas pakalpojumu veikšanai Allažu pamatskolā un Allažu pamatskolas pirmsskolā.
Apstiprināts
7. Par telpu nomu un telpu nomas maksas noteikšanu ēdināšanas pakalpojumu veikšanai Siguldas 1.pamatskolā.
Apstiprināts
8. Par telpu nomu un telpu nomas maksas noteikšanu ēdināšanas pakalpojumu veikšanai Siguldas pilsētas vidusskolā.
Apstiprināts
9. Par telpu nomu un telpu nomas maksas noteikšanu ēdināšanas pakalpojumu veikšanai Siguldas Valsts ģimnāzijā
Apstiprināts
10. Par grozījumiem Siguldas novada pašvaldības 2018.gada 1.marta lēmumā “Par aizņēmuma ņemšanu projekta „Siguldas Jaunās pils pārbūve un restaurācija” realizācijai” (prot.Nr.4, §1).
Apstiprināts
11. Par pamatkapitāla palielināšanu SIA “Siguldas Sporta serviss”.
Apstiprināts
12. Par deleģēšanas līguma noslēgšanu ar SIA “Siguldas Sporta serviss”.
Apstiprināts
13. Par deleģēšanas līguma slēgšanu ar SIA “Saltavots”.
Apstiprināts
14. Par grozījumiem Siguldas novada pašvaldības domes 2017.gada 19.oktobra lēmumā „Par Siguldas novada Pašvaldības policijas nolikuma apstiprināšanu” un nolikumā Nr.1/2018 “Siguldas novada Pašvaldības policijas nolikums”.
Apstiprināts
15. Par Siguldas novada Ilgtspējīgas enerģētikas un klimata rīcības plāna apstiprināšanu.
Apstiprināts
16. Par iekšējo noteikumu “Par naudas balvu un finansējuma piešķiršanu par Siguldas novada sportistu augstiem sasniegumiem sportā” apstiprināšanu.
Apstiprināts
17. Par grozījumiem Siguldas novada pašvaldības domes 2019.gada 14.novembra lēmumā “Par Siguldas novada kultūras projektu finansēšanas konkursa komisijas apstiprināšanu” (prot.Nr.17, §23).
Apstiprināts
18. Par Siguldas Mākslu skolas “Baltais flīģelis” rīkotā 6. Starptautiskā Lūcijas Garūtas jauno pianistu konkursa dalības maksas pakalpojuma cenrāža apstiprināšanu.
Apstiprināts
19. Par Siguldas novada pašvaldības domes saistošo noteikumu “Inženierkomunikāciju un transporta būvju aizsardzības noteikumi” apstiprināšanu.
Apstiprināts
20. Par Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas 2019.gada 28.augusta atzinumu Nr.1-18/8119.
Apstiprināts
21. Par Siguldas novada teritorijas plānojuma 2012 – 2024. gadam grozījumu 1.redakcijas un vides pārskata projekta redakcijas nodošanu publiskajai apspriešanai.
Apstiprināts
22. Par Siguldas novada pašvaldības domes saistošo noteikumu „Par grozījumiem Siguldas novada pašvaldības domes 2019. gada 17. janvāra saistošajos noteikumos Nr. 2 “Par Siguldas novada pašvaldības budžetu 2019. gadam” apstiprināšanu.
Apstiprināts
23. Par dzīvojamās platības izīrēšanu.
Apstiprināts
24. Par grozījumiem Siguldas novada pašvaldības domes 2016.gada 27.aprīļa saistošajos noteikumos Nr.15 “Par kārtību, kādā tiek saskaņota un organizēta ielu tirdzniecība Siguldas novadā”.
Apstiprināts
25. Par Siguldas novada pašvaldības domes nolikuma “Siguldas novada pašvaldības apbalvojumu nolikums” apstiprināšanu.
Apstiprināts
26. Par Siguldas pilsētas SIA „JUMIS” bioloģiski noārdāmo atkritumu apsaimniekošanas maksas apstiprināšanu.
Apstiprināts
27. Par Siguldas pilsētas SIA „JUMIS” maksas par sadzīves atkritumu savākšanu, pārvadāšanu, pārkraušanu, šķirošanu un citām normatīvajos aktos noteiktajām darbībām, ko veic pirms atkritumu reģenerācijas un kas samazina apglabājamo atkritumu apjomu, par uzglabāšanu, dalītās atkritumu savākšanas, pārkraušanas un šķirošanas infrastruktūras objektu uzturēšanu atbilstoši līgumam, kuru noslēgusi pašvaldība un atkritumu apsaimniekotājs, apstiprināšanu.
Apstiprināts
28. Par Siguldas novada pašvaldības domes saistošo noteikumu “Par Siguldas novada pašvaldības neapbūvētu zemesgabalu nomas maksas noteikšanas kārtību” precizēšanu
Apstiprināts
29. Par iekšējo noteikumu “Par iekšējās trauksmes celšanas sistēmu Siguldas novada pašvaldībā” apstiprināšanu.
Apstiprināts
30. Par pašvaldības pārstāvi biedrības “Latvijas Kūrortpilsētu asociācija” valdē.
Apstiprināts
31. Par pašvaldības pārstāvi biedrībā “Vidzemes Tūrisma asociācija”.
Apstiprināts
32. Par izmaiņām Siguldas novada Bāriņtiesas sastāvā.
Apstiprināts
33. Par grozījuma izdarīšanu Siguldas novada pašvaldības domes 2019.gada 17.janvāra nolikumā “Par atlīdzību Siguldas novada pašvaldībā”.
Apstiprināts
34. Par līdzfinansējuma piešķiršanu projektam “Laurenču sākumskolas komandas veidošanas un saliedēšanas aktivitātes “Saliedētības taka””.
Apstiprināts
35. Par līdzfinansējuma piešķiršanu projektam “Brīvdabas teritorijas pie Mores kauju muzeja labiekārtošana”.
Apstiprināts
36. Par Siguldas novada pašvaldības domes 2014.gada 19.marta lēmuma “Par zemes nomas līgumu” (prot. Nr.7, 2.§) atcelšanu.
Apstiprināts
37. Par Siguldas novada pašvaldības domes 2015.gada 1.oktobra lēmuma “Par grozījumiem Siguldas novada Domes 2014.gada 1.oktobra lēmumā “Par zemes piekritību” (prot.Nr.18, 6.§) ” (prot.Nr.2, 14.§) atcelšanu un kļūdas labošanu Siguldas novada pašvaldības domes 2014.gada 1.oktobra lēmumā “Par zemes piekritību” (prot.Nr.18, 6.§).
Apstiprināts
38. Par zemes iznomāšanu.
Apstiprināts
39. Par patapinājuma līguma noslēgšanu.
Apstiprināts
40. Par zemes iznomāšanu.
Apstiprināts
41. Par zemes iznomāšanu.
Apstiprināts
42. Par zemes nomas līguma slēgšanu.
Apstiprināts
43. Par ceļa servitūta nodibināšanu.
Apstiprināts
44. Par ceļa servitūta nodibināšanu.
Apstiprināts
45. Par Siguldas novada pašvaldības nekustamā īpašuma “Veckreiļi”, Siguldas pagasts, Siguldas novads, pārdošanas izsoles rezultāta apstiprināšanu un līguma slēgšanu.
Apstiprināts
46. Par Siguldas novada pašvaldības nekustamā īpašuma “Vidus Nurmiži”, Siguldas pagasts, Siguldas novads, pārdošanas izsoles rezultāta apstiprināšanu un līguma slēgšanu.
Apstiprināts
47. Par Siguldas novada pašvaldības nekustamā īpašuma – “Kamenītes”, Allažu pagasts, Siguldas novads − nodošanu atsavināšanai un izsoles noteikumu apstiprināšanu.
Apstiprināts
48. Par nekustamā īpašuma Kuršu iela 13, Sigulda, Siguldas novads, nodošanu atsavināšanai un izsoles noteikumu apstiprināšanu.
Apstiprināts
49. Par nekustamā īpašuma Kuršu iela 14, Sigulda, Siguldas novads, nodošanu atsavināšanai un izsoles noteikumu apstiprināšanu.
Apstiprināts
50. Par nekustamā īpašuma Mālpils iela 7, Sigulda, Siguldas novads, trešo izsoles noteikumu apstiprināšanu.
Apstiprināts
51. Par nekustamā īpašuma “Upes”, Plānupe, Allažu pagasts, Siguldas novads, atkārtotas izsoles atzīšanu par nenotikušu.
Apstiprināts
52. Par Siguldas novada Jaunatnes lietu konsultatīvo padomes jauna sastāva apstiprināšanu.
Apstiprināts
53. Par Siguldas novada pašvaldības konkursa “Siguldas novada jauniešu projektu konkurss” nolikuma apstiprināšanu jaunā redakcijā.
Apstiprināts
54. Par Siguldas novada pašvaldības kritērijiem nomas maksas gradācijai un piemērošanai komercdarbības (de minimis) atbalsta piešķiršanai samazinātas nomas maksas veidā Siguldas Pils kvartāla nomniekiem.
Apstiprināts
55. Par de minimis atbalsta piešķiršanu samazinātas nomas maksas veidā [..]
Apstiprināts
56. Par de minimis atbalsta piešķiršanu samazinātas nomas maksas veidā [..]
Apstiprināts
57. Par de minimis atbalsta piešķiršanu samazinātas nomas maksas veidā SIA “Arhitektu studija 4”.
Apstiprināts
58. Par de minimis atbalsta piešķiršanu samazinātas nomas maksas veidā [..]i.
Apstiprināts
59. Par de minimis atbalsta piešķiršanu samazinātas nomas maksas veidā [..]
Apstiprināts
60. Par de minimis atbalsta piešķiršanu samazinātas nomas maksas veidā SIA “PIM”.
Apstiprināts
61. Par de minimis atbalsta piešķiršanu samazinātas nomas maksas veidā biedrībai “Biedrība Sajūtu Dimanti”.
Apstiprināts
62. Par de minimis atbalsta piešķiršanu samazinātas nomas maksas veidā [..]
Apstiprināts
63. Par de minimis atbalsta piešķiršanu samazinātas nomas maksas veidā SIA “Siguldas Saldējums”.
Apstiprināts
64. Par de minimis atbalsta piešķiršanu samazinātas nomas maksas veidā SIA “Varnnas”
Apstiprināts
65. Par nomas maksas noteikšanu.
Apstiprināts
66. Par neatgūstamo parādu norakstīšanu.
Apstiprināts
67. Par neatgūstamo parādu norakstīšanu.
Apstiprināts
68. Par pilnvarojuma sniegšanu biedrībai “Gaujas ilgtspējīgas attīstības biedrība” organizēt lašveidīgo zivju licencēto makšķerēšanu Gaujas upē Siguldas novada teritorijā un saistošo noteikumu apstiprināšanu
Apstiprināts
69. Par izmaiņām Siguldas novada pašvaldības īpašuma atsavināšanas un izsoles komisijas sastāvā.
Apstiprināts
70. Par līdzfinansējumu Dienas aprūpes centra personām ar garīga rakstura traucējumiem uzturēšanai.
Apstiprināts
71. Par telpu nodošanu bezatlīdzības lietošanā.
Apstiprināts
Izskatāmais jautājums Statuss
1. Par naudas balvas piešķiršanu.
Apstiprināts
2. Par naudas balvas piešķiršanu.
Apstiprināts
3. Par grozījumiem Siguldas novada Dzimtsarakstu nodaļas maksas pakalpojumu cenrādī.
Apstiprināts
4. Par izmaiņām Siguldas novada Bāriņtiesas sastāvā.
Apstiprināts
5. Par Siguldas novada Attīstības programmas 2018. – 2024. gadam aktualizētā Investīciju plāna 2019.gadam apstiprināšanu.
Apstiprināts
6. Par piedalīšanos projektā „Siguldas novada pašvaldības trīs grants ceļu posmu pārbūve Allažu un Mores pagastos” un finansējuma piešķiršanu.
Apstiprināts
7. Par piedalīšanos projektā „Siguldas novada pašvaldības trīs grants ceļu posmu pārbūve Siguldas un Mores pagastos” un finansējuma piešķiršanu.
Apstiprināts
8. Par Siguldas novada pašvaldības domes 2015.gada 17.jūnija lēmuma “Par zemes gabala nodošanu īpašumā bez atlīdzības, atbilstoši privatizētā objekta kopīpašuma domājamai daļai” 11.apakšpunkta (prot. Nr.9, 17.§) atcelšanu
Apstiprināts
9. Par Zemes pirkuma līguma atzīšanu par spēku zaudējušu.
Apstiprināts
10. Par izmaiņām Siguldas novada pašvaldības Pedagoģiski medicīniskās komisijas sastāvā.
Apstiprināts
11. Par detālplānojuma nekustamajam īpašumam “Grīvnieki” Siguldas pagastā, Siguldas novadā, apstiprināšanu.
Apstiprināts
12. Par detālplānojuma nekustamajam īpašumam “Jaunveldzes” Allažu pagastā, Siguldas novadā, apstiprināšanu.
Apstiprināts
13. Par grozījumiem Siguldas novada pašvaldības domes 2017.gada 10.augusta saistošajos noteikumos Nr. 20 “Siguldas novada pašvaldības nolikums”.
Apstiprināts
14. Par iecelšanu amatā.
Apstiprināts
15. Par grozījumiem 2017.gada 9.novembra nolikumā (prot. Nr.19, 7.§) “Par Siguldas novada pašvaldības Sociālā dienesta nolikums”.
Apstiprināts
16. Par saistošo noteikumu “Grozījumi Siguldas novada pašvaldības domes 2016.gada 24.februāra saistošajos noteikumos Nr.6 „Par Siguldas novada pašvaldības aģentūras “Siguldas Attīstības aģentūra” maksas pakalpojumiem”” apstiprināšanu.
Apstiprināts
17. Par nekustamā īpašuma nodokļa pārmaksas dzēšanu.
Apstiprināts
18. Par pašvaldības budžetā ieskaitāmo nodokļu parādu un ar tiem saistītās nokavējuma naudas dzēšanu.
Apstiprināts
19. Par pašvaldības budžetā ieskaitāmo nodokļu parādu un ar tiem saistītās nokavējuma naudas dzēšanu.
Apstiprināts
20. Par pašvaldības budžetā ieskaitāmo nodokļu parādu un ar tiem saistītās nokavējuma naudas dzēšanu.
Apstiprināts
21. Par pašvaldības budžetā ieskaitāmo nodokļu parādu un ar tiem saistītās nokavējuma naudas dzēšanu.
Apstiprināts
22. Par Siguldas novada kultūras projektu finansēšanas konkursa prioritāšu noteikšanu un konkursa izsludināšanu.
Apstiprināts
23. Par Siguldas novada kultūras projektu finansēšanas konkursa komisijas apstiprināšanu
Apstiprināts
24. Par Siguldas novada pašvaldības konkursa ”Siguldas izklaides pasākumu mērķprogrammas finansēšanas konkursa izsludināšanu un komisijas izveidošanu.
Apstiprināts
25. Par dalību biedrības “Latvijas Pasākumu norišu vietu asociācija” dibināšanā un iestāšanos biedrībā.
Apstiprināts
26. Par zemes iznomāšanu.
Apstiprināts
27. Par zemes iznomāšanu.
Apstiprināts
28. Par Siguldas novada pašvaldības domes 2019.gada 11.jūlija lēmuma “Par zemes nomas līguma izbeigšanu un zemes iznomāšanu” (prot. Nr.10, 7.§) atcelšanu.
Apstiprināts
29. Par neizpirktās lauku apvidus zemes nomas līguma darbības termiņa pagarināšanu.
Apstiprināts
30. Par zemes iznomāšanu.
Apstiprināts
31. Par zemes iznomāšanu.
Apstiprināts
32. Par Siguldas novada pašvaldības kustamās mantas – meža cirsmas nekustamajā īpašumā “Apses”, Allažu pagastā, Siguldas novadā, pārdošanas izsoles rezultāta apstiprināšanu.
Apstiprināts
33. Par Siguldas novada pašvaldības nekustamā īpašuma – Saules iela 16B, Sigulda, Siguldas novads − nodošanu atsavināšanai un izsoles noteikumu apstiprināšanu.
Apstiprināts
34. Par nekustamā īpašuma Avotu iela 15, Peltes, Siguldas pagasts, Siguldas novads, izsoles atzīšanu par nenotikušu.
Apstiprināts
35. Par nekustamā īpašuma Mālpils iela 7, Sigulda, Siguldas novads, atkārtotas izsoles atzīšanu par nenotikušu.
Apstiprināts
36. Par nekustamā īpašuma Ainas iela 4, Sigulda, Siguldas novads, izsoles atzīšanu par nenotikušu.
Apstiprināts
37. Par pašvaldībai piederošā nekustamā īpašuma Gāles iela 6A, Sigulda, Siguldas novads, atsavināšanas procesa pabeigšanas apstiprināšanu.
Apstiprināts
38. Par Siguldas novada pašvaldības nekustamā īpašuma Krišjāņa Barona iela 39, Sigulda, Siguldas novads, pārdošanas izsoles rezultāta apstiprināšanu.
Apstiprināts
39. Par Siguldas novada pašvaldības nekustamā īpašuma Eduarda Veidenbauma iela 9, Sigulda, Siguldas novads, pārdošanas izsoles rezultāta apstiprināšanu.
Apstiprināts
40. Par pašvaldībai piederošā dzīvokļa īpašuma – Stacijas iela 14b – 2, Sigulda, Siguldas novads, atsavināšanu.
Apstiprināts
41. Par Siguldas novada pašvaldības 2019.gada 12.aprīļa saistošo noteikumu Nr.10 “Vieglo taksometru pārvadājumu licencēšanas saistošie noteikumi” atzīšanu par spēku zaudējušiem
Apstiprināts
42. Par Siguldas novada pašvaldības 2013.gada 11.septembra saistošo noteikumu Nr.21 “Par maksimālajiem vieglo taksometru pārvadājuma tarifiem Siguldas novadā” atzīšanu par spēku zaudējušiem
Apstiprināts
43. Par saistošo noteikumu “Grozījumi Siguldas novada pašvaldības domes 2019.gada 21.februāra saistošajos noteikumos Nr.5 “Par Siguldas novada teritorijas kopšanu un būvju uzturēšanu”” apstiprināšanu
Apstiprināts
44. Par saistošo noteikumu “Grozījumi Siguldas novada pašvaldības domes 2013.gada 23.oktobra saistošajos noteikumos Nr.36 “ Par ēku, ielu nosaukumu un numerācijas plākšņu izvietošanas kārtību Siguldas novadā”” apstiprināšanu
Apstiprināts
45. Par saistošo noteikumu “Grozījumi Siguldas novada pašvaldības domes 2015.gada 11.marta saistošajos noteikumos Nr.5 “Par reklāmu, izkārtņu un citu informatīvo materiālu izvietošanas un izmantošanas kārtību Siguldas novadā”” apstiprināšanu
Apstiprināts
46. Par saistošo noteikumu “Grozījumi Siguldas novada pašvaldības domes 2017.gada 19.oktobra saistošajos noteikumos Nr.28 “ Par kārtību Siguldas novada brīvpieejas bērnu rotaļas un sporta laukumos”” apstiprināšanu
Apstiprināts
47. Par grozījumiem Siguldas novada pašvaldības domes 2019.gada 17.janvāra nolikumā Nr.1/2019 “Par atlīdzību Siguldas novada pašvaldībā”
Apstiprināts
Izskatāmais jautājums Statuss
1. Par Siguldas novada pašvaldības apbalvojumu Atzinība nominācijā ,,Gada novadnieks”.
Gaida uz apstiprināšanu
2. Par Siguldas novada pašvaldības apbalvojuma Atzinība kandidāta apstiprināšanu nominācijā ,,Goda novadnieks”.
Gaida uz apstiprināšanu
3. Par Siguldas novada pašvaldības apbalvojuma Atzinība kandidāta apstiprināšanu nominācijā ,,Goda novadnieks”.
Gaida uz apstiprināšanu
Izskatāmais jautājums Statuss
1. Par maģistrālo ūdensapgādes un sadzīves kanalizācijas inženierkomunikāciju būvju iegūšanu SIA “SALTAVOTS” īpašumā.
Apstiprināts
2. Par grozījumiem 2013.gada 2.septembra līgumā Nr.2013/727 par sabiedrisko ūdenssaimniecības pakalpojumu sniegšanu.
Apstiprināts
3. Par grozījumiem Siguldas novada pašvaldības domes 2016.gada 13.janvāra iekšējos noteikumos Nr.1/2016 „Siguldas novada pašvaldības sportistu un komandu dalības valsts un reģionāla mēroga sporta sacensībās līdzfinansēšanas kārtība”.
Apstiprināts
4. Par Siguldas Mākslu skolas “Baltais Flīģelis” maksas pakalpojuma cenrāža apstiprināšanu.
Apstiprināts
5. Par Siguldas novada pašvaldības domes iekšējo noteikumu “Par Siguldas novada Kultūras centra, tā struktūrvienību un Siguldas koncertzāles ,,Baltais flīģelis” organizētajiem publiskajiem kultūras un izklaides maksas pasākumiem” apstiprināšanu.
Apstiprināts
6. Par Kultūras programmu izvērtēšanas un maksas pasākumu biļešu cenu noteikšanas komisijas izveidošanu.
Apstiprināts
7. Par Siguldas novada Dzimtsarakstu nodaļas maksas pakalpojumu cenrāža apstiprināšanu.
Apstiprināts
8. Par Siguldas novada pašvaldības domes saistošo noteikumu „Par grozījumiem Siguldas novada pašvaldības domes 2019. gada 17. janvāra saistošajos noteikumos Nr. 2 “Par Siguldas novada pašvaldības budžetu 2019. gadam” apstiprināšanu.
Apstiprināts
9. Par Siguldas pilsētas vidusskolas dalību Erasmus+ projektā „LEONARDO BEYOND LEONARDO”.
Apstiprināts
10. Par grozījumu Siguldas novada Jaunrades centra nolikumā.
Apstiprināts
11. Par izmaksu precizēšanu vienam izglītojamam Siguldas novada pašvaldības izglītības iestādēs.
Apstiprināts
12. Par grozījumiem 2018.gada 26.marta Sadarbības līgumā Nr.2018/369.
Apstiprināts
13. Par Siguldas Sporta skolas interešu izglītības nodarbību cenrāža apstiprināšanu.
Apstiprināts
14. Par 2019.gada Siguldas novada Uzņēmēju gada balvas pasākuma maksas pakalpojumu apstiprināšanu.
Apstiprināts
15. Par grozījumiem Siguldas novada pašvaldības domes 2017.gada 18.janvāra lēmumā “Par Siguldas biznesa inkubatora Konsultatīvās komisijas izveidošanu”.
Apstiprināts
16. Par Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas 2019.gada 28.augusta atzinumu Nr.1-18/8119.
Izskatīšana atlikta
17. Par saistošo noteikumu “Grozījums Siguldas novada domes 2017.gada 30.novembra saistošajos noteikumos Nr.32 “Par ģimenes vai atsevišķi dzīvojošas personas atzīšanu par trūcīgu vai maznodrošinātu un sociālās palīdzības pabalstiem Siguldas novadā”” apstiprināšanu.
Apstiprināts
18. Par izmaiņām Simbolikas komisijas sastāvā.
Apstiprināts
19. Par izmaiņām Nacionālās pretošanās kustības dalībnieku iesniegumu izskatīšanas komisijas sastāvā.
Apstiprināts
20. Par izmaiņām Siguldas novada kultūras un izklaides pasākumu mērķprogrammas finansēšanas konkursa komisijas sastāvā.
Apstiprināts
21. Par izmaiņām Siguldas novada kultūras projektu finansēšanas konkursa komisijas sastāvā.
Apstiprināts
22. Par izmaiņām Publisko izklaides un svētku pasākumu iesniegumu izskatīšanas komisijas sastāvā.
Apstiprināts
23. Par Siguldas novada pašvaldības domes saistošo noteikumu “Par Siguldas novada pašvaldības apbalvojumiem” apstiprināšanu.
Apstiprināts
24. Par Siguldas novada pašvaldības domes 2019.gada 15.augusta saistošo noteikumu Nr.28 “Grozījumi Siguldas novada pašvaldības domes 2019.gada 21.februāra saistošajos noteikumos Nr.5 “Par Siguldas novada teritorijas kopšanu un būvju uzturēšanu”” precizēšanu.
Apstiprināts
25. Par dzīvojamās platības izīrēšanu Laurenču sākumskolas struktūrvienībā “Dienesta viesnīca”.
Apstiprināts
26. Par Siguldas novada pašvaldības domes saistošo noteikumu “Kapsētu uzturēšanas un lietošanas noteikumi Siguldas novadā” precizēšanu.
Apstiprināts
27. Par maksas pakalpojumiem Siguldas novada kapsētu kapličās.
Apstiprināts
28. Par iekšējo noteikumu “Par Siguldas pilsētas kapsētas Jaunās kapličas telpu nomu” apstiprināšanu.
Apstiprināts
29. Par saistošo noteikumu “Par Siguldas novada pašvaldības domes 2009.gada 16.decembra saistošo noteikumu Nr.26 „Par Siguldas novada pašvaldības nodevām par izsniegtajiem dokumentiem un apliecinātām to kopijām” atzīšanu par spēku zaudējušiem” apstiprināšanu
Apstiprināts
30. Par Siguldas novada pašvaldības struktūrvienību un iestāžu sniegto maksas pakalpojumu cenrāža apstiprināšanu
Apstiprināts
31. Par saistošo noteikumu “Grozījumi Siguldas novada pašvaldības domes 2016.gada 24.februāra saistošajos noteikumos Nr.6 „Par Siguldas novada pašvaldības aģentūras “Siguldas Attīstības aģentūra” maksas pakalpojumiem”” apstiprināšanu.
Apstiprināts
32. Par Siguldas novada pašvaldības domes saistošo noteikumu “Par Siguldas novada pašvaldības neapbūvēta zemesgabala nomas maksas noteikšanas kārtību” apstiprināšanu jaunā redakcijā
Apstiprināts
33. Par dzīvokļa īpašuma nostiprināšanu zemesgrāmatā uz pašvaldības vārda.
Apstiprināts
34. Par Siguldas novada pašvaldības kustamās mantas – meža cirsmas nekustamajā īpašumā “Čiekuri”, Allažu pagastā, Siguldas novadā, pārdošanas izsoles rezultāta apstiprināšanu.
Apstiprināts
35. Par Siguldas novada pašvaldības kustamās mantas – meža cirsmas nekustamajā īpašumā “Kaļļu grantskarjers”, Mores pagastā, Siguldas novadā, pārdošanas izsoles rezultāta apstiprināšanu.
Apstiprināts
36. Par Siguldas novada pašvaldības kustamās mantas – meža cirsmas nekustamajā īpašumā “Kreiļi”, Siguldas pagastā, Siguldas novadā, pārdošanas izsoles rezultāta apstiprināšanu.
Apstiprināts
37. Par Siguldas novada pašvaldības kustamās mantas – meža cirsmas nekustamajā īpašumā Siguldas ielā 18, Morē, Mores pagastā, Siguldas novadā, pārdošanas izsoles rezultāta apstiprināšanu.
Apstiprināts
38. Par nekustamā īpašuma Garā iela 152, Egļupē, Allažu pagastā, Siguldas novadā, trešās izsoles atzīšanu par nenotikušu.
Apstiprināts
39. Par nekustamā īpašuma Siguldas iela 370, Egļupe, Allažu pagasts, Siguldas novads, trešās izsoles atzīšanu par nenotikušu
Apstiprināts
40. Par nekustamā īpašuma “Upes”, Plānupe, Allažu pagastā, Siguldas novadā, izsoles atzīšanu par nenotikušu un otro izsoles noteikumu apstiprināšanu.
