×

Lai šī tīmekļa vietne darbotos, mēs izmantojam tehniskās sīkdatnes. Ar Jūsu piekrišanu, papildus šajā vietnē, interneta vietnes apmeklējuma analīzei un lietošanas pieredzes uzlabošanai var tikt izmantotas statistikas sīkdatnes. Lai uzzinātu vairāk par mūsu sīkdatņu politiku, lūdzam noklikšķināt uz pogas “Vairāk informācijas”.

Jūs varat piekrist visām sīkdatnēm, noklikšķinot uz pogas “Piekrītu” vai noraidīt, noklikšķinot uz pogas “Nepiekrītu”.

Ja tīmekļa vietnes lietotājs noklikšķina uz pogas “Nepiekrītu”, tīmekļa vietnē saglabājas tehniskās sīkdatnes, kuras ir nepieciešamas, lai nodrošinātu tīmekļa vietnes darbību un kuru izmantošanai nav nepieciešams iegūt lietotāja piekrišanu.

Vairāk informācijas
Atpakaļ
Izskatāmais jautājums Statuss
1. Par SIA ,,Siguldas slimnīca” pamatkapitāla palielināšanu
Apstiprināts
2. Par Siguldas novada Bāriņtiesas priekšsēdētāja ievēlēšanu.
Apstiprināts
3. Par pašvaldībai piederoša dzīvokļa īpašuma Krimuldas ielā 3-2, Siguldā, Siguldas novadā, atsavināšanu.
Apstiprināts
4. Par Siguldas novada pašvaldībai piederošā nekustamā īpašuma –[..], atsavināšanu.
Apstiprināts
5. Par Siguldas novada pašvaldībai piederošā nekustamā īpašuma – [..], atsavināšanu.
Apstiprināts
6. Par Siguldas novada pašvaldībai piederošā nekustamā īpašuma –[..], atsavināšanu.
Apstiprināts
7. Par SIA ,,Siguldas Sporta serviss” darbības paplašināšanu.
Apstiprināts
8. Par SIA „Siguldas Sporta serviss” mantas un tiesību izsoles veikšanu.
Apstiprināts
9. Par Siguldas siltumapgādes attīstības un rekonstrukcijas plāna apstiprināšanu.
Apstiprināts
10. Par koncesijas līguma grozījumiem.
Apstiprināts
11. Par zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 4266 001 0105 daļas iznomāšanu.
Apstiprināts
12. Par zemes nomas līguma slēgšanu.
Apstiprināts
13. Par zemes iznomāšanu.
Apstiprināts
14. Par Siguldas novada pašvaldības domes nolikuma „Par Siguldas novada jaundzimušo pasākuma „Esmu dzimis Siguldas novadā” organizēšanu” apstiprināšanu.
Apstiprināts
15. Par izmaiņām Siguldas novada pašvaldības Medību koordinācijas komisijas sastāvā.
Apstiprināts
16. Par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu Atbrīvotāju ielā [..], Sigulda, Siguldas novads, ar mērķi veidot jaunas apbūvei paredzētas zemes vienības.
Apstiprināts
17. Par zemes iegādi ielu sarkanajās līnijās.
Apstiprināts
18. Par grozījumiem Siguldas novada pašvaldības domes 2017.gada 9.novembra iekšējos noteikumos Nr.9/2017 ,,Par Siguldas novada Kultūras pārvaldes struktūrvienību telpu izmantošanu”.
Apstiprināts
19. Par grozījumiem Siguldas novada pašvaldības domes 2014.gada 12.novembra lēmumā ,,Par bieži sastopamo derīgo izrakteņu ieguves atļaujas izsniegšanu” (prot. Nr.21, 5.§) un bieži sastopamo derīgo izrakteņu ieguves atļaujā Nr.[..].
Apstiprināts
20. Par Rīgas plānošanas reģiona deinstitucionālizācijas plāna 2017.-2020. gadam 2.redakcijas Stratēģiskās daļas saskaņošanu.
Apstiprināts
21. Par Siguldas novada pašvaldības saistošo noteikumu „Grozījumi Siguldas novada pašvaldības domes 2017.gada 30.novembra saistošajos noteikumos Nr.32 „Par ģimenes vai atsevišķi dzīvojošas personas atzīšanu par trūcīgu vai maznodrošinātu un sociālās palīdzības pabalstiem Siguldas novadā” apstiprināšanu.
Apstiprināts
22. Par Siguldas novada pašvaldības domes saistošo noteikumu ,,Grozījumi Siguldas novada pašvaldības domes 2014.gada 1.oktobra saistošajos noteikumos Nr.19 „Par nekustamā īpašuma nodokļa piemērošanu Siguldas novadā”” apstiprināšanu.
Apstiprināts
23. Par Siguldas novada pašvaldības domes saistošo noteikumu ,,Grozījumi Siguldas novada pašvaldības domes 2014.gada 17.decembra saistošajos noteikumos Nr.25 ,,Par atvieglojumu piemērošanu nekustamā īpašuma nodokļa maksātājiem Siguldas novadā”” apstiprināšanu.
Apstiprināts
24. Par aizņēmuma ņemšanu.
Apstiprināts
25. Par grozījumu Siguldas novada pašvaldības domes 2016.gada 31.augusta lēmumā (prot. Nr.13, 17.§).
Apstiprināts
26. Par aizņēmuma ņemšanu.
Apstiprināts
27. Par Siguldas novada pašvaldībai piederošu dzīvojamo telpu īres maksas noteikšanu.
Apstiprināts
28. Par Siguldas novada pašvaldības saistošo noteikumu ,,Par līdzfinansējuma samaksas kārtību Siguldas novada pašvaldības profesionālās ievirzes izglītības iestādēs” apstiprināšanu.
Apstiprināts
29. Par līdzfinansējuma maksas noteikšanu Siguldas novada pašvaldības profesionālās ievirzes izglītības iestādēs.
Apstiprināts
30. Par nekustamā īpašuma ,,Muižas koka māja”, 1.stāvā, Pils ielā 16, Siguldā, Siguldas novadā, nomas tiesību 2.izsoles atzīšanu par nenotikušu un 3.izsoles noteikumu apstiprināšanu.
Apstiprināts
31. Par nekustamā īpašuma ,,Muižas koka māja”, 2.stāva, Pils iela 16, Siguldā, Siguldas novadā, nomas tiesību 2.izsoles atzīšanu par nenotikušu un 3.izsoles noteikumu apstiprināšanu.
Apstiprināts
32. Par nekustamā īpašuma ,,Radošā darbnīca”, Pils iela 16 C, Siguldā, Siguldas novadā, nomas tiesību 2.izsoles atzīšanu par nenotikušu un 3.izsoles noteikumu apstiprināšanu.
Apstiprināts
33. Par ielu tirdzniecības vietas-kioska Pils ielā 16, Siguldā, Siguldas novadā, nomas tiesību izsoles rezultāta apstiprināšanu.
Apstiprināts
34. Par Siguldas Valsts ģimnāzijas dalību Erasmus+ projektā ,,Efektīva tehnoloģiju izmantošana mācību procesa uzlabošanai”.
Apstiprināts
35. Par Siguldas novada Jaunrades centra dalību projektā ,,Mobils darbs ar jaunatni ārpus Siguldas pilsētas centra – izstrāde un pilotēšana”.
Apstiprināts
36. Par Siguldas novada pašvaldības domes saistošo noteikumu ,,Par bērnu reģistrācijas, uzņemšanas un atskaitīšanas kārtību Siguldas novada pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādēs” precizēšanu.
Apstiprināts
37. Par zemes vienības daļas Jāņa Poruka ielā 14, Siguldā, Siguldas novadā, apbūves tiesības izsoles rezultāta apstiprināšanu.
Apstiprināts
38. Par Siguldas novada pašvaldībai piederošā nekustama īpašuma ,,Kreiļi” sanitārās cirtes nodošanu atsavināšanai un izsoles noteikumu apstiprināšanu.
Apstiprināts
39. Par lokālplānojuma projekta zemes vienībām Noliktavu ielā 1C un Kalna ielā 1, Siguldā, Siguldas novadā, ar mērķi grozīt Siguldas novada teritorijas plānojumā 2012.- 2024. gadam noteikto funkcionālo zonējumu no Zaļumvietu (Z) un Publiskās apbūves (P) teritorijas uz Mazstāvu dzīvojamās apbūves teritoriju (DzM), apstiprināšanu.
Apstiprināts
40. Par Siguldas novada pašvaldības un SIA ,,DMB” 2012.gada 22.maija Pirkuma līgumu.
Apstiprināts
Atpakaļ