Šajā tīmekļa vietā tiek izmantotas sikdatnes. Tās ļauj jums ērti lietot vietni, bet mums analizēt apmeklējumu.
Atpakaļ
Izskatāmais jautājums Statuss
1. Par pašvaldībai piederošā nekustamā īpašuma Pils ielā 31, Siguldā, Siguldas novadā, atsavināšanu.
Gaida uz apstiprināšanu
2. Par Siguldas novada Attīstības programmas 2011.-2017.gadam aktualizētā Rīcības plāna un Investīciju plāna apstiprināšanu.
Apstiprināts
3. Par SIA "Siguldas slimnīca" pamatkapitāla palielināšanu.
Apstiprināts
4. Par zemes gabala nodošanu īpašumā bez atlīdzības atbilstoši privatizētā objekta kopīpašuma domājamai daļai
Apstiprināts
5. Par zemes vienību Gulbju ielā 4, Siguldā, Gulbju ielā 6, Siguldā, un "Starpgabals pie Gulbju ielas", Siguldā, maiņu.
Apstiprināts
6. Par zemes iznomāšanu.
Apstiprināts
7. Par kredīta ņemšanu.
Apstiprināts
8. Par Teritorijas attīstības pārvaldes nolikuma apstiprināšanu.
Apstiprināts
9. Par Siguldas novada Būvvaldes nolikuma apstiprināšanu.
Apstiprināts
10. Par Būvniecības kontroles nodaļas nolikuma apstiprināšanu.
Apstiprināts
11. Par Siguldas novada Domes iekšējo noteikumu "Par kārtību, kādā reģistrējami iesniegumi par bērnu uzņemšanu 1.klasē Siguldas pilsētas vispārējās izglītības iestādēs 2016./2017.mācību gadā" apstiprināšanu.
Apstiprināts
12. Par Siguldas novada Domes saistošo noteikumu "Par kārtību, kādā Siguldas novada pašvaldība sedz pirmsskolas izglītības programmas izmaksas privātajai izglītības iestādei" apstiprināšanu.
Apstiprināts
13. Par grozījumiem Siguldas novada Domes 2015.gada 11.marta nolikumā "Siguldas novada pašvaldības iestādes "Siguldas novada Kultūras pārvalde" nolikums"".
Apstiprināts
14. Par nekustamā īpašuma "Roķēni" un "Roķēnu ūdenskrātuve", Siguldas pagastā, Siguldas novadā, izsoles atzīšanu par nenotikušu.
Apstiprināts
15. Par grozījumiem nolikumā "Par atlīdzību Siguldas novada pašvaldībā".
Apstiprināts
16. Par lokālplānojuma līdzfinansēšanu.
Apstiprināts
Atpakaļ