×

Lai šī tīmekļa vietne darbotos, mēs izmantojam tehniskās sīkdatnes. Ar Jūsu piekrišanu, papildus šajā vietnē, interneta vietnes apmeklējuma analīzei un lietošanas pieredzes uzlabošanai var tikt izmantotas statistikas sīkdatnes. Lai uzzinātu vairāk par mūsu sīkdatņu politiku, lūdzam noklikšķināt uz pogas “Vairāk informācijas”.

Jūs varat piekrist visām sīkdatnēm, noklikšķinot uz pogas “Piekrītu” vai noraidīt, noklikšķinot uz pogas “Nepiekrītu”.

Ja tīmekļa vietnes lietotājs noklikšķina uz pogas “Nepiekrītu”, tīmekļa vietnē saglabājas tehniskās sīkdatnes, kuras ir nepieciešamas, lai nodrošinātu tīmekļa vietnes darbību un kuru izmantošanai nav nepieciešams iegūt lietotāja piekrišanu.

Vairāk informācijas
Atpakaļ
Izskatāmais jautājums Statuss
1. Par lokālplānojuma izstrādes uzsākšanu “Kreiļos”, Siguldas pagastā, Siguldas novadā, ar mērķi grozīt Siguldas novada teritorijas plānojumā 2012.- 2024. gadam noteikto funkcionālo zonējumu no Lauku zemes (L) uz Tehniskās apbūves teritoriju (TA).
Apstiprināts
2. Par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu nekustamajam īpašumam ar adresi “Sproģi”, Allažu pag., Siguldas nov., daudzdzīvokļu dzīvojamo māju kvartāla būvniecības uzsākšanai.
Apstiprināts
3. Par Siguldas novada attīstības programmas 2018.-2024. gadam projekta redakcijas nodošanu publiskajai apspriešanai.
Apstiprināts
4. Par zemes vienību daļu nodošanu bez atlīdzības.
Apstiprināts
5. Par Siguldas novada pašvaldības domes saistošo noteikumu “Par koku ciršanu ārpus meža Siguldas novada teritorijā” apstiprināšanu.
Apstiprināts
6. Par zemes nomu garāžas uzturēšanai.
Apstiprināts
7. Par zemes nomu garāžas uzturēšanai.
Apstiprināts
8. Par zemes nomu garāžas uzturēšanai.
Apstiprināts
9. Par zemes nomu garāžas uzturēšanai.
Apstiprināts
10. Par zemes ierīcības projektu apstiprināšanu īpašumam ar nosaukumu “Kalna Nurmiži”, Siguldas pag., Siguldas nov., zemes vienības (..) sadalīšanai divās daļās.
Apstiprināts
11. Par Siguldas novada pašvaldības domes saistošo noteikumu “Grozījumi Siguldas novada pašvaldības domes 2014.gada 17.decembra saistošajos noteikumos Nr.25 “Par atvieglojumu piemērošanu nekustamā īpašuma nodokļa maksātājiem Siguldas novadā”” apstiprināšanu.
Apstiprināts
12. Par Siguldas 1.pamatskolas dalību Erasmus+ projektā „Neither Place Nor Time Sets Us Apart”.
Apstiprināts
13. Par Siguldas pilsētas vidusskolas dalību Erasmus+ projektā „YOU CAN BE A HERO”.
Apstiprināts
14. Par grozījumiem Siguldas novada pašvaldības domes 2017.gada 10.augusta saistošajos noteikumos Nr.20 “Siguldas novada pašvaldības nolikums”.
Apstiprināts
15. Par grozījumiem Siguldas novada pašvaldības domes 2017.gada 18.janvāra nolikumā Nr.1 „Par atlīdzību Siguldas novada pašvaldībā”.
Apstiprināts
16. Par izmaiņām Siguldas novada pašvaldības Iepirkuma komisijas sastāvā.
Apstiprināts
17. Par Siguldas novada pašvaldības Sabiedrisko attiecību pārvaldes nolikuma apstiprināšanu.
Apstiprināts
18. Par Siguldas novada pašvaldības izpilddirektora vietnieka iecelšanu.
Apstiprināts
19. Par Siguldas novada pašvaldības izpilddirektora vietnieka saimnieciskajos jautājumos iecelšanu.
