×

Lai šī tīmekļa vietne darbotos, mēs izmantojam tehniskās sīkdatnes. Ar Jūsu piekrišanu, papildus šajā vietnē, interneta vietnes apmeklējuma analīzei un lietošanas pieredzes uzlabošanai var tikt izmantotas statistikas sīkdatnes. Lai uzzinātu vairāk par mūsu sīkdatņu politiku, lūdzam noklikšķināt uz pogas “Vairāk informācijas”.

Jūs varat piekrist visām sīkdatnēm, noklikšķinot uz pogas “Piekrītu” vai noraidīt, noklikšķinot uz pogas “Nepiekrītu”.

Ja tīmekļa vietnes lietotājs noklikšķina uz pogas “Nepiekrītu”, tīmekļa vietnē saglabājas tehniskās sīkdatnes, kuras ir nepieciešamas, lai nodrošinātu tīmekļa vietnes darbību un kuru izmantošanai nav nepieciešams iegūt lietotāja piekrišanu.

Vairāk informācijas
Atpakaļ
Izskatāmais jautājums Statuss
1. Par SIA „Siguldas Sporta serviss” 2019.gada pārskata apstiprināšanu.
Apstiprināts
2. Par SIA „SALTAVOTS” 2019.gada pārskata apstiprināšanu.
Apstiprināts
3. Par SIA „Siguldas slimnīca” 2019.gada pārskata apstiprināšanu.
Apstiprināts
4. Par SIA “Siguldas slimnīca” pamatkapitāla palielināšanu.
Apstiprināts
5. Par sadarbību XIV Starptautisko jauno mūziķu meistarkursu organizēšanā.
Apstiprināts
6. Par Siguldas novada pašvaldības domes saistošo noteikumu „Par grozījumiem Siguldas novada pašvaldības domes 2020. gada 23. janvāra saistošajos noteikumos Nr.1 “Par Siguldas novada pašvaldības budžetu 2020. gadam” apstiprināšanu.
Apstiprināts
7. Par finansējumu infrastruktūras projektam.
Apstiprināts
8. Par naudas balvas piešķiršanu.
Apstiprināts
9. Par piedāvājumu atlases rezultātu apstiprināšanu un nomas līguma noslēgšanu.
Apstiprināts
10. Par nomas objekta piedāvājumu atlases rezultātiem Siguldas novada pašvaldības Sociālā dienesta psihologa darbības nodrošināšanai.
Apstiprināts
11. Par Siguldas novada pašvaldības Iepirkuma komisijas nolikuma apstiprināšanu
Apstiprināts
12. Par Siguldas novada Attīstības programmas 2018. – 2024. gadam Uzraudzības ziņojuma par 2019.gadu un aktualizētā Investīciju plāna 2020.gadam apstiprināšanu
Apstiprināts
13. Par grozījumiem Siguldas novada pašvaldības domes 2020.gada 23.janvāra nolikumā “Par atlīdzību un sociālajām garantijām Siguldas novada pašvaldībā”.
Apstiprināts
14. Par grozījumiem Siguldas novada pašvaldības amatu sarakstā.
Apstiprināts
15. Par pirkuma līguma noslēgšanu par zemesgabala domājamās daļas iegādi.
Apstiprināts
16. Par Siguldas novada pašvaldības domes iekšējo noteikumu „Finanšu līdzekļu un mantas dāvinājumu, ziedojumu pieņemšanas un izlietošanas noteikumi Siguldas novada pašvaldībā” apstiprināšanu.
Apstiprināts
17. Par pašvaldībai piederošā nekustamā īpašuma Jaunatnes iela 8, Sigulda, Siguldas novads, 704/16384 domājamo daļu atsavināšanas procesa pabeigšanas apstiprināšanu.
Apstiprināts
18. Par pašvaldībai piederošā nekustamā īpašuma Jaunatnes iela 8, Sigulda, Siguldas novads, 589/16384 domājamo daļu atsavināšanas procesa pabeigšanas apstiprināšanu.
