Sapratu

Šī tīmekļa vietne izmanto sīkdatnes. Piekrītot sīkdatņu izmantošanai, tiks nodrošināta tīmekļa vietnes optimāla darbība.
Turpinot vietnes apskati, jūs piekrītat, ka izmantosim sīkdatnes jūsu ierīcē. Savu piekrišanu jūs jebkurā laikā varat atsaukt, nodzēšot saglabātās sīkdatnes.
Lasīt vairāk

Izskatāmais jautājums Statuss
1. Par budžeta pieprasījumu Siguldas novada pašvaldības atbalstīto sporta pasākumu finansējumam 2021. gadam.
Apstiprināts
2. Par atjaunoto iekšējo noteikumu “Mobilo tālruņu un mobilo sakaru piešķiršanas un izmantošanas kārtība” apstiprināšanu.
Apstiprināts
3. Par pašvaldības budžetā ieskaitāmo nodokļu parādu un ar tiem saistītās nokavējuma naudas dzēšanu.
Apstiprināts
4. Par pašvaldības budžetā ieskaitāmo nodokļu parādu un ar tiem saistītās nokavējuma naudas dzēšanu.
Apstiprināts
5. Par pašvaldības budžetā ieskaitāmo nodokļu parādu un ar tiem saistītās nokavējuma naudas dzēšanu.
Apstiprināts
6. Par pašvaldības budžetā ieskaitāmo nodokļu parādu un ar tiem saistītās nokavējuma naudas dzēšanu.
Apstiprināts
7. Par Siguldas novada pašvaldības domes priekšsēdētāja, priekšsēdētāja vietnieka un domes deputātu atlīdzību 2021. gadā.
Apstiprināts
8. Par SIA “Siguldas Sporta serviss” statūtu apstiprināšanu jaunā redakcijā.
Apstiprināts
9. Par grozījumiem Siguldas novada pašvaldības domes 2020.gada 15.oktobra lēmumā “Par SIA “SALTAVOTS” pamatkapitāla palielināšanu” (prot.Nr.12, 13.§).
Apstiprināts
10. Par saistošo noteikumu “Grozījumi Siguldas novada pašvaldības domes 2014.gada 17.decembra saistošajos noteikumos Nr.25 “Par atvieglojumu piemērošanu nekustamā īpašuma nodokļa maksātājiem Siguldas novadā”” apstiprināšanu.
Apstiprināts
11. Par saistošo noteikumu “Grozījumi Siguldas novada pašvaldības domes 2014.gada 1.oktobra saistošajos noteikumos Nr.19 “Par nekustamā īpašuma nodokļa piemērošanu Siguldas novadā”” apstiprināšanu.
Apstiprināts
12. Par zemes nomas līguma slēgšanu.
Apstiprināts
13. Par Siguldas novada pašvaldības dalību zivsaimniecības attīstība fonda projektā “Iekšējo ūdeņu bioloģisko resursu saglabāšana un aizsardzība Siguldas novadā” un par pašvaldības līdzfinansējuma piešķiršanu projekta īstenošanai 2020. gadā.
Apstiprināts
14. Par zemes vienību Laurenču iela 9, Sigulda, Siguldas novads un Laurenču iela 13, Sigulda, Siguldas novads apbūves tiesību izsoles rezultāta apstiprināšanu.
Apstiprināts
15. Par Vienošanos par zemes gabala nodošanu īpašumā bez atlīdzības atzīšanu par spēku zaudējušu.
Apstiprināts
16. Par Vienošanos par zemes gabala nodošanu īpašumā bez atlīdzības atzīšanu par spēku zaudējušu.
Apstiprināts
17. Par Vienošanos par zemes gabala nodošanu īpašumā bez atlīdzības atzīšanu par spēku zaudējušu.
Apstiprināts
18. Par Vienošanos par zemes gabala nodošanu īpašumā bez atlīdzības atzīšanu par spēku zaudējušu.
Apstiprināts
19. Par Zemes pirkuma līguma atzīšanu par spēku zaudējušu.
Apstiprināts
20. Par Zemes pirkuma līguma atzīšanu par spēku zaudējušu.
Apstiprināts
21. Par Zemes pirkuma līguma atzīšanu par spēku zaudējušu.
Apstiprināts
22. Par Vienošanās par zemes nodošanu īpašumā bez atlīdzības atbilstoši privatizētā objekta kopīpašuma domājamai daļai atzīšanu par spēku zaudējušu.
Apstiprināts
23. Par grozījumiem Siguldas novada pašvaldības domes lēmuma 2004.gada 18.jūnija lēmuma “Par funkcionāli saistītā zemes gabala pirkuma līguma slēgšanu” Pielikuma 2.apakšpunktā (prot. Nr.18, 1. §).
Apstiprināts
24. Par grozījumiem Siguldas novada pašvaldības domes lēmuma 2004.gada 2.jūnija lēmuma “Par funkcionāli saistītā zemes gabala pirkuma līguma slēgšanu” Pielikuma 11.apakšpunktā (prot. Nr.11, 2. §).
Apstiprināts
25. Par grozījumiem Siguldas novada pašvaldības domes lēmuma 2003.gada 30.jūlija lēmuma “Par funkcionāli saistītā zemes gabala pirkuma līguma slēgšanu” Pielikuma 9.apakšpunktā (prot. Nr.6, 1. §).
Apstiprināts
26. Par grozījumiem Siguldas novada pašvaldības domes lēmuma 2004.gada 2.jūnija lēmuma “Par funkcionāli saistītā zemes gabala pirkuma līguma slēgšanu” Pielikuma 13.apakšpunktā (prot. Nr.11, 1. §).
Apstiprināts
27. Par neatgūstamo parādu norakstīšanu.
Apstiprināts
28. Par neatgūstamo parādu norakstīšanu.
Apstiprināts
29. Par papildu valsts budžeta mērķdotācijas sadali vispārējās izglītības iestāžu pedagogiem par attālinātā mācību procesa nodrošināšanu.
Apstiprināts
30. Par Siguldas novada Tehnoloģiju izglītības attīstības stratēģijas 2021.–2026. gadam apstiprināšanu.
Apstiprināts
31. Par konceptuālu atbalstu izglītības iestādes “Siguldas Tehnoloģiju izglītības centrs” dibināšanai.
Apstiprināts
32. Par “SIA “Siguldas slimnīca” vidēja termiņa darbības stratēģijas par periodu no 2020. līdz 2024. gadam” apstiprināšanu.
Apstiprināts
33. Par grozījumiem Siguldas novada pašvaldības domes 2017.gada 10.augusta saistošajos noteikumos Nr.20 “Siguldas novada pašvaldības nolikums”.
Apstiprināts
34. Par Siguldas novada pašvaldībai piederošā nekustamā īpašuma – Upeņu iela 4, Sigulda, Siguldas novads – atsavināšanu.
Apstiprināts
35. Par Siguldas novada Izglītības nozares stratēģijas un Kultūras nozares stratēģijas termiņu pagarināšanu un esošās situācijas analīzes izstrādes uzsākšanu.
Apstiprināts
37. Par grozījumiem Siguldas novada Bāriņtiesas nolikumā.
Apstiprināts
38. Par grozījumiem Siguldas novada pašvaldības Mores pamatskolas nolikumā.
Apstiprināts
39. Par Siguldas novada pašvaldības domes iekšējo noteikumu “Siguldas Jaunās pils Salona izmantošanas noteikumi” apstiprināšanu.
Apstiprināts
40. Par sadarbību ar VSIA “Latvijas Nacionālais teātris” Siguldas teātra festivāla organizēšanā.
Apstiprināts
41. Par Siguldas novada pašvaldības nekustamā īpašuma – Silciema iela 75, Egļupe, Allažu pagasts, Siguldas novads – pārdošanas izsoles rezultāta apstiprināšanu.
Apstiprināts
42. Par grozījumiem Siguldas novada pašvaldības domes 2018.gada 9.augusta nolikumā Nr.9/2018 “Siguldas novada pašvaldības Administratīvās komisijas nolikums”.
Apstiprināts
43. Par Siguldas novada pašvaldības Informācijas tehnoloģiju nodaļas nolikuma apstiprināšanu.
Apstiprināts
44. Par Siguldas novada pašvaldības iestādes „Siguldas Sporta skola” direktora iecelšanu amatā.
Apstiprināts
45. Par Siguldas novada pašvaldības konkursa “Siguldas novada uzņēmēju gada balva” vērtēšanas komisijas sastāva apstiprināšanu.
Apstiprināts
46. Par patapinājuma līguma noslēgšanu.
Apstiprināts
47. Par Dabas aizsardzības pārvaldes apstrīdējumu.
Apstiprināts
48. Par saistošo noteikumu „Grozījumi Siguldas novada pašvaldības domes 2017.gada 30.novembra saistošajos noteikumos Nr.32 „Par ģimenes vai atsevišķi dzīvojošas personas atzīšanu par trūcīgu vai maznodrošinātu un sociālās palīdzības pabalstiem Siguldas novadā” apstiprināšanu.
Apstiprināts
49. Par Siguldas novada pašvaldības domes 2019.gada 19.decembra noteikumu Nr.16/2019 “Par naudas balvu un finansējuma piešķiršanu par Siguldas novada sportistu augstiem sasniegumiem sportā” atzīšanu par spēku zaudējušiem.
Apstiprināts
50. Par deleģēšanas līguma noslēgšanu ar SIA “Siguldas Sporta serviss”.
Apstiprināts
51. Par saistošo noteikumu „Grozījumi Siguldas novada pašvaldības domes 2017.gada 28.septembra saistošajos noteikumos Nr.26 „Par materiālās palīdzības pabalstiem Siguldas novadā”” apstiprināšanu.
Apstiprināts
52. Par Siguldas novada pašvaldības domes 2020.gada 20.februāra lēmuma “Par pašvaldībai piederošā dzīvokļa īpašuma – Parka iela 14-21, Sigulda, Siguldas novads, atsavināšanu” (prot.Nr.3, 48.§) atcelšanu.
Apstiprināts
53. Par Siguldas novada pašvaldības domes 2020.gada 20.februāra lēmuma “Par pašvaldībai piederošā dzīvokļa īpašuma – Krišjāņa Barona iela 18-8, Sigulda, Siguldas novads, atsavināšanu” (prot.Nr.3, 46.§) atcelšanu.
Apstiprināts
54. Par Siguldas novada pašvaldības domes 2020.gada 21.maija lēmuma “Par Siguldas novada pašvaldības nekustamā īpašuma – Jāņa Čakstes iela 8A, Sigulda, Siguldas novads − nodošanu atsavināšanai” (prot.Nr.6, 23.§) atcelšanu.
Apstiprināts
55. Par Siguldas novada pašvaldības domes 2020.gada 13.augusta lēmuma “Par pašvaldībai piederošā dzīvokļa īpašuma – Gāles iela 14-1, Sigulda, Siguldas novads – atsavināšanu” (prot.Nr.9, 26.§) atcelšanu.
Apstiprināts
56. Par preskonteineros ievietojamo nešķiroto sadzīves un bioloģiski noārdāmo atkritumu maksas noteikšanu.
Apstiprināts
57. Par Siguldas novada pašvaldības domes saistošo noteikumu „Par grozījumiem Siguldas novada pašvaldības domes 2020. gada 23. janvāra saistošajos noteikumos Nr. 1 “Par Siguldas novada pašvaldības budžetu 2020. gadam” apstiprināšanu.
Apstiprināts
58. Par centralizētas siltumapgādes sistēmas efektivizēšanu.
Apstiprināts
59. Par 2016.gada 25.janvāra nomas līguma Nr.SAA002/2016 ar Dabas aizsardzības pārvaldi pagarināšanu.
Apstiprināts
Par grozījumiem domes 2020.gada 5.novembra lēmumā “Par atbalstu izglītojamo ēdināšanai pārtikas paku izdales veidā attālinātā izglītības ieguves procesa ietvaros”.
Apstiprināts
Izskatāmais jautājums Statuss
1. Par līdzfinansējuma piešķiršanu projektam “Militārā mantojuma tūrisma produkts”.
Apstiprināts
2. Par līdzfinansējuma piešķiršanu projektam “Dienas nodarbinātības centra vienkāršotā atjaunošana Siguldā”.
Apstiprināts
3. Par Siguldas novada pašvaldības domes 2017.gada 31.maija lēmuma “Par zemes gabala nodošanu īpašumā bez atlīdzības, atbilstoši privatizētā objekta kopīpašuma domājamai daļai” (prot. Nr.9, 5.§) atcelšanu.
Apstiprināts
4. Par Siguldas novada pašvaldības domes 2017.gada 17.maija lēmuma “Par zemes gabala nodošanu īpašumā bez atlīdzības, atbilstoši privatizētā objekta kopīpašuma domājamai daļai” (prot. Nr.8, 12.§) atcelšanu.
Apstiprināts
5. Par Vienošanās par zemes nodošanu īpašumā bez atlīdzības atbilstoši privatizētā objekta kopīpašuma domājamai daļai atzīšanu par spēku zaudējušu.
Apstiprināts
6. Par Vienošanās par zemes nodošanu īpašumā bez atlīdzības atbilstoši privatizētā objekta kopīpašuma domājamai daļai atzīšanu par spēku zaudējušu.
Apstiprināts
7. Par atbalstu projekta "Digitālo mācību un metodisko līdzekļu izstrāde Uzdevumi.lv modernizācijai” īstenošanai Siguldas novada Allažu pamatskolā.
Apstiprināts
8. Par nekustamā īpašuma darbnīca Nr.1, “Radošā darbnīca” Pils ielā 16, Sigulda, Siguldas novads, nomas tiesību izsoles rezultātu apstiprināšanu.
Apstiprināts
9. Par nekustamā īpašuma “Muižas koka māja” darbnīcas Nr.2, Pils iela 16, Sigulda, Siguldas novads, nomas tiesību izsoles rezultāta apstiprināšanu.
