Šajā tīmekļa vietā tiek izmantotas sikdatnes. Tās ļauj jums ērti lietot vietni, bet mums analizēt apmeklējumu.
Atpakaļ
Izskatāmais jautājums Statuss
1. Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu zemes vienības ar adresi „Vecrūpnieki", Mores pagastā, Siguldas novadā, sadalīšanai divās daļās.
Apstiprināts
2. Par zemes iznomāšanu.
Apstiprināts
3. Par zemes nomu garāžas uzturēšanai.
Apstiprināts
4. Par pirmpirkuma tiesību izmantošanu uz nekustamo īpašumu.
Apstiprināts
5. Par pirkuma līguma darbības atjaunošanu.
Apstiprināts
6. Par pašvaldības Sociālās aprūpes mājas „Gaismiņas” sniegto ilgstošās sociālās aprūpes maksas pakalpojuma izcenojumu noteikšanu.
Apstiprināts
7. Par telpas daļas iznomāšanu VAS „Latvijas Pasts” pasta pakalpojumu nodrošināšanai.
Apstiprināts
8. Par cirsmas nodošanu atsavināšanai Siguldas novada pašvaldībai piederošajā nekustamajā īpašumā „Čiekuri”.
Apstiprināts
9. Par cirsmas nodošanu atsavināšanai Siguldas novada pašvaldībai piederošajā nekustamajā īpašumā „Kreiļi”.
Apstiprināts
10. Par iekšējo noteikumu „Līgumu aprites kārtības noteikumi” apstiprināšanu.
Apstiprināts
11. Par zemes gabala nodošanu īpašumā bez atlīdzības atbilstoši privatizētā objekta kopīpašuma domājamai daļai.
Apstiprināts
12. Par Siguldas novada pašvaldības saistošo noteikumu „Par ģimenes vai atsevišķi dzīvojošas personas atzīšanu par trūcīgu vai maznodrošinātu un sociālās palīdzības pabalstiem Siguldas novadā” apstiprināšanu.
Apstiprināts
13. Par grozījumiem iekšējos noteikumos „Iepirkumu organizēšanas kārtība Siguldas novada pašvaldībā”.
Apstiprināts
14. Par grozījumiem Siguldas novada pašvaldības domes 2016.gada 3.februāra lēmumā „Par kredīta ņemšanu”.
Apstiprināts
15. Par zemes īpašumu ar pazemes komunikācijām dāvinājuma pieņemšanu.
Apstiprināts
16. Par Siguldas novada pašvaldības apbalvojuma Atzinība piešķiršanu Andrim Vīgantam.
Apstiprināts
Atpakaļ