Šajā tīmekļa vietā tiek izmantotas sikdatnes. Tās ļauj jums ērti lietot vietni, bet mums analizēt apmeklējumu.
Atpakaļ
Izskatāmais jautājums Statuss
1. Par lauksaimniecības zemes apmežošanu.
Apstiprināts
2. Par grozījumiem Siguldas novada Domes 2015.gada 2.septembra lēmumā „Par zemes gabala “Nurmiži 3”, Siguldas pagasts, Siguldas novads, nodošanu īpašumā bez atlīdzības daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas dzīvokļu īpašniekiem” (prot. Nr.13, §17).
Apstiprināts
3. Par servitūta nodibināšanu.
Apstiprināts
4. Par līdzfinansējuma piešķiršanu projektam “Florbolam Siguldā”.
Apstiprināts
5. Par pašvaldībai piederošā nekustamā īpašuma „Zemtekas”, Allažu pagastā, Siguldas novadā, atsavināšanu.
Apstiprināts
6. Par grozījumiem 2016.gada 18.maija Siguldas novada Domes noteikumos „Par Siguldas novada iedzīvotāju identifikācijas karšu lietošanu”.
Apstiprināts
7. Par grozījumiem Siguldas novada Domes 2015.gada 14.oktobra nolikumā “Siguldas novada kultūras projektu finansēšanas konkursa nolikums”.
Apstiprināts
8. Par piedalīšanos projektā „Klausies Gauju!” un finansējumu.
Apstiprināts
9. Par grozījumiem 2016.gada 13.janvāra saistošajos noteikumos Nr.1 „Par Siguldas novada pašvaldības budžetu 2016. gadam”.
Apstiprināts
10. Par valdes locekļa kandidāta atbalstīšanu SIA “Siguldas pilsētas trase” valdes locekļa amatam.
Apstiprināts
11. Par valdes locekļa kandidāta atbalstīšanu SIA “Saltavots” valdes locekļa amatam.
Apstiprināts
12. Par SIA “CSS Alpine” iesnieguma izskatīšanu.
Apstiprināts
13. Par grozījumu izdarīšanu Siguldas novada Domes 2013.gada 20.februāra lēmumā “Par finansējuma apstiprināšanu Laurenču sākumskolas projekta vadīšanai un ieviešanai” (prot. Nr.4, §14).
Apstiprināts
14. Par sadarbības līgumu ar Latvijas Investīciju un attīstības aģentūru par biznesa inkubatora izveidošanu Siguldas novadā.
Apstiprināts
15. Par ielu tirdzniecības vietu iznomāšanu un izsoles noteikumu apstiprināšanu.
Apstiprināts
16. Par grozījumiem Siguldas novada Domes pašvaldības īpašuma atsavināšanas un izsoles komisijas nolikumā.
Apstiprināts
17. Par dienesta viesnīcas izveidošanu.
Apstiprināts
18. Par Siguldas novada Domes priekšsēdētāja U.Mitrevica atvaļinājumu.
Apstiprināts
19. Par Siguldas novada izglītības iestāžu organizēto bērnu un jauniešu vasaras nometņu dalības maksu apstiprināšanu.
Apstiprināts
Atpakaļ