Apstiprināts
19. Par nekustamā īpašuma “Autoostas laukums”, Ausekļa ielā 6A, Sigulda, Siguldas novads, kadastra Nr.8015 002 0097, zemes vienības (kadastra apzīmējums 8015 002 0088) daļas un inženierbūves iznomāšanu un izsoles noteikumu apstiprināšanu.
Apstiprināts
20. Par nekustamā īpašuma Siguldas iela 370, Egļupē, Allažu pagastā, Siguldas novadā, atkārtotas izsoles noteikumu apstiprināšanu.
Apstiprināts
21. Par dzīvokļa īpašuma Vidzemes šoseja 45-2, Siguldā, Siguldas novadā, atsavināšanu un izsoles noteikumu apstiprināšanu.
Apstiprināts
22. Par nekustamā īpašuma Asteru iela 26, Vējupīte, Siguldas pagasts, Siguldas novads, nodošanu atsavināšanai un izsoles noteikumu apstiprināšanu.
Apstiprināts
23. Par Siguldas novada pašvaldības nekustamā īpašuma – Krišjāņa Barona iela 11A, Sigulda, Siguldas novads − nodošanu atsavināšanai un izsoles noteikumu apstiprināšanu.
Apstiprināts
24. Par ielu tirdzniecības vietas – kioska Pils ielā 16, Siguldā, Siguldas novadā, nomas tiesību izsoles rezultātu apstiprināšanu.
Apstiprināts
25. Par nekustamā īpašuma “Muižas Koka māja” darbnīcas Nr.5, Pils ielā 16, Siguldā, Siguldas novadā, nomas tiesību izsoles rezultātu apstiprināšanu.
Apstiprināts
26. Par nekustamā īpašuma “Brūzis”, koka terase un Jaunās pils terase Pils ielā 16, Siguldā, Pils ielā 16, Siguldā, Siguldas novadā, nomas tiesību izsoles rezultātu apstiprināšanu.
Apstiprināts
27. Par nekustamā īpašuma “Muižas Koka māja” darbnīcas Nr.10, Pils ielā 16, Siguldā, Siguldas novadā, nomas tiesību izsoles rezultātu apstiprināšanu.
Apstiprināts
28. Par patapinājuma līguma noslēgšanu
Apstiprināts
29. Par izdevumu piedziņu saistībā ar latvāņu izplatības ierobežošanas pasākumiem zemes vienībā [..].
Apstiprināts
30. Par izdevumu piedziņu saistībā ar latvāņu izplatības ierobežošanas pasākumiem zemes vienībā [..].
Apstiprināts
31. Par nekustamā īpašuma darbnīca Nr.2 un Nr.3, “Radošā darbnīca”, Pils iela 16 iznomāšanu un izsoles noteikumu apstiprināšanu.
Apstiprināts
32. Par nekustamā īpašuma telpa Nr.4, ēkā “Rezidence” 2.stāvs Pils ielā 16, Siguldā iznomāšanu un izsoles noteikumu apstiprināšanu.
Apstiprināts
33. Par ielu tirdzniecības vietas Turaidas ielā 2A, Siguldā iznomāšanu un izsoles noteikumu apstiprināšanu.
Apstiprināts
34. Par grozījumiem Siguldas novada pašvaldības domes 2017.gada 9.novembra lēmumā “Par pašvaldības aģentūras “Siguldas Attīstības aģentūra” administratīvajām izmaksām”.
Apstiprināts
35. Par atbalstu biedrības “Siguldas dejas atbalsta biedrība” deju grupas “A-zarts” kolektīvam dalībai XII Latvijas Skolu jaunatnes dziesmu un deju svētkos un to sagatavošanās procesa pasākumos.
Izskatīšana atlikta
36. Par Latvāņu izplatības ierobežošanas pasākumu plāna Siguldas novadā 2018. - 2022.gadam precizēšanu.
Apstiprināts
37. Par saistošo noteikumu “Grozījumi Siguldas novada pašvaldības domes 2017.gada 8.februāra saistošajos noteikumos Nr.4 “Mājas (istabas) dzīvnieku turēšanas noteikumi Siguldas novadā”” apstiprināšanu.
