×

Lai šī tīmekļa vietne darbotos, mēs izmantojam tehniskās sīkdatnes. Ar Jūsu piekrišanu, papildus šajā vietnē, interneta vietnes apmeklējuma analīzei un lietošanas pieredzes uzlabošanai var tikt izmantotas statistikas sīkdatnes. Lai uzzinātu vairāk par mūsu sīkdatņu politiku, lūdzam noklikšķināt uz pogas “Vairāk informācijas”.

Jūs varat piekrist visām sīkdatnēm, noklikšķinot uz pogas “Piekrītu” vai noraidīt, noklikšķinot uz pogas “Nepiekrītu”.

Ja tīmekļa vietnes lietotājs noklikšķina uz pogas “Nepiekrītu”, tīmekļa vietnē saglabājas tehniskās sīkdatnes, kuras ir nepieciešamas, lai nodrošinātu tīmekļa vietnes darbību un kuru izmantošanai nav nepieciešams iegūt lietotāja piekrišanu.

Vairāk informācijas
Atpakaļ
Izskatāmais jautājums Statuss
1. Par SIA “SALTAVOTS” pamatkapitāla palielināšanu.
Apstiprināts
2. Par SIA “SALTAVOTS” vidēja termiņa darbības stratēģijas par periodu no 2018. līdz 2022. gadam apstiprināšanu.
Apstiprināts
3. Par SIA „Siguldas slimnīca” piešķirtā finansējuma novirzīšanu.
Apstiprināts
4. Par Siguldas novada pašvaldības domes iekšējo noteikumu “Par korupcijas un interešu konflikta riska novēršanu” apstiprināšanu.
Apstiprināts
5. Par Siguldas novada pašvaldības domes saistošo noteikumu „Par grozījumiem Siguldas novada pašvaldības domes 2018.gada 25.janvāra saistošajos noteikumos Nr. 2 “Siguldas novada pašvaldības budžets 2018.gadam” apstiprināšanu.
Apstiprināts
6. Par zemes gabala [..], Siguldas pagasts, Siguldas novads, nodošanu īpašumā bez atlīdzības daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas dzīvokļu īpašniekiem.
Apstiprināts
7. Par Siguldas novada pašvaldības domes 2014.gada 30.aprīļa lēmuma “Par zemes gabala nodošanu īpašumā bez atlīdzības atbilstoši privatizētā objekta kopīpašuma domājamai daļai” 12.punkta atcelšanu.
Apstiprināts
8. Par Siguldas novada pašvaldības domes 2014.gada 2.aprīļa lēmuma “Par zemes gabala nodošanu īpašumā bez atlīdzības atbilstoši privatizētā objekta kopīpašuma domājamai daļai” 8.punkta atcelšanu.
Apstiprināts
9. Par grozījumiem Siguldas novada pašvaldības domes 2017.gada 10.augusta saistošajos noteikumos Nr.20 “Siguldas novada pašvaldības nolikums”.
Apstiprināts
10. Par Siguldas novada pašvaldības domes nolikuma “Siguldas novada pašvaldības apbalvojumu nolikums” apstiprināšanu.
Apstiprināts
11. Par Siguldas novada pašvaldības domes saistošo noteikumu „Grozījumi Siguldas novada pašvaldības domes 2016.gada 31.augusta saistošajos noteikumos Nr.33 „Par kārtību, kādā pašvaldība izīrē dzīvojamo telpu speciālistam”” apstiprināšanu.
Apstiprināts
12. Par izmaiņām Siguldas novada pašvaldības īpašuma atsavināšanas un izsoles komisijas sastāvā.
Apstiprināts
13. Par izmaiņām Siguldas novada pašvaldības Dzīvokļu komisijas sastāvā.
Apstiprināts
14. Par zemes iznomāšanu.
Apstiprināts
15. Par grozījumiem Siguldas novada pašvaldības domes 2016.gada 3.augusta lēmuma “Par Siguldas novada pašvaldības īpašumā un valdījumā esošās neapbūvētās zemes izmantošanas iespēju izvērtējumu” (prot.Nr.12, §2) pielikumā “Siguldas novada pašvaldībai piederošās un piekrītošās neapbūvētās zemes vienības Siguldas novadā”.
Apstiprināts
16. Par Siguldas novada pašvaldības nekustamā īpašuma – Garā iela 133, Egļupē, Allažu pagastā, Siguldas novadā − nodošanu atsavināšanai.
Apstiprināts