Apstiprināts
10. Par Siguldas novada pašvaldības nekustamā īpašuma – Līvkalna iela 6N, Sigulda, Siguldas novads - atsavināšanas procesa pabeigšanu un pirkuma līguma noslēgšanu.
Apstiprināts
11. Par nekustamā īpašuma Silciema iela 75, Egļupe, Allažu pag., Siguldas nov., nodošanu atsavināšanai un izsoles noteikumu apstiprināšanu.
Apstiprināts
12. Par zemes vienības “Airīšu mežs”, Siguldas pagastā, Siguldas novadā, nodošanu atsavināšanai un izsoles noteikumu apstiprināšanu.
Apstiprināts
13. Par grozījumiem Siguldas novada pašvaldības domes 2020.gada 23.janvāra iekšējos noteikumos Nr.3/2020 „Iepirkumu organizēšanas kārtība Siguldas novada pašvaldībā”.
Apstiprināts
14. Par zemes gabala Pulkveža Brieža iela 10, Sigulda, Siguldas novads, nodošanu īpašumā bez atlīdzības daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas dzīvokļu īpašniekiem.
Apstiprināts
15. Par Siguldas novada pašvaldības domes saistošo noteikumu „Par grozījumiem Siguldas novada pašvaldības domes 2020. gada 23. janvāra saistošajos noteikumos Nr. 1 “Par Siguldas novada pašvaldības budžetu 2020. gadam” apstiprināšanu.
Apstiprināts
16. Par Siguldas novada pašvaldības domes nolikuma “Siguldas novada kultūras un sabiedrībai nozīmīgu pasākumu projektu finansēšanas konkursa nolikums” apstiprināšanu.
Apstiprināts
17. Par zemes nomas līguma slēgšanu.
Apstiprināts
18. Par sadarbības līguma slēgšanu ar VAS “Ceļu satiksmes drošības direkcija” par Transportlīdzekļu un to vadītāju valsts reģistra izmantošanu.
Apstiprināts
19. Par zemes iegādi.
Apstiprināts
20. Par grozījumu Siguldas novada pašvaldības domes 2020.gada 17.septembra lēmumā “Par Siguldas novada Siguldas pilsētas pirmsskolas izglītības iestādes “Ieviņa” dalību Erasmus+ projektā “Outdoor activities for sustainability, innovation and success”” (prot.Nr.10, 36.§).
Apstiprināts
21. Par Laurenču sākumskolas struktūrvienības “Dienesta viesnīca” pakalpojumiem periodā, kad Siguldas novada pašvaldības vispārējās izglītības iestādēs mācības izglītojamiem notiek attālināti.
Apstiprināts
22. Par Siguldas novada Ilgtspējīgas attīstības stratēģijas 2021.-2045.gadam darba uzdevuma apstiprināšanu.
Apstiprināts
23. Par Siguldas novada Attīstības programmas 2021. – 2027. gadam Darba uzdevuma apstiprināšanu.
Apstiprināts
24. Par patapinājuma līguma noslēgšanu.
Apstiprināts
25. Siguldas novada pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādes „Saulīte” vadītāja atbrīvošanu no amata.
Apstiprināts
26. Par Siguldas novada kultūras un sabiedrībai nozīmīgu projektu finansēšanas konkursa 2021.gada prioritāšu apstiprināšanu un konkursa izsludināšanu.
Apstiprināts
27. Par Siguldas novada kultūras un sabiedrībai nozīmīgu projektu finansēšanas konkursa 2021.gada konkursa komisijas apstiprināšanu.
Apstiprināts
28. Par Siguldas novada pašvaldības apbalvojuma Atzinība kandidāta izvirzīšanu nominācijā ,,Goda novadnieks”.
Apstiprināts
29. Par Siguldas novada pašvaldības apbalvojumu Atzinība nominācijā ,,Gada novadnieks”.
Apstiprināts
30. Par nekustamo īpašumu Institūta iela 3, Peltes, Siguldas pag., un Institūta iela 1, Peltes, Siguldas pag., zemes vienību daļu maiņu.
Apstiprināts
31. Par vienošanos pie 2004.gada 13.novembra Koncesijas līguma.
Apstiprināts
32. Par Siguldas novada pašvaldības kustamās mantas – meža cirsmu nekustamajos īpašumos “Pagasta mežs Nr.8” un “Zemes gabals Nr.7” Mores pagastā, Siguldas novadā, pārdošanas izsoles rezultāta apstiprināšanu.
Apstiprināts
33. Par līdzfinansējuma maksu interešu izglītības nodarbībām un profesionālās ievirzes nodarbībām Siguldas novada izglītības iestādēs uz attālināto izglītības ieguves laiku Covid 19 infekcijas izplatības ierobežošanas ietvaros.
Apstiprināts
34. Par saistošo noteikumu „Grozījumi Siguldas novada pašvaldības domes 2017.gada 28.septembra saistošajos noteikumos Nr.26 „Par materiālās palīdzības pabalstiem Siguldas novadā”” apstiprināšanu.
Apstiprināts
35. Par grozījumiem domes 2020.gada 5.novembra lēmumā “Par atbalstu izglītojamo ēdināšanai pārtikas paku izdales veidā attālinātā izglītības ieguves procesa ietvaros” (prot.Nr.13, 1.§).
Apstiprināts
Izskatāmais jautājums Statuss
1. Par atbalstu izglītojamo ēdināšanai pārtikas paku izdales veidā attālinātā izglītības ieguves procesa ietvaros.
Apstiprināts
2. Par Siguldas novada pašvaldības domes Apbalvojumu komisijas apstiprināšanu.
Apstiprināts
Izskatāmais jautājums Statuss
1. Par grozījumiem Siguldas novada pašvaldības domes 2017.gada 7.septembra iekšējos noteikumos Nr.4/2017 „Par finansējuma piešķiršanu sporta veidiem un sporta pasākumu organizēšanai Siguldas novadā”.
Apstiprināts
2. Par neatgūstamo parādu izslēgšanu no uzskaites.
Apstiprināts
3. Par Siguldas Mākslu skolas “Baltais Flīģelis” maksas pakalpojuma cenrāža apstiprināšanu.
Apstiprināts
4. Par Siguldas Sporta skolas interešu izglītības nodarbību cenrāža apstiprināšanu.
Apstiprināts
5. Par dzīvojamās ēkas “Jūdažu skola”, Siguldas pagastā, Siguldas novadā, ekspluatācijas pārtraukšanu un ēkas atbrīvošanu.
Apstiprināts
6. Par izmaiņām Interešu izglītības un pieaugušo neformālās izglītības licencēšanas komisijas sastāvā.
Apstiprināts
7. Par izmaiņām Siguldas novada pašvaldības izglītības iestāžu telpu iznomāšanas komisijas sastāvā.
Apstiprināts
8. Par izmaksu precizēšanu vienam izglītojamam Siguldas novada pašvaldības izglītības iestādēs.
Apstiprināts
9. Par Siguldas novada pašvaldības nekustamā īpašuma - Vidzemes šoseja 51, Sigulda, Siguldas novads - atsavināšanas procesa pabeigšanu un pirkuma līguma noslēgšanu.
Apstiprināts
10. Par zemes vienības Strēlnieku ielā 72, Siguldā, Siguldas novadā, kadastra apzīmējums 8015 003 2214, sadalīšanu.
Apstiprināts
11. Par īpašuma “Kreiļi”, Siguldas pagastā, Siguldas novadā, kadastra Nr.8094 004 0029 sadalīšanu.
Apstiprināts
12. Par zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 8015 002 2177 sadalīšanu.
Apstiprināts
13. Par SIA “SALTAVOTS” pamatkapitāla palielināšanu.
Apstiprināts
14. Par Siguldas novada pašvaldības domes 2020.gada 20.februāra saistošo noteikumu Nr.4 “Grozījumi Siguldas novada pašvaldības domes 2017.gada 12.aprīļa saistošajos noteikumos Nr.11 “Siguldas novada sabiedriskās kārtības noteikumi”” precizētās redakcijas apstiprināšanu.
Apstiprināts
15. Par telpu nomas līguma pagarināšanu SIA “Baltu rotas”.
Apstiprināts
16. Par telpu nomas līguma pagarināšanu V.Veidemanes Rīgas rajona daudznozaru individuālajam uzņēmumam "VALENTI V”.
Apstiprināts
17. Par nomas līguma pagarināšanu SIA “Sortus”.
Apstiprināts
18. Par telpu nomas līguma pagarināšanu saimnieciskās darbības veicējai Antrai Plavgo.
Apstiprināts
19. Par telpu nomas līguma pagarināšanu saimnieciskās darbības veicējai Marinai Lūsei.
Apstiprināts
20. Par nomas līguma pagarināšanu.
Apstiprināts
21. Par patapinājumu līgumu noslēgšanu.
Apstiprināts
22. Par grozījumiem Siguldas novada Allažu pamatskolas nolikumā.
Apstiprināts
23. Par nekustamā īpašuma “Muižas koka māja”, 1.stāva Darbnīcas Nr.2 Pils ielā 16, Siguldā, Siguldas novadā, iznomāšanu un izsoles noteikumu apstiprināšanu.
Apstiprināts
24. Par nekustamā īpašuma “Radošā darbnīca”, 1.stāva Darbnīcas Nr.1 Pils ielā 16, Siguldā, Siguldas novadā, iznomāšanu un izsoles noteikumu apstiprināšanu.
Apstiprināts
25. Par grozījumiem Siguldas novada pašvaldības domes 2016.gada 3.augusta lēmuma “Par Siguldas novada pašvaldības īpašumā un valdījumā esošās neapbūvētās zemes izmantošanas iespēju izvērtējumu” (prot.Nr.12, 2.§) pielikumā.
Apstiprināts
26. Par detālplānojuma nekustamajam īpašumam “Jaunveldzes” Allažu pagastā, Siguldas novadā, atcelšanu.
Apstiprināts
27. Par Siguldas novada pašvaldības dzīvokļa īpašuma – Vidzemes šoseja 45-2 Siguldas novads – pārdošanas izsoles rezultāta apstiprināšanu.
Apstiprināts
28. Par Siguldas novada pašvaldības nekustamā īpašuma – “Jaunnurmiži”, Siguldas pagasts, Siguldas novads – pārdošanas izsoles rezultāta apstiprināšanu.
Apstiprināts
29. Par grozījumiem Siguldas novada pašvaldības domes 2016.gada 3.februāra nolikumā “Būvniecības kontroles nodaļas nolikums”.
Apstiprināts
30. Par Siguldas novada pašvaldības domes saistošo noteikumu “Grozījumi Siguldas novada pašvaldības domes 2016.gada 24.februāra saistošajos noteikumos Nr.6 „Par Siguldas novada pašvaldības aģentūras “Siguldas Attīstības aģentūra” maksas pakalpojumiem”” apstiprināšanu.
Apstiprināts
31. Par Siguldas novada pašvaldības Juridiskās pārvaldes nolikuma apstiprināšanu.
Apstiprināts
32. Par nekustamo īpašumu Krišjāņa Barona ielā 10A, Siguldā, Siguldas novadā un Nurmižu ielā 37, Siguldā, Siguldas novadā, iegādi.
Apstiprināts
33. Par grozījumu Siguldas novada pašvaldības domes 2020.gada 17.septembra domes lēmumā “Par Siguldas novada pašvaldības sociālās aprūpes mājas „Gaismiņas” sniegto ilgstošās sociālās aprūpes maksas pakalpojuma izcenojumu noteikšanu”.
Apstiprināts
34. Par Siguldas novada teritorijas plānojuma 2012. – 2024. gadam grozījumu izstrādes jauna laika grafika apstiprināšanu.
Apstiprināts
35. Par atbalstu projekta “Digitālo mācību un metodisko līdzekļu izstrāde inovatīvu pirmsskolas izglītības programmu nodrošināšanai” īstenošanai Siguldas novada Siguldas pilsētas pirmsskolas izglītības iestādē “Pasaciņa”.
Apstiprināts
36. Par atbalstu projekta “Digitālo mācību un metodisko līdzekļu izstrāde inovatīvu pirmsskolas izglītības programmu nodrošināšanai” īstenošanai Siguldas novada Allažu pamatskolas pirmsskolas izglītības grupās.
Apstiprināts
37. Par cirsmu nodošanu atsavināšanai Siguldas novada pašvaldībai piederošos īpašumos “Pagasta mežs Nr.8” un “Zemes gabals Nr.7” Mores pagastā, Siguldas novadā un izsoles noteikumu apstiprināšanu.
Apstiprināts
38. Par dāvinājuma pieņemšanu.
Apstiprināts
39. Par grozījumiem Siguldas novada pašvaldības domes 2020.gada 21.maija iekšējos noteikumos Nr. 9/2020 „Par Siguldas novada pašvaldības amatpersonu (darbinieku) komandējumiem un darba braucieniem”.
Apstiprināts
40. Par Siguldas novada pašvaldības domes 2020.gada 13.augusta saistošo noteikumu Nr.27 “Grozījumi Siguldas novada pašvaldības domes 2014.gada 17.decembra saistošajos noteikumos Nr.25 “Par atvieglojumu piemērošanu nekustamā īpašuma nodokļa maksātājiem Siguldas novadā”” precizētās redakcijas apstiprināšanu.
Apstiprināts
41. Par Siguldas novada teritorijas plānojuma 2012. – 2024. gadam grozījumu 3. redakcijas nodošanu publiskajai apspriešanai un institūciju atzinumu saņemšanai.
Apstiprināts
42. Par Siguldas novada pašvaldībai piederošo zemes vienību Laurenču iela 9, Sigulda, Siguldas novads un Laurenču iela 13, Sigulda, Siguldas novads, nodošanu apbūves tiesību izsolei un izsoles noteikumu apstiprināšanu.