Apstiprināts
38. Par Siguldas novada teritorijas plānojuma 2012. – 2024. gadam grozījumu pilnveidotās redakcijas (2. redakcijas) nodošanu publiskajai apspriešanai un institūciju atzinumu saņemšanai.
Apstiprināts
39. Par lauksaimniecības zemes apmežošanu īpašumā “Dzeguzes” Siguldas pagastā, Siguldas novadā.
Apstiprināts
40. Par ielas nosaukuma piešķiršanu.
Apstiprināts
41. Par detālplānojuma nekustamajam īpašumam “Sproģi” Allažu pagastā, Siguldas novadā, apstiprināšanu.
Apstiprināts
42. Par nekustamo īpašumu “Mazā Saules iela” un “Priežu iela” Siguldā, Siguldas novadā, sadalīšanu un zemes ierīcības projekta izstrādes nosacījumu izsniegšanu
Apstiprināts
43. Par nekustamā īpašuma “Medulāju ceļš“, Mores pag., Siguldas nov., nodošanu bez atlīdzības valsts īpašumā.
Apstiprināts
44. Par zemes nomas līguma slēgšanu.
Apstiprināts
45. Par zemes iznomāšanu.
Apstiprināts
46. Par zemes iznomāšanu.
Apstiprināts
47. Par zemes iznomāšanu.
Apstiprināts
48. Par Siguldas novada pašvaldības apbalvojuma “Atzinība” piešķiršanu.
Apstiprināts
49. Par [persona A] un [persona B] 2020.gada 17.janvāra apstrīdēšanas iesniegumu “Par Siguldas novada būvvaldes 2019.gada 17.decembra lēmuma “Par Siguldas novada būvvaldes 2019. gada 27. augusta lēmuma “Par grozījumiem Siguldas novada būvvaldes 23.04.2019. lēmumā, 14.§, prot. Nr.14, “Par zemes ierīcības projekta izstrādes nosacījumu izsniegšanu zemes vienības ar adresi [..]”” atcelšanu un jauna lēmuma pieņemšanu” atcelšanu daļā.
Apstiprināts
50. Par izmaiņām Siguldas novada Bāriņtiesas sastāvā.
Apstiprināts
51. Par līdzfinansējuma maksu uz valstī noteikto ārkārtas situācijas periodu pagarinātās dienas grupas nodarbībām, interešu izglītības nodarbībām un profesionālās ievirzes nodarbībām Siguldas novada izglītības iestādēs .
Apstiprināts
52. Par vienotu rīcību Siguldas novada pašvaldības izsoļu un atsavināšanas jautājumos saistībā ar Ministru kabineta izsludināto ārkārtējo situāciju Latvijas valstī COVID – 19 izplatības mazināšanai.
Apstiprināts
53. Par Siguldas novada pašvaldības domes 2018.gada 20.decembra saistošo noteikumu Nr.38 „Par kārtību, kādā Siguldas novada pašvaldība sedz pirmsskolas izglītības programmas izmaksas privātajai izglītības iestādei un bērnu uzraudzības pakalpojuma sniedzējam” 19.2.apakšpunkta piemērošanu valstī noteiktajā ārkārtas situācijas periodā.
Apstiprināts
54. Par Siguldas novada pašvaldības domes saistošo noteikumu “Grozījumi Siguldas novada pašvaldības domes 2014.gada 17.decembra saistošajos noteikumos Nr.25 “Par atvieglojumu piemērošanu nekustamā īpašuma nodokļa maksātājiem Siguldas novadā”” apstiprināšanu.
Apstiprināts
55. Par pilnvarojumu saistībā ar Ministru kabineta izsludināto ārkārtējo situāciju Latvijā.
Apstiprināts
56. Par SIA „Saltavots” rīcībām par ūdens un kanalizāciju norēķinu regulējuma atvieglojumiem ārkārtas situācijā.
Apstiprināts
57. Par Siguldas novada pašvaldības nekustamā īpašuma – “Kamenītes”, Allažu pagasts, Siguldas novads − izsoles rezultātu apstiprināšanu.
Apstiprināts
Atpakaļ