17. Par Siguldas novada pašvaldības nekustamā īpašuma – Garā ielā 152, Egļupē, Allažu pagastā, Siguldas novadā − nodošanu atsavināšanai.
Apstiprināts
18. Par pašvaldībai piederošā dzīvokļa īpašuma – “Augšupes” - 2, Plānupē, Allažu pagastā, Siguldas novadā, nodošanu atsavināšanai, nosacītās cenas un atsavināšanas paziņojuma apstiprināšanu.
Apstiprināts
19. Par Siguldas novada pašvaldības kustamās mantas – meža cirsmas nekustamajā īpašumā “Kreiļi”, Siguldas pagastā, Siguldas novadā, pārdošanas izsoles rezultāta apstiprināšanu.
Apstiprināts
20. Par kafejnīcas nomas tiesību nekustamajā īpašumā “Siguldas novada Kultūras centrs”, Pils ielā 10, Siguldā pirmās izsoles atzīšanu par nenotikušu un otrās izsoles noteikumu apstiprināšanu.
Apstiprināts
21. Par iecelšanu amatā.
Apstiprināts
22. Par kārtību, kādā sadala 2018.gada 4 mēnešiem piešķirto valsts budžeta mērķdotāciju Siguldas novada pašvaldības izglītības iestādēm bērnu no piecu gadu vecuma izglītošanā nodarbināto pirmskolas izglītības pedagogu darba samaksai un Siguldas novada pašvaldības vispārējās pamatizglītības un vispārējās vidējās izglītības iestāžu pedagogu darba samaksai.
Apstiprināts
23. Par mēnešalgas noteikšanu Siguldas novada pašvaldības pamatizglītības, vidējās izglītības, profesionālās ievirzes izglītības, interešu izglītības iestāžu direktoriem un pirmsskolas iestāžu vadītājiem.
Apstiprināts
24. Par Siguldas novada pašvaldības apbalvojuma “Atzinība” piešķiršanu O.J.
Apstiprināts
25. Par Mores pamatskolas dalību Erasmus+ projektā „ INNOVATIVE LEARNING EXPIERENCE FOR AN INCLUSIVE SCHOOL FOR CHILDREN WITH SPECIAL EDUCATION NEEDS”.
Apstiprināts
26. Par lokālplānojuma projekta “Kreiļi”, Siguldas pagasts, Siguldas novads, ar mērķi grozīt funkcionālo zonējumu, nodošanu atkārtotai publiskai apspriešanai.
Apstiprināts
27. Par lokālplānojuma projekta Noliktavu ielā 1C un Kalna ielā 1, Siguldā, Siguldas novadā, ar mērķi grozīt Siguldas novada teritorijas plānojumā 2012.- 2024. gadam noteikto funkcionālo zonējumu no Zaļumvietu (Z) un Publiskās apbūves (P) teritorijas uz Mazstāvu dzīvojamās apbūves teritoriju (DzM), nodošanu atkārtotai publiskai apspriešanai.
Apstiprināts
28. Par nekustamā īpašuma “Muižas koka māja”, 1.stāva, Pils iela 16, Siguldā, Siguldas novadā, nomas tiesību ceturtās izsoles rezultātu apstiprināšanu.
Apstiprināts
29. Par nekustamā īpašuma “Muižas koka māja”, 2.stāva, Pils iela 16, Siguldā, Siguldas novadā, nomas tiesību ceturtās izsoles rezultāta apstiprināšanu.
Apstiprināts
30. Par nekustamā īpašuma “Tirdzniecības – biroja ēka”, 2.darbnīcas, Pils iela 16, Siguldā, Siguldas novadā, nomas tiesību pirmās izsoles rezultāta apstiprināšanu.
Apstiprināts
31. Par nekustamā īpašuma “Radošā darbnīca”, Pils ielā 16, Siguldā, Siguldas novadā, nomas tiesību ceturtās izsoles rezultātu apstiprināšanu.
Apstiprināts
32. Par siltumenerģijas parādu nomaksu pašvaldības dzīvokļiem.
Apstiprināts
33. Par Siguldas Valsts ģimnāzijas 100 gadu jubilejas absolventu salidojuma maksas pakalpojumu apstiprināšanu.
Apstiprināts
34. Par dalību Eiropas Savienības fondu darbība programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 8.3.4. specifiskā atbalsta mērķa "Samazināt priekšlaicīgu mācību pārtraukšanu, īstenojot preventīvus un intervences pasākumus" projektā Nr.8.3.4.0/16/I/001 "Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai".
Apstiprināts
Atpakaļ