Apstiprināts
43. Par dzīvojamās platības izīrēšanu Laurenču sākumskolas struktūrvienībā “Dienesta viesnīca”.
Apstiprināts
44. Par dzīvojamās platības izīrēšanu Laurenču sākumskolas struktūrvienībā “Dienesta viesnīca”.
Apstiprināts
45. Par dzīvojamo telpu īres līguma pagarināšanu.
Apstiprināts
46. Par Siguldas novada pašvaldības nekustamā īpašuma - Vidzemes šoseja 49, Sigulda, Siguldas novads - atsavināšanas procesa pabeigšanu un pirkuma līguma noslēgšanu.
Apstiprināts
47. Par grozījumiem Siguldas novada pašvaldības domes 2020.gada 16.jūlija lēmumā “Par piedalīšanos projektā “Zaļo un dārza atkritumu kompostēšanas laukuma izveide Siguldas novadā” un finansējuma piešķiršanu” (prot.Nr.8, 18. §).
Apstiprināts
48. Par saistošo noteikumu “Grozījumi Siguldas novada pašvaldības domes 2018.gada 20.decembra saistošajos noteikums Nr.38 „Par kārtību, kādā Siguldas novada pašvaldība sedz pirmsskolas izglītības programmas izmaksas privātajai izglītības iestādei un bērnu uzraudzības pakalpojuma sniedzējam”” apstiprināšanu.
Apstiprināts
Izskatāmais jautājums Statuss
1. Par pašvaldībai piederošā nekustamā īpašuma Pulkveža Brieža iela 54, Sigulda, Siguldas novads, atsavināšanas procesa pabeigšanas apstiprināšanu.
Apstiprināts
2. Par Siguldas novada pašvaldības apbalvojuma “Atzinība” piešķiršanu pasākumā „Gada balva izglītībā 2020”.
Apstiprināts
3. Par sadarbības līguma “Par Siguldas, Inčukalna, Krimuldas un Mālpils novada pašvaldību sadarbību administratīvi teritoriālās reformas ietvaros reformu regulējošajos normatīvajos aktos noteikto mērķu un rīcību sasniegšanai” slēgšanu.
Apstiprināts
4. Par Siguldas novada pašvaldības apņemšanos administratīvi teritoriālās reformas ietvaros sagatavot kopīga jaunveidojamā Siguldas novada pašvaldības administratīvās struktūras projektu.
Apstiprināts
5. Par mēneša darba algas likmes noteikšanu no pašvaldības budžeta līdzekļiem apmaksātajiem profesionālās ievirzes izglītības iestādes Siguldas Mākslu skolas “Baltais flīģelis” profesionālās ievirzes pedagogiem.
Apstiprināts
6. Par mēneša darba algas likmes noteikšanu no pašvaldības budžeta līdzekļiem apmaksātajiem profesionālās ievirzes izglītības iestādes Siguldas Sporta skolas profesionālās ievirzes pedagogiem.
Apstiprināts
7. Par kārtību, kādā sadala 2020.gada 4 mēnešiem valsts budžeta mērķdotāciju Siguldas novada pašvaldības izglītības iestādēm bērnu no piecu gadu vecuma izglītošanā nodarbināto pirmskolas izglītības pedagogu darba samaksai un Siguldas novada pašvaldības vispārējās pamatizglītības un vispārējās vidējās izglītības iestāžu pedagogu darba samaksai, interešu izglītības pedagogu darba samaksai.
Apstiprināts
8. Par mēnešalgas noteikšanu Siguldas novada pašvaldības pamatizglītības, vidējās izglītības, profesionālās ievirzes izglītības, interešu izglītības iestāžu direktoriem un pirmsskolas iestāžu vadītājiem 2020./2021.mācību gadam.
Apstiprināts
Izskatāmais jautājums Statuss
1. Par Siguldas novada pašvaldības sociālās aprūpes mājas „Gaismiņas” sniegto ilgstošās sociālās aprūpes maksas pakalpojuma izcenojumu noteikšanu.
Apstiprināts
2. Par grozījumiem Siguldas novada pašvaldības domes 2019.gada 10.oktobra iekšējos noteikumos Nr.11/2019 “Par Siguldas novada Kultūras centra, tā struktūrvienību un Siguldas koncertzāles ,,Baltais flīģelis” organizētajiem publiskajiem kultūras un izklaides maksas pasākumiem”.
Apstiprināts
3. Par grozījumiem Siguldas novada Siguldas pilsētas pirmsskolas izglītības iestādes “Pasaciņa” nolikumā.
Apstiprināts
4. Par grozījumiem Siguldas novada Siguldas pilsētas pirmsskolas izglītības iestādes “Ieviņa” nolikumā.
Apstiprināts
5. Par grozījumiem Siguldas novada Siguldas pilsētas pirmsskolas izglītības iestādes “Ābelīte” nolikumā.
Apstiprināts
6. Par grozījumiem Siguldas novada Siguldas pagasta pirmsskolas izglītības iestādes “Saulīte” nolikumā.
Apstiprināts
7. Par grozījumiem Siguldas novada Siguldas pilsētas pirmsskolas izglītības iestādes “Pīlādzīti” nolikumā.
Apstiprināts
8. Par grozījumiem Siguldas novada Siguldas pilsētas pirmsskolas izglītības iestādes “Tornīši” nolikumā.
Apstiprināts
9. Par Siguldas novada Dzimtsarakstu nodaļas maksas pakalpojumu cenrāža apstiprināšanu jaunā redakcijā.
Apstiprināts
10. Par nomas maksas pakalpojumu apstiprināšanu.
Apstiprināts
11. Par izcenojumu noteikšanu Siguldas novada Mores pamatskolas ēdināšanas pakalpojumiem skolas un pirmsskolas izglītības grupiņas izglītojamiem un iestādes darbiniekiem.
Apstiprināts
12. Par nekustamā īpašuma Līvu iela, Allaži, Allažu pag., Siguldas nov., pirkšanu.
Apstiprināts
13. Par dzīvojamo telpu īres līguma pagarināšanu.
Apstiprināts
14. Par pašvaldībai piederošā nekustamā īpašuma Leona Paegles iela 15B, Sigulda, Siguldas novads, 215/2541 domājamo daļu atsavināšanas procesa pabeigšanas apstiprināšanu.
Apstiprināts
15. Par pašvaldībai piederošā nekustamā īpašuma Leona Paegles iela 15B, Sigulda, Siguldas novads, 193/2541 domājamo daļu atsavināšanas procesa pabeigšanas apstiprināšanu.
Apstiprināts
16. Par pašvaldībai piederošā nekustamā īpašuma Leona Paegles iela 15B, Sigulda, Siguldas novads, 215/2541 domājamo daļu atsavināšanas procesa pabeigšanas apstiprināšanu.
Apstiprināts
17. Par pašvaldībai piederošā nekustamā īpašuma Leona Paegles iela 15B, Sigulda, Siguldas novads, 215/2541 domājamo daļu atsavināšanas procesa pabeigšanas apstiprināšanu.
Apstiprināts
18. Par pašvaldībai piederošā nekustamā īpašuma Leona Paegles iela 15B, Sigulda, Siguldas novads, 215/2541 domājamo daļu atsavināšanas procesa pabeigšanas apstiprināšanu.
Apstiprināts
19. Par pašvaldībai piederošā nekustamā īpašuma Leona Paegles iela 15B, Sigulda, Siguldas novads, 212/2541 domājamo daļu atsavināšanas procesa pabeigšanas apstiprināšanu.
Apstiprināts
20. Par pašvaldībai piederošā nekustamā īpašuma Leona Paegles iela 15B, Sigulda, Siguldas novads, 212/2541 domājamo daļu atsavināšanas procesa pabeigšanas apstiprināšanu.
Apstiprināts
21. Par pašvaldībai piederošā nekustamā īpašuma Leona Paegles iela 15B, Sigulda, Siguldas novads, 216/2541 domājamo daļu atsavināšanas procesa pabeigšanas apstiprināšanu.
Apstiprināts
22. Par pašvaldībai piederošā nekustamā īpašuma Leona Paegles iela 15B, Sigulda, Siguldas novads, 212/2541 domājamo daļu atsavināšanas procesa pabeigšanas apstiprināšanu.
Apstiprināts
23. Par Siguldas 1.pamatskolas dalību Erasmus+ projektā „Cloudlet – Let’s meet in the clouds”.
Apstiprināts
24. Par dzīvojamo telpu maiņu un speciālistam izīrējamās dzīvojamās telpas statusa noteikšanu dzīvojamām telpām Zaļkalna ielā 9-8, Allažos, Allažu pagastā, Siguldas novadā.
Apstiprināts
25. Par Siguldas novada pašvaldības domes 2020.gada 13.augusta saistošo noteikumu Nr.31 “Grozījumi Siguldas novada pašvaldības domes 2016.gada 24.februāra saistošajos noteikumos Nr.6 „Par Siguldas novada pašvaldības aģentūras “Siguldas Attīstības aģentūra” maksas pakalpojumiem”” precizētās redakcijas apstiprināšanu.
Apstiprināts
26. Par Siguldas novada pašvaldības nekustamā īpašuma – Līvkalna iela 6N, Sigulda, Siguldas novads – nodošanu atsavināšanai un izsoles noteikumu apstiprināšanu.
Apstiprināts
27. Par Siguldas novada pašvaldības nekustamā īpašuma – “Laukāres”, Siguldas pagasts, Siguldas novads – pārdošanas izsoles rezultāta apstiprināšanu.
Apstiprināts
28. Par grozījumiem Siguldas novada pašvaldības domes 2020.gada 13.augusta lēmuma “Par Siguldas novada pašvaldībai piederošā nekustamā īpašuma – Pulkveža Brieža iela 54, Sigulda, Siguldas novads - atsavināšanu” (prot.Nr.9, 22.§) pielikumā “Siguldas novada pašvaldībai piederošā nekustamā īpašuma – Pulkveža Brieža iela 54, Sigulda, Siguldas nov., - atsavināšanas paziņojums”.
Apstiprināts
29. Par Siguldas novada pašvaldības domes iekšējo noteikumu “Nekustamā īpašuma nodokļa administrēšanas noteikumi Siguldas novada pašvaldībā” apstiprināšanu.
Apstiprināts
30. Par telpu nomas līguma pagarināšanu.
Apstiprināts
31. Par pašvaldībai piederošā nekustamā īpašuma – Jāņa Poruka iela 6A, Sigulda, Siguldas novads – atsavināšanas procesa pabeigšanas apstiprināšanu.
Apstiprināts
32. Par pašvaldībai piederošā nekustamā īpašuma – Jāņa Poruka iela 8A, Sigulda, Siguldas novads – atsavināšanas procesa pabeigšanas apstiprināšanu.
Apstiprināts
33. Par dzīvojamās platības izīrēšanu Laurenču sākumskolas struktūrvienībā “Dienesta viesnīca”.
Apstiprināts
34. Par Siguldas novada pašvaldības iestādes „Siguldas Sporta skola” direktora atbrīvošanu no amata.
Apstiprināts
35. Par Siguldas novada pašvaldības iestādes „Siguldas Sporta skola” direktora pienākumu izpildītāja iecelšanu amatā.
Apstiprināts
36. Par Siguldas novada Siguldas pilsētas pirmsskolas izglītības iestādes “Ieviņa” dalību Erasmus+ projektā „Outdoor activities for sustainability, innovation and success” .
Apstiprināts
37. Par Siguldas novada teritorijas plānojuma 2012. – 2024. gadam grozījumu 2.redakcijas publiskās apspriešanas rezultātiem un 2.redakcijas nodošanu pilnveidošanai.
Apstiprināts
38. Par bieži sastopamo derīgo izrakteņu ieguves atļaujas izsniegšanu.
Apstiprināts
Izskatāmais jautājums Statuss
1. Par Siguldas novada pašvaldības domes nolikuma “Par Siguldas novada jaundzimušo pasākuma “Esmu dzimis Siguldas novadā” organizēšanu” apstiprināšanu.
Apstiprināts
2. Par Siguldas biznesa inkubatora konsultatīvās komisijas nolikuma apstiprināšanu.
Apstiprināts
3. Par grozījumiem Siguldas novada pašvaldības domes 2017.gada 18.janvāra lēmumā “Par Siguldas biznesa inkubatora Konsultatīvās komisijas izveidošanu”.
Apstiprināts
4. Par Siguldas 1.pamatskolas dalību Erasmus+ projektā „Teātra māksla – izaicinājums vai iespēja 21.gadsimta izglītībā”.
Apstiprināts
5. Par grozījumu ierosināšanu Rīgas plānošanas reģiona Deinstitucionalizācijas plānā Siguldas novada pašvaldības projekta “Grupu mājas būvniecība sociālo un atelpas brīža pakalpojumu nodrošināšanai Siguldas novadā” attiecināmo izmaksu palielināšanai.
Apstiprināts
6. Par atklātā projektu konkursa “Starpnovadu un starpinstitūciju sadarbība jaunatnes politikas īstenošanai vietējā līmenī” Siguldas novada pašvaldības projekta “Starpnovadu tīklošanās” īstenošanu.
Apstiprināts
7. Par zemes iznomāšanu.
Apstiprināts
8. Par nekustamo īpašumu un inženierkomunikācijām Dzērveņu ielā, Siguldā, Siguldas novadā.
Apstiprināts
9. Par grozījumiem Siguldas novada pašvaldības domes 2020.gada 20.februāra lēmumā “Par dalības maksu iekasēšanu” (prot.Nr.3,13.§).
Apstiprināts
10. Par dzīvokļa īpašuma Vidzemes šoseja 45-2, Siguldā, Siguldas novadā – izsoles atzīšanu par nenotikušu un otrās izsoles noteikumu apstiprināšanu.
Apstiprināts
11. Par Siguldas novada pašvaldības konkursa “Gada klase” nolikuma apstiprināšanu.
Apstiprināts
12. Par Siguldas novada pašvaldības bērnu un jauniešu vasaras nometņu konkursa nolikuma apstiprināšanu.
Apstiprināts
13. Par Siguldas novada pašvaldības domes saistošo noteikumu „Par grozījumiem Siguldas novada pašvaldības domes 2020.gada 23.janvāra saistošajos noteikumos Nr.1 “Par Siguldas novada pašvaldības budžetu 2020.gadam”” apstiprināšanu.
Apstiprināts
14. Par ilgtermiņa ieguldījumu nodošanu bezatlīdzības lietošanā un grozījumiem 2015.gada 15.jūlija Patapinājuma līgumā Nr.2015/563.
Apstiprināts
15. Par nekustamā īpašuma “Autoostas laukums”, Ausekļa ielā 6A, Sigulda, Siguldas novads, kadastra Nr.8015 002 0097, zemes vienības (kadastra apzīmējums 8015 002 0088) daļas un inženierbūves, nomas tiesību izsoles rezultāta apstiprināšanu.
Apstiprināts
16. Par Siguldas novada pašvaldības domes saistošo noteikumu “Grozījumi Siguldas novada pašvaldības domes 2014.gada 17.decembra saistošajos noteikumos Nr.25 “Par atvieglojumu piemērošanu nekustamā īpašuma nodokļa maksātājiem Siguldas novadā”” apstiprināšanu.
Apstiprināts
17. Par Siguldas novada pašvaldības domes saistošo noteikumu “Grozījumi Siguldas novada pašvaldības domes 2014.gada 17.decembra saistošajos noteikumos Nr.25 “Par atvieglojumu piemērošanu nekustamā īpašuma nodokļa maksātājiem Siguldas novadā”” apstiprināšanu.
Apstiprināts
18. Par Siguldas novada pašvaldības domes 2020.gada 13.augusta saistošo noteikumu “Par Siguldas novada administratīvās teritorijas teritoriālā iedalījuma vienību Siguldas pilsēta un Siguldas pagasts (posmā, kas robežojas ar Siguldas pilsētu) robežu noteikšanu” apstiprināšanu.
Apstiprināts
19. Par grozījumiem Siguldas novada pašvaldības domes 2017.gada 10.augusta saistošajos noteikumos Nr.20 “Siguldas novada pašvaldības nolikums”.
Apstiprināts
20. Par iekšējo noteikumu “Par Siguldas novada izglītības iestāžu telpu izmantošanu” apstiprināšanu.
Apstiprināts
21. Par Siguldas novada pašvaldības domes iekšējo noteikumu „Par pašvaldības aģentūras „Siguldas Attīstības aģentūra” kiosku iznomāšanu” apstiprināšanu.
Apstiprināts
22. Par Siguldas novada pašvaldībai piederošā nekustamā īpašuma – Pulkveža Brieža iela 54, Sigulda, Siguldas novads – atsavināšanu.
Apstiprināts
23. Par Siguldas novada pašvaldības nekustamā īpašuma – Vidzemes šoseja 49, Sigulda, Siguldas novads – nodošanu atsavināšanai un izsoles noteikumu apstiprināšanu.
Apstiprināts
24. Par Siguldas novada pašvaldības nekustamā īpašuma – Jāņa Poruka iela 6A, Sigulda, Siguldas novads − nodošanu atsavināšanai.
Apstiprināts
25. Par Siguldas novada pašvaldības nekustamā īpašuma – Jāņa Poruka iela 8A, Sigulda, Siguldas novads − nodošanu atsavināšanai.
Apstiprināts
26. Par pašvaldībai piederošā dzīvokļa īpašuma – Gāles iela 14-1, Sigulda, Siguldas novads – atsavināšanu.
Apstiprināts
27. Par pašvaldībai piederošā nekustamā īpašuma Leona Paegles iela 15B, Sigulda, Siguldas novads, 215/2541 domājamo daļu atsavināšanas procesa pabeigšanas apstiprināšanu.
Apstiprināts
28. Par pašvaldībai piederošā nekustamā īpašuma Leona Paegles iela 15B, Sigulda, Siguldas novads, 212/2541 domājamo daļu atsavināšanas procesa pabeigšanas apstiprināšanu.
Apstiprināts
29. Par Siguldas novada pašvaldības nekustamā īpašuma – Vidzemes šoseja 51, Sigulda, Siguldas novads – nodošanu atsavināšanai un izsoles noteikumu apstiprināšanu.
Apstiprināts
30. Par līdzfinansējuma maksas noteikšanu pagarinātās dienas grupas nodarbībām Siguldas pilsētas vidusskolā, Laurenču sākumskolā un Siguldas 1.pamatskolā.
Apstiprināts
31. Par maksas pakalpojumu apstiprināšanu Laurenču sākumskolas struktūrvienībā – “Dienesta viesnīcā”, Puķu ielā 2, Siguldā, Siguldas novadā.
Apstiprināts
32. Par zemes iznomāšanu.
Apstiprināts
33. Par zemes iznomāšanu.
Apstiprināts
34. Par izglītības procesu organizēšanu 2020./2021.mācību gadā Siguldas novada pašvaldības izglītības iestādēs.
Apstiprināts
35. Par saistošo noteikumu “Grozījumi Siguldas novada pašvaldības domes 2016.gada 24.februāra saistošajos noteikumos Nr.6 „Par Siguldas novada pašvaldības aģentūras “Siguldas Attīstības aģentūra” maksas pakalpojumiem”” apstiprināšanu.
Apstiprināts
36. Par izpildrīkojuma apstiprināšanu.
Apstiprināts
37. Par izpildrīkojuma apstiprināšanu.
Apstiprināts
38. Par izpildrīkojuma apstiprināšanu.
Apstiprināts
39. Par pašvaldībai piederošā nekustamā īpašuma “Mazkundziņi”, Siguldas pag., Siguldas nov., atsavināšanas procesa pabeigšanas apstiprināšanu.
Apstiprināts
40. Par Siguldas novada pašvaldības inženierkomunikāciju un transporta infrastruktūras komisijas izveidošanu un Siguldas novada pašvaldības inženierkomunikāciju un transporta infrastruktūras komisijas nolikuma apstiprināšanu.
Apstiprināts
Izskatāmais jautājums Statuss
1. Par nekustamā īpašuma “Muižas koka māja” darbnīcas Nr.6, Pils iela 16, Sigulda, Siguldas novads, nomas tiesību izsoles rezultāta apstiprināšanu.
Apstiprināts
2. Par nekustamā īpašuma “Muižas koka māja” darbnīcas Nr.8, Pils iela 16, Sigulda, Siguldas novads, nomas tiesību izsoles rezultāta apstiprināšanu.
Apstiprināts
3. Par Siguldas novada pašvaldībai piederošā nekustamā īpašuma – Leona Paegles iela 15B, Sigulda, Siguldas novads 215/2541 domājamo daļu atsavināšanu.
Apstiprināts
4. Par Siguldas novada pašvaldībai piederošā nekustamā īpašuma – Leona Paegles iela 15B, Sigulda, Siguldas novads 212/2541 domājamo daļu atsavināšanu.
Apstiprināts
5. Par Siguldas novada pašvaldībai piederošā nekustamā īpašuma – Leona Paegles iela 15B, Sigulda, Siguldas novads 215/2541 domājamo daļu atsavināšanu.
Apstiprināts
6. Par Siguldas novada pašvaldībai piederošā nekustamā īpašuma – Leona Paegles iela 15B, Sigulda, Siguldas novads 215/2541 domājamo daļu atsavināšanu.
Apstiprināts
7. Par Siguldas novada pašvaldībai piederošā nekustamā īpašuma – Leona Paegles iela 15B, Sigulda, Siguldas novads 215/2541 domājamo daļu atsavināšanu.
Apstiprināts
8. Par Siguldas novada pašvaldībai piederošā nekustamā īpašuma – Leona Paegles iela 15B, Sigulda, Siguldas novads 212/2541 domājamo daļu atsavināšanu.
Apstiprināts
9. Par Siguldas novada pašvaldībai piederošā nekustamā īpašuma – Leona Paegles iela 15B, Sigulda, Siguldas novads 215/2541 domājamo daļu atsavināšanu.
Apstiprināts
10. Par Siguldas novada pašvaldībai piederošā nekustamā īpašuma – Leona Paegles iela 15B, Sigulda, Siguldas novads 212/2541 domājamo daļu atsavināšanu.
Apstiprināts
11. Par Siguldas novada pašvaldībai piederošā nekustamā īpašuma – Leona Paegles iela 15B, Sigulda, Siguldas novads 212/2541 domājamo daļu atsavināšanu.
Apstiprināts
12. Par Siguldas novada pašvaldībai piederošā nekustamā īpašuma – Leona Paegles iela 15B, Sigulda, Siguldas novads 216/2541 domājamo daļu atsavināšanu.
Apstiprināts
13. Par Siguldas novada pašvaldībai piederošā nekustamā īpašuma – Leona Paegles iela 15B, Sigulda, Siguldas novads 209/2541 domājamo daļu atsavināšanu.
Apstiprināts
14. Par Siguldas novada pašvaldībai piederošā nekustamā īpašuma – Leona Paegles iela 15B, Sigulda, Siguldas novads 193/2541 domājamo daļu atsavināšanu.
Apstiprināts
15. Par Siguldas novada pašvaldības nekustamā īpašuma – “Mazmaņņas”, Allažu pagasts, Siguldas novads – pārdošanas izsoles rezultāta apstiprināšanu.
Apstiprināts
16. Par Siguldas novada pašvaldībai piederošā nekustamā īpašuma – “Jaunnurmiži”, Siguldas pagastā, Siguldas novadā – nodošanu atsavināšanai un izsoles noteikumu apstiprināšanu”.
Apstiprināts
17. Par Siguldas novada pašvaldības nekustamā īpašuma – Jēkaba laukums 3, Sigulda, Siguldas novads − nodošanu atsavināšanai un izsoles noteikumu apstiprināšanu.
Apstiprināts
18. Par piedalīšanos projektā “Zaļo un dārza atkritumu kompostēšanas laukuma izveide Siguldas novadā” un finansējuma piešķiršanu.
Apstiprināts
19. Par piedalīšanos projektā “Uzņēmējdarbības atbalsta pasākumi Siguldas novada pašvaldības ražošanas apbūvei pieguļošajās teritorijās – Limbu ceļa pārbūve” un finansējuma piešķiršanu.
Apstiprināts
20. Par aizņēmumu infrastruktūras projektam.
Apstiprināts
21. Par Siguldas novada teritorijas plānojuma 2012. – 2024. gadam grozījumu izstrādes jauna laika grafika apstiprināšanu.
Apstiprināts
22. Par lauksaimniecības zemes apmežošanu īpašumā “Veckaļļi-2” Mores pagastā, Siguldas novadā.
Apstiprināts
23. Par Siguldas novada pašvaldības aģentūras “Siguldas attīstības aģentūra” 2019.gada publiskā gada pārskata apstiprināšanu.
Apstiprināts
24. Par detālplānojuma nekustamajam īpašumam ar adresi Pēteralas iela 2 un Pēteralas iela 6, Sigulda, Siguldas novads, atcelšanu.
Apstiprināts
25. Par dzīvojamās platības izīrēšanu.
Apstiprināts
26. Par piedalīšanos Dabas aizsardzības pārvaldes organizētajā projektā “Apsaimniekošanas pasākumu veikšana īpaši aizsargājamās dabas teritorijā un mikroliegumos biotopu un sugu aizsardzības stāvokļa uzlabošanai”.
Apstiprināts
27. Par aizņēmumu infrastruktūras projektam.
Apstiprināts
28. Par nekustamā īpašuma “Autoostas laukums”, Ausekļa ielā 6A, Sigulda, Siguldas novads, kadastra Nr.8015 002 0097, zemes vienības (kadastra apzīmējums 8015 002 0088) daļas un inženierbūves otrās nomas tiesību izsoles atzīšanu par nenotikušu un izsoles noteikumu apstiprināšanu.
Apstiprināts
29. Par ēkai piekritīgo zemes platību nekustamajā īpašumā.
Apstiprināts
30. Par patapinājuma līguma noslēgšanu.
Apstiprināts
31. Par Siguldas novada Pašvaldības policijas un VAS “Ceļu satiksmes drošības direkciju” sadarbības līguma slēgšanu.
Apstiprināts
32. Par Siguldas novada pašvaldības domes priekšsēdētāja atvaļinājumu.
Apstiprināts
Izskatāmais jautājums Statuss
1. Par Siguldas novada pašvaldības domes saistošo noteikumu „Par grozījumiem Siguldas novada pašvaldības domes 2020. gada 23. janvāra saistošajos noteikumos Nr. 1 “Par Siguldas novada pašvaldības budžetu 2020. gadam” apstiprināšanu.
Apstiprināts
2. Par “SIA “Siguldas Sporta serviss” vidēja termiņa darbības stratēģijas par periodu no 2020. līdz 2024. gadam” apstiprināšanu.
Apstiprināts
3. Par Siguldas novada Pašvaldības policijas nolikuma apstiprināšanu.
Apstiprināts
4. Par Siguldas novada pašvaldības domes saistošo noteikumu “Grozījumi Siguldas novada pašvaldības domes 2016.gada 18.maija saistošajos noteikumos Nr.19 “Par sabiedrisko kārtību Siguldas peldvietā”” apstiprināšanu.
Apstiprināts
5. Par Siguldas novada pašvaldības domes saistošo noteikumu “Grozījumi Siguldas novada pašvaldības domes 2017.gada 8.februāra saistošajos noteikumos Nr.4 “Mājas (istabas) dzīvnieku turēšanas noteikumi Siguldas novadā”” apstiprināšanu.
Apstiprināts
6. Par Siguldas novada pašvaldības domes saistošo noteikumu “Grozījumi Siguldas novada pašvaldības domes 2019.gada 13.jūnija saistošajos noteikumos Nr.17 “Par decentralizēto kanalizācijas pakalpojumu sniegšanas un uzskaites kārtību Siguldas novadā” apstiprināšanu.
Apstiprināts
7. Par Siguldas novada pašvaldības domes saistošo noteikumu “Grozījumi Siguldas novada pašvaldības domes 2017.gada 17.maija saistošajos noteikumos Nr.15 “Par sabiedrisko ūdenssaimniecības pakalpojumu sniegšanu un lietošanas kārtību Siguldas novadā”” apstiprināšanu.
Apstiprināts
8. Par Siguldas novada pašvaldības domes saistošo noteikumu “Grozījumi Siguldas novada pašvaldības domes 2019.gada 15.augusta saistošajos noteikumos Nr.21 “Kapsētu uzturēšanas un lietošanas noteikumi Siguldas novadā”” apstiprināšanu.
Apstiprināts
9. Par Siguldas novada pašvaldības domes saistošo noteikumu “Grozījumi Siguldas novada pašvaldības domes 2016.gada 27.aprīļa saistošajos noteikumos Nr.15 “Par kārtību, kādā tiek saskaņota un organizēta ielu tirdzniecība Siguldas novadā”” apstiprināšanu.
Apstiprināts
10. Par Siguldas novada pašvaldības domes saistošo noteikumu „Grozījumi Siguldas novada pašvaldības domes 2016.gada 3.augusta saistošajos noteikumos Nr.24 „Par nodevām par tirdzniecību publiskās vietās Siguldas novadā”” apstiprināšanu.
Apstiprināts
11. Par Siguldas novada pašvaldības domes 2020.gada 20.februāra saistošo noteikumu Nr.4 “Grozījumi Siguldas novada pašvaldības domes 2017.gada 12.aprīļa saistošajos noteikumos Nr.11 “Siguldas novada sabiedriskās kārtības noteikumi”” precizētās redakcijas apstiprināšanu.
Apstiprināts
12. Par līdzfinansējumu dzīvojamās mājas[..], Siguldā, Siguldas novadā pieslēgšanai centralizētajai kanalizācijas sistēmai.
Apstiprināts
13. Par līdzfinansējumu dzīvojamās mājas [..], Siguldā, Siguldas novadā pieslēgšanai centralizētajai ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmai.
Apstiprināts
14. Par nekustamā īpašuma “Kaķīšupītes ceļš“, Siguldas pag., Siguldas nov., kadastra Nr.8094 005 0418 nodošanu bez atlīdzības valsts īpašumā.
Apstiprināts
15. Par Siguldas novada pašvaldībai piederošā nekustamā īpašuma – “Mazkundziņi”, Siguldas pag., Siguldas nov., atsavināšanu.
Apstiprināts
16. Par grozījumiem Siguldas novada pašvaldības 2015.gada 18.februāra iekšējos noteikumos „Kārtība, kādā Siguldas novadā vasaras brīvlaikā organizējama skolēnu nodarbinātība”.
Apstiprināts
17. Par zemes iznomāšanu.
Apstiprināts
18. Par zemes iznomāšanu.
Apstiprināts
19. Par lauksaimniecības zemes apmežošanu īpašumā “Knauķi” Mores pagastā, Siguldas novadā.
Apstiprināts
20. Par Siguldas novada pašvaldībai piederošā nekustamā īpašuma – “Laukāres”, Siguldas pagastā, Siguldas novadā – nodošanu atsavināšanai un izsoles noteikumu apstiprināšanu”.
Apstiprināts
21. Par Siguldas novada pašvaldības nekustamā īpašuma – Krišjāņa Barona iela 11A, Sigulda, Siguldas novads – atsavināšanas procesa pabeigšanu.
Apstiprināts
22. Par grozījumiem Siguldas novada pašvaldības domes 2020.gada 19.marta lēmumā “Par Siguldas novada teritorijas plānojuma 2012. – 2024. gadam grozījumu pilnveidotās redakcijas (2. redakcijas) nodošanu publiskajai apspriešanai un institūciju atzinumu saņemšanai” (prot. Nr.4, 38.§).
Apstiprināts
23. Par nekustamā īpašuma “Muižas koka māja”, 1.stāva Darbnīcas Nr.2 Pils ielā 16, Siguldā, Siguldas novadā, nomas tiesību izsoles noteikumu apstiprināšanu.
Apstiprināts
24. Nekustamā īpašuma “Muižas koka māja”, 1.stāva Darbnīcas Nr.6 Pils ielā 16, Siguldā, Siguldas novadā, nomas tiesību izsoles noteikumu apstiprināšanu.
Apstiprināts
25. Par nekustamā īpašuma “Muižas koka māja”, 1.stāva, Darbnīcas Nr.8 Pils iela 16, Siguldā, Siguldas novadā, nomas tiesību 3.izsoles atzīšanu par nenotikušu un 4. izsoles noteikumu apstiprināšanu.
Apstiprināts
26. Par inženierbūves Lauktehnikas iela uzņemšanu Siguldas novada pašvaldības bilancē.
Apstiprināts
27. Par SIA “Saltavots” projekta “Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Siguldas notekūdeņu aglomerācijā, V. kārta” realizācijas atbalstu.
Apstiprināts
28. Par Siguldas novada pašvaldības 2019.gada publiskā gada pārskata apstiprināšanu.
Apstiprināts
Par [..] 2020.gada 23.aprīļa apstrīdēšanas iesniegumu “Par Siguldas novada būvvaldes 2020.gada 10.marta lēmuma “Par sakaru kabeļa un sadales skapja būvniecību īpašumā [..], Siguldā” (prot.10, 1.§) ” atcelšanu.
Apstiprināts
Par speciālistam izīrējamās dzīvojamās telpas statusa atcelšanu.
Apstiprināts
Par nekustamā īpašuma nodokļa par 2020.gadu maksāšanas paziņojuma Nr.20-813 apstrīdējumu.
Apstiprināts
Par nekustamā īpašuma nodokļa par 2020.gadu maksāšanas paziņojuma Nr.20-814 apstrīdējumu.
Apstiprināts
Par zemes nomas līguma izbeigšanu un zemes iznomāšanu.
Apstiprināts
Par nekustamā īpašuma “Autoostas laukums”, Ausekļa ielā 6A, Sigulda, Siguldas novads, kadastra Nr.8015 002 0097, zemes vienības (kadastra apzīmējums 8015 002 0088) daļas un inženierbūves pirmās nomas tiesību izsoles atzīšanu par nenotikušu un izsoles noteikumu apstiprināšanu.
Apstiprināts
29. Par [persona] un[persona] 2020.gada 23.aprīļa apstrīdēšanas iesniegumu “Par Siguldas novada būvvaldes 2020.gada 10.marta lēmuma “Par sakaru kabeļa un sadales skapja būvniecību īpašumā Šveices ielā 7B, Siguldā” (prot.10, 1.§) ” atcelšanu.
Apstiprināts
30. Par speciālistam izīrējamās dzīvojamās telpas statusa atcelšanu.
Apstiprināts
31. Par nekustamā īpašuma nodokļa par 2020.gadu maksāšanas paziņojuma Nr.20-813 apstrīdējumu.
Apstiprināts
32. Par nekustamā īpašuma nodokļa par 2020.gadu maksāšanas paziņojuma Nr.20-814 apstrīdējumu.
Apstiprināts
33. Par zemes nomas līguma izbeigšanu un zemes iznomāšanu.
Apstiprināts
34. Par nekustamā īpašuma “Autoostas laukums”, Ausekļa ielā 6A, Sigulda, Siguldas novads, kadastra Nr.8015 002 0097, zemes vienības (kadastra apzīmējums 8015 002 0088) daļas un inženierbūves pirmās nomas tiesību izsoles atzīšanu par nenotikušu un izsoles noteikumu apstiprināšanu.
Apstiprināts
35. Par grozījumiem Siguldas novada pašvaldības 2018.gada 1.marta lēmumā “Par aizņēmuma ņemšanu projekta „Siguldas Jaunās pils pārbūve un restaurācija” realizācijai” (prot.Nr.4, §1).
Apstiprināts
Izskatāmais jautājums Statuss
1. Par pamatkapitāla palielināšanu SIA “Siguldas Sporta serviss”.
Apstiprināts
2. Par aizņēmumu SIA “Siguldas sporta serviss” pamatkapitāla palielināšanai.
Apstiprināts
3. Par grozījumiem Siguldas novada pašvaldības domes 2016. gada 3.augusta lēmumā “Par piedalīšanos projektā “Esi vesels Siguldas novadā!” un finansējumu”.
Apstiprināts
4. Par naudas balvas piešķiršanu.
Apstiprināts
5. Par grozījumiem Siguldas novada pašvaldības domes 2018.gada 12.aprīļa iekšējos noteikumos Nr.5/2018 „Par pašvaldības aģentūras „Siguldas Attīstības aģentūra” kiosku iznomāšanu”.
Apstiprināts
6. Par dalību grantu programmas “(ie)dvesma” biznesa ideju konkursā.
Apstiprināts
7. Par izmaiņām Siguldas novada pašvaldības Administratīvās komisijas sastāvā.
Apstiprināts
8. Par Siguldas novada pašvaldības domes 2009.gada 15.jūlija lēmuma Nr.17§2 “Par Siguldas novada domes darba kārtības noteikumu apstiprināšanu” atcelšanu.
Apstiprināts
9. Par telpu nomu un telpu nomas maksas nomas maksas noteikšanu ēdināšanas pakalpojumu veikšanai pirmskolas izglītības iestādē „Ābelīte”.
Apstiprināts
10. Par telpu nomu un telpu nomas maksas nomas maksas noteikšanu ēdināšanas pakalpojumu veikšanai pirmskolas izglītības iestādē „Ieviņa”.
Apstiprināts
11. Par telpu nomu un telpu nomas maksas nomas maksas noteikšanu ēdināšanas pakalpojumu veikšanai pirmskolas izglītības iestādē „Pasaciņā”.
Apstiprināts
12. Par telpu nomu un telpu nomas maksas nomas maksas noteikšanu ēdināšanas pakalpojumu veikšanai pirmskolas izglītības iestādē „Saulīte”.
Apstiprināts
13. Par telpu nomu un telpu nomas maksas nomas maksas noteikšanu ēdināšanas pakalpojumu veikšanai pirmskolas izglītības iestādē „Tornīši”.
Apstiprināts
14. Par Siguldas novada pašvaldības domes 2018.gada 14.jūnija lēmuma “Par SIA „Siguldas Sporta serviss” mantas un tiesību izsoles veikšanu” atzīšanu par spēku zaudējušu.
Apstiprināts
15. Par Siguldas novada pašvaldības nekustamā īpašuma – Asteru iela 26, Vējupīte, Siguldas pagasts, Siguldas novads – pārdošanas izsoles rezultāta apstiprināšanu.
Apstiprināts
16. Par Siguldas novada pašvaldībai piederošā nekustamā īpašuma – Depo iela 6A, Sigulda, Siguldas novads – pārdošanas izsoles rezultāta apstiprināšanu.
Apstiprināts
17. Par Siguldas novada pašvaldības nekustamā īpašuma – “Lejas Putni”, Siguldas pagasts, Siguldas novads, pārdošanas izsoles rezultāta apstiprināšanu.
Apstiprināts
18. Par Siguldas novada pašvaldības nekustamā īpašuma – Siguldas iela 370, Egļupe, Allažu pagasts, Siguldas novads – pārdošanas izsoles rezultāta apstiprināšanu.
Apstiprināts
19. Par nekustamā īpašuma “Muižas koka māja” darbnīcas Nr.9, Pils iela 16, Sigulda, Siguldas novads, nomas tiesību izsoles rezultāta apstiprināšanu.
Apstiprināts
20. Par Siguldas novada pašvaldībai piederošā nekustamā īpašuma − Telpa Nr.4, ēkā “Rezidence” 2.stāvs Pils ielā 16, Siguldā, Siguldas novadā – nomas tiesību izsoles rezultāta apstiprināšanu.
Apstiprināts
21. Par Siguldas novada pašvaldības nekustamā īpašuma “Mazmaņņas, Allažu pagasts, Siguldas novads” nodošanu atsavināšanai un izsoles noteikumu apstiprināšanu.
Apstiprināts
22. Par nekustamā īpašuma “Muižas koka māja”, 1.stāva Darbnīcas Nr.8 Pils ielā 16, Siguldā, Siguldas novadā, iznomāšanu un izsoles noteikumu apstiprināšanu.
Apstiprināts
23. Par Siguldas novada pašvaldības nekustamā īpašuma – Jāņa Čakstes iela 8A, Sigulda, Siguldas novads − nodošanu atsavināšanai.
Apstiprināts
24. Par grozījumiem Siguldas novada pašvaldības domes 2020.gada 19.marta lēmumā “Par pilnvarojumu saistībā ar Ministru kabineta izsludināto ārkārtējo situāciju Latvijā” (prot. Nr. 55.§)
Apstiprināts
25. Par Siguldas novada pašvaldības domes saistošo noteikumu „Grozījumi Siguldas novada pašvaldības domes 2016.gada 3.augusta saistošajos noteikumos Nr.24 „Par nodevām par tirdzniecību publiskās vietās Siguldas novadā”” apstiprināšanu.
Apstiprināts
26. Par grozījumiem Siguldas novada pašvaldības domes 2017.gada 10.augusta saistošajos noteikumos Nr.20 “Siguldas novada pašvaldības nolikums”.
Apstiprināts
27. Par Siguldas novada pašvaldības nolikuma “Atbalsta uzņēmējdarbībai piešķiršanas komisijas nolikums” apstiprināšanu un Atbalsta uzņēmējdarbībai piešķiršanas komisijas sastāva apstiprināšanu.
Apstiprināts
28. Par grozījumiem Siguldas novada pašvaldības domes 2020.gada 23.janvāra nolikumā “Par atlīdzību un sociālajām garantijām Siguldas novada pašvaldībā
Apstiprināts
29. Par Siguldas novada pašvaldības domes saistošo noteikumu „Par grozījumiem Siguldas novada pašvaldības domes 2020. gada 23. janvāra saistošajos noteikumos Nr. 1 “Par Siguldas novada pašvaldības budžetu 2020. gadam” apstiprināšanu.
Apstiprināts
30. Par Siguldas novada pašvaldības 2019.gada pārskata apstiprināšanu.
Apstiprināts
31. Par patapinājuma līguma noslēgšanu.
Apstiprināts
33. Par Siguldas novada pašvaldības saistošo noteikumu “Par pašvaldības kapitālsabiedrību pārvaldītiem stratēģiski svarīgiem īpašumiem un pakalpojumiem administratīvās teritorijas attīstībai” apstiprināšanu.
Apstiprināts
34. Par Siguldas novada pašvaldības domes iekšējo noteikumu “Līgumu aprites kārtība” apstiprināšanu.
Apstiprināts
35. Par grozījumiem Siguldas novada pašvaldības Finanšu pārvaldes nolikumā.
Apstiprināts
36. Par grozījumiem Siguldas novada pašvaldības domes 2015.gada 22.aprīļa nolikumā “Siguldas novada Lauksaimniecības zemju darījumu uzraudzības komisijas nolikums”.
Apstiprināts
37. Par grozījumu veikšanu Siguldas novada pašvaldības domes 2017. gada 28. septembra nolikumā Nr. 23/2017 “Sabiedrisko attiecību pārvaldes nolikums”.
Apstiprināts
38. Par lauksaimniecības zemes apmežošanu īpašumā “Dižpuntūži” Siguldas pagastā, Siguldas novadā.
Apstiprināts
39. Par lauksaimniecības zemes apmežošanu īpašumā “Virsotnes” Siguldas pagastā, Siguldas novadā.
Apstiprināts
40. Par Siguldas novada pašvaldības domes 2019.gada 14.novembra saistošo noteikumu Nr.50 “Grozījumi Siguldas novada pašvaldības domes 2017.gada 19.oktobra saistošajos noteikumos Nr.28 “Par kārtību Siguldas novada brīvpieejas bērnu rotaļu un sporta laukumos”” precizētās redakcijas apstiprināšanu.
Apstiprināts
41. Par Siguldas novada pašvaldības domes saistošo noteikumu “Grozījumi Siguldas novada pašvaldības domes 2017.gada 31.maija saistošajos noteikumos Nr.17 “Par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu Siguldas novadā”” apstiprināšanu.
Apstiprināts
42. Par zemes iznomāšanu.
Apstiprināts
43. Par zemes iznomāšanu.
Apstiprināts
44. Par zemes nomas līguma izbeigšanu un zemes iznomāšanu.
Apstiprināts
45. Par grozījumu 2015.gada 18.februārī apstiprinātajos noteikumos “Kārtība, kādā Siguldas novadā vasaras brīvlaikā organizējama skolēnu nodarbinātība”.
Apstiprināts
46. Par Siguldas novada pašvaldības obligātajā izglītības vecumā esošo bērnu sagatavošanu pamatizglītības ieguvei ārkārtējās situācijas laikā.
Apstiprināts
47. Par atklātu projektu konkursu “Priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas riska jauniešu iesaiste Jaunatnes iniciatīvas projektos” organizēšanu ESF projekta “Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai” Nr.8.3.4.0/16/I/001 ietvaros.
Apstiprināts
48. Par aizņēmumu “Esošas pirmsskolas izglītības iestādes “Tornīši” un Allažu pamatskolas izglītības grupu paplašināšanu” projekta realizācijai.
Apstiprināts
49. Par grozījumiem Siguldas novada pašvaldības domes 2019.gada 21.februāra lēmumā “Par piedalīšanos projektā “Grupu mājas būvniecība sociālo un atelpas brīža pakalpojumu nodrošināšanai Siguldas novadā” un finansējuma piešķiršanu”.
Apstiprināts
49. Par iekšējo noteikumu "Par Siguldas novada pašvaldības amatpersonu (darbinieku) komandējumiem un darba braucieniem" apstiprināšanu
Apstiprināts
50. Par grozījumiem pašvaldības amatu sarakstā
Apstiprināts
51.Par finansējuma piešķiršanu džudo.
Apstiprināts
Izskatāmais jautājums Statuss
1. Par Siguldas novada Bāriņtiesas nolikuma apstiprināšanu
Apstiprināts
2. Par izmaiņām Siguldas novada Bāriņtiesas sastāvā.
Apstiprināts
3. Par precizējumu 2020.gada 20.februāra saistošajos noteikumos Nr.8 „Par statusa “Siguldas novada pašvaldības ģimene, kuras aprūpē ir trīs un vairāk bērni” piešķiršanu un atjaunošanu””.
Apstiprināts
4. Par naudas balvu piešķiršanu
Apstiprināts
5. Par naudas balvu piešķiršanu
Apstiprināts
6. Par naudas balvas piešķiršanu.
Apstiprināts
7. Par naudas balvas piešķiršanu.
Apstiprināts
8. Par naudas balvu un finansējuma piešķiršanu
Apstiprināts
9. Par atbalstu Siguldas novada administratīvajā teritorijā dzīvesvietu deklarējušo 1.-9. klases trūcīgo, maznodrošināto vai daudzbērnu ģimeņu izglītojamo ēdināšanai.
Apstiprināts
10. Par atbalstu Siguldas novada administratīvajā teritorijā dzīvesvietu deklarējušo pirmsskolas izglītības iestāžu izglītojamo (no trūcīgām, maznodrošinātām un daudzbērnu ģimenēm) ēdināšanai.
Apstiprināts
11. Par nekustamā īpašuma nodokļa nomaksas termiņa pārcelšanu.
Apstiprināts
12. Par Vienošanās par zemes nodošanu īpašumā bez atlīdzības atzīšanu par spēku zaudējušu.
Apstiprināts
13. Par Vienošanās par zemes nodošanu īpašumā bez atlīdzības atzīšanu par spēku zaudējušu.
Apstiprināts
14. Par Vienošanās par zemes nodošanu īpašumā bez atlīdzības atzīšanu par spēku zaudējušu.
Apstiprināts
15. Par Vienošanās par zemes nodošanu īpašumā bez atlīdzības atzīšanu par spēku zaudējušu.
Apstiprināts
16. Par grozījumiem Siguldas novada pašvaldības domes 2019.gada 31.janvāra lēmumā “Par norēķiniem ar dāvanu karti kultūras centrā “Siguldas devons””.
Apstiprināts
17. Par mācību līdzekļu un mācību literatūras iegādei 2020.gadam piešķirtās valsts budžeta mērķdotācijas sadali Siguldas novada pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādēm bērnu no piecu gadu vecuma izglītošanai un Siguldas novada pašvaldības vispārējās pamatizglītības un vispārējās vidējās izglītības iestāžu izglītojamo izglītošanai.
Apstiprināts
18. Par Laurenču sākumskolas struktūrvienības “Dienesta viesnīca” maksas pakalpojuma aprēķināšanu marta mēnesī un mēnesī, kurā pārtraukta ārkārtēja situācija.
Apstiprināts
19. Par finansējuma novirzīšanu aktuālajiem ielu un ceļu uzturēšanas un remonta projektiem 2020.gadā.
Apstiprināts
20. Par Siguldas novada pašvaldības nekustamā īpašuma – Mālpils iela 7, Sigulda, Siguldas novads, pārdošanas izsoles rezultāta apstiprināšanu.
Apstiprināts
21. Par Siguldas novada pašvaldības nekustamā īpašuma – Kuršu iela 14, Sigulda, Siguldas novads, pārdošanas izsoles rezultāta apstiprināšanu
Apstiprināts
22. Par Siguldas novada pašvaldības nekustamā īpašuma – Kuršu iela 13, Sigulda, Siguldas novads, pārdošanas izsoles rezultāta apstiprināšanu.
Apstiprināts
23. Par Siguldas novada pašvaldības nekustamā īpašuma “Akmentiņi”, Allažu pagasts, Siguldas novads atsavināšanas procesa pabeigšanu un pirkuma līguma noslēgšanu.
Apstiprināts
24. Par nekustamā īpašuma Oskara Kalpaka iela 11, Sigulda, Siguldas novads atsavināšanas procesa pabeigšanu un pirkuma līguma noslēgšanu.
Apstiprināts
25. Par nekustamā īpašuma Miera iela 24, Sigulda, Siguldas novads, izsoles noteikumu apstiprināšanu.
Apstiprināts
26. Par pašvaldībai piederošā nekustamā īpašuma “Vecrūpnieki, Mores pagasts, Siguldas novads, atsavināšanas procesa pabeigšanas apstiprināšanu.
Apstiprināts
27. Par ielu tirdzniecības vietas Nr.4 Turaidas ielā 2A, Sigulda, Siguldas novads, nomas tiesību izsoles rezultātu apstiprināšanu.
Apstiprināts
28. Par nekustamā īpašuma darbnīca Nr.2 un Nr.3, “Radošā darbnīca” Pils ielā 16, Sigulda, Siguldas novads, nomas tiesību izsoles rezultātu apstiprināšanu.
Apstiprināts
29. Par ielu tirdzniecības vietas – kioska Pils ielā 16, Siguldā, Siguldas novadā, nomas tiesību izsoli.
Apstiprināts
30. Par nekustamā īpašuma “Muižas koka māja”, 1.stāva Darbnīcas Nr.9 Pils ielā 16, Siguldā, Siguldas novadā, iznomāšanu un izsoles noteikumu apstiprināšanu.
Apstiprināts
31. Par Siguldas novada pašvaldībai piederošā nekustamā īpašuma – “Jaunkreiļi”, Siguldas pag., Siguldas novads, atsavināšanu.
Apstiprināts
32. Par piekrišanu Krimuldas novada pašvaldībai piederošā nekustamā īpašuma ar nosaukumu “Mežs pie Dzirnavām”, kadastra numurs 8068 007 0448, atsavināšanai.
Apstiprināts
33. Par zemes nomas līguma slēgšanu.
Apstiprināts
34. Par grozījumiem Siguldas novada pašvaldības domes 2018.gada 4.oktobra iekšējos noteikumos Nr.19/2018 “Par korupcijas un interešu konflikta riska novēršanu”.
Apstiprināts
35. Par grozījumiem Siguldas novada pašvaldības amatu sarakstā.
Apstiprināts
36. Par grozījumiem Siguldas novada pašvaldības domes 2017.gada 10.augusta saistošajos noteikumos Nr.20 “Siguldas novada pašvaldības nolikums”.
Apstiprināts
37. Par grozījumiem Siguldas novada pašvaldības domes 2020.gada 19.marta lēmumā “Par vienotu rīcību Siguldas novada pašvaldības izsoļu un atsavināšanas jautājumos saistībā ar Ministru kabineta izsludināto ārkārtējo situāciju Latvijas valstī COVID – 19 izplatības mazināšanai” (prot. Nr. 4, 52. §).
Apstiprināts
38. Par grozījumiem Siguldas novada pašvaldības domes 2016.gada 3.augusta lēmuma “Par Siguldas novada pašvaldības īpašumā un valdījumā esošās neapbūvētās zemes izmantošanas iespēju izvērtējumu” (prot.Nr.12, §2) pielikumā.
Apstiprināts
39. Par zemes iznomāšanu.
Apstiprināts
40. Par izmaiņām Siguldas novada teritorijas plānojuma 2012.-2024.gadam grozījumu projekta 2.redakcijas publiskās apspriešanas termiņā.
Apstiprināts
41. Par īpašuma ar kadastra Nr.8015 002 2354 sadalīšanu un zemes robežu pārkārtošanu.
Apstiprināts
42. Par patapinājumu līgumu noslēgšanu.
Apstiprināts
43. Par līdzfinansējuma piešķiršanu siltumapgādes sistēmas izbūvei daudzdzīvokļu dzīvojamai mājai Mednieku ielā 15, Siguldā, Siguldas novadā.
Apstiprināts
Izskatāmais jautājums Statuss
1. Par SIA „Siguldas Sporta serviss” 2019.gada pārskata apstiprināšanu.
Apstiprināts
2. Par SIA „SALTAVOTS” 2019.gada pārskata apstiprināšanu.
Apstiprināts
3. Par SIA „Siguldas slimnīca” 2019.gada pārskata apstiprināšanu.
Apstiprināts
4. Par SIA “Siguldas slimnīca” pamatkapitāla palielināšanu.
Apstiprināts
5. Par sadarbību XIV Starptautisko jauno mūziķu meistarkursu organizēšanā.
Apstiprināts
6. Par Siguldas novada pašvaldības domes saistošo noteikumu „Par grozījumiem Siguldas novada pašvaldības domes 2020. gada 23. janvāra saistošajos noteikumos Nr.1 “Par Siguldas novada pašvaldības budžetu 2020. gadam” apstiprināšanu.
Apstiprināts
7. Par finansējumu infrastruktūras projektam.
Apstiprināts
8. Par naudas balvas piešķiršanu.
Apstiprināts
9. Par piedāvājumu atlases rezultātu apstiprināšanu un nomas līguma noslēgšanu.
Apstiprināts
10. Par nomas objekta piedāvājumu atlases rezultātiem Siguldas novada pašvaldības Sociālā dienesta psihologa darbības nodrošināšanai.
Apstiprināts
11. Par Siguldas novada pašvaldības Iepirkuma komisijas nolikuma apstiprināšanu
Apstiprināts
12. Par Siguldas novada Attīstības programmas 2018. – 2024. gadam Uzraudzības ziņojuma par 2019.gadu un aktualizētā Investīciju plāna 2020.gadam apstiprināšanu
Apstiprināts
13. Par grozījumiem Siguldas novada pašvaldības domes 2020.gada 23.janvāra nolikumā “Par atlīdzību un sociālajām garantijām Siguldas novada pašvaldībā”.
Apstiprināts
14. Par grozījumiem Siguldas novada pašvaldības amatu sarakstā.
Apstiprināts
15. Par pirkuma līguma noslēgšanu par zemesgabala domājamās daļas iegādi.
Apstiprināts
16. Par Siguldas novada pašvaldības domes iekšējo noteikumu „Finanšu līdzekļu un mantas dāvinājumu, ziedojumu pieņemšanas un izlietošanas noteikumi Siguldas novada pašvaldībā” apstiprināšanu.
Apstiprināts
17. Par pašvaldībai piederošā nekustamā īpašuma Jaunatnes iela 8, Sigulda, Siguldas novads, 704/16384 domājamo daļu atsavināšanas procesa pabeigšanas apstiprināšanu.
Apstiprināts
18. Par pašvaldībai piederošā nekustamā īpašuma Jaunatnes iela 8, Sigulda, Siguldas novads, 589/16384 domājamo daļu atsavināšanas procesa pabeigšanas apstiprināšanu.
Apstiprināts
19. Par nekustamā īpašuma “Autoostas laukums”, Ausekļa ielā 6A, Sigulda, Siguldas novads, kadastra Nr.8015 002 0097, zemes vienības (kadastra apzīmējums 8015 002 0088) daļas un inženierbūves iznomāšanu un izsoles noteikumu apstiprināšanu.
Apstiprināts
20. Par nekustamā īpašuma Siguldas iela 370, Egļupē, Allažu pagastā, Siguldas novadā, atkārtotas izsoles noteikumu apstiprināšanu.
Apstiprināts
21. Par dzīvokļa īpašuma Vidzemes šoseja 45-2, Siguldā, Siguldas novadā, atsavināšanu un izsoles noteikumu apstiprināšanu.
Apstiprināts
22. Par nekustamā īpašuma Asteru iela 26, Vējupīte, Siguldas pagasts, Siguldas novads, nodošanu atsavināšanai un izsoles noteikumu apstiprināšanu.
Apstiprināts
23. Par Siguldas novada pašvaldības nekustamā īpašuma – Krišjāņa Barona iela 11A, Sigulda, Siguldas novads − nodošanu atsavināšanai un izsoles noteikumu apstiprināšanu.
Apstiprināts
24. Par ielu tirdzniecības vietas – kioska Pils ielā 16, Siguldā, Siguldas novadā, nomas tiesību izsoles rezultātu apstiprināšanu.
Apstiprināts
25. Par nekustamā īpašuma “Muižas Koka māja” darbnīcas Nr.5, Pils ielā 16, Siguldā, Siguldas novadā, nomas tiesību izsoles rezultātu apstiprināšanu.
Apstiprināts
26. Par nekustamā īpašuma “Brūzis”, koka terase un Jaunās pils terase Pils ielā 16, Siguldā, Pils ielā 16, Siguldā, Siguldas novadā, nomas tiesību izsoles rezultātu apstiprināšanu.
Apstiprināts
27. Par nekustamā īpašuma “Muižas Koka māja” darbnīcas Nr.10, Pils ielā 16, Siguldā, Siguldas novadā, nomas tiesību izsoles rezultātu apstiprināšanu.
Apstiprināts
28. Par patapinājuma līguma noslēgšanu
Apstiprināts
29. Par izdevumu piedziņu saistībā ar latvāņu izplatības ierobežošanas pasākumiem zemes vienībā [..].
Apstiprināts
30. Par izdevumu piedziņu saistībā ar latvāņu izplatības ierobežošanas pasākumiem zemes vienībā [..].
Apstiprināts
31. Par nekustamā īpašuma darbnīca Nr.2 un Nr.3, “Radošā darbnīca”, Pils iela 16 iznomāšanu un izsoles noteikumu apstiprināšanu.
Apstiprināts
32. Par nekustamā īpašuma telpa Nr.4, ēkā “Rezidence” 2.stāvs Pils ielā 16, Siguldā iznomāšanu un izsoles noteikumu apstiprināšanu.
Apstiprināts
33. Par ielu tirdzniecības vietas Turaidas ielā 2A, Siguldā iznomāšanu un izsoles noteikumu apstiprināšanu.
Apstiprināts
34. Par grozījumiem Siguldas novada pašvaldības domes 2017.gada 9.novembra lēmumā “Par pašvaldības aģentūras “Siguldas Attīstības aģentūra” administratīvajām izmaksām”.
Apstiprināts
35. Par atbalstu biedrības “Siguldas dejas atbalsta biedrība” deju grupas “A-zarts” kolektīvam dalībai XII Latvijas Skolu jaunatnes dziesmu un deju svētkos un to sagatavošanās procesa pasākumos.
Izskatīšana atlikta
36. Par Latvāņu izplatības ierobežošanas pasākumu plāna Siguldas novadā 2018. - 2022.gadam precizēšanu.
Apstiprināts
37. Par saistošo noteikumu “Grozījumi Siguldas novada pašvaldības domes 2017.gada 8.februāra saistošajos noteikumos Nr.4 “Mājas (istabas) dzīvnieku turēšanas noteikumi Siguldas novadā”” apstiprināšanu.
Apstiprināts
38. Par Siguldas novada teritorijas plānojuma 2012. – 2024. gadam grozījumu pilnveidotās redakcijas (2. redakcijas) nodošanu publiskajai apspriešanai un institūciju atzinumu saņemšanai.
Apstiprināts
39. Par lauksaimniecības zemes apmežošanu īpašumā “Dzeguzes” Siguldas pagastā, Siguldas novadā.
Apstiprināts
40. Par ielas nosaukuma piešķiršanu.
Apstiprināts
41. Par detālplānojuma nekustamajam īpašumam “Sproģi” Allažu pagastā, Siguldas novadā, apstiprināšanu.
Apstiprināts
42. Par nekustamo īpašumu “Mazā Saules iela” un “Priežu iela” Siguldā, Siguldas novadā, sadalīšanu un zemes ierīcības projekta izstrādes nosacījumu izsniegšanu
Apstiprināts
43. Par nekustamā īpašuma “Medulāju ceļš“, Mores pag., Siguldas nov., nodošanu bez atlīdzības valsts īpašumā.
Apstiprināts
44. Par zemes nomas līguma slēgšanu.
Apstiprināts
45. Par zemes iznomāšanu.
Apstiprināts
46. Par zemes iznomāšanu.
Apstiprināts
47. Par zemes iznomāšanu.
Apstiprināts
48. Par Siguldas novada pašvaldības apbalvojuma “Atzinība” piešķiršanu.
Apstiprināts
49. Par [persona A] un [persona B] 2020.gada 17.janvāra apstrīdēšanas iesniegumu “Par Siguldas novada būvvaldes 2019.gada 17.decembra lēmuma “Par Siguldas novada būvvaldes 2019. gada 27. augusta lēmuma “Par grozījumiem Siguldas novada būvvaldes 23.04.2019. lēmumā, 14.§, prot. Nr.14, “Par zemes ierīcības projekta izstrādes nosacījumu izsniegšanu zemes vienības ar adresi [..]”” atcelšanu un jauna lēmuma pieņemšanu” atcelšanu daļā.
Apstiprināts
50. Par izmaiņām Siguldas novada Bāriņtiesas sastāvā.
Apstiprināts
51. Par līdzfinansējuma maksu uz valstī noteikto ārkārtas situācijas periodu pagarinātās dienas grupas nodarbībām, interešu izglītības nodarbībām un profesionālās ievirzes nodarbībām Siguldas novada izglītības iestādēs .
Apstiprināts
52. Par vienotu rīcību Siguldas novada pašvaldības izsoļu un atsavināšanas jautājumos saistībā ar Ministru kabineta izsludināto ārkārtējo situāciju Latvijas valstī COVID – 19 izplatības mazināšanai.
Apstiprināts
53. Par Siguldas novada pašvaldības domes 2018.gada 20.decembra saistošo noteikumu Nr.38 „Par kārtību, kādā Siguldas novada pašvaldība sedz pirmsskolas izglītības programmas izmaksas privātajai izglītības iestādei un bērnu uzraudzības pakalpojuma sniedzējam” 19.2.apakšpunkta piemērošanu valstī noteiktajā ārkārtas situācijas periodā.
Apstiprināts
54. Par Siguldas novada pašvaldības domes saistošo noteikumu “Grozījumi Siguldas novada pašvaldības domes 2014.gada 17.decembra saistošajos noteikumos Nr.25 “Par atvieglojumu piemērošanu nekustamā īpašuma nodokļa maksātājiem Siguldas novadā”” apstiprināšanu.
Apstiprināts
55. Par pilnvarojumu saistībā ar Ministru kabineta izsludināto ārkārtējo situāciju Latvijā.
Apstiprināts
56. Par SIA „Saltavots” rīcībām par ūdens un kanalizāciju norēķinu regulējuma atvieglojumiem ārkārtas situācijā.
Apstiprināts
57. Par Siguldas novada pašvaldības nekustamā īpašuma – “Kamenītes”, Allažu pagasts, Siguldas novads − izsoles rezultātu apstiprināšanu.
Apstiprināts
Izskatāmais jautājums Statuss
1. Par sadzīves kanalizācijas inženierkomunikāciju būvju iegūšanu SIA “SALTAVOTS” īpašumā.
Apstiprināts
2. Par grozījumu Siguldas novada pašvaldības domes iekšējos noteikumos „Siguldas novada kapitālsabiedrību un kapitāla daļu pārvaldības noteikumi” apstiprināšanu un grozījumiem SIA “SALTAVOTS” statūtos.
Apstiprināts
3. Par grozījumiem SIA “SALTAVOTS” 2016.gada 2.septembra deleģēšanas līgumā Nr. 2016/507.
Apstiprināts
4. Par grozījumu izdarīšanu 2004.gada 13.novembra Koncesijas līgumā.
Apstiprināts
5. Par saistošo noteikumu „Par braukšanas maksas atvieglojumiem sabiedriskajā transportā” apstiprināšanu jaunā redakcijā.
Apstiprināts
6. Par finansējumu Dienas aprūpes centra personām ar garīga rakstura traucējumiem uzturēšanai.
Apstiprināts
7. Par Siguldas novada pašvaldības domes saistošo noteikumu “Grozījumi Siguldas novada pašvaldības domes 2017.gada 12.aprīļa saistošajos noteikumos Nr.11 “Siguldas novada sabiedriskās kārtības noteikumi”” apstiprināšanu.
Apstiprināts
8. Par saistošo noteikumu „Par līdzfinansējumu privātām vispārējās pamatizglītības un vispārējās vidējās izglītības iestādēm” apstiprināšanu.
Apstiprināts
9. Par Siguldas novada pašvaldības domes saistošo noteikumu “Kārtība, kādā Siguldas novada pašvaldība kompensē vispārējās pamatizglītības un vidējās izglītības iestāžu izglītojamiem braukšanas izdevumus par sabiedriskā transportlīdzekļa reģionālās nozīmes maršrutos izmantošanu” apstiprināšanu jaunā redakcijā.
Apstiprināts
10. Par saistošo noteikumu “Grozījumi Siguldas novada pašvaldības domes 2018.gada 20.decebra saistošajos noteikums Nr.38 „Par kārtību, kādā Siguldas novada pašvaldība sedz pirmsskolas izglītības programmas izmaksas privātajai izglītības iestādei un bērnu uzraudzības pakalpojuma sniedzējam”” apstiprināšanu.
Apstiprināts
11. Par Siguldas pilsētas vidusskolas dalību Eiropas savienības fonda pasākuma "Digitālo mācību un metodisko līdzekļu izstrāde" projekta Nr.8.3.1.2/19/A/003 “Digitālais mācību un metodiskais līdzeklis vizuālajā mākslā 1.-3.klase “Mazā Mula pēta”” īstenošanā.
Apstiprināts
12. Par grozījumiem Siguldas novada pašvaldības domes 2017.gada 7.septembra iekšējos noteikumos Nr.4/2017 „Par finansējuma piešķiršanu sporta veidiem un sporta pasākumu organizēšanai Siguldas novadā”.
Apstiprināts
13. Par dalības maksu iekasēšanu.
Apstiprināts
14. Par Vienošanās par zemes nodošanu īpašumā bez atlīdzības atzīšanu par spēku zaudējušu.
Apstiprināts
15. Par Zemes pirkuma līguma atzīšanu par spēku zaudējušu.
Apstiprināts
16. Par izdevumu piedziņu saistībā ar latvāņu izplatības ierobežošanas pasākumiem zemes vienībā “Kristas”, Siguldas pagastā, Siguldas novadā.
Apstiprināts
17. Par izdevumu piedziņu saistībā ar latvāņu izplatības ierobežošanas pasākumiem zemes vienībā “Ķirši”, Siguldas pagastā, Siguldas novadā.
Apstiprināts
18. Par Siguldas novada pašvaldības domes 2019.gada 12.septembra saistošo noteikumu Nr.34 „Par līdzfinansējuma piešķiršanas kārtību energoefektivitātes pasākumu veikšanai daudzdzīvokļu dzīvojamās mājās Siguldas novada lauku un ciemu teritorijās” precizētās redakcijas apstiprināšanu.
Apstiprināts
19. Par Siguldas novada pašvaldības domes iekšējo noteikumu „Siguldas novada pašvaldības bezmaksas juridiskās konsultācijas saņemšanas noteikumi” apstiprināšanu.
Apstiprināts
20. Par piekrišanu Mālpils novada pašvaldībai piederošā nekustamā īpašuma “Brišķi”, Mālpils novads, kadastra Nr.80740031047, atsavināšanai.
