×

Lai šī tīmekļa vietne darbotos, mēs izmantojam tehniskās sīkdatnes. Ar Jūsu piekrišanu, papildus šajā vietnē, interneta vietnes apmeklējuma analīzei un lietošanas pieredzes uzlabošanai var tikt izmantotas statistikas sīkdatnes. Lai uzzinātu vairāk par mūsu sīkdatņu politiku, lūdzam noklikšķināt uz pogas “Vairāk informācijas”.

Jūs varat piekrist visām sīkdatnēm, noklikšķinot uz pogas “Piekrītu” vai noraidīt, noklikšķinot uz pogas “Nepiekrītu”.

Ja tīmekļa vietnes lietotājs noklikšķina uz pogas “Nepiekrītu”, tīmekļa vietnē saglabājas tehniskās sīkdatnes, kuras ir nepieciešamas, lai nodrošinātu tīmekļa vietnes darbību un kuru izmantošanai nav nepieciešams iegūt lietotāja piekrišanu.

Vairāk informācijas
Atpakaļ
Izskatāmais jautājums Statuss Sākuma laiks
1. Par grozījumiem Siguldas novada pašvaldības domes 2017.gada 7.septembra iekšējos noteikumos Nr.4/2017 „Par finansējuma piešķiršanu sporta veidiem un sporta pasākumu organizēšanai Siguldas novadā”.
Apstiprināts
-
2. Par grozījumiem Siguldas novada pašvaldības domes 2017.gada 31.maija nolikumā “Siguldas novada pašvaldības iestādes “Siguldas novada Dzimtsarakstu nodaļa” nolikums”.
Apstiprināts
-
3. Par Siguldas novada pašvaldības domes iekšējo noteikumu “Par personāla atlasi Siguldas novada pašvaldībā” apstiprināšanu.
Apstiprināts
-
4. Par grozījumiem Siguldas novada pašvaldības domes 2017.gada 19.oktobra lēmumā „Par Siguldas novada Pašvaldības policijas nolikuma apstiprināšanu” un nolikumā Nr.1/2018 “Siguldas novada Pašvaldības policijas nolikums”.
Apstiprināts
-
5. Par finansējuma saņemšanu Valsts kultūrkapitāla fonda ikgadējā projektu konkursā ar projektu “Siguldas koncertzāles “Baltais Flīģelis” rudens ziemas sezona”.
Apstiprināts
-
6. Par Siguldas novada pašvaldības domes saistošo noteikumu „Grozījumi Siguldas novada pašvaldības domes 2014.gada 19.marta saistošajos noteikumos Nr.10 „Par braukšanas maksas atvieglojumiem sabiedriskajā transportā”” apstiprināšanu.
Apstiprināts
-
7. Par zemes iznomāšanu.
Apstiprināts
-
8. Par pašvaldības budžetā ieskaitāmo nodokļu parādu un ar tiem saistītās nokavējuma naudas dzēšanu.
Apstiprināts
-
9. Par neatgūstamo parādu norakstīšanu.
Apstiprināts
-
10. Par neatgūstamo parādu norakstīšanu.
Apstiprināts
-
11. Par autoceļu un ielu garumu, segumu un vērtības precizēšanu un jaunu īpašumu uzņemšanu grāmatvedības uzskaitē.
Apstiprināts
-
12. Par pilnveidotā lokālplānojuma projekta zemes vienībām Noliktavu ielā 1C un Kalna ielā 1, Siguldā, Siguldas novadā, ar mērķi grozīt Siguldas novada teritorijas plānojumā 2012.- 2024. gadam noteikto funkcionālo zonējumu no Zaļumvietu (Z) un Publiskās apbūves (P) teritorijas uz Mazstāvu dzīvojamās apbūves teritoriju (DzM), apstiprināšanu.
Apstiprināts
-
13. Par lokālplānojuma projekta zemes vienībai “Kreiļi” Siguldas pagastā, Siguldas novadā ar kadastra apzīmējumu 8094 004 0029, ar mērķi grozīt Siguldas novada teritorijas plānojumā 2012.- 2024. gadam noteikto funkcionālo zonējumu no Lauku zemes (L) uz Tehniskās apbūves teritoriju (TA), apstiprināšanu.
Apstiprināts
-
14. Par Siguldas novada pašvaldības domes saistošo noteikumu „Grozījumi Siguldas novada pašvaldības domes 2017.gada 31.maija saistošajos noteikumos Nr.17 „Par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu Siguldas novadā”” apstiprināšanu.
