×

Lai šī tīmekļa vietne darbotos, mēs izmantojam tehniskās sīkdatnes. Ar Jūsu piekrišanu, papildus šajā vietnē, interneta vietnes apmeklējuma analīzei un lietošanas pieredzes uzlabošanai var tikt izmantotas statistikas sīkdatnes. Lai uzzinātu vairāk par mūsu sīkdatņu politiku, lūdzam noklikšķināt uz pogas “Vairāk informācijas”.

Jūs varat piekrist visām sīkdatnēm, noklikšķinot uz pogas “Piekrītu” vai noraidīt, noklikšķinot uz pogas “Nepiekrītu”.

Ja tīmekļa vietnes lietotājs noklikšķina uz pogas “Nepiekrītu”, tīmekļa vietnē saglabājas tehniskās sīkdatnes, kuras ir nepieciešamas, lai nodrošinātu tīmekļa vietnes darbību un kuru izmantošanai nav nepieciešams iegūt lietotāja piekrišanu.

Vairāk informācijas
Atpakaļ
Izskatāmais jautājums Statuss Sākuma laiks
1. Par SIA ,,Siguldas slimnīca” pamatkapitāla palielināšanu
Apstiprināts
-
2. Par Siguldas novada Bāriņtiesas priekšsēdētāja ievēlēšanu.
Apstiprināts
-
3. Par pašvaldībai piederoša dzīvokļa īpašuma Krimuldas ielā 3-2, Siguldā, Siguldas novadā, atsavināšanu.
Apstiprināts
-
4. Par Siguldas novada pašvaldībai piederošā nekustamā īpašuma –[..], atsavināšanu.
Apstiprināts
-
5. Par Siguldas novada pašvaldībai piederošā nekustamā īpašuma – [..], atsavināšanu.
Apstiprināts
-
6. Par Siguldas novada pašvaldībai piederošā nekustamā īpašuma –[..], atsavināšanu.
Apstiprināts
-
7. Par SIA ,,Siguldas Sporta serviss” darbības paplašināšanu.
Apstiprināts
-
8. Par SIA „Siguldas Sporta serviss” mantas un tiesību izsoles veikšanu.
Apstiprināts
-
9. Par Siguldas siltumapgādes attīstības un rekonstrukcijas plāna apstiprināšanu.
Apstiprināts
-
10. Par koncesijas līguma grozījumiem.
Apstiprināts
-
11. Par zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 4266 001 0105 daļas iznomāšanu.
Apstiprināts
-
12. Par zemes nomas līguma slēgšanu.
Apstiprināts
-
13. Par zemes iznomāšanu.
Apstiprināts
-
14. Par Siguldas novada pašvaldības domes nolikuma „Par Siguldas novada jaundzimušo pasākuma „Esmu dzimis Siguldas novadā” organizēšanu” apstiprināšanu.
Apstiprināts
-
15. Par izmaiņām Siguldas novada pašvaldības Medību koordinācijas komisijas sastāvā.
Apstiprināts
-
16. Par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu Atbrīvotāju ielā [..], Sigulda, Siguldas novads, ar mērķi veidot jaunas apbūvei paredzētas zemes vienības.
Apstiprināts
-
17. Par zemes iegādi ielu sarkanajās līnijās.
Apstiprināts
-
18. Par grozījumiem Siguldas novada pašvaldības domes 2017.gada 9.novembra iekšējos noteikumos Nr.9/2017 ,,Par Siguldas novada Kultūras pārvaldes struktūrvienību telpu izmantošanu”.
Apstiprināts
-
19. Par grozījumiem Siguldas novada pašvaldības domes 2014.gada 12.novembra lēmumā ,,Par bieži sastopamo derīgo izrakteņu ieguves atļaujas izsniegšanu” (prot. Nr.21, 5.§) un bieži sastopamo derīgo izrakteņu ieguves atļaujā Nr.[..].
Apstiprināts
-
20. Par Rīgas plānošanas reģiona deinstitucionālizācijas plāna 2017.-2020. gadam 2.redakcijas Stratēģiskās daļas saskaņošanu.
Apstiprināts
-
21. Par Siguldas novada pašvaldības saistošo noteikumu „Grozījumi Siguldas novada pašvaldības domes 2017.gada 30.novembra saistošajos noteikumos Nr.32 „Par ģimenes vai atsevišķi dzīvojošas personas atzīšanu par trūcīgu vai maznodrošinātu un sociālās palīdzības pabalstiem Siguldas novadā” apstiprināšanu.
