×

Lai šī tīmekļa vietne darbotos, mēs izmantojam tehniskās sīkdatnes. Ar Jūsu piekrišanu, papildus šajā vietnē, interneta vietnes apmeklējuma analīzei un lietošanas pieredzes uzlabošanai var tikt izmantotas statistikas sīkdatnes. Lai uzzinātu vairāk par mūsu sīkdatņu politiku, lūdzam noklikšķināt uz pogas “Vairāk informācijas”.

Jūs varat piekrist visām sīkdatnēm, noklikšķinot uz pogas “Piekrītu” vai noraidīt, noklikšķinot uz pogas “Nepiekrītu”.

Ja tīmekļa vietnes lietotājs noklikšķina uz pogas “Nepiekrītu”, tīmekļa vietnē saglabājas tehniskās sīkdatnes, kuras ir nepieciešamas, lai nodrošinātu tīmekļa vietnes darbību un kuru izmantošanai nav nepieciešams iegūt lietotāja piekrišanu.

Vairāk informācijas
Atpakaļ
Izskatāmais jautājums Statuss
1. Par zemes iznomāšanu.
Apstiprināts
2. Siguldas novada pašvaldības konkursa “Māmiņa. Siguldiete. Uzņēmēja” vērtēšanas komisijas sastāva apstiprināšanu.
Apstiprināts
3. Par grozījumiem Siguldas novada pašvaldības domes 2017.gada 8.februāra nolikumā “Siguldas novada pašvaldības konkursa “Māmiņa. Siguldiete. Uzņēmēja” nolikums”.
Apstiprināts
4. Par grozījumiem 2006.gada 22.maija Zemes nomas līgumā un 2002.gada 9.augusta Koncesijas līgumā.
Apstiprināts
5. Par zemes iznomāšanu.
Apstiprināts
6. Par izmaiņām Siguldas novada pašvaldības Dzīvokļu komisijas sastāvā.
Apstiprināts
7. Par izmaiņām Siguldas novada pašvaldības Iepirkuma komisijas sastāvā.
Apstiprināts
8. Par grozījumiem Siguldas novada pašvaldības domes 2016. gada 21. septembra nolikumā “Siguldas novada pašvaldības apbalvojumu nolikums”.
Apstiprināts
9. Par saistošo noteikumu “Siguldas novada teritorijas kopšanas un būvju uzturēšanas saistošie noteikumi” apstiprināšanu jaunā redakcijā.
Apstiprināts
10. Par precizējumiem saistošajos noteikumos “Par koku ciršanu ārpus meža Siguldas novada teritorijā”.
Apstiprināts
11. Par grozījumiem Siguldas novada pašvaldības domes 2017.gada 21.decembra lēmumā “Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu zemes vienību ar adresi Priežu iela 4, Priežu iela 7, Pulkveža Brieža iela 1, Pulkveža Brieža iela 3, Sigulda, un zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 8015 003 1423, 8015 003 1422, 8015 003 1421, 8015 003 0167, 8015 003 1412, 8015 003 1415, 8015 003 0115 apvienošanai un robežu pārkārtošanai” (prot.Nr.21, 8.§).
Apstiprināts
12. Par Siguldas pilsētas SIA “Jumis” Vidēja termiņa darbības stratēģijas par periodu no 2018. līdz 2023.gadam apstiprināšanu.
Apstiprināts
13. Par Siguldas novada pašvaldības domes saistošo noteikumu „Par Siguldas novada pašvaldības daudzbērnu ģimenes statusa noteikšanu un atjaunošanu” apstiprināšanu.
Apstiprināts
14. Par grozījumiem Siguldas novada pašvaldības domes 2016.gada 3.februāra nolikumā “Siguldas novada Būvvaldes nolikums”.
Apstiprināts
15. Par Allažu sporta centra maksas pakalpojumu cenrāža apstiprināšanu.