Apstiprināts
-
15. Par līdzdalības finansējuma apmēru infrastruktūras objektu būvniecības darbu finansēšanā.
Apstiprināts
-
16. Par telpu un zemes nomu.
Apstiprināts
-
17. Par Siguldas novada pašvaldības un Latvijas Investīciju un attīstības aģentūras 2016.gada 1.septembra Patapinājuma līguma Nr.2016/2038 pirmstermiņa izbeigšanu.
Apstiprināts
-
18. Par telpu nomas izmaksu līdzfinansēšanu LIAA Siguldas biznesa inkubatora darbības nodrošināšanai un grozījumiem Siguldas novada pašvaldības un Latvijas Investīciju un attīstības aģentūras 2016.gada 8.jūlija Sadarbības līgumā Nr.BIZIN-SP-2016/18.
Apstiprināts
-
19. Par nomas līguma darbības pirmstermiņa izbeigšanu.
Apstiprināts
-
20. Par nekustamā īpašuma “Muižas koka māja”, 1.stāvā, Darbnīcas Nr.1, Nr.2, Nr.5., Nr.6, Nr.7., Nr.9 Pils ielā 16, Siguldā, Siguldas novadā, iznomāšanu un 5.izsoles noteikumu apstiprināšanu.
Apstiprināts
-
21. Par Siguldas novada pašvaldības domes 2005.gada 13.jūlija lēmuma “Par funkcionāli saistītā zemes gabala pirkuma līguma slēgšanu” Pielikuma 3. un 4.punkta atcelšanu (prot. Nr.14, 1.§).
Apstiprināts
-
22. Par Siguldas novada pašvaldības domes 2003.gada 23.aprīļa lēmuma “Par funkcionāli saistītā zemes gabala pirkuma līguma slēgšanu” Pielikuma 13.punkta atcelšanu (prot. Nr.9, 2.§).
Apstiprināts
-
23. Par Siguldas novada pašvaldības domes 2003.gada 26.februāra lēmuma “Par funkcionāli saistītā zemes gabala pirkuma līguma slēgšanu” Pielikuma 4.punkta atcelšanu (prot. Nr.4, 2.§).
Apstiprināts
-
24. Par grozījumiem Siguldas novada pašvaldības domes 2018.gada 4.oktobra lēmumā “Par zemes gabala „Kreiļi 2”, Siguldas pagasts, Siguldas novads, nodošanu īpašumā bez atlīdzības daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas dzīvokļu īpašniekiem” (prot.Nr.14, 6.§).
Apstiprināts
-
25. Par nekustamā īpašuma Siguldas ielā 370, Egļupē, Allažu pagastā, Siguldas novadā, 1.izsoles noteikumu apstiprināšanu.
Apstiprināts
-
26. Par pašvaldībai piederošā dzīvokļa īpašuma “Augšupes” - 3, Plānupē, Allažu pagastā, Siguldas novadā, atsavināšanas procesa pabeigšanas apstiprināšanu.
Apstiprināts
-
27. Par Siguldas novada pašvaldības kustamās mantas – Peugeot 406, valsts reģ.Nr.FB566 - pirmās izsoles atzīšanu par nenotikušu un otrās izsoles rīkošanu.
Apstiprināts
-
28. Par Siguldas novada pašvaldības kustamās mantas – traktora MTZ-82, valsts reģ.Nr.T395LD- pirmās izsoles atzīšanu par nenotikušu un otrās izsoles rīkošanu.
Apstiprināts
-
29. Par Siguldas novada pašvaldības kustamās mantas – Volkswagen Touran, valsts reģ.Nr.HD4248 - pirmās izsoles atzīšanu par nenotikušu un otrās izsoles rīkošanu.
Apstiprināts
-
30. Par Siguldas novada pašvaldības nekustamā īpašuma [adrese], pārdošanas izsoles rezultāta apstiprināšanu.
Apstiprināts
-
31. Par Siguldas novada pašvaldības nekustamā īpašuma – “Kalna Nurmiži”, Siguldas pagasts, Siguldas novads − nodošanu atsavināšanai.
Apstiprināts
-
32. Par Siguldas novada Jaunrades centra dalību programmas “Eiropas Solidaritātes korpuss” projektā.
Apstiprināts
-
33. Par grozījumiem nekustamā īpašuma nomas līgumā.
Apstiprināts
-
Atpakaļ