Apstiprināts
-
22. Par Siguldas novada pašvaldības domes saistošo noteikumu ,,Grozījumi Siguldas novada pašvaldības domes 2014.gada 1.oktobra saistošajos noteikumos Nr.19 „Par nekustamā īpašuma nodokļa piemērošanu Siguldas novadā”” apstiprināšanu.
Apstiprināts
-
23. Par Siguldas novada pašvaldības domes saistošo noteikumu ,,Grozījumi Siguldas novada pašvaldības domes 2014.gada 17.decembra saistošajos noteikumos Nr.25 ,,Par atvieglojumu piemērošanu nekustamā īpašuma nodokļa maksātājiem Siguldas novadā”” apstiprināšanu.
Apstiprināts
-
24. Par aizņēmuma ņemšanu.
Apstiprināts
-
25. Par grozījumu Siguldas novada pašvaldības domes 2016.gada 31.augusta lēmumā (prot. Nr.13, 17.§).
Apstiprināts
-
26. Par aizņēmuma ņemšanu.
Apstiprināts
-
27. Par Siguldas novada pašvaldībai piederošu dzīvojamo telpu īres maksas noteikšanu.
Apstiprināts
-
28. Par Siguldas novada pašvaldības saistošo noteikumu ,,Par līdzfinansējuma samaksas kārtību Siguldas novada pašvaldības profesionālās ievirzes izglītības iestādēs” apstiprināšanu.
Apstiprināts
-
29. Par līdzfinansējuma maksas noteikšanu Siguldas novada pašvaldības profesionālās ievirzes izglītības iestādēs.
Apstiprināts
-
30. Par nekustamā īpašuma ,,Muižas koka māja”, 1.stāvā, Pils ielā 16, Siguldā, Siguldas novadā, nomas tiesību 2.izsoles atzīšanu par nenotikušu un 3.izsoles noteikumu apstiprināšanu.
Apstiprināts
-
31. Par nekustamā īpašuma ,,Muižas koka māja”, 2.stāva, Pils iela 16, Siguldā, Siguldas novadā, nomas tiesību 2.izsoles atzīšanu par nenotikušu un 3.izsoles noteikumu apstiprināšanu.
Apstiprināts
-
32. Par nekustamā īpašuma ,,Radošā darbnīca”, Pils iela 16 C, Siguldā, Siguldas novadā, nomas tiesību 2.izsoles atzīšanu par nenotikušu un 3.izsoles noteikumu apstiprināšanu.
Apstiprināts
-
33. Par ielu tirdzniecības vietas-kioska Pils ielā 16, Siguldā, Siguldas novadā, nomas tiesību izsoles rezultāta apstiprināšanu.
Apstiprināts
-
34. Par Siguldas Valsts ģimnāzijas dalību Erasmus+ projektā ,,Efektīva tehnoloģiju izmantošana mācību procesa uzlabošanai”.
Apstiprināts
-
35. Par Siguldas novada Jaunrades centra dalību projektā ,,Mobils darbs ar jaunatni ārpus Siguldas pilsētas centra – izstrāde un pilotēšana”.
Apstiprināts
-
36. Par Siguldas novada pašvaldības domes saistošo noteikumu ,,Par bērnu reģistrācijas, uzņemšanas un atskaitīšanas kārtību Siguldas novada pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādēs” precizēšanu.
Apstiprināts
-
37. Par zemes vienības daļas Jāņa Poruka ielā 14, Siguldā, Siguldas novadā, apbūves tiesības izsoles rezultāta apstiprināšanu.
Apstiprināts
-
38. Par Siguldas novada pašvaldībai piederošā nekustama īpašuma ,,Kreiļi” sanitārās cirtes nodošanu atsavināšanai un izsoles noteikumu apstiprināšanu.
Apstiprināts
-
39. Par lokālplānojuma projekta zemes vienībām Noliktavu ielā 1C un Kalna ielā 1, Siguldā, Siguldas novadā, ar mērķi grozīt Siguldas novada teritorijas plānojumā 2012.- 2024. gadam noteikto funkcionālo zonējumu no Zaļumvietu (Z) un Publiskās apbūves (P) teritorijas uz Mazstāvu dzīvojamās apbūves teritoriju (DzM), apstiprināšanu.
Apstiprināts
-
40. Par Siguldas novada pašvaldības un SIA ,,DMB” 2012.gada 22.maija Pirkuma līgumu.
Apstiprināts
-
Atpakaļ