Šajā tīmekļa vietā tiek izmantotas sikdatnes. Tās ļauj jums ērti lietot vietni, bet mums analizēt apmeklējumu.
Atpakaļ
Izskatāmais jautājums Statuss
1. Par līdzfinansējuma piešķiršanu projektam “Aprīkojuma iegāde sabiedrisko un māksliniecisko aktivitāšu nodrošināšanai Laurenčos”.
Apstiprināts
2. Par Siguldas novada pašvaldības apbalvojuma Atzinība saņēmēju apstiprināšanu nominācijās “Goda novadnieks” un “Gada cilvēks”.
Apstiprināts
3. Par neatgūstamo parādu norakstīšanu.
Apstiprināts
4. Par Siguldas novada Domes priekšsēdētāja U.Mitrevica komandējumu.
Apstiprināts
5. Par zemes gabala nodošanu īpašumā bez atlīdzības atbilstoši privatizētā objekta kopīpašuma domājamai daļai.
Apstiprināts
6. Par siltumenerģijas parāda, apsaimniekošanas un ar dzīvokļa īpašuma lietošanu saistīto pakalpojumu parādu samaksu pašvaldības dzīvoklim.
Apstiprināts
7. Par Siguldas novada kultūras projektu finansēšanas konkursa izsludināšanu.
Apstiprināts
8. Par atsevišķi augošu, pašvaldībai piederošu koku izsoles rezultātu apstiprināšanu.
Apstiprināts
9. Par Siguldas novada Domes 2010.gada 10.februāra nolikuma “Siguldas novada domes vēlēšanu komisijas nolikums” atzīšanu par spēku zaudējušu.
Apstiprināts
10. Par detālplānojuma projekta nekustamajam īpašumam ar adresi Pēteralas iela 2 un Pēteralas iela 6, Sigulda, Siguldas novads, nodošanu publiskajai apspriešanai.
Apstiprināts
11. Par maksas noteikšanu interešu izglītības nodarbībām Laurenču sākumskolā.
Apstiprināts
12. Par dzīvojamās platības izīrēšanu Laurenču sākumskolas struktūrvienībā “Dienesta viesnīca”.
Apstiprināts
13. Par pašvaldībai piederošās zemes daļas Pils ielā, 10, Siguldā, Siguldas novadā, iznomāšanu.
Apstiprināts
14. Par Pārskata par pašvaldības aģentūras “Siguldas Attīstības aģentūra” vidēja termiņa darbības stratēģiju 2014.-2016.gadam izpildi apstiprināšanu.
Apstiprināts
15. Par apstiprināšanu amatā.
Apstiprināts
16. Par Siguldas sporta kompleksa iznomāšanu SIA “Siguldas pilsētas trase”.
Apstiprināts
17. Par Siguldas novada pašvaldības konkursa “Siguldas novada uzņēmēju gada balva” vērtēšanas komisijas sastāva apstiprināšanu.
Apstiprināts
18. Par Labklājības ministrijas piedāvājumu nekustamā īpašuma “Gaismas”, Stīveri, Allažu pag., Siguldas nov., pieņemšanai bez atlīdzības pašvaldības īpašumā.
Apstiprināts
19. Par finansējuma piešķiršanu.
Apstiprināts
20. Par atlīdzības paredzēšanu aizgādnībā esošo personu aizgādņiem.
Apstiprināts
Atpakaļ