×

Lai šī tīmekļa vietne darbotos, mēs izmantojam tehniskās sīkdatnes. Ar Jūsu piekrišanu, papildus šajā vietnē, interneta vietnes apmeklējuma analīzei un lietošanas pieredