×

Lai šī tīmekļa vietne darbotos, mēs izmantojam tehniskās sīkdatnes. Ar Jūsu piekrišanu, papildus šajā vietnē, interneta vietnes apmeklējuma analīzei un lietošanas pieredzes uzlabošanai var tikt izmantotas statistikas sīkdatnes. Lai uzzinātu vairāk par mūsu sīkdatņu politiku, lūdzam noklikšķināt uz pogas “Vairāk informācijas”.

Jūs varat piekrist visām sīkdatnēm, noklikšķinot uz pogas “Piekrītu” vai noraidīt, noklikšķinot uz pogas “Nepiekrītu”.

Ja tīmekļa vietnes lietotājs noklikšķina uz pogas “Nepiekrītu”, tīmekļa vietnē saglabājas tehniskās sīkdatnes, kuras ir nepieciešamas, lai nodrošinātu tīmekļa vietnes darbību un kuru izmantošanai nav nepieciešams iegūt lietotāja piekrišanu.

Vairāk informācijas
Atpakaļ
Izskatāmais jautājums Statuss Sākuma laiks
1. Par naudas balvas piešķiršanu.
Apstiprināts
-
2. Par dzīvojamās platības izīrēšanu Laurenču sākumskolas struktūrvienībā “Dienesta viesnīca”.
Noraidīts
-
3. Par dzīvojamās platības izīrēšanu Laurenču sākumskolas struktūrvienībā “Dienesta viesnīca”.
Apstiprināts
-
4. Par zemes iznomāšanu.
Apstiprināts
-
5. Par bieži sastopamo derīgo izrakteņu ieguves atļaujas izsniegšanu.
Apstiprināts
-
6. Par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu nekustamajam īpašumam ar adresi Pulkveža Brieža iela 89, Sigulda, Siguldas nov., jaunas rindu mājas būvniecības uzsākšanai.
Apstiprināts
-
7. Par Siguldas novada domes saistošo noteikumu “Par Siguldas novada izglītības iestāžu telpu un sporta būvju izmantošanu” apstiprināšanu un Izglītības iestāžu telpu un sporta būvju iznomāšanas komisijas izveidošanu.
Apstiprināts
-
8. Par grozījumiem Siguldas novada domes 2017.gada 18.janvāra saistošajos noteikumos Nr.2 „Par Siguldas novada pašvaldības budžetu 2017. gadam”.
Apstiprināts
-
9. Par dalību Eiropas Savienības fondu darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 8.3.5. specifiskā atbalsta mērķa “Uzlabot pieeju karjeras atbalstam izglītojamiem vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” projektā “Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” 8.3.5.0.
Apstiprināts
-
10. Par Siguldas pilsētas vidusskolas dalību Eiropas Savienības fondu darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 8.3.1. specifiskā atbalsta mērķa “Attīstīt kompetenču pieejā balstītu vispārējās izglītības saturu” projektā “Kompetenču pieejā balstīta vispārējās izglītības satura aprobācija un ieviešana”.
Apstiprināts
-
11. Par atbrīvošanu no amata.
Apstiprināts
-
12. Par atbrīvošanu no amata.
Apstiprināts
-
13. Par Siguldas novada domes saistošo noteikumu “Grozījumi Siguldas novada domes 2016.gada 24. februāra saistošajos noteikumos Nr.6 “Par Siguldas novada pašvaldības aģentūras “Siguldas Attīstības aģentūra” maksas pakalpojumiem” apstiprināšanu.
Apstiprināts
-
14. Par grozījumiem Siguldas novada domes 2013.gada 20.novembra lēmumā “Par Siguldas novada pašvaldības administrācijas sniegto maksas pakalpojumu cenrāža apstiprināšanu” (prot.Nr.24, 28.§).
Apstiprināts
-
15. Par Siguldas novada Domes saistošo noteikumu “Vieglo taksometru pārvadājumu licencēšanas saistošie noteikumi” apstiprināšanu.
Apstiprināts
-
16. Par Siguldas novada domes saistošo noteikumu “Siguldas novada sabiedriskās kārtības noteikumi" apstiprināšanu.
Apstiprināts
-
17. Par Siguldas novada domes saistošo noteikumu “Par koku ciršanu ārpus meža Siguldas novada teritorijā” apstiprināšanu.
Apstiprināts
-
18. Par Siguldas novada domes saistošo noteikumu “Siguldas novada teritorijas kopšanas un būvju uzturēšanas noteikumi” apstiprināšanu.
Apstiprināts
-
19. Par nolikuma “Par Siguldas novada izglītības iestāžu audzēkņu, mācību priekšmetu olimpiāžu, skolēnu zinātniski pētniecisko darbu skates, konkursu un sacensību laureātu un viņu skolotāju apbalvošanu” apstiprināšanu.
Apstiprināts
-
20. Par līdzfinansējuma piešķiršanu projektam “Florbolam Siguldā”.
Apstiprināts
-
21. Par līdzfinansējuma piešķiršanu projektam “Sporta un veselības takas izveide Laurenčos”.
Apstiprināts
-
22. Par līdzfinansējuma piešķiršanu projektam “Velo “pumpu” trases izveide Laurenčos”.
Apstiprināts
-
23. Par līdzfinansējuma piešķiršanu projektam “Mores muzeja brīvdabas ekspozīcijas teritorijas labiekārtošana”.
Apstiprināts
-
24. Par saistošo noteikumu “Grozījumi Siguldas novada Domes 2015.gada 15.jūlija saistošajos noteikumos Nr.10 “Par pašvaldības nodevu par īslaicīgās reklāmas izvietošanu uz pašvaldībai piederošajiem afišu stabiem un sludinājuma dēļiem Siguldas novadā”” apstiprināšanu.
Apstiprināts
-
25. Par atteikšanos no pirmpirkuma tiesību izmantošanas.
Apstiprināts
-
26. Par pašvaldībai piederošā zemes gabala Skolas ielā 10A, Siguldā, Siguldas novadā, atsavināšanas procesa pabeigšanas apstiprināšanu.
Apstiprināts
-
27. Par ielu tirdzniecības kioska Ausekļa ielā 6, Siguldā, nomas tiesību izsoles atzīšanu par nenotikušu.
Apstiprināts
-
28. Par ielu tirdzniecības kioska Ausekļa ielā 6, Siguldā iznomāšanu un izsoles noteikumu apstiprināšanu.
Apstiprināts
-
29. Par ielu tirdzniecības kioska Ausekļa ielā 6, Siguldā, Siguldas novadā nomas tiesību izsoles rezultātu apstiprināšanu.
Apstiprināts
-
30. Par nekustamā īpašuma “SSAC Allaži”, “Gaismas”, Stīveri, Allažu pagastā, Siguldas novadā iznomāšanu un nomas tiesību izsoles noteikumu apstiprināšanu.
Apstiprināts
-
31. Par Siguldas Mākslu skolas “Baltais Flīģelis” rīkotā 23. starptautiskā jauno mūziķu konkursa “Sigulda 2017” dalības maksas pakalpojuma cenrāža apstiprināšanu.
Apstiprināts
-
32. Par SIA „Siguldas slimnīca” pamatkapitāla palielināšanu.
Apstiprināts
-
33. Par aizņēmuma ņemšanu.
Apstiprināts
-
34. Par aizņēmuma ņemšanu.
Apstiprināts
-
35. Par Siguldas novada domes 2016.gada 28.jūlija lēmuma “Par kredīta ņemšanu” (prot.Nr. 11, 3§) atcelšanu.
Apstiprināts
-
36. Par grozījumiem Siguldas novada domes 2016.gada 28.jūlija lēmumā “Par kredīta ņemšanu”.
Apstiprināts
-
37. Par izmaiņām Avārijas ēku (būvju) apsekošanas komisijas sastāvā.
Apstiprināts
-
38. Par izmaiņām Siguldas pilsētvides un ainavu valdes sastāvā.
Apstiprināts
-
39. Par Latvāņa izplatības ierobežošanas pasākumu organizēšanas cenrāža apstiprināšanu.
Apstiprināts
-
40. Par grozījumiem zemes nomas līgumos.
Apstiprināts
-
41. Par Siguldas novada Siguldas pilsētas pirmsskolas izglītības iestādes Skolas ielā 3, Siguldā, dibināšanu un nosaukuma apstiprināšanu.
Apstiprināts
-
42. Par iekšējo noteikumu “Iepirkumu organizēšanas kārtība Siguldas novada pašvaldībā” apstiprināšanu.
Apstiprināts
-
43. Par Siguldas Sporta centra iznomāšanu SIA ”Siguldas sporta serviss”.
Apstiprināts
-
44. Par SIA „Siguldas Sporta serviss” maksas pakalpojumu cenrāža apstiprināšanu.
Apstiprināts
-
Atpakaļ