Apstiprināts
20. Par iekšējo noteikumu “Par Siguldas novada izglītības iestāžu telpu izmantošanu” apstiprināšanu un Izglītības iestāžu telpu iznomāšanas komisijas izveidošanu.
Apstiprināts
21. Par mēnešalgas noteikšanu Siguldas novada pašvaldības pamatizglītības, vidējās izglītības, profesionālās ievirzes izglītības, interešu izglītības iestāžu direktoriem un pirmsskolas iestāžu vadītājiem.
Apstiprināts
22. Par kārtību, kādā sadala 2017.gada 4 mēnešiem piešķirto valsts budžeta mērķdotāciju Siguldas novada pašvaldības izglītības iestādēm bērnu no piecu gadu vecuma izglītošanā nodarbināto pirmskolas izglītības pedagogu darba samaksai un Siguldas novada pašvaldības vispārējās pamatizglītības un vispārējās vidējās izglītības iestāžu pedagogu darba samaksai.
Apstiprināts
23. Par Siguldas novada pašvaldības saistošo noteikumu „Par materiālās palīdzības pabalstiem Siguldas novadā” apstiprināšanu.
Apstiprināts
24. Par SIA „Siguldas Sporta serviss” maksas pakalpojumu cenrāža apstiprināšanu.
Apstiprināts
25. Par grozījumiem nekustamā īpašuma nomas līgumā.
Apstiprināts
26. Par grozījumiem nekustamā īpašuma nomas līgumā.
Apstiprināts
27. Par Siguldas novada pašvaldības Finanšu pārvaldes nolikuma apstiprināšanu.
Apstiprināts
28. Par Siguldas Mākslu skolas “Baltais Flīģelis” rīkotā 5.Starptautiskā Lūcijas Garūtas jauno pianistu konkursa dalības maksas pakalpojuma cenrāža apstiprināšanu.
Apstiprināts
29. Par iekšējo noteikumu “Mobilo tālruņu un mobilo sakaru piešķiršanas un izmantošanas kārtība” apstiprināšanu.
Apstiprināts
30. Par Siguldas novada pašvaldības Izglītības pārvaldes nolikuma apstiprināšanu.
Apstiprināts
31. Par Siguldas novada pašvaldības domes 2014.gada 5.februāra noteikumu “Noteikumi par minimālo un maksimālo izglītojamo skaitu Siguldas novada pašvaldības vispārējo izglītības iestāžu klasēs” (prot. Nr.4, 9.§) atzīšanu par spēku zaudējušiem.
Apstiprināts
32. Par Siguldas novada Siguldas pilsētas pirmsskolas izglītības iestādes “Tornīši” nolikuma apstiprināšanu.
Apstiprināts
33. Par Siguldas novada pašvaldības apbalvojuma “Atzinība” piešķiršanu Vilnim Trupavniekam.
Apstiprināts
34. Par Siguldas novada pašvaldības domes saistošo noteikumu „Grozījums Siguldas novada domes 2016.gada 31.augusta saistošajos noteikumos Nr.33 „Par kārtību, kādā pašvaldība izīrē dzīvojamo telpu speciālistam”” apstiprināšanu.
Apstiprināts
35. Par grozījumiem Siguldas novada pašvaldības domes 2017.gada 17. maija lēmumā „Par līdzfinansējumu dzīvojamās mājas (..) pieslēgšanai centralizētajai ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmai” (prot. Nr.8, 40.§).
Apstiprināts
36. Par grozījumiem Siguldas novada pašvaldības domes 2017.gada 17. maija lēmumā „Par līdzfinansējumu dzīvojamās mājas (..) pieslēgšanai centralizētajai ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmai” (prot. Nr.8, 39.§).
Apstiprināts
37. Par grozījumiem Siguldas novada pašvaldības domes 2017.gada 17. maija lēmumā „Par līdzfinansējumu dzīvojamās mājas (..) pieslēgšanai centralizētajai ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmai” (prot. Nr.8, 33.§).
Apstiprināts
Atpakaļ