Apstiprināts
41. Par Siguldas novada pašvaldības nekustamā īpašuma – “Veckreiļi”, Siguldas pagasts, Siguldas novads − nodošanu atsavināšanai un izsoles noteikumu apstiprināšanu.
Apstiprināts
42. Par Siguldas novada pašvaldības nekustamā īpašuma – “Vidus Nurmiži”, Siguldas pagasts, Siguldas novads − nodošanu atsavināšanai un izsoles noteikumu apstiprināšanu.
Apstiprināts
43. Par kustamās mantas - Volkswagen Touran, valsts reģistrācijas Nr.HD4248, atsavināšanas izsoles rezultāta apstiprināšanu.
Apstiprināts
44. Par Siguldas novada pašvaldībai piederošā nekustamā īpašuma – Gāles iela 6A, Sigulda, Siguldas novads, atsavināšanu.
Apstiprināts
45. Par Siguldas novada Jaunatnes lietu konsultatīvās padomes nolikuma apstiprināšanu.
Apstiprināts
46. Par saistošo noteikumu „Par braukšanas maksas atvieglojumiem sabiedriskajā transportā” apstiprināšanu.
Apstiprināts
47. Par iekšējo noteikumu „Par Siguldas novada iedzīvotāju identifikācijas karšu un pieejas karšu izsniegšanas kārtību” apstiprināšanu.
Apstiprināts
48. Par izmaiņām Medību koordinācijas komisijas sastāvā.
Apstiprināts
49. Par izmaiņām Siguldas novada Bāriņtiesas sastāvā.
Apstiprināts
50. Par izmaiņām Siguldas novada pašvaldības Pedagoģiski medicīniskās komisijas sastāvā.
Apstiprināts
51. Par telpu nomu un telpu nomas maksas nomas maksas noteikšanu ēdināšanas pakalpojumu veikšanai pirmskolas izglītības iestādē „Ābelīte”.
Apstiprināts
52. Par telpu nomu un telpu nomas maksas nomas maksas noteikšanu ēdināšanas pakalpojumu veikšanai pirmskolas izglītības iestādē „Ieviņa”.
Apstiprināts
53. Par telpu nomu un telpu nomas maksas nomas maksas noteikšanu ēdināšanas pakalpojumu veikšanai pirmskolas izglītības iestādē „Pasaciņa”.
Apstiprināts
54. Par telpu nomu un telpu nomas maksas nomas maksas noteikšanu ēdināšanas pakalpojumu veikšanai pirmskolas izglītības iestādē „Saulīte”.
Apstiprināts
55. Par Siguldas Mākslu skolas “Baltais flīģelis” 60 gadu jubilejas absolventu salidojuma rīkošanu.
Apstiprināts
Izskatāmais jautājums Statuss
1. Par Siguldas novada pašvaldības apbalvojuma “Atzinība” piešķiršanu konkursā „Gada balva izglītībā”.
Apstiprināts
2. Par kārtību, kādā sadala 2019.gada 4 mēnešiem piešķirto valsts budžeta mērķdotāciju Siguldas novada pašvaldības izglītības iestādēm bērnu no piecu gadu vecuma izglītošanā nodarbināto pirmskolas izglītības pedagogu darba samaksai un Siguldas novada pašvaldības vispārējās pamatizglītības un vispārējās vidējās izglītības iestāžu pedagogu darba samaksai.
Apstiprināts
3. Par mēnešalgas noteikšanu Siguldas novada pašvaldības pamatizglītības, vidējās izglītības, profesionālās ievirzes izglītības, interešu izglītības iestāžu direktoriem un pirmsskolas iestāžu vadītājiem.
Apstiprināts
4. Par telpu nomu un telpu nomas maksas noteikšanu ēdināšanas pakalpojumu veikšanai Allažu pamatskolā un Allažu pamatskolas pirmsskolā.
Gaida uz apstiprināšanu
5. Par telpu nomu un telpu nomas maksas noteikšanu ēdināšanas pakalpojumu veikšanai Siguldas 1.pamatskolā.
Gaida uz apstiprināšanu
6. Par telpu nomu un telpu nomas maksas noteikšanu ēdināšanas pakalpojumu veikšanai Siguldas pilsētas vidusskolā.
Gaida uz apstiprināšanu
7. Par telpu nomu un telpu nomas maksas noteikšanu ēdināšanas pakalpojumu veikšanai Siguldas Valsts ģimnāzijā.
Gaida uz apstiprināšanu
Izskatāmais jautājums Statuss
1. Par finansējumu nodrošināšanu starptautiski nozīmīga pasākuma nodrošināšanai nepieciešamās Peldu ielas avārijas seku likvidēšanai
Apstiprināts
Izskatāmais jautājums Statuss
1. Par nacionālās sporta bāzes statusu.
Apstiprināts
2. Par precizējumu Siguldas novada pašvaldības domes 2019. gada 15. augusta lēmumā “Par finansējumu programmas Eiropas Solidaritātes korpuss projektā „Be the Difference”” (prot.Nr.11, 12.§).
Apstiprināts
3. Par grozījumiem 2016. gada 9.decembra līgumā par sadarbību projekta “PROTI un DARI!”.
Apstiprināts
4. Par grozījumiem Siguldas Mākslu skolas “Baltais Flīģelis” nolikumā.
Apstiprināts
5. Par piedalīšanos projektā „ Allažu Tautas nama pirmā stāva foajē, sanmezglu un ģērbtuvju atjaunošana” un finansējumu.
Apstiprināts
6. Par zemes nomu stāvlaukuma ierīkošanai pie nekustamā īpašuma Jāņa Čakstes ielā 16, Siguldā, Siguldas novadā.
Apstiprināts
7. Par Siguldas novada pašvaldības nekustamā īpašuma – Jāņa Poruka iela 12A, Sigulda, Siguldas novads – izsoles atzīšanu par nenotikušu, turpmākās izmantošanas noteikumiem un atkārtotas izsoles noteikumu apstiprināšanu.
Apstiprināts
8. Par Siguldas novada pašvaldības nekustamā īpašuma – Ainas iela 4, Sigulda, Siguldas novads − nodošanu atsavināšanai, turpmākās izmantošanas noteikumiem un izsoles noteikumu apstiprināšanu.
Apstiprināts
9. Par grozījumiem Siguldas novada pašvaldības domes 2017.gada 10.augusta saistošajos noteikumos Nr.20 “Siguldas novada pašvaldības nolikums”.
Apstiprināts
10. Par grozījumiem Siguldas novada pašvaldības domes 2018.gada 22.februāra iekšējos noteikumos Nr.2/2018 ,,Normatīvo aktu sagatavošanas un izdošanas noteikumi”.
Apstiprināts
11. Par grozījumu izdarīšanu Siguldas novada pašvaldības domes 2018.gada 12.aprīļa nolikumā Nr. 6/2018 “Personāla nodaļas nolikums”.
Apstiprināts
12. Par grozījumiem Siguldas novada pašvaldības domes 2019.gada 17.janvāra nolikumā Nr.1/2019 “Par atlīdzību Siguldas novada pašvaldībā”.
Apstiprināts
13. Par saistošo noteikumu „Grozījumi Siguldas novada pašvaldības domes 2017.gada 31.maija saistošajos noteikumos Nr.17 „Par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu Siguldas novadā”” apstiprināšanu.
Apstiprināts
14. Par grozījumu Siguldas novada pašvaldības domes 2016.gada 3.augusta saistošajos noteikumos Nr.24 “Par nodevām par tirdzniecību publiskās vietās Siguldas novadā”.
Apstiprināts
15. Par detālplānojuma nekustamajam īpašumam ar adresi “Grīvnieki”, Siguldas pag., Siguldas nov., darba uzdevuma termiņa pagarināšanu.
Apstiprināts
16. Par detālplānojuma nekustamajam īpašumam “Sproģi” Allažu pagastā, Siguldas novadā, darba uzdevuma termiņa pagarināšanu un nodošanu publiskajai apspriešanai.
Apstiprināts
17. Par lauksaimniecības zemes apmežošanu īpašumā “Braslas”, Allažu pagastā, Siguldas novadā.
Apstiprināts
18. Par Siguldas novada pašvaldības domes saistošo noteikumu „Par līdzfinansējuma piešķiršanas kārtību energoefektivitātes pasākumu veikšanai daudzdzīvokļu dzīvojamās mājās Siguldas novada lauku un ciemu teritorijās” apstiprināšanu.
Apstiprināts
19. Par Siguldas novada Attīstības programmas 2018. – 2024. gadam aktualizētā Investīciju plāna 2019.gadam apstiprināšanu.
Apstiprināts
20. Par grozījumiem Siguldas novada pašvaldības domes 2018.gada 26.jūlija lēmumā (prot.Nr.11, 8.§).
Apstiprināts
21. Par līdzfinansējuma maksas noteikšanu pagarinātās dienas grupas nodarbībām Siguldas pilsētas vidusskolā, Laurenču sākumskolā un Siguldas 1. pamatskolā.
Apstiprināts
22. Par grozījumiem 2017.gada 28.septembra apstiprinātajos iekšējos noteikumos Nr.6/2017 “Par Siguldas novada izglītības iestāžu telpu izmantošanu”.
Apstiprināts
23. Par Siguldas novada pašvaldības izglītības iestāžu telpu iznomāšanas komisijas sastāva apstiprināšanu.
Apstiprināts
24. Par grozījumiem 2012.gada 6.jūnija apstiprinātajā interešu izglītības un pieaugušo neformālās izglītības programmu licencēšanas komisijas nolikumā.
Apstiprināts
25. Par Siguldas novada pašvaldības interešu izglītības un pieaugušo neformālās izglītības programmu licencēšanas komisijas jauna sastāva apstiprināšanu.
Apstiprināts
26. Par dalību projekta “Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai” otrajā posmā.
Apstiprināts
27. Par Siguldas novada pašvaldības nekustamā īpašuma – Draudzības iela 33, Egļupe, Allažu pagasts, Siguldas novads, pārdošanas izsoles rezultāta apstiprināšanu.
Apstiprināts
28. Par Siguldas novada pašvaldības nekustamā īpašuma – Avotu iela 15, Peltes Siguldas pagasts, Siguldas novads − nodošanu atsavināšanai un izsoles noteikumu apstiprināšanu.
Apstiprināts
29. Par Siguldas novada pašvaldības kustamās mantas – meža cirsmas nekustamajā īpašumā “Meža Tīriņi”, Mores pagastā, Siguldas novadā, pārdošanas izsoles rezultāta apstiprināšanu.
Apstiprināts
30. Par nekustamā īpašuma “Muižas koka māja”, 1.stāva, Pils iela 16, Siguldā, Siguldas novadā, nomas tiesību atkārtotas izsoles rezultāta apstiprināšanu.
Apstiprināts
31. Par Siguldas novada pašvaldībai piederošās kustamās mantas – meža cirsmas nekustamajā īpašumā “Apses”, Allažu pagastā, Siguldas novadā, izsoles noteikumu apstiprināšanu.
Apstiprināts
32. Par saistošo noteikumu „Par Siguldas novada iedzīvotāju identifikācijas karšu un pieejas karšu izsniegšanas kārtību” apstiprināšanu.
Apstiprināts
33. Par Siguldas novada pašvaldības domes 2019.gada 15.augusta saistošo noteikumu Nr.26 “Kārtība, kādā Siguldas novada pašvaldība kompensē braukšanas izdevumus par sabiedriskā transportlīdzekļa reģionālās nozīmes maršrutos izmantošanu vispārējās pamatizglītības un vidējās izglītības iestāžu izglītojamiem” precizēšanu.
Gaida uz apstiprināšanu
Izskatāmais jautājums Statuss
1. Par Siguldas novada pašvaldības domes saistošo noteikumu “Kapsētu uzturēšanas un lietošanas noteikumi Siguldas novadā” apstiprināšanu jaunā redakcijā.
Apstiprināts
2. Par Siguldas novada pašvaldības domes saistošo noteikumu “Par decentralizēto kanalizācijas pakalpojumu sniegšanas un uzskaites kārtību Siguldas novadā” precizēšanu.
Apstiprināts
3. Par līdzfinansējumu dzīvojamās mājas [..]pieslēgšanai centralizētajai ūdensapgādes sistēmai.
Apstiprināts
4. Par saistošo noteikumu „Grozījumi Siguldas novada pašvaldības domes 2017.gada 30.novembra saistošajos noteikumos Nr.32 „Par ģimenes vai atsevišķi dzīvojošas personas atzīšanu par trūcīgu vai maznodrošinātu un sociālās palīdzības pabalstiem Siguldas novadā” apstiprināšanu
Apstiprināts
5. Par saistošo noteikumu “Par Siguldas novada pašvaldības domes 2005.gada 20.aprīļa saistošo noteikumu Nr.3 “Par sociālās rehabilitācijas pakalpojumu samaksu Siguldas novadā” atzīšanu par spēku zaudējušiem” apstiprināšanu
Apstiprināts
6. Par grozījumiem 2017.gada 9.novembrī apstiprinātajā nolikumā Nr.33/2017“Siguldas novada pašvaldības Sociālā dienesta nolikums”.
Apstiprināts
7. Par saistošo noteikumu „Grozījumi Siguldas novada pašvaldības domes 2017.gada 28.septembra saistošajos noteikumos Nr.26 „Par materiālās palīdzības pabalstiem Siguldas novadā”” apstiprināšanu.