Apstiprināts
16. Par dzīvokļa īpašuma “Jaunsētas”-3, Siguldas pagastā, Siguldas novadā, atsavināšanas izsoles rezultātu apstiprināšanu.
Apstiprināts
17. Par nekustamā īpašuma Senču ielā 3-2, Siguldā, Siguldas novadā, izsoles noteikumu apstiprināšanu.
Apstiprināts
18. Par izmaiņām Siguldas novada pašvaldības īpašuma atsavināšanas un izsoles komisijas sastāvā.
Apstiprināts
19. Par Siguldas novada pašvaldības domes saistošo noteikumu “Inženierkomunikāciju un transporta būvju aizsardzības noteikumi” apstiprināšanu.
Apstiprināts
20. Par Siguldas novada pašvaldības domes iekšējo noteikumu “Normatīvo aktu sagatavošanas un izdošanas noteikumi” apstiprināšanu.
Apstiprināts
21. Par Nacionālās pretošanās kustības dalībnieku iesniegumu izskatīšanas komisijas izveidošanu.
Apstiprināts
22. Par grozījumiem Siguldas novada pašvaldības domes 2017.gada 10.augusta saistošajos noteikumos Nr.20 “Siguldas novada pašvaldības nolikums”.
Apstiprināts
23. Par līguma pirmstermiņa laušanu.
Apstiprināts
24. Par Siguldas novada pašvaldības domes iekšējo noteikumu “Par informācijas pieejamību” apstiprināšanu.
Apstiprināts
25. Par pašvaldībai piederošā dzīvokļa īpašuma Zaļkalna ielā 11-17, Allažu pagastā, Siguldas novadā, atsavināšanu.
Apstiprināts
26. Par finansējuma piešķiršanu novadpētniecības izstāžu veidošanai.
Apstiprināts
27. Par mēneša darba algas likmes noteikšanu pirmsskolas izglītības pedagogiem.
Apstiprināts
28. Par jumta daļas un telpas daļas iznomāšanu Siguldas 1.pamatskolā.
Apstiprināts
29. Par grozījumiem 2017.gada 30.novembra lēmumā “Par telpas daļas iznomāšanu akciju sabiedrībai VAS “Latvijas Pasts” pasta pakalpojumu nodrošināšanai” (prot.Nr.20, 7.§).
Apstiprināts
30. Par deleģēšanas līguma noslēgšanu ar SIA “Siguldas slimnīca”.
Apstiprināts
31. Par ilgtermiņa ieguldījumu pārvērtēšanas rezerves norakstīšanu.
Apstiprināts
32. Par apsaimniekošanas un ar dzīvokļa lietošanu saistīto pakalpojumu parādu nomaksu pašvaldības dzīvoklim.
Apstiprināts
33. Par saistību izpildi par SIA “Wesemann-Sigulda” Siguldas novada pašvaldības dzīvoklim sniegtajiem siltumenerģijas pakalpojumiem.
Apstiprināts
34. Par grozījumiem Siguldas novada pašvaldības domes 2015.gada 18.februāra iekšējos noteikumos “Kārtība, kādā Siguldas novadā vasaras brīvlaikā organizējama skolēnu nodarbinātība”.
Apstiprināts
35. Par grozījumiem Siguldas novada pašvaldības domes 2015.gada 11.marta nolikumā “Siguldas novada pašvaldības iestādes “Siguldas novada Kultūras pārvalde” nolikums”.
Apstiprināts
36. Par Siguldas novada pašvaldības apbalvojuma “Atzinība” piešķiršanu.
Apstiprināts
37. Par Siguldas novada pašvaldības atbalsta apmēru mēnesī par vienu bērnu privātajām izglītības iestādēm un bērnu uzraudzības pakalpojumu sniedzējiem 2018.gadā.
Apstiprināts
38. Par Siguldas novada pašvaldības apbalvojuma “Atzinība” piešķiršanu.
Apstiprināts
Atpakaļ