Šajā tīmekļa vietā tiek izmantotas sikdatnes. Tās ļauj jums ērti lietot vietni, bet mums analizēt apmeklējumu.
Atpakaļ
Izskatāmais jautājums Statuss
1. Par SIA “Saltavots” iesniegumu.
Apstiprināts
2. Par grozījumiem Siguldas novada domes 2016.gada 21.septembra nolikumā Nr.14 “Siguldas novada Finanšu pārvaldes nolikums”.
Apstiprināts
3. Par atteikšanos no pirmpirkuma tiesību izmantošanas.
Apstiprināts
4. Par piedalīšanos projektā „Lietus ūdeņu pārvaldība – metodes un iniciatīvas ilgtspējīgai pilsētu plānošanai”.
Izskatīšana atlikta
5. Par kārtību, kādā sadala 2017.gada 8 mēnešiem piešķirto valsts budžeta mērķdotāciju (..).
Izskatīšana atlikta
6. Par zemes gabala nodošanu īpašumā bez atlīdzības atbilstoši privatizētā objekta kopīpašuma domājamai daļai.
Apstiprināts
7. Par zemes gabala nodošanu īpašumā bez atlīdzības atbilstoši privatizētā objekta kopīpašuma domājamai daļai.
Apstiprināts
8. Par zemes gabala nodošanu īpašumā bez atlīdzības atbilstoši privatizētā objekta kopīpašuma domājamai daļai.
Apstiprināts
9. Par zemes gabala nodošanu īpašumā bez atlīdzības atbilstoši privatizētā objekta kopīpašuma domājamai daļai.
Apstiprināts
10. Par zemes gabala nodošanu īpašumā bez atlīdzības atbilstoši privatizētā objekta kopīpašuma domājamai daļai.
Apstiprināts
11. Par zemes gabala nodošanu īpašumā bez atlīdzības atbilstoši privatizētā objekta kopīpašuma domājamai daļai.
Apstiprināts
12. Par zemes gabala nodošanu īpašumā bez atlīdzības atbilstoši privatizētā objekta kopīpašuma domājamai daļai.
Apstiprināts
13. Par zemes gabala nodošanu īpašumā bez atlīdzības atbilstoši privatizētā objekta kopīpašuma domājamai daļai.
Apstiprināts
14. Par zemes gabala nodošanu īpašumā bez atlīdzības atbilstoši privatizētā objekta kopīpašuma domājamai daļai.
Apstiprināts
15. Par zemes gabala nodošanu īpašumā bez atlīdzības atbilstoši privatizētā objekta kopīpašuma domājamai daļai.
Apstiprināts
16. Par zemes gabala nodošanu īpašumā bez atlīdzības atbilstoši privatizētā objekta kopīpašuma domājamai daļai.
Apstiprināts
17. Par zemes gabala nodošanu īpašumā bez atlīdzības atbilstoši privatizētā objekta kopīpašuma domājamai daļai.
Apstiprināts
18. Par zemes gabala nodošanu īpašumā bez atlīdzības atbilstoši privatizētā objekta kopīpašuma domājamai daļai.
Apstiprināts
19. Par nekustamā īpašuma Pils ielā 16, Siguldā, Siguldas novadā, nomas tiesību izsoles rezultātu apstiprināšanu.
Apstiprināts
20. Par grozījumiem Siguldas novada domes 2016.gada 13.janvāra saistošajos noteikumos Nr.2 „Par Siguldas novada pašvaldības budžetu 2016. gadam”.
Izskatīšana atlikta
21. Par atbalstu energoefektivitātes pasākumu īstenošanai.
Izskatīšana atlikta
22. Par precizējumiem Siguldas novada domes 2016.gada 21.septembra lēmumā (protokols Nr.15, 20.§).
Apstiprināts
23. Par finanšu līdzekļu ieplānošanu pašvaldības līdzfinansējumam dzīvojamo māju pieslēgšanai centralizētajai ūdensapgādes vai kanalizācijas sistēmai.
Izskatīšana atlikta
24. Par Siguldas novada pašvaldības aģentūras “Siguldas Attīstības aģentūra” 2016.gada darbības pārskata apstiprināšanu.
Izskatīšana atlikta
25. Par grozījumiem Siguldas novada Domes 2007.gada 9.maija sēdes lēmumā (..).
Apstiprināts
26. Par nemateriālā ieguldījuma izslēgšanu no grāmatvedības uzskaites.
Izskatīšana atlikta
27. Par SIA “VITA mārkets” 2016.gada 23.novembra iesnieguma izskatīšanu.
Apstiprināts
Atpakaļ