Apstiprināts
21. Par zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 8094 004 0376 sadalīšanu un zemes iznomāšanu
Apstiprināts
22. Par nomas līguma slēgšanu.
Apstiprināts
23. Par patapinājumu līgumu noslēgšanu.
Apstiprināts
24. Par nekustamā īpašuma “Maija parks” Siguldā, Siguldas novadā, sadalīšanu un zemes ierīcības projekta izstrādes nosacījumu izsniegšanu.
Apstiprināts
25. Par nekustamā īpašuma “Austrumi” Allažu pagastā sadalīšanu un zemes ierīcības projekta izstrādes nosacījumu izsniegšanu.
Apstiprināts
26. Par Siguldas novada teritorijas plānojuma 2012. – 2024. gadam grozījumu 1.redakcijas un vides pārskata publiskās apspriešanas rezultātiem un 1.redakcijas nodošanu pilnveidošanai.
Apstiprināts
27. Par pašvaldības līdzfinansējumu izglītojamajiem, kuri apgūst vispārējās pamatizglītības un vidējās izglītības programmas privātajās izglītības iestādēs 2020.gadā.
Apstiprināts
28. Par izmaksu tāmju apstiprināšanu savstarpējo norēķinu veikšanai par Siguldas novada izglītības iestāžu sniegtajiem pakalpojumiem citām pašvaldībām.
Apstiprināts
29. Par Siguldas novada pašvaldības atbalsta apmēru mēnesī par vienu bērnu, kas apgūst pirmsskolas izglītības programmu privātajā izglītības iestādē vai saņem bērnu uzraudzības pakalpojumu 2020.gadā.
Apstiprināts
30. Par aktīvu vērtības noteikšanu un ņemšanu grāmatvedības uzskaitē.
Apstiprināts
31. Par aizņēmumu projekta “Siguldas novada pašvaldības trīs grants ceļu posmu pārbūve Allažu un Mores pagastos” realizācijai.
Apstiprināts
32. Par precizējumiem Siguldas novada pašvaldības domes 2018.gada 14.jūnija lēmumā “Par Siguldas novada pašvaldībai piederošo dzīvojamo telpu īres maksas noteikšanu” (prot. Nr. 9, 29.§).
Apstiprināts
33. Par grozījuma izdarīšanu Siguldas novada pašvaldības domes 2020.gada 23.janvāra nolikumā “Par atlīdzību un sociālajām garantijām Siguldas novada pašvaldībā”.
Apstiprināts
34. Par Siguldas novada Pašvaldības policijas amatu saraksta un amatu klasifikācijas apstiprināšanu.
Apstiprināts
35. Par iecelšanu amatā.
Apstiprināts
36. Par izmaiņām Siguldas novada Bāriņtiesas sastāvā.
Apstiprināts
37. Par Siguldas novada pašvaldības konkursa “Māmiņa. Siguldiete. Uzņēmēja” nolikuma apstiprināšanu
Apstiprināts
38. Par nekustamā īpašuma “Muižas Koka māja” darbnīcas Nr.5, Pils ielā 16, Siguldā, Siguldas novadā, iznomāšanu un izsoles noteikumu apstiprināšanu.
Apstiprināts
39. Par nekustamā īpašuma “Muižas Koka māja” darbnīcas Nr.10, Pils ielā 16, Siguldā, Siguldas novadā, iznomāšanu un izsoles noteikumu apstiprināšanu.
Apstiprināts
40. Par nekustamā īpašuma ,,Brūzis”, Pils ielā 16, Siguldā, Siguldas novadā, iznomāšanu un izsoles noteikumu apstiprināšanu.
Apstiprināts
41. Par ielu tirdzniecības vietas kioska Nr.5, Pils ielā 16, Siguldā, Siguldas novadā, iznomāšanu un izsoles noteikumu apstiprināšanu.
Apstiprināts
42. Par grozījumiem Siguldas novada pašvaldības domes 2017.gada 8.februāra nolikumā Nr.7/2017 “Siguldas novada Domes pašvaldības īpašuma atsavināšanas un izsoles komisijas nolikums” un izmaiņām Siguldas novada pašvaldības īpašuma atsavināšanas un izsoles komisijas sastāvā.
Apstiprināts
43. Par Siguldas novada pašvaldības nekustamā īpašuma – “Akmentiņi”, Allažu pagasts, Siguldas novads − nodošanu atsavināšanai un izsoles noteikumu apstiprināšanu.
Apstiprināts
44. Par pašvaldībai piederošā nekustamā īpašuma –Oskara Kalpaka iela 11, Sigulda, Siguldas novads, atsavināšanu.
Apstiprināts
45. Par Siguldas novada pašvaldības nekustamā īpašuma – Depo iela 6A, Sigulda, Siguldas novads − nodošanu atsavināšanai un izsoles noteikumu apstiprināšanu.
Apstiprināts
46. Par pašvaldībai piederošā dzīvokļa īpašuma – Krišjāņa Barona iela 18-8, Sigulda, Siguldas novads, atsavināšanu.
Apstiprināts
47. Par pašvaldībai piederošā nekustamā īpašuma – “Vecrūpnieki”, Mores pagasts, Siguldas novads, atsavināšanu.
Apstiprināts
48. Par pašvaldībai piederošā dzīvokļa īpašuma – Parka iela 14-21, Sigulda, Siguldas novads, un funkcionāli piederošās zemes Parka iela 14, Sigulda, Siguldas novads, atsavināšanu.
Apstiprināts
49. Par Siguldas novada pašvaldības nekustamā īpašuma – “Lejas Putni”, Siguldas pagasts, Siguldas novads − nodošanu atsavināšanai un izsoles noteikumu apstiprināšanu.
Apstiprināts
50. Par pašvaldībai piederošā nekustamā īpašuma Jaunatnes iela 8, Sigulda, Siguldas novads, 826/16384 domājamo daļu atsavināšanas procesa pabeigšanas apstiprināšanu.
Apstiprināts
51. Par dalību Eiropas Kultūras centru tīkla (European Network of Cultural Centers) kapacitātes celšanas programmas darbinieku apmaiņā.
Apstiprināts
52. Par aizņēmumu projekta “Siguldas novada pašvaldības trīs grants ceļu posmu pārbūve Siguldas un Mores pagastos” realizācijai.
Apstiprināts
53. Par Siguldas novada pašvaldības domes saistošo noteikumu „Par statusa “Siguldas novada pašvaldības ģimene, kuras aprūpē ir trīs un vairāk bērni” piešķiršanu un atjaunošanu” apstiprināšanu
Apstiprināts
54. Par izmaiņām Siguldas novada kultūras un izklaides pasākumu mērķprogrammas un finansēšanas konkursa komisijas sastāvā
Apstiprināts
55. Par izmaiņām Simbolikas komisijas sastāvā.
Apstiprināts
Izskatāmais jautājums Statuss
1. Par deleģēšanas līguma noslēgšanu ar SIA „Siguldas slimnīca”.
Apstiprināts
2. Par grozījumiem Siguldas novada pašvaldības domes 2017.gada 7.septembra iekšējos noteikumos Nr.4/2017 „Par finansējuma piešķiršanu sporta veidiem un sporta pasākumu organizēšanai Siguldas novadā”.
Apstiprināts
3. Par budžeta pieprasījuma projektu Siguldas novada pašvaldības Sporta pārvaldes un pašvaldības atbalstīto sporta pasākumu finansējumam 2020. gadam.
Apstiprināts
4. Par Siguldas novada pašvaldības domes saistošo noteikumu „Par Siguldas novada pašvaldības budžetu 2020.gadam” apstiprināšanu.
Apstiprināts
5. Par iekšējo noteikumu „Par Siguldas novada iedzīvotāju identifikācijas karšu un pieejas karšu izsniegšanas kārtību” apstiprināšanu jaunā redakcijā.
Apstiprināts
6. Par Siguldas novada teritorijas plānojuma 2012. – 2024. gadam grozījumu izstrādes jauna laika grafika apstiprināšanu.
Apstiprināts
7. Par Siguldas novada pašvaldības kustamās mantas – morga saldētavas KZM-40/1200 un morga saldētavas iekārtas nodošanu atsavināšanai.
Apstiprināts
8. Par Siguldas novada pašvaldības domes iekšējo noteikumu „Siguldas novada kapitālsabiedrību un kapitāla daļu pārvaldības noteikumi” apstiprināšanu.
Apstiprināts
9. Par iekšējo noteikumu “Iepirkumu organizēšanas kārtība Siguldas novada pašvaldībā” apstiprināšanu.
Apstiprināts
10. Par de minimis atbalsta piešķiršanu samazinātas nomas maksas veidā IU “Valenti V”.
Apstiprināts
11. Par de minimis atbalsta piešķiršanu samazinātas nomas maksas veidā [..].
Apstiprināts
12. Par dalību aktīvā nodarbinātības pasākumā „Algoti pagaidu sabiedriskie darbi”.
Apstiprināts
13. Par Siguldas novada pašvaldības domes saistošo noteikumu “Grozījumi Siguldas novada pašvaldības domes 2014.gada 17.decembra saistošajos noteikumos Nr.25 “Par atvieglojumu piemērošanu nekustamā īpašuma nodokļa maksātājiem Siguldas novadā”” apstiprināšanu.
Apstiprināts
14. Par grozījumu izdarīšanu Siguldas novada pašvaldības domes 2018.gada 4.oktobra noteikumos “Par korupcijas un interešu konflikta riska novēršanu”.
Apstiprināts
15. Par nolikuma „Par atlīdzību un sociālajām garantijām Siguldas novada pašvaldībā” apstiprināšanu.
Apstiprināts
16. Par kārtību, kādā sadala 2020.gada 8 mēnešiem piešķirto valsts budžeta mērķdotāciju Siguldas novada pašvaldības izglītības iestādēm bērnu no piecu gadu vecuma izglītošanā nodarbināto pirmskolas izglītības pedagogu darba samaksai un Siguldas novada pašvaldības vispārējās pamatizglītības un vispārējās vidējās izglītības iestāžu pedagogu darba samaksai, interešu izglītības pedagogu darba samaksai.
Apstiprināts
17. Par mēneša darba algas likmes noteikšanu pirmsskolas izglītības iestāžu pedagogiem.
Apstiprināts
18. Par mēneša darba algas likmes noteikšanu no pašvaldības līdzekļiem apmaksātajiem profesionālās ievirzes izglītības iestādes Siguldas Mākslu skolas “Baltais flīģelis” profesionālās ievirzes pedagogiem.
Apstiprināts
19. Par mēneša darba algas likmes noteikšanu no pašvaldības līdzekļiem apmaksātajiem profesionālās ievirzes izglītības iestādes Siguldas Sporta skolas profesionālās ievirzes pedagogiem.
Apstiprināts
20. Par grozījumiem Siguldas novada pašvaldības domes 2015.gada 2.decembra Siguldas novada Pedagoģiski medicīniskās komisijas nolikumā.
Apstiprināts
21. Par dzīvojamās platības izīrēšanu.
Apstiprināts
22. Par piedāvājumu atlases organizēšanu nekustamā īpašuma/telpu nomai Siguldas novada bibliotēkas darbības nodrošināšanai.
Apstiprināts
23. Par Siguldas novada pašvaldības konkursa “Siguldas novada kultūras un izklaides pasākumu mērķprogrammas finansēšanas konkurss” rezultātu un piešķiramā finansējuma apmēra apstiprināšanu.
Apstiprināts
24. Par Siguldas novada pašvaldības nekustamā īpašuma Saules iela 16B, Sigulda, Siguldas novads, pārdošanas izsoles rezultāta apstiprināšanu un līguma slēgšanu.
Apstiprināts
25. Par Siguldas novada pašvaldībai piederošā nekustamā īpašuma – Jaunatnes iela 8, Sigulda, Siguldas novads, 826/16384 domājamo daļu atsavināšanu.
Apstiprināts
26. Par Siguldas novada pašvaldībai piederošā nekustamā īpašuma – Jaunatnes iela 8, Sigulda, Siguldas novads, 704/16384 domājamo daļu atsavināšanu.
Apstiprināts
27. Par Siguldas novada pašvaldībai piederošā nekustamā īpašuma – Jaunatnes iela 8, Sigulda, Siguldas novads, 589/16384 domājamo daļu atsavināšanu.
Apstiprināts
28. Par nekustamā īpašuma Jāņa Poruka iela 12A, Sigulda, Siguldas novads, pirkuma līguma projekta grozījumiem.
Apstiprināts
29. Par pirkuma līguma noslēgšanu par pašvaldībai piederošo dzīvokļa īpašumu Stacijas iela 14B-2, Sigulda, Siguldas novads.
Apstiprināts
30. Par grozījumiem Siguldas novada pašvaldības domes 2019.gada 15.augusta lēmumā “Par sadarbību ar nodibinājumu “Stādu un kūdras inovāciju fonds” pasākuma “Stādu parāde” organizēšanā” (prot.Nr.11, 56.§).
Apstiprināts
31. Par grozījumiem 2015.gada 18.februārī apstiprinātajos noteikumos “Kārtība, kādā Siguldas novadā vasaras brīvlaikā organizējama skolēnu nodarbinātība”.
Apstiprināts
32. Par nomas objekta piedāvājumu atlases organizēšanu Siguldas novada pašvaldības Sociālā dienesta psihologa darbības nodrošināšanai.
Apstiprināts
33. Par Siguldas novada pašvaldības amatu saraksta apstiprināšanu.
Apstiprināts
34. Par Siguldas novada pašvaldības domes priekšsēdētāja atvaļinājumu.
Apstiprināts
Izskatāmais jautājums Statuss
1. Par parakstu vākšanas vietu un darba laika noteikšanu.
Apstiprināts
2020. gads   2019. gads   2018. gads   2017. gads   2016. gads   Arhīvs par 2015. gadu