×

Lai šī tīmekļa vietne darbotos, mēs izmantojam tehniskās sīkdatnes. Ar Jūsu piekrišanu, papildus šajā vietnē, interneta vietnes apmeklējuma analīzei un lietošanas pieredzes uzlabošanai var tikt izmantotas statistikas sīkdatnes. Lai uzzinātu vairāk par mūsu sīkdatņu politiku, lūdzam noklikšķināt uz pogas “Vairāk informācijas”.

Jūs varat piekrist visām sīkdatnēm, noklikšķinot uz pogas “Piekrītu” vai noraidīt, noklikšķinot uz pogas “Nepiekrītu”.

Ja tīmekļa vietnes lietotājs noklikšķina uz pogas “Nepiekrītu”, tīmekļa vietnē saglabājas tehniskās sīkdatnes, kuras ir nepieciešamas, lai nodrošinātu tīmekļa vietnes darbību un kuru izmantošanai nav nepieciešams iegūt lietotāja piekrišanu.

Vairāk informācijas
Atpakaļ
Izskatāmais jautājums Statuss Sākuma laiks
1. Par lokālplānojuma izstrādes uzsākšanu “Kreiļos”, Siguldas pagastā, Siguldas novadā, ar mērķi grozīt Siguldas novada teritorijas plānojumā 2012.- 2024. gadam noteikto funkcionālo zonējumu no Lauku zemes (L) uz Tehniskās apbūves teritoriju (TA).
Apstiprināts
-
2. Par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu nekustamajam īpašumam ar adresi “Sproģi”, Allažu pag., Siguldas nov., daudzdzīvokļu dzīvojamo māju kvartāla būvniecības uzsākšanai.
Apstiprināts
-
3. Par Siguldas novada attīstības programmas 2018.-2024. gadam projekta redakcijas nodošanu publiskajai apspriešanai.
Apstiprināts
-
4. Par zemes vienību daļu nodošanu bez atlīdzības.
Apstiprināts
-
5. Par Siguldas novada pašvaldības domes saistošo noteikumu “Par koku ciršanu ārpus meža Siguldas novada teritorijā” apstiprināšanu.
Apstiprināts
-
6. Par zemes nomu garāžas uzturēšanai.
Apstiprināts
-
7. Par zemes nomu garāžas uzturēšanai.
Apstiprināts
-
8. Par zemes nomu garāžas uzturēšanai.
Apstiprināts
-
9. Par zemes nomu garāžas uzturēšanai.
Apstiprināts
-
10. Par zemes ierīcības projektu apstiprināšanu īpašumam ar nosaukumu “Kalna Nurmiži”, Siguldas pag., Siguldas nov., zemes vienības (..) sadalīšanai divās daļās.
Apstiprināts
-
11. Par Siguldas novada pašvaldības domes saistošo noteikumu “Grozījumi Siguldas novada pašvaldības domes 2014.gada 17.decembra saistošajos noteikumos Nr.25 “Par atvieglojumu piemērošanu nekustamā īpašuma nodokļa maksātājiem Siguldas novadā”” apstiprināšanu.
Apstiprināts
-
12. Par Siguldas 1.pamatskolas dalību Erasmus+ projektā „Neither Place Nor Time Sets Us Apart”.
Apstiprināts
-
13. Par Siguldas pilsētas vidusskolas dalību Erasmus+ projektā „YOU CAN BE A HERO”.
Apstiprināts
-
14. Par grozījumiem Siguldas novada pašvaldības domes 2017.gada 10.augusta saistošajos noteikumos Nr.20 “Siguldas novada pašvaldības nolikums”.
Apstiprināts
-
15. Par grozījumiem Siguldas novada pašvaldības domes 2017.gada 18.janvāra nolikumā Nr.1 „Par atlīdzību Siguldas novada pašvaldībā”.
Apstiprināts
-
16. Par izmaiņām Siguldas novada pašvaldības Iepirkuma komisijas sastāvā.
Apstiprināts
-
17. Par Siguldas novada pašvaldības Sabiedrisko attiecību pārvaldes nolikuma apstiprināšanu.
Apstiprināts
-
18. Par Siguldas novada pašvaldības izpilddirektora vietnieka iecelšanu.
Apstiprināts
-
19. Par Siguldas novada pašvaldības izpilddirektora vietnieka saimnieciskajos jautājumos iecelšanu.