Apstiprināts
8. Par saistošo noteikumu „Par līdzfinansējuma samaksas kārtību interešu izglītības un pagarinātās dienas grupas nodarbībām Siguldas novada pašvaldības izglītības iestādēs” apstiprināšanu
Apstiprināts
9. Par iekšējo noteikumu “Siguldas novada pašvaldības izglītības iestāžu interešu izglītības programmu finansēšanas un īstenošanas kārtība” apstiprināšanu
Apstiprināts
10. Par saistošo noteikumu „Kārtība, kādā Siguldas novada pašvaldība kompensē braukšanas izdevumus par sabiedriskā transportlīdzekļa reģionālās nozīmes maršrutos izmantošanu vispārējās pamatizglītības un vidējās izglītības iestāžu izglītojamiem” apstiprināšanu
Apstiprināts
11. Par iekšējo noteikumu "Par Siguldas novada pašvaldības amatiermākslas kolektīvu dibināšanu, darbības finansēšanu un to vadītāju, speciālistu un koncertmeistaru darba samaksu" apstiprināšanu
Apstiprināts
12. Par finansējumu programmas Eiropas Solidaritātes korpuss projektā „Be the Difference” (Nr. 2019-2-LV02-ESC11-002688)
Apstiprināts
13. Par grozījumiem Siguldas novada pašvaldības domes 2019.gada 11.jūlija lēmumā “Par Siguldas novada Jaunrades centra projekta „Siguldas novada vispārizglītojošo skolu skolēnu pašpārvalžu pašizaugsmes projekts „Dari. Tu vari!”” īstenošanu” (prot.Nr.10, 1.§)
Apstiprināts
14. Par apstiprināšanu amatā
Apstiprināts
15. Par Siguldas Mākslu skolas “Baltais Flīģelis” dalību biedrībā “Latvijas Orķestru asociācija”.
Apstiprināts
16. Par Siguldas Mākslu skolas “Baltais Flīģelis” dalību biedrībā “Latvijas Mākslu skolu skolotāju asociācija”.
Apstiprināts
17. Par Siguldas Mākslu skolas “Baltais Flīģelis” dalību biedrībā “Latvijas Klavieru skolotāju asociācija”.
Apstiprināts
18. Par Siguldas pilsētas vidusskolas audzēkņu dienas un diennakts sporta nometņu dalības maksas apstiprināšanu
Apstiprināts
19. Par grozījumu izdarīšanu Siguldas novada pašvaldības domes 2019.gada 17.janvāra nolikumā “Par atlīdzību Siguldas novada pašvaldībā”
Apstiprināts
20. Par atbrīvošanu no amata
Apstiprināts
21. Par izmaiņām Siguldas novada kultūras projektu finansēšanas konkursa komisijas sastāvā
Apstiprināts
22. Par izmaiņām Siguldas novada kultūras un izklaides pasākumu mērķprogrammas finansēšanas konkursa komisijas sastāvā
Apstiprināts
23. Par grozījumiem Siguldas biznesa inkubatora Konsultatīvās komisijas sastāvā
Apstiprināts
24. Par izmaiņām Siguldas pilsētvides un ainavu valdes sastāvā
Apstiprināts
25. Par izmaiņām Apbalvojumu komisijas sastāvā
Apstiprināts
26. Par izmaiņām Simbolikas komisijas sastāvā
Apstiprināts
27. Par izmaiņām Publisko izklaides un svētku pasākumu iesniegumu izskatīšanas komisijas sastāvā
Apstiprināts
28. Par Siguldas novada pašvaldības domes 2017.gada 27.jūlija lēmuma “Par dalību Latvijas Kūrortpilsētu asociācijā” atcelšanu
Apstiprināts
29. Par Siguldas novada pašvaldības domes 2017.gada 27.jūlija lēmuma “Par dalību Vidzemes tūrisma asociācijā” atcelšanu
Apstiprināts
30. Par grozījumiem Siguldas novada pašvaldības domes 2017.gada 9.novembra lēmumā “Par pašvaldības aģentūras “Siguldas Attīstības aģentūra” administratīvajām izmaksām
Apstiprināts
31. Par Siguldas novada pašvaldības domes saistošo noteikumu “Grozījumi Siguldas novada pašvaldības domes 2013.gada 25.septembra saistošajos noteikumos Nr. 32. „ Siguldas novada pašvaldības aģentūras „Siguldas Attīstības aģentūra” nolikums” apstiprināšanu
Apstiprināts
32. Par grozījumiem Siguldas novada pašvaldības domes 2017.gada 10.augusta saistošajos noteikumos Nr.20 “Siguldas novada pašvaldības nolikums”
Apstiprināts
33. Par SIA “LGK ATRAKCIJAS” iesniegumu.
Apstiprināts
34. Par pamatkapitāla palielināšanu SIA “Siguldas Sporta serviss”.
Apstiprināts
35. Par nekustamā īpašuma “Muižas koka māja”, 1.stāvā, Darbnīcas Nr.2, Pils ielā 16, Siguldā, Siguldas novadā, iznomāšanu un atkārtotas izsoles noteikumu apstiprināšanu
Apstiprināts
36. Par saistošo noteikumu „Grozījumi Siguldas novada pašvaldības domes 2019.gada 21.februāra saistošajos noteikumos Nr.5 „Par Siguldas novada teritorijas kopšanu un būvju uzturēšanu”” apstiprināšanu
Apstiprināts
37. Par saistošo noteikumu “Par Siguldas novada pašvaldības domes 2007.gada 18.aprīļa saistošo noteikumu Nr.8 “Par vienreizēja dzīvojamās telpas atbrīvošanas pabalsta piešķiršanas kārtību un apmēru” atzīšanu par spēku zaudējušiem” apstiprināšanu
Apstiprināts
38. Par speciālistam izīrējamās dzīvojamās telpas statusa noteikšanu
Apstiprināts
39. Par grozījumiem 2016.gada 13.jūnija deleģēšanas līgumā Nr.2016/507 ar SIA “Saltavots”
Apstiprināts
40. Par nekustamā īpašuma nomas līguma noslēgšanu ar SIA “Wesemann-Sigulda”.
Apstiprināts
41. Par zemes nomas līguma pārjaunojumu
Apstiprināts
42. Par Mores pagasta padomes 1994.gada 9.jūnija lēmuma (sēdes protokols Nr.1) daļas par aprobežojumu un speciālās apsaimniekošanas noteikumu: “servitūtu objekti: ceļš - 0.3 km”, atcelšanu
Apstiprināts
43. Par Siguldas pilsētas domes 1995.gada 23.augusta lēmuma Nr.61 §1, 5p. daļas “Atzīme –Īpašums Āres, Siguldas pilsētā apgrūtināts ar Siguldas 1.pamatskolas sporta laukumu” atcelšanu
Apstiprināts
44. Par Siguldas novada pašvaldības nekustamā īpašuma – Kuršu iela 5, Sigulda, Siguldas novads, pārdošanas izsoles rezultāta apstiprināšanu
Apstiprināts
45. Par Siguldas novada pašvaldības nekustamā īpašuma Jāņa Poruka iela 4, Sigulda, Siguldas novads, pārdošanas izsoles rezultāta apstiprināšanu.
Apstiprināts
46. Par Siguldas novada pašvaldības nekustamā īpašuma – Zaļā iela 6, Allaži, Allažu pagasts, Siguldas novads, pārdošanas izsoles rezultāta apstiprināšanu
Apstiprināts
47. Par nekustamā īpašuma - neapdzīvojamās telpas daļas Birzes ielā 2-8, Allažos, Allažu pagastā, Siguldas novadā, nomas tiesību pirmās izsoles rezultāta apstiprināšanu
Apstiprināts
48. Par Siguldas novada pašvaldības nekustamā īpašuma – Lapu iela 117, Egļupe, Allažu pagasts, Siguldas novads, pārdošanas izsoles rezultāta apstiprināšanu
Apstiprināts
49. Par Siguldas novada pašvaldības kustamās mantas – Volkswagen Touran, valsts reģ.Nr.HD4248 - piektās izsoles atzīšanu par nenotikušu un atkārtotas izsoles rīkošanu
Apstiprināts
50. Par nekustamā īpašuma Siguldas iela 370, Egļupē, Allažu pagastā, Siguldas novadā, 3.izsoles noteikumu apstiprināšanu
Apstiprināts
51. Par nekustamā īpašuma “Upes”, Plānupe, Allažu pagasts, Siguldas novads, izsoles noteikumu apstiprināšanu
Apstiprināts
52. Par Siguldas novada pašvaldībai piederošās kustamās mantas – meža cirsmas nekustamajā īpašumā “Kaļļu grantskarjers”, Mores pagastā, Siguldas novadā, izsoles noteikumu apstiprināšanu
Apstiprināts
53. Par Siguldas novada pašvaldībai piederošās kustamās mantas – meža cirsmas nekustamajā īpašumā “Kreiļi”, Siguldas pagastā, Siguldas novadā, izsoles noteikumu apstiprināšanu
Apstiprināts
54. Par Siguldas novada pašvaldībai piederošās kustamās mantas – meža cirsmas nekustamajā īpašumā Siguldas iela 18, Morē, Siguldas novadā, izsoles noteikumu apstiprināšanu
Apstiprināts
55. Par nekustamā īpašuma Mālpils iela 7, Sigulda, Siguldas novads, turpmākās izmantošanas nosacījumiem un atkārtotas izsoles noteikumu apstiprināšanu
Apstiprināts
56. Par sadarbību ar nodibinājumu “Stādu un kūdras inovāciju fonds” pasākuma “Stādu parāde” organizēšanā.
Apstiprināts
57. Par Siguldas novada pašvaldības Avārijas ēku (būvju) apsekošanas komisijas nolikuma un Avārijas ēku (būvju) apsekošanas komisijas sastāva apstiprināšanu.
Apstiprināts
58. Par nekustamā īpašuma Siguldas Jaunā pils, Pils ielā 16, Siguldā, Siguldas novadā, restorāna telpu nomas tiesību pirmās izsoles noteikumu apstiprināšanu.
Apstiprināts
58. Par nekustamā īpašuma Garā iela 152, Egļupē, Allažu pagastā, Siguldas novadā, 3.izsoles noteikumu apstiprināšanu.
Apstiprināts
59. Par pašvaldībai piederošā nekustamā īpašuma Celtnieku iela 8, Sigulda, Siguldas novads, atsavināšanas procesa pabeigšanas apstiprināšanu.
Apstiprināts
60. Par grozījumu “Par Siguldas novada pašvaldības konkursa “Siguldas novada jauniešu projektu konkurss” nolikumā.
Apstiprināts
61. Par ielu tirdzniecības vietu Turaidas ielā 2A, Siguldā, Siguldas novadā nomas līgumu darbības termiņa pagarinājumu.
Apstiprināts
62. Par Siguldas novada pašvaldības dizaina ideju konkursa “SATIKSMES MIERINĀŠANAS OBJEKTI PIE SIGULDAS IZGLĪTĪBAS IESTĀDĒM” nolikuma apstiprināšanu.
Apstiprināts
Izskatāmais jautājums Statuss
1. Par Siguldas novada Jaunrades centra projekta „Siguldas novada vispārizglītojošo skolu skolēnu pašpārvalžu pašizaugsmes projekts „Dari.Tu vari”” īstenošanu.
Apstiprināts
2. Par grozījumiem Siguldas novada pašvaldības domes 2019.gada 17.janvāra nolikumā Nr.1/2019 “Par atlīdzību Siguldas novada pašvaldībā”.
Apstiprināts
3. Par izmaiņām Siguldas pilsētvides un ainavu valdes sastāvā.
Apstiprināts
4. Par grozījumiem Siguldas novada pašvaldības domes 2019.gada 21.februāra lēmumā “Par piedalīšanos projektā “Grupu mājas būvniecība sociālo un atelpas brīža pakalpojumu nodrošināšanai Siguldas novadā” un finansējuma piešķiršanu”.
Apstiprināts
5. Par teritorijas attīstības plānošanas dokumenta “Siguldas identitāti veidojošs tematiskais plānojums” apstiprināšanu.
Apstiprināts
6. Par finansējumu autoceļa A2 un Pulkveža Brieža ielas krustojuma Siguldā, Siguldas novadā pārbūvei.
Apstiprināts
7. Par zemes nomas līguma izbeigšanu un zemes iznomāšanu.
Apstiprināts
8. Par zemes iznomāšanu.
Apstiprināts
9. Par grozījumiem Siguldas novada pašvaldības domes 2016.gada 3.februāra nolikumā “Būvniecības kontroles nodaļas nolikums”.
Apstiprināts
10. Par grozījumiem Siguldas novada pašvaldības domes 2016.gada 3.februāra nolikumā “Siguldas novada Būvvaldes nolikums”.
Apstiprināts
11. Par detālplānojuma nekustamajiem īpašumiem Atbrīvotāju ielā 26, Atbrīvotāju ielā 26A, Atbrīvotāju ielā 26B, Atbrīvotāju ielā 26C un Atbrīvotāju ielā 28, Siguldā, Siguldas novadā, apstiprināšanu.
Apstiprināts
12. Par detālplānojuma nekustamajam īpašumam ar adresi Pēteralas iela 2 un Pēteralas iela 6, Sigulda, Siguldas novads, grozījumu izstrādes uzsākšanu.
Apstiprināts
13. Par lauksaimniecības zemes apmežošanu.
Apstiprināts
14. Par Siguldas novada pašvaldības domes 2019.gada 16.maija saistošo noteikumu Nr.15 “Par dzīvojamai mājai funkcionāli nepieciešamā zemesgabala pārskatīšanu” precizētās redakcijas apstiprināšanu.
Apstiprināts
15. Par Siguldas novada pašvaldības domes 2014.gada 30.aprīļa lēmuma “Par zemes gabala nodošanu īpašumā bez atlīdzības, atbilstoši privatizētā objekta kopīpašuma domājamai daļai” 5.apakšpunkta atcelšanu (prot. Nr.9, 23.§).
Apstiprināts
16. Par grozījumiem Siguldas novada pašvaldības domes 2003.gada 21.maija lēmuma “Par funkcionāli saistītā zemes gabala pirkuma līguma slēgšanu” Pielikuma 4.apakšpunktā (prot. Nr.12, 1.§).
Apstiprināts
17. Par grozījumiem Siguldas novada pašvaldības domes 2004.gada 24.marta lēmuma “Par funkcionāli saistītā zemes gabala pirkuma līguma slēgšanu” Pielikuma 5.apakšpunktā (prot. Nr.6, 1.§).
Apstiprināts
18. Par grozījumiem Siguldas novada pašvaldības domes 2003.gada 21.maija lēmuma “Par funkcionāli saistītā zemes gabala pirkuma līguma slēgšanu” Pielikuma 7.apakšpunktā (prot. Nr.12, 1.§).
Apstiprināts
19. Par grozījumiem Siguldas novada pašvaldības domes 2003.gada 29.oktobra lēmuma “Par funkcionāli saistītā zemes gabala pirkuma līguma slēgšanu” Pielikuma 4.apakšpunktā (prot. Nr.12, 1.§).
Apstiprināts
20. Par nekustamā īpašuma “Muižas koka māja”, 1.stāva, Pils iela 16, Siguldā, Siguldas novadā, nomas tiesību septītās izsoles rezultātu apstiprināšanu.
Apstiprināts
21. Par Siguldas novada pašvaldības nekustamā īpašuma – “Dzelzceļa ēka 62.km”, Siguldas pagasts, Siguldas novads, pārdošanas izsoles rezultāta apstiprināšanu.
Apstiprināts
22. Par Siguldas novada pašvaldībai piederoša dzīvokļa īpašuma Krišjāņa Barona iela 14-10, Sigulda, Siguldas novads, un funkcionāli piederošās zemes Krišjāņa Barona iela 14, Sigulda, Siguldas novads, pārdošanas izsoles rezultāta apstiprināšanu.
Apstiprināts
23. Par nekustamā īpašuma - kapsētas strādnieku mājas, saimniecības ēkas un pieguļošās daļas teritorijas Miera iela 24, Sigulda, Siguldas novads, izsoli.
Apstiprināts
24. Par Siguldas novada pašvaldības nekustamā īpašuma – Draudzības iela 33, Egļupe, Allažu pagasts, Siguldas novads − nodošanu atsavināšanai un izsoles noteikumu apstiprināšanu.
Apstiprināts
25. Par Siguldas novada pašvaldības nekustamā īpašuma – Jāņa Poruka iela 12A, Sigulda, Siguldas novads − izsoles noteikumu apstiprināšanu.
Apstiprināts
26. Par Siguldas novada pašvaldībai piederošās kustamās mantas – meža cirsmas nekustamajā īpašumā “Čiekuri”, Allažu pagastā, Siguldas novadā, izsoles noteikumu apstiprināšanu.
Apstiprināts
27. Par Siguldas novada pašvaldībai piederošās kustamās mantas – meža cirsmas nekustamajā īpašumā “Meža Tīriņi”, Mores pagastā, Siguldas novadā, izsoles noteikumu apstiprināšanu.
Apstiprināts
28. Par grozījumiem Siguldas novada pašvaldības domes 2018.gada 9.augusta lēmumā “Par pašvaldības ceļa “V85-Dambīši” sadalīšanu un posmu nodošanu valstij” (prot. Nr.12, 1.§).
Apstiprināts
29. Par pašvaldībai piederošā nekustamā īpašuma ”Grotiņi”, Siguldas pagasts, Siguldas novads, atsavināšanas procesa pabeigšanas apstiprināšanu.
Apstiprināts
30. Par nekustamā īpašuma - neapdzīvojamo telpu Nr.8 daļas Birzes ielā 2, Allažos, Allažu pagastā, Siguldas novadā, nodošanu nomā un nomas tiesību pirmās izsoles noteikumu apstiprināšanu.
Apstiprināts
31. Par cirsmas nodošanu atsavināšanai Siguldas novada pašvaldībai piederošā nekustamā īpašumā “Apses”.
Apstiprināts
32. Par iekšējo noteikumu ,,Par atbalstu kolektīvu, kas nav Siguldas novada pašvaldības izglītības vai kultūras iestāžu interešu izglītības kolektīvi, dalībai Latvijas Skolu jaunatnes dziesmu un deju svētkos vai to sagatavošanās procesa pasākumos” apstiprināšanu.
Apstiprināts
33. Par Siguldas novada pašvaldības domes priekšsēdētāja atvaļinājumu.
Apstiprināts
34. Par Siguldas novada Bāriņtiesas ievēlēšanu
Apstiprināts
Izskatāmais jautājums Statuss
1. Par SIA “Siguldas slimnīca” pamatkapitāla palielināšanu.
Apstiprināts
2. Par saistošajiem noteikumiem “Par decentralizēto kanalizācijas pakalpojumu sniegšanas un uzskaites kārtību Siguldas novadā”.
Apstiprināts
3. Par lauksaimniecības zemes apmežošanu īpašumā “Medulāji”, Allažu pagasts, Siguldas novads.
Apstiprināts
4. Par detālplānojuma nekustamajam īpašumam “Grīvnieki”, Siguldas pag.,, Siguldas nov., nodošanu publiskajai apspriešanai.
Apstiprināts
5. Par grozījumu 2017.gada 28.septembrī apstiprinātajos iekšējos noteikumos “Par Siguldas novada izglītības iestāžu telpu izmantošanu”.
Apstiprināts
6. Par finansējuma saņemšanu Valsts kultūrkapitāla fonda ikgadējā projektu konkursā ar projektu “Siguldas koncertzāles “Baltais flīģelis” rudens - ziemas sezona”.
Apstiprināts
7. Par Siguldas novada Uzņēmēju konsultatīvās padomes dalībnieku sastāva apstiprināšanu.
Apstiprināts
8. Par naudas balvas piešķiršanu.
Apstiprināts
9. Par grozījumu izdarīšanu Siguldas novada pašvaldības domes 2019.gada 17.janvāra nolikumā “Par atlīdzību Siguldas novada pašvaldībā”.
Apstiprināts
10. Par Siguldas novada pašvaldības sadarbības grupas bērnu tiesību aizsardzības nodrošināšanai nolikuma apstiprināšanu un sadarbības grupas sastāva izveidošanu.
Apstiprināts
11. Par dzīvojamās platības izīrēšanu.
Apstiprināts
12. Par saistošo noteikumu “Par kārtību, kādā Siguldas novada pašvaldība apmaksā vai kompensē profesionālās pilnveides kursus bērnu uzraudzības aprūpes jomā” apstiprināšanu.
Apstiprināts
13. Par grozījumiem Siguldas Valsts ģimnāzijas nolikumā.
Apstiprināts
14. Par grozījumiem Siguldas pilsētas vidusskolas nolikumā.
Apstiprināts
15. Par Siguldas Sporta skolas organizētās bērnu un jauniešu vasaras nometnes dalības maksas apstiprināšanu.
Apstiprināts
16. Par nolikuma ,,Klientu apkalpošanas pārvaldes nolikums” apstiprināšanu.
Apstiprināts
17. Par Siguldas novada pašvaldības domes saistošo noteikumu „Grozījums Siguldas novada pašvaldības domes 2016.gada 3.augusta saistošajos noteikumos Nr.24 „Par nodevām par tirdzniecību publiskās vietās Siguldas novadā”” apstiprināšanu.
Apstiprināts
18. Par Siguldas novada pašvaldības domes 2019.gada 16.maija saistošo noteikumu Nr.14 “Grozījumi Siguldas novada pašvaldības domes 2016.gada 27.aprīļa saistošajos noteikumos Nr.15 „Par kārtību, kādā tiek saskaņota un organizēta ielu tirdzniecība Siguldas novadā”” precizētās redakcijas apstiprināšanu.
Apstiprināts
19. Par saistošo noteikumu „Grozījumi Siguldas novada pašvaldības domes 2018.gada 12.aprīļa saistošajos noteikumos Nr.12 „Par bērnu reģistrācijas, uzņemšanas un atskaitīšanas kārtību Siguldas novada pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādēs un vispārējo izglītības iestāžu pirmsskolas grupās”” apstiprināšanu.
Apstiprināts
20. Par zemes iznomāšanu.
Apstiprināts
21. Par dāvinājuma pieņemšanu.
Apstiprināts
22. Par Siguldas novada Kultūras konsultatīvās padomes sastāva apstiprināšanu.
Apstiprināts
23. Par izmaiņām Publisku izklaides un svētku pasākumu iesniegumu izskatīšanas komisijas sastāvā.
Apstiprināts
24. Par izmaiņām Simbolikas komisijas sastāvā
Apstiprināts
25. Par izmaiņām Apbalvojumu komisijas sastāvā.
Apstiprināts
26. Par izmaiņām Siguldas novada kultūras un izklaides pasākumu mērķprogrammas finansēšanas konkursa komisijas sastāvā.
Apstiprināts
27. Par izmaiņām Siguldas novada kultūras projektu finansēšanas konkursa komisijas sastāvā.
Apstiprināts
28. Par Siguldas novada Kultūras centra, tā struktūrvienību un Siguldas koncertzāles ,,Baltais Flīģelis” organizēto tradicionālo kultūras un izklaides pasākumu cenrāža apstiprināšanu.
Apstiprināts
29. Par Siguldas novada pašvaldības domes saistošo noteikumu „Par grozījumiem Siguldas novada pašvaldības domes 2019.gada 17.janvāra saistošajos noteikumos Nr. 2 “Siguldas novada pašvaldības budžets 2019.gadam” apstiprināšanu.
Apstiprināts
30. Par sadarbību Eiropas Savienības fonda projekta Nr.2.1.1.0/16/I/001 “Elektroniskās sakaru infrastruktūras pieejamības uzlabošana lauku teritorijās” īstenošanā.
Apstiprināts
31. Par Siguldas novada pašvaldības 2018.gada publiskā gada pārskata apstiprināšanu.
Apstiprināts
32. Par pieprasījuma konta slēgšanu un noguldījuma izmaksu.
Apstiprināts
33. Par pamatkapitāla palielināšanu SIA “Siguldas Sporta serviss”.
Apstiprināts
34. Par grozījumiem Siguldas novada pašvaldības domes 2018.gada 1.marta lēmumā “Par aizņēmuma ņemšanu projekta „Siguldas Valsts ģimnāzijas atjaunošana, pārbūve un materiāltehniskās bāzes modernizācija” realizācijai” (prot. Nr. 4, 2.§).
Apstiprināts
35. Par Siguldas novada pašvaldībai piederošā nekustamā īpašuma – Celtnieku iela 8, Sigulda, Siguldas novads, atsavināšanu.
Apstiprināts
36. Par Siguldas novada pašvaldībai piederošās zemes vienības – “Grotiņi”, Siguldas pagasts, Siguldas novads, 1/3 kopīpašuma domājamās daļas atsavināšanu.
Apstiprināts
37. Par Siguldas novada pašvaldības kustamās mantas – Volkswagen Touran, valsts reģ.Nr.HD4248 - ceturtās izsoles atzīšanu par nenotikušu un piektās izsoles rīkošanu.
Apstiprināts
38. Par nekustamā īpašuma Mores iela 2, Peltes, Siguldas pag., Siguldas nov., daļas pirkšanu.
Apstiprināts
39. Par nekustamā īpašuma - kapsētas strādnieku mājas, saimniecības ēkas un pieguļošās daļas teritorijas Miera iela 24, Sigulda, Siguldas novads, nomas tiesību līguma slēgšanu.
Apstiprināts
40. Par nekustamā īpašuma Jāņa Poruka iela 4, Sigulda, Siguldas novads, izsoli.
Apstiprināts
41. Par nekustamā īpašuma Kuršu iela 5, Sigulda, Siguldas novads, izsoles noteikumu apstiprināšanu.
Apstiprināts
42. Par nekustamā īpašuma “Muižas koka māja”, 1.stāva, Pils iela 16, Siguldā, Siguldas novadā, nomas tiesību sestās izsoles atzīšanu par nenotikušu un septīto izsoles noteikumu apstiprināšanu.
Apstiprināts
43. Par Siguldas novada pašvaldības nekustamā īpašuma – Lapu iela 117, Egļupe, Allažu pagasts, Siguldas novads − nodošanu atsavināšanai un izsoles noteikumu apstiprināšanu.
Apstiprināts
44. Par nekustamā īpašuma Zaļā iela 6, Allaži, Allažu pagasts, Siguldas novads, izsoles noteikumu apstiprināšanu.
Apstiprināts
45. Par nekustamā īpašuma Ausekļa ielā 6, Siguldā, Siguldas novadā nomu.
Apstiprināts
Izskatāmais jautājums Statuss
1. Par Jūdažu ezera apsaimniekošanas plāna 2019.-2029.gadam apstiprināšanu.
Apstiprināts
2. Par zaļo un dārza atkritumu kompostēšanas vietas izveidi īpašumā “Kreiļi”, Siguldas pagastā, Siguldas novadā.
Apstiprināts
3. Par līdzfinansējumu dzīvojamās mājas[adrese] pieslēgšanai centralizētajai ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmai.
Apstiprināts
4. Par dalību grantu programmas “(ie)dvesma” biznesa ideju konkursā.
Apstiprināts
5. Par naudas balvu piešķiršanu.
Apstiprināts
6. Par Siguldas novada pašvaldības 2019.gada 21.marta saistošo noteikumu Nr.8 „Par sociālajiem pakalpojumiem Siguldas novadā” precizēšanu.
Apstiprināts
7. Par Siguldas novada pašvaldības domes 2015.gada 28.janvāra lēmuma “Par zemes gabala nodošanu īpašumā bez atlīdzības, atbilstoši privatizētā objekta kopīpašuma domājamai daļai” 8.apakšpunkta (prot. Nr.2, 18.§) atcelšanu.
Apstiprināts
8. Par Siguldas novada pašvaldības domes 2015.gada 28.janvāra lēmuma “Par zemes gabala nodošanu īpašumā bez atlīdzības, atbilstoši privatizētā objekta kopīpašuma domājamai daļai” 11.apakšpunkta (prot. Nr.2, 18.§) atcelšanu.
Apstiprināts
9. Par Siguldas novada pašvaldības domes 2015.gada 28.janvāra lēmuma “Par zemes gabala nodošanu īpašumā bez atlīdzības, atbilstoši privatizētā objekta kopīpašuma domājamai daļai” 20.apakšpunkta (prot. Nr.2, 18.§) atcelšanu.
Apstiprināts
10. Par Siguldas novada pašvaldības domes 2012.gada 8.februāra lēmuma “Par zemes gabala nodošanu īpašumā bez atlīdzības, atbilstoši privatizētā objekta kopīpašuma domājamai daļai” 5.apakšpunkta (prot. Nr.3, 12.§) atcelšanu.
Apstiprināts
11. Par Siguldas novada pašvaldības domes 2012.gada 26.septembra lēmuma “Par zemes gabala nodošanu īpašumā bez atlīdzības, atbilstoši privatizētā objekta kopīpašuma domājamai daļai” (prot. Nr.17, 10.§) atcelšanu.
Apstiprināts
12. Par grozījumiem Siguldas novada pašvaldības domes 2006.gada 20.septembra lēmuma “Par funkcionāli saistītā zemes gabala pirkuma līguma slēgšanu” Pielikuma 1.apakšpunktā (prot. Nr.18, 3.§).
Apstiprināts
13. Par grozījumiem Siguldas novada pašvaldības domes 2003.gada 18.jūnija lēmuma “Par funkcionāli saistītā zemes gabala pirkuma līguma slēgšanu” Pielikuma 14.apakšpunktā (prot. Nr.3, 1.§).
Apstiprināts
14. Par grozījumiem Siguldas novada pašvaldības domes 2005.gada 16.februāra lēmuma “Par funkcionāli saistītā zemes gabala pirkuma līguma slēgšanu” Pielikuma 2.apakšpunktā (prot. Nr.4, 1.§).
Apstiprināts
15. Par Siguldas novada pašvaldības domes saistošo noteikumu “Par dzīvojamai mājai funkcionāli nepieciešamā zemes gabala pārskatīšanu” apstiprināšanu.
Apstiprināts
16. Par Siguldas novada vēlēšanu komisijas locekļa kandidāta apstiprināšanu.
Apstiprināts
17. Par grozījumiem Siguldas novada pašvaldības domes 2016.gada 27.aprīļa saistošajos noteikumos Nr.15 “Par kārtību, kādā tiek saskaņota un organizēta ielu tirdzniecība Siguldas novadā”.
Apstiprināts
18. Par zemes nomas līguma pagarināšanu.
Apstiprināts
19. Par nekustamā īpašuma “Muižas koka māja”, 1.stāvā, Darbnīcas Nr.1, Nr.2, Nr.5., Nr.7, Pils ielā 16, Siguldā, Siguldas novadā, iznomāšanu un 6.izsoles noteikumu apstiprināšanu.
Apstiprināts
20. Par nekustamā īpašuma Siguldas iela 370, Egļupē, Allažu pagastā, Siguldas novadā, 2.izsoles noteikumu apstiprināšanu.
Apstiprināts
21. Par nekustamā īpašuma Garā iela 152, Egļupē, Allažu pagastā, Siguldas novadā, 2.izsoles noteikumu apstiprināšanu.
Apstiprināts
22. Par Siguldas novada pašvaldības nekustamā īpašuma – Kuršu iela 5, Sigulda, Siguldas novads − nodošanu atsavināšanai.
Apstiprināts
23. Par nekustamā īpašuma Mālpils iela 7, Sigulda, Siguldas novads, turpmākās izmantošanas nosacījumu un izsoles noteikumu apstiprināšanu.
Apstiprināts
24. Par Siguldas novada pašvaldības nekustamā īpašuma – Jāņa Poruka iela 12A, Sigulda, Siguldas novads − nodošanu atsavināšanai.
Apstiprināts
25. Par grozījumiem Siguldas Sporta skolas nolikumā.
Apstiprināts
26. Par Siguldas novada pašvaldības apbalvojuma “Atzinība” piešķiršanu.
Apstiprināts
27. Par domes priekšsēdētāja U.Mitrevica komandējumu.
Apstiprināts
28. Par bērnu uzraudzības pakalpojuma profesionālās pilnveides kursa organizēšanu un šī kursa apmaksu vai bērnu uzraudzības pakalpojuma kursu līdzfinansēšanu.
Apstiprināts
29. Par telpu nomu un telpu nomas maksas noteikšanu ēdināšanas pakalpojumu veikšanai Allažu pamatskolā un Allažu pamatskolas pirmsskolā.
Apstiprināts
30. Par telpu nomu un telpu nomas maksas noteikšanu ēdināšanas pakalpojumu veikšanai Siguldas 1.pamatskolā.
Apstiprināts
31. Par telpu nomu un telpu nomas maksas noteikšanu ēdināšanas pakalpojumu veikšanai Siguldas pilsētas vidusskolā.
Apstiprināts
32. Par telpu nomu un telpu nomas maksas noteikšanu ēdināšanas pakalpojumu veikšanai Siguldas Valsts ģimnāzijā.
Apstiprināts
33. Par aizņēmuma ņemšanu.
Apstiprināts
Izskatāmais jautājums Statuss
1. Par Siguldas novada pašvaldības 2018.gada pārskata apstiprināšanu.
Apstiprināts
Izskatāmais jautājums Statuss
1. Par SIA „Siguldas slimnīca” 2018.gada pārskata apstiprināšanu.
Apstiprināts
2. Par SIA „SALTAVOTS” 2018.gada pārskata apstiprināšanu.
Apstiprināts
3. Par SIA “SALTAVOTS” pamatkapitāla palielināšanu.
Apstiprināts
4. Par SIA „Siguldas Sporta serviss” 2018.gada pārskata apstiprināšanu.
Apstiprināts
5. Par SIA “Siguldas Sporta serviss” piederošās kustamās mantas atsavināšanu.
Apstiprināts
6. Par pārskata ziņojumu par Siguldas novada Bāriņtiesas darbu 2018.gadā.
Apstiprināts
7. Par mēnešalgas noteikšanu Siguldas novada pašvaldības Siguldas novada Jaunrades centra direktorei.
Apstiprināts
8. Par grozījumu Mores pamatskolas nolikumā.
Apstiprināts
9. Par Siguldas novada pašvaldības konkursa “Māmiņa. Siguldiete. Uzņēmēja” vērtēšanas komisijas sastāva apstiprināšanu.
Apstiprināts
10. Par Siguldas novada pašvaldības konkursa “Jauniešu biznesa ideja “RADI SIGULDAI”” vērtēšanas komisijas sastāva apstiprināšanu.
Apstiprināts
11. Par izmaiņām Publisku izklaides un svētku pasākumu iesniegumu izskatīšanas komisijas sastāvā.
Apstiprināts
12. Par finansējuma piešķiršanu Vasaras saulgriežu svētku organizēšanai Turaidā.
Apstiprināts
13. Par grozījumiem Siguldas novada pašvaldības domes 2016.gada 18.maija saistošajos noteikumos Nr.19 “Par sabiedrisko kārtību Siguldas peldvietā”.
Apstiprināts
14. Par Siguldas novada pašvaldības domes 2018. gada 9. augusta lēmuma “Par Siguldas novada pašvaldības domes 2018. gada 14. jūnija lēmuma ,,Par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu Atbrīvotāju ielā 26, 26A, 26B, 26C un 28, Sigulda, Siguldas novads, ar mērķi veidot jaunas apbūvei paredzētas zemes vienības” (prot. Nr. 9, 16.§) atcelšanu, par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu Atbrīvotāju ielā 24A, Sigulda, Siguldas novads, ar mērķi veidot jaunas apbūvei paredzētas zemes vienības, un par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu Atbrīvotāju ielā 26, 26A, 26B, 26C un 28, Sigulda, Siguldas novads, ar mērķi veidot jaunas apbūvei paredzētas zemes vienības” (protokols Nr. 12., 13.§) 2. , 3. un 4.punkta atcelšanu un līguma par detālplānojuma izstrādi laušanu.
Apstiprināts
15. Par detālplānojuma projekta nekustamajiem īpašumiem Atbrīvotāju iela 26, zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 8015 002 0152, Atbrīvotāju iela 26A, zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 8015 002 2510, Atbrīvotāju iela 26B, zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 8015 002 2561, Atbrīvotāju iela 26C, zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 8015 002 0153 un Atbrīvotāju iela 28, zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 8015 002 2502, Siguldā, Siguldas novadā, nodošanu publiskajai apspriešanai.
Apstiprināts
16. Par naudas balvu piešķiršanu.
Apstiprināts
17. Par naudas balvas piešķiršanu.
Apstiprināts
18. Par naudas balvas piešķiršanu.
Apstiprināts
19. Par naudas balvu un finansējuma piešķiršanu.
Apstiprināts
20. Par naudas balvas piešķiršanu.
Apstiprināts
21. Par Siguldas novada pašvaldības domes nolikuma “Siguldas novada Tūrisma konsultatīvās padomes nolikums” apstiprināšanu.
Apstiprināts
22. Par Siguldas novada pašvaldības domes nolikuma “Siguldas novada Uzņēmēju konsultatīvās padomes nolikums” apstiprināšanu.
Apstiprināts
23. Par Siguldas novada pašvaldības domes nolikuma “Siguldas novada Kultūras konsultatīvās padomes nolikums” apstiprināšanu.
Apstiprināts
24. Par grozījumiem Siguldas novada pašvaldības 2018.gada 20.decembra lēmumā “Par autoceļu un ielu garumu, segumu un vērtības precizēšanu un jaunu īpašumu uzņemšanu grāmatvedības uzskaitē” (prot.Nr.17, 11.§).
Apstiprināts
25. Par Siguldas novada pašvaldības domes saistošo noteikumu „Par grozījumiem Siguldas novada pašvaldības domes 2019.gada 17.janvāra saistošajos noteikumos Nr. 2 “Siguldas novada pašvaldības budžets 2019.gadam” apstiprināšanu.
Apstiprināts
26. Par zemes iznomāšanu.
Apstiprināts
27. Par zemes nomas līguma pagarināšanu.
Apstiprināts
28. Par patapinājuma līguma noslēgšanu ar sabiedrību ar ierobežotu atbildību “Visi Var”.
Apstiprināts
29. Par iekšējo noteikumu “Par Siguldas novada pašvaldības domes 2018.gada 22.februāra saistošo noteikumu Nr.5 „Par Siguldas novada pašvaldības daudzbērnu ģimenes statusa noteikšanu un atjaunošanu” 2.1.3.apakšpunkta un 2018.gada 12.aprīļa saistošo noteikumu Nr.12 “Par bērnu reģistrācijas, uzņemšanas un atskaitīšanas kārtību Siguldas novada pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādēs un vispārējo izglītības iestāžu pirmsskolas grupās” 12.2.apakšpunkta piemērošanas kārtību” apstiprināšanu.
Apstiprināts
30. Par vienošanos pie 2013.gada 8.februāra Sadarbības līguma Nr.5/2013-SL ar Latvijas Republikas Zemessardzi un telpu piešķiršanu lietošanā.
Apstiprināts
31. Par Siguldas novada vēlēšanu komisijas locekļa kandidātu pieteikšanās termiņu.
Apstiprināts
32. Par Siguldas novada pašvaldības domes saistošo noteikumu „Grozījumi Siguldas novada pašvaldības domes 2016.gada 3.augusta saistošajos noteikumos Nr.25 „Par līdzfinansējumu dzīvojamo māju pieslēgšanai centralizētajai ūdensapgādes vai kanalizācijas sistēmai”” apstiprināšanu.
Apstiprināts
33. Par Siguldas novada pašvaldības domes saistošo noteikumu „Grozījumi Siguldas novada pašvaldības domes 2015.gada 27.maija saistošajos noteikumos Nr.7 „Par fizisku un juridisku personu līdzdalību infrastruktūras objektu jaunas būvniecības, pārbūves un atjaunošanas darbu līdzfinansēšanā”” apstiprināšanu.
Apstiprināts
34. Par līdzfinansējumu dzīvojamās mājas [adrese] pieslēgšanai centralizētajai kanalizācijas sistēmai.
Apstiprināts
35. Par līdzfinansējumu dzīvojamās mājas [adrese] pieslēgšanai centralizētajai ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmai.
Apstiprināts
36. Par līdzfinansējumu dzīvojamās mājas [adrese] pieslēgšanai centralizētajai ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmai.
Apstiprināts
37. Par kustamās mantas - transporta līdzekļa Peugeot 406, valsts reģistrācijas Nr.FB566, atsavināšanas izsoles rezultāta apstiprināšanu.
Apstiprināts
38. Par Siguldas novada pašvaldības kustamās mantas – Volkswagen Touran, valsts reģ.Nr.HD4248 - trešās izsoles atzīšanu par nenotikušu un ceturtās izsoles rīkošanu.
Apstiprināts
39. Par pašvaldībai piederoša dzīvokļa īpašuma Krišjāņa Barona iela 14-10, Sigulda, Siguldas novads, un funkcionāli piederošās zemes Krišjāņa Barona iela 14, Sigulda, Siguldas novads, izsoles noteikumu apstiprināšanu.
Apstiprināts
40. Par pašvaldībai piederoša ēku (būvju) īpašuma “Dzelzceļa ēka 62.km”, Siguldas pagasts, Siguldas novads, izsoles noteikumu apstiprināšanu.
Apstiprināts
41. Par pirkuma līguma noslēgšanu par pašvaldībai piederošo dzīvokļa īpašumu Jēkaba Dubura iela 11-2, Sigulda, Siguldas novads.
Apstiprināts
42. Par pirkuma līguma noslēgšanu par pašvaldībai piederošo dzīvokļa īpašumu Zaļkalna iela 11-7, Allaži, Allažu pagasts, Siguldas novads.
Apstiprināts
43. Par nekustamā īpašuma - kapsētas strādnieku mājas, saimniecības ēkas un pieguļošās daļas teritorijas Miera iela 24, Sigulda, Siguldas novads, nomas tiesību pirmās izsoles rezultāta apstiprināšanu.
Apstiprināts
44. Par projektēšanas izmaksām būvprojekta “Valsts galvenā autoceļa A2 un Pulkveža Brieža ielas krustojuma un piegulošo ielu pārbūve Siguldā, Siguldas novadā” I. kārtai - Mazās Saules ielas posmu izbūve.
Apstiprināts
45. Par grozījumiem Siguldas novada pašvaldības 2018.gada 1.marta lēmumā “Par aizņēmuma ņemšanu projekta „Siguldas Jaunās pils pārbūve un restaurācija” realizācijai” (prot.Nr.4, §1).
Apstiprināts
Izskatāmais jautājums Statuss
1. Par pamatkapitāla palielināšanu SIA “Siguldas Sporta serviss”
Apstiprināts
2. Par līdzmaksājumu Siguldas Sporta skolas Basketbola nodaļas audzēkņu dalībai starptautiskā basketbola turnīrā “Lampe Challenge 2019”.
Apstiprināts
3. Par finansējuma saņemšanu Valsts kultūrkapitāla fonda ikgadējā projektu konkursā ar projektu “Siguldas koncertzāles “Baltais flīģelis” ziemas - pavasara sezona”.
Apstiprināts
4. Par Latvāņu izplatības ierobežošanas pasākumu plāna Siguldas novadā 2018. - 2022.gadam precizēšanu.
Apstiprināts
5. Par iekšējo noteikumu “Par transportlīdzekļu izmantošanas un izdevumu uzskaites kārtību” apstiprināšanu.
Apstiprināts
6. Par iecelšanu amatā.
Apstiprināts
7. Par Siguldas novada pašvaldības saistošo noteikumu „Par sociālajiem pakalpojumiem Siguldas novadā” apstiprināšanu.
Apstiprināts
8. Par grozījumu izdarīšanu Siguldas novada pašvaldības domes 2019.gada 17.janvāra nolikumā “Par atlīdzību Siguldas novada pašvaldībā”.
Apstiprināts
9. Par labojumu veikšanu Siguldas novada Siguldas pagasta pirmsskolas izglītības iestādes “Saulīte” nolikumā.
Apstiprināts
10. Par grozījumiem Siguldas novada pašvaldības domes 2017.gada 7.septembra iekšējos noteikumos Nr.4/2017 “Par finansējuma piešķiršanu sporta veidiem un sporta pasākumu organizēšanai Siguldas novadā”.
Apstiprināts
11. Par finansējuma piešķiršanu džudo.
Apstiprināts
12. Par dalības maksu iekasēšanu.
Apstiprināts
13. Par Siguldas novada pašvaldības apbalvojuma “Atzinība” piešķiršanu.
Apstiprināts
14. Par Siguldas novada Attīstības programmas 2018. – 2024. gadam 2018.gada Uzraudzības ziņojuma un aktualizētā Investīciju plāna 2019.gadam apstiprināšanu.
Apstiprināts
15. Par aizņēmuma ņemšanu.
Apstiprināts
16. Par aizņēmuma ņemšanu.
Apstiprināts
17. Par Siguldas novada pašvaldības domes saistošo noteikumu „Par grozījumiem Siguldas novada pašvaldības domes 2019.gada 17.janvāra saistošajos noteikumos Nr. 2 “Siguldas novada pašvaldības budžets 2019.gadam” apstiprināšanu.
Apstiprināts
18. Par 2018.gada 20.decembra saistošo noteikumu Nr.38 „ Par kārtību, kādā Siguldas novada pašvaldība sedz pirmsskolas izglītības programmas izmaksas privātajai izglītības iestādei un bērnu uzraudzības pakalpojuma sniedzējam” precizēšanu.
Apstiprināts
19. Par dzīvojamās platības izīrēšanu.
Apstiprināts
20. Par Siguldas novada pašvaldības domes saistošo noteikumu “Grozījumi Siguldas novada pašvaldības domes 2014.gada 17.decembra saistošajos noteikumos Nr.25 “Par atvieglojumu piemērošanu nekustamā īpašuma nodokļa maksātājiem Siguldas novadā”” apstiprināšanu.
Apstiprināts
21. Par latviešu mākslinieka, grafiķa Zigurda Zuzes (1929 - 2003) atstāto kultūrvēsturisko mantojumu.
Apstiprināts
22. Par īpašuma ar kadastra Nr.8015 002 1719 sadalīšanu.
Apstiprināts
23. Par grozījumiem Siguldas novada pašvaldības domes 2016.gada 3.augusta lēmuma “Par Siguldas novada pašvaldības īpašumā un valdījumā esošās neapbūvētās zemes izmantošanas iespēju izvērtējumu” (prot.Nr.12, §2) pielikumā.
Apstiprināts
24. Par Siguldas novada pašvaldības nekustamā īpašuma – Mālpils iela 7, Sigulda, Siguldas novads − nodošanu atsavināšanai.
Apstiprināts
25. Par Siguldas novada pašvaldības nekustamā īpašuma – Eduarda Veidenbauma iela 9, Sigulda, Siguldas novads − nodošanu atsavināšanai.
Apstiprināts
26. Par Siguldas novada pašvaldības nekustamā īpašuma – Krišjāņa Barona iela 39, Sigulda, Siguldas novads − nodošanu atsavināšanai.
Apstiprināts
27. Par nekustamā īpašuma Jāņa Poruka iela 4, Sigulda, Siguldas novads, izsoles noteikumu apstiprināšanu.
Apstiprināts
28. Par Siguldas novada pašvaldības nekustamā īpašuma – Zaļā iela 6, Allaži, Allažu pagasts, Siguldas novads − nodošanu atsavināšanai.
Apstiprināts
29. Par Siguldas novada pašvaldības nekustamā īpašuma – “Upes”, Plānupe, Allažu pagasts, Siguldas novads − nodošanu atsavināšanai.
Apstiprināts
30. Par cirsmas nodošanu atsavināšanai Siguldas novada pašvaldībai piederošā nekustamā īpašumā “Čiekuri”.
Apstiprināts
31. Par Siguldas novada pašvaldības nekustamā īpašuma “Kalna Nurmiži”, Siguldas pagasts, Siguldas novads, pārdošanas izsoles rezultāta apstiprināšanu.
Apstiprināts
32. Par dzīvokļa īpašuma Krimuldas iela 3-2, Sigulda, Siguldas novads, atsavināšanas izsoles rezultāta apstiprināšanu.
Apstiprināts
33. Par nekustamā īpašuma Miera iela 24, Sigulda, Siguldas novads, izsoles noteikumu apstiprināšanu.
Apstiprināts
34. Par pirkuma līguma noslēgšanu par pašvaldībai piederošo dzīvokļa īpašumu Parka iela 12-2, Sigulda, Siguldas novads.
Apstiprināts
35. Par grozījumiem 2015.gada 18.februārī apstiprinātajos noteikumos “Kārtība, kādā Siguldas novadā vasaras brīvlaikā organizējama skolēnu nodarbinātība”
Apstiprināts
Izskatāmais jautājums Statuss
1. Par grozījumiem Siguldas novada pašvaldības domes 2016.gada 13.janvāra iekšējos noteikumos Nr.1/2016 „Siguldas novada pašvaldības sportistu un komandu dalības valsts un reģionāla mēroga sporta sacensībās līdzfinansēšanas kārtība”.
Gaida uz apstiprināšanu
2. Par Siguldas novada pašvaldības domes 2018. gada 12. jūlija lēmuma “Par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu Televīzijas ielā 15, Siguldā, Siguldas novads, ar mērķi veidot jaunas apbūvei paredzētas zemes vienības” atcelšanu.
Gaida uz apstiprināšanu
3. Par Siguldas novada pašvaldības domes 2018.gada 1.novembra saistošo noteikumu Nr.31 ,,Par augstas detalizācijas topogrāfiskās informācijas aprites kārtību Siguldas novadā” precizētās redakcijas apstiprināšanu.
Gaida uz apstiprināšanu
4. Par piekrišanu komersanta juridiskās adreses reģistrācijai pašvaldībai piederošajās telpās.
Gaida uz apstiprināšanu
5. Par Siguldas pilsētvides un ainavu valdes sastāva izmaiņu apstiprināšanu.
Gaida uz apstiprināšanu
6. Par Siguldas pagasta pārvaldes pievienošanu Siguldas novada pašvaldības administrācijas struktūrvienībai “Klientu apkalpošanas pārvalde”.
Gaida uz apstiprināšanu
7. Par izmaiņām Siguldas novada pašvaldības Administratīvās komisijas sastāvā.
Gaida uz apstiprināšanu
8. Par zemes nomas līguma slēgšanu.
Gaida uz apstiprināšanu
9. Par rezerves zemes fondā ieskaitītās zemes vienības ar adresi Pulkveža Brieža iela 54, Sigulda, Siguldas novads, atzīšanu par piekritīgu Siguldas novada pašvaldībai un ierakstīšanu zemesgrāmatā uz Siguldas novada pašvaldības vārda.
Gaida uz apstiprināšanu
10. Par Siguldas novada pašvaldības konkursa “Jauniešu biznesa ideja “RADI SIGULDAI”” nolikuma apstiprināšanu.
Gaida uz apstiprināšanu
11. Par Siguldas novada pašvaldības konkursa “Māmiņa. Siguldiete. Uzņēmēja.” nolikuma apstiprināšanu.
Gaida uz apstiprināšanu
12. Par atteikumu piešķirt vienreizēju bērna piedzimšanas pabalstu.
Gaida uz apstiprināšanu
13. Par speciālistam izīrējamās dzīvojamās telpas statusa noteikšanu .
Gaida uz apstiprināšanu
14. Par saistošo noteikumu “Par Siguldas novada teritorijas kopšanu un būvju uzturēšanu” apstiprināšanu jaunā redakcijā.
Gaida uz apstiprināšanu
15. Par telpu nomu IK “DARR”.
Gaida uz apstiprināšanu
16. Par grozījumiem Siguldas novada pašvaldības domes 2017.gada 10.augusta saistošajos noteikumos Nr.20 “Siguldas novada pašvaldības nolikums”.
Gaida uz apstiprināšanu
17. Par grozījumu Siguldas novada Allažu pamatskolas nolikumā.
Gaida uz apstiprināšanu
18. Par grozījumu Siguldas Mākslu skolas “Baltais Flīģelis” nolikumā.
Gaida uz apstiprināšanu
19. Par grozījumu Siguldas pilsētas vidusskolas nolikumā.
Gaida uz apstiprināšanu
20. Par grozījumu Siguldas novada Siguldas 1. pamatskolas nolikumā.
Gaida uz apstiprināšanu
21. Par grozījumu Siguldas novada Mores pamatskolas nolikumā.
Gaida uz apstiprināšanu
22. Par grozījumu Siguldas novada Siguldas pilsētas pirmsskolas izglītības iestādes “Ābelīte” nolikumā.
Gaida uz apstiprināšanu
23. Par grozījumu Siguldas novada Siguldas pilsētas pirmsskolas izglītības iestādes “Ieviņa” nolikumā.
Gaida uz apstiprināšanu
24. Par grozījumu Siguldas novada Siguldas pilsētas pirmsskolas izglītības iestādes “Pasaciņa” nolikumā.
Gaida uz apstiprināšanu
25. Par grozījumu Siguldas novada Siguldas pilsētas pirmsskolas izglītības iestādes “Pīlādzītis” nolikumā.
Gaida uz apstiprināšanu
26. Par grozījumu Siguldas novada Siguldas pagasta pirmsskolas izglītības iestādes “Saulīte” nolikumā.
Gaida uz apstiprināšanu
27. Par grozījumu Siguldas novada Siguldas pilsētas pirmsskolas izglītības iestādes “Tornīši” nolikumā.
Gaida uz apstiprināšanu
28. Par grozījumu Siguldas Sporta skolas nolikumā.
Gaida uz apstiprināšanu
29. Par pašvaldības līdzfinansējumu izglītojamajiem, kuri apgūst vispārējās pamatizglītības un vidējās izglītības programmas privātajās izglītības iestādēs 2019.gadā.
Gaida uz apstiprināšanu
30. Par Siguldas novada pašvaldības atbalsta apmēru mēnesī par vienu bērnu, kas apgūst pirmsskolas izglītības programmu privātajā izglītības iestādē vai saņem bērnu uzraudzības pakalpojumu 2019.gadā.
Gaida uz apstiprināšanu
31. Par izmaksu tāmju apstiprināšanu savstarpējo norēķinu veikšanai par Siguldas novada izglītības iestāžu sniegtajiem pakalpojumiem citām pašvaldībām.
Gaida uz apstiprināšanu
32. Par mācību līdzekļu un mācību grāmatu iegādei 2019.gadam piešķirtās valsts budžeta mērķdotācijas sadali Siguldas novada pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādēm bērnu no piecu gadu vecuma izglītošanai un Siguldas novada pašvaldības vispārējās pamatizglītības un vispārējās vidējās izglītības iestāžu izglītojamajiem.
Gaida uz apstiprināšanu
33. Par mēneša darba algas likmes noteikšanu pirmsskolas izglītības iestāžu pedagogiem.
Gaida uz apstiprināšanu
34. Par biedrības “Gaujas ilgtspējīgas attīstības biedrība” ierosinājumu organizēt lašveidīgo zivju licencēto makšķerēšanu Gaujas upē.
Gaida uz apstiprināšanu
35. Par cirsmas nodošanu atsavināšanai Siguldas novada pašvaldībai piederošā nekustamā īpašumā Siguldas iela 18, Morē.
Gaida uz apstiprināšanu
36. Par cirsmas nodošanu atsavināšanai Siguldas novada pašvaldībai piederošā nekustamā īpašumā “Meža Tīriņi”.
Gaida uz apstiprināšanu
37. Par cirsmas nodošanu atsavināšanai Siguldas novada pašvaldībai piederošā nekustamā īpašumā “Kreiļi”.
Gaida uz apstiprināšanu
38. Par cirsmas nodošanu atsavināšanai Siguldas novada pašvaldībai piederošā nekustamā īpašumā “Kaļļu grantskarjers”.
Gaida uz apstiprināšanu
39. Par Siguldas novada pašvaldības domes 2014.gada 2.aprīļa lēmuma “Par zemes gabala nodošanu īpašumā bez atlīdzības, atbilstoši privatizētā objekta kopīpašuma domājamai daļai” 2.punkta atcelšanu (prot. Nr.8, 14.§).
Gaida uz apstiprināšanu
40. Par Siguldas novada pašvaldības domes 2014.gada 30.aprīļa lēmuma “Par zemes gabala nodošanu īpašumā bez atlīdzības, atbilstoši privatizētā objekta kopīpašuma domājamai daļai” 2.punkta atcelšanu (prot. Nr.9, 23.§).
Gaida uz apstiprināšanu
41. Par Siguldas novada pašvaldības domes 2014.gada 30.aprīļa lēmuma “Par zemes gabala nodošanu īpašumā bez atlīdzības, atbilstoši privatizētā objekta kopīpašuma domājamai daļai” 16.punkta atcelšanu (prot. Nr.9, 23.§).
Gaida uz apstiprināšanu
42. Par grozījumiem Siguldas novada pašvaldības domes 2017.gada 31.maija lēmumā “Par zemes gabala nodošanu īpašumā bez atlīdzības, atbilstoši privatizētā objekta kopīpašuma domājamai daļai” atcelšanu (prot. Nr.9, 5.§).
Gaida uz apstiprināšanu
43. Par Siguldas novada pašvaldības domes 2017.gada 17.maija lēmuma “Par zemes gabala nodošanu īpašumā bez atlīdzības, atbilstoši privatizētā objekta kopīpašuma domājamai daļai” atcelšanu (prot. Nr.8, 11.§).
Gaida uz apstiprināšanu
44. Par grozījumiem Siguldas novada pašvaldības domes 2017.gada 17.maija lēmumā “Par zemes gabala nodošanu īpašumā bez atlīdzības, atbilstoši privatizētā objekta kopīpašuma domājamai daļai” atcelšanu (prot. Nr.8, 12.§).
Gaida uz apstiprināšanu
45. Par Siguldas novada pašvaldības domes 2017.gada 17.maija lēmuma “Par zemes gabala nodošanu īpašumā bez atlīdzības, atbilstoši privatizētā objekta kopīpašuma domājamai daļai” atcelšanu (prot. Nr.8, 17.§).
Gaida uz apstiprināšanu
46. Par pašvaldībai piederoša dzīvokļa īpašuma Krišjāņa Barona iela 14-10, Sigulda, Siguldas nov., un funkcionāli piederošās zemes Krišjāņa Barona iela 14, Sigulda, Siguldas nov., atsavināšanu.
Gaida uz apstiprināšanu
47. Par ceļa servitūta nodibināšanu.
Gaida uz apstiprināšanu
48. Par kustamās mantas - traktora MTZ-82, valsts reģ.Nr.T395LD, atsavināšanas izsoles rezultāta apstiprināšanu.
Gaida uz apstiprināšanu
49. Par Siguldas novada pašvaldības kustamās mantas – Peugeot 406, valsts reģ.Nr.FB566 - otrās izsoles atzīšanu par nenotikušu un trešās izsoles rīkošanu.
Gaida uz apstiprināšanu
50. Par Siguldas novada pašvaldības kustamās mantas – Volkswagen Touran, valsts reģ.Nr.HD4248 - otrās izsoles atzīšanu par nenotikušu un trešās izsoles rīkošanu.
Gaida uz apstiprināšanu
51. Par nekustamā īpašuma Siguldas iela 370, Egļupe, Allažu pagasts, Siguldas novads, pirmās izsoles atzīšanu par nenotikušu.
Gaida uz apstiprināšanu
52. Par nekustamā īpašuma “Silciema ceļš“, Allažu pag., Siguldas nov., nodošanu bez atlīdzības valsts īpašumā.
Gaida uz apstiprināšanu
53. Par zemes vienības nekustamajā īpašumā “Ošāres”, Mores pagasts, Siguldas novads, nomas tiesību izsoles rezultāta apstiprināšanu.
Gaida uz apstiprināšanu
54. Par pašvaldībai piederoša ēku (būvju) īpašuma “Dzelzceļa ēka 62.km”, Siguldas pagasts, Siguldas novads, atsavināšanu.
Gaida uz apstiprināšanu
55. Par Siguldas novada pašvaldības domes iekšējo noteikumu ,,Par Siguldas novada pašvaldības neapbūvētu zemesgabalu iznomāšanas kārtību” apstiprināšanu.
Gaida uz apstiprināšanu
56. Par Siguldas novada pašvaldības domes saistošo noteikumu ,,Par Siguldas novada pašvaldības neapbūvēta zemesgabala nomas maksas noteikšanas kārtību” apstiprināšanu.
Gaida uz apstiprināšanu
57. Par finansējuma piešķiršanu novadpētniecības izstādes veidošanai.
Gaida uz apstiprināšanu
58. Par Siguldas novada pašvaldības apbalvojuma “Atzinība” piešķiršanu.
Gaida uz apstiprināšanu
59. Par piedalīšanos projektā “Grupu mājas būvniecība sociālo un atelpas brīža pakalpojumu nodrošināšanai Siguldas novadā” un finansējuma piešķiršanu.
Gaida uz apstiprināšanu
60. Par Siguldas novada pašvaldības nekustamā īpašuma – Jāņa Poruka iela 4, Sigulda, Siguldas novads − nodošanu atsavināšanai.
Gaida uz apstiprināšanu
61. Par pašvaldībai piederošā dzīvokļa īpašuma – Zaļkalna iela 11 -7, Allaži, Allažu pagasts, Siguldas novads, atsavināšanu.
Gaida uz apstiprināšanu
62. Par pašvaldībai piederošā dzīvokļa īpašuma – Jēkaba Dubura iela 11 - 2, Sigulda, Siguldas novads, atsavināšanu.
Gaida uz apstiprināšanu
63. Par pašvaldības ceļa “Strautiņi -Medulāji”, Mores pag., Siguldas nov., sadalīšanu, zemes vienības daļas, ceļa daļas un tilta nodošanu valstij.
Gaida uz apstiprināšanu
64. Par nekustamā īpašuma Mores iela 2, Peltes, Siguldas pag., Siguldas nov., daļas pirkšanu.
Gaida uz apstiprināšanu
65. Par apsaimniekošanas un ar dzīvokļa lietošanu saistīto pakalpojumu parādu nomaksu pašvaldības dzīvoklim.
Gaida uz apstiprināšanu
66. Par izmaiņām Apstādījumu aizsardzības komisijas sastāvā.
Gaida uz apstiprināšanu
67. Par neatgūstamā parāda izslēgšanu no uzskaites.
Gaida uz apstiprināšanu
68. Par Siguldas novada pašvaldības domes saistošo noteikumu „Par grozījumiem Siguldas novada pašvaldības domes 2019.gada 17.janvāra saistošajos noteikumos Nr. 2 “Siguldas novada pašvaldības budžets 2019.gadam” apstiprināšanu.
Gaida uz apstiprināšanu
69. Par finansējuma piešķiršanu triālam.
Gaida uz apstiprināšanu
70. Par finansējuma piešķiršanu tramplīnlēkšanai un ziemeļu divcīņai.
Gaida uz apstiprināšanu
71. Par finansējuma piešķiršanu snovbordam.
Gaida uz apstiprināšanu
72. Par finansējuma piešķiršanu orientēšanās sportam.
Gaida uz apstiprināšanu
73. Par finansējuma piešķiršanu basketbolam.
Gaida uz apstiprināšanu
74. Par finansējuma piešķiršanu dalībai starptautiskās sacensībās orientēšanās sportā.
Gaida uz apstiprināšanu
Izskatāmais jautājums Statuss
1. Par deleģēšanas līguma noslēgšanu ar SIA “Siguldas Sporta serviss”.
Gaida uz apstiprināšanu
2. Par norēķiniem ar dāvanu karti kultūras centrā “Siguldas devons”.
Gaida uz apstiprināšanu
3. Par grozījumiem Siguldas novada pašvaldības domes 2018.gada 29.novembra nolikumā Nr.14/2018 “Siguldas novada pašvaldības konkursa “Siguldas novada jauniešu projektu konkurss” nolikums”.
Gaida uz apstiprināšanu
4. Par izlīguma slēgšanu civillietā (tiks skatīts sēdes slēgtajā daļā).
Gaida uz apstiprināšanu
Izskatāmais jautājums Statuss
1. Par deleģēšanas līguma noslēgšanu ar SIA „Siguldas slimnīca”.
Gaida uz apstiprināšanu
2. Par Siguldas novada pašvaldības domes saistošo noteikumu „Par Siguldas novada pašvaldības budžetu 2019.gadam” apstiprināšanu.
Gaida uz apstiprināšanu
3. Par grozījumiem Siguldas novada pašvaldības domes 2017.gada 7.septembra iekšējos noteikumos Nr.4/2017 „Par finansējuma piešķiršanu sporta veidiem un sporta pasākumu organizēšanai Siguldas novadā”.
Gaida uz apstiprināšanu
4. Par izmaiņām Nacionālās pretošanās kustības dalībnieku iesniegumu izskatīšanas komisijas sastāvā.
Gaida uz apstiprināšanu
5. Par nomas līguma izbeigšanu.
Gaida uz apstiprināšanu
6. Par kapsētas strādnieku mājas, tai pieguļošās saimniecības ēkas un teritorijas Miera ielā 24, Siguldā, Siguldas novadā, nodošanu nomā.
Gaida uz apstiprināšanu
7. Par nolikuma „Par atlīdzību Siguldas novada pašvaldībā” apstiprināšanu.
Gaida uz apstiprināšanu
8. Par nekustamā īpašuma Garā iela 152, Egļupē, Allažu pagastā, Siguldas novadā, pirmās izsoles atzīšanu par nenotikušu.
Gaida uz apstiprināšanu
9. Par dzīvokļa īpašuma Krimuldas iela 3-2, Sigulda, Siguldas novads, otrās izsoles atzīšanu par nenotikušu un trešās izsoles rīkošanu.
Gaida uz apstiprināšanu
10. Par zemes vienības nekustamajā īpašumā “Ošāres”, Mores pagasts, Siguldas novads, iznomāšanu un 1.izsoles noteikumu apstiprināšanu.
Gaida uz apstiprināšanu
11. Par nekustamā īpašuma “Kalna Nurmiži”, Siguldas pagastā, Siguldas novadā, pirmās izsoles noteikumu apstiprināšanu.
Gaida uz apstiprināšanu
12. Par mēneša darba algas likmes noteikšanu no pašvaldības līdzekļiem apmaksātajiem profesionālās ievirzes izglītības iestādes Siguldas Mākslu skolas “Baltais flīģelis” profesionālās ievirzes pedagogiem.
Gaida uz apstiprināšanu
13. Par mēneša darba algas likmes noteikšanu no pašvaldības līdzekļiem apmaksātajiem profesionālās ievirzes izglītības iestādes Siguldas Sporta skolas profesionālās ievirzes pedagogiem.
Gaida uz apstiprināšanu
14. Par kārtību, kādā sadala 2019.gada 8 mēnešiem piešķirto valsts budžeta mērķdotāciju Siguldas novada pašvaldības izglītības iestādēm bērnu no piecu gadu vecuma izglītošanā nodarbināto pirmskolas izglītības pedagogu darba samaksai un Siguldas novada pašvaldības vispārējās pamatizglītības un vispārējās vidējās izglītības iestāžu pedagogu darba samaksai.
Gaida uz apstiprināšanu
15. Par pirkuma līguma par zemesgabala daļas iegādi priekšlīguma noslēgšanu.
Gaida uz apstiprināšanu
16. Par nekustamā īpašuma “Muižas koka māja”, 1.stāva, Pils iela 16, Siguldā, Siguldas novadā, nomas tiesību piektās izsoles rezultātu apstiprināšanu.
Gaida uz apstiprināšanu
17. Par Siguldas novada pašvaldības konkursa “Siguldas novada kultūras un izklaides pasākumu mērķprogrammas finansēšanas konkurss” rezultātu un piešķiramā finansējuma apmēra apstiprināšanu.
Gaida uz apstiprināšanu
18. Par izmaiņām Siguldas novada pašvaldības Iepirkuma komisijas sastāvā.
Gaida uz apstiprināšanu
19. Par Siguldas novada vēlēšanu iecirkņu nosaukumu un adrešu maiņu.
Gaida uz apstiprināšanu
20. Par grozījumiem Siguldas novada pašvaldības domes 2018.gada 4.oktobra iekšējos noteikumos Nr.10/2018 “Siguldas novada pašvaldības apbalvojumu nolikums”.
Gaida uz apstiprināšanu
21. Par „Siguldas novada jaunatnes politikas programma 2019.-2021.gadam” apstiprināšanu
Gaida uz apstiprināšanu
22.Par grozījumiem Siguldas novada pašvaldības domes 2018.gada 1.marta lēmumā “Par aizņēmuma ņemšanu projekta „Siguldas Jaunās pils pārbūve un restaurācija” realizācijai” (prot. Nr. 4, 1.§)
Gaida uz apstiprināšanu
23. Par grozījumiem Siguldas novada pašvaldības domes 2018.gada 1.marta lēmumā “Par aizņēmuma ņemšanu projekta „Siguldas Valsts ģimnāzijas atjaunošana, pārbūve un materiāltehniskās bāzes modernizācija” realizācijai” (prot.Nr. 4, 2.§)
Gaida uz apstiprināšanu
24. Par grozījumiem Siguldas novada pašvaldības domes 2017.gada 10.augusta lēmumā “Par Siguldas identitāti veidojoša tematiskā plānojuma izstrādi, izstrādes vadītāja un darba uzdevuma apstiprināšanu” (prot. Nr. 14, 11.§)
Gaida uz apstiprināšanu
25. Par Siguldas novada pašvaldības domes priekšsēdētāja U.Mitrevica atvaļinājumu
Gaida uz apstiprināšanu
Izskatāmais jautājums Statuss
1. Par Siguldas novada pašvaldības domes saistošo noteikumu „Par grozījumiem Siguldas novada pašvaldības 2018.gada 25.janvāra saistošajos noteikumos Nr. 2 “Siguldas novada pašvaldības budžets 2018.gadam” apstiprināšanu.
Apstiprināts
2020. gads   2019. gads   2018. gads   2017. gads   2016. gads   Arhīvs par 2015. gadu