Šajā tīmekļa vietā tiek izmantotas sikdatnes. Tās ļauj jums ērti lietot vietni, bet mums analizēt apmeklējumu.
Atpakaļ
Izskatāmais jautājums Statuss
1. Par izlīgumu civillietā.
Apstiprināts
2. Par SIA “Siguldas Sporta serviss” piederošās kustamās mantas atsavināšanu.
Apstiprināts
3. Par deleģēšanas līguma noslēgšanu ar SIA “Siguldas Sporta serviss”.
Apstiprināts
4. Par Siguldas novada pašvaldības Medību koordinācijas komisijas sastāva apstiprināšanu.
Apstiprināts
5. Par Siguldas novada pašvaldības domes saistošo noteikumu “Grozījumi Siguldas novada pašvaldības domes 2014.gada 17.decembra saistošajos noteikumos Nr.25 “Par atvieglojumu piemērošanu nekustamā īpašuma nodokļa maksātājiem Siguldas novadā”” apstiprināšanu.
Apstiprināts
6. Par pašvaldības budžetā ieskaitāmo nodokļu parādu un ar tiem saistītās nokavējuma naudas dzēšanu.
Apstiprināts
7. Par pašvaldības budžetā ieskaitāmo nodokļu parādu un ar tiem saistītās nokavējuma naudas dzēšanu.
Apstiprināts
8. Par pašvaldības budžetā ieskaitāmo nodokļu parādu un ar tiem saistītās nokavējuma naudas dzēšanu.
Apstiprināts
9. Par līdzfinansējuma maksas apstiprināšanu Siguldas novada pašvaldības profesionālās ievirzes izglītības iestādēs.
Apstiprināts
10. Par saistošo noteikumu “Grozījumi 2018.gada 14.jūnija saistošajos noteikumos Nr.20 “Par līdzfinansējuma samaksas kārtību Siguldas novada pašvaldības profesionālās ievirzes izglītības iestādēs”” apstiprināšanu.
Apstiprināts
11. Par speciālistam izīrējamās dzīvojamās telpas statusa noteikšanu.
Apstiprināts
12. Par detālplānojuma “Helmaņa iela 2, Peltes, Siguldas pagasts, Siguldas novads” izstrādes uzsākšanu, jaunu apbūvei paredzētu zemes vienību izveidei.
Apstiprināts
13. Par zemes nomas līguma slēgšanu.
Apstiprināts
14. Par dzīvokļa īpašuma Krimuldas ielā 3-2, Siguldā, Siguldas novadā, pirmās izsoles atzīšanu par nenotikušu un otrās izsoles rīkošanu.
Apstiprināts
15. Par pašvaldībai piederošā dzīvokļa īpašuma [adrese] atsavināšanas procesa pabeigšanas apstiprināšanu.
Apstiprināts
16. Par pašvaldībai piederošā dzīvokļa īpašuma –[adrese], atsavināšanu.
Apstiprināts
17. Par Siguldas novada pašvaldības nekustamā īpašuma – Siguldas ielā 370, Egļupē, Allažu pagastā, Siguldas novadā − nodošanu atsavināšanai.
Apstiprināts
Atpakaļ