Apstiprināts
-
20. Par iekšējo noteikumu “Par Siguldas novada izglītības iestāžu telpu izmantošanu” apstiprināšanu un Izglītības iestāžu telpu iznomāšanas komisijas izveidošanu.
Apstiprināts
-
21. Par mēnešalgas noteikšanu Siguldas novada pašvaldības pamatizglītības, vidējās izglītības, profesionālās ievirzes izglītības, interešu izglītības iestāžu direktoriem un pirmsskolas iestāžu vadītājiem.
Apstiprināts
-
22. Par kārtību, kādā sadala 2017.gada 4 mēnešiem piešķirto valsts budžeta mērķdotāciju Siguldas novada pašvaldības izglītības iestādēm bērnu no piecu gadu vecuma izglītošanā nodarbināto pirmskolas izglītības pedagogu darba samaksai un Siguldas novada pašvaldības vispārējās pamatizglītības un vispārējās vidējās izglītības iestāžu pedagogu darba samaksai.
Apstiprināts
-
23. Par Siguldas novada pašvaldības saistošo noteikumu „Par materiālās palīdzības pabalstiem Siguldas novadā” apstiprināšanu.
Apstiprināts
-
24. Par SIA „Siguldas Sporta serviss” maksas pakalpojumu cenrāža apstiprināšanu.
Apstiprināts
-
25. Par grozījumiem nekustamā īpašuma nomas līgumā.
Apstiprināts
-
26. Par grozījumiem nekustamā īpašuma nomas līgumā.
Apstiprināts
-
27. Par Siguldas novada pašvaldības Finanšu pārvaldes nolikuma apstiprināšanu.
Apstiprināts
-
28. Par Siguldas Mākslu skolas “Baltais Flīģelis” rīkotā 5.Starptautiskā Lūcijas Garūtas jauno pianistu konkursa dalības maksas pakalpojuma cenrāža apstiprināšanu.
Apstiprināts
-
29. Par iekšējo noteikumu “Mobilo tālruņu un mobilo sakaru piešķiršanas un izmantošanas kārtība” apstiprināšanu.
Apstiprināts
-
30. Par Siguldas novada pašvaldības Izglītības pārvaldes nolikuma apstiprināšanu.
Apstiprināts
-
31. Par Siguldas novada pašvaldības domes 2014.gada 5.februāra noteikumu “Noteikumi par minimālo un maksimālo izglītojamo skaitu Siguldas novada pašvaldības vispārējo izglītības iestāžu klasēs” (prot. Nr.4, 9.§) atzīšanu par spēku zaudējušiem.
Apstiprināts
-
32. Par Siguldas novada Siguldas pilsētas pirmsskolas izglītības iestādes “Tornīši” nolikuma apstiprināšanu.
Apstiprināts
-
33. Par Siguldas novada pašvaldības apbalvojuma “Atzinība” piešķiršanu Vilnim Trupavniekam.
Apstiprināts
-
34. Par Siguldas novada pašvaldības domes saistošo noteikumu „Grozījums Siguldas novada domes 2016.gada 31.augusta saistošajos noteikumos Nr.33 „Par kārtību, kādā pašvaldība izīrē dzīvojamo telpu speciālistam”” apstiprināšanu.
Apstiprināts
-
35. Par grozījumiem Siguldas novada pašvaldības domes 2017.gada 17. maija lēmumā „Par līdzfinansējumu dzīvojamās mājas (..) pieslēgšanai centralizētajai ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmai” (prot. Nr.8, 40.§).
Apstiprināts
-
36. Par grozījumiem Siguldas novada pašvaldības domes 2017.gada 17. maija lēmumā „Par līdzfinansējumu dzīvojamās mājas (..) pieslēgšanai centralizētajai ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmai” (prot. Nr.8, 39.§).
Apstiprināts
-
37. Par grozījumiem Siguldas novada pašvaldības domes 2017.gada 17. maija lēmumā „Par līdzfinansējumu dzīvojamās mājas (..) pieslēgšanai centralizētajai ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmai” (prot. Nr.8, 33.§).
Apstiprināts
-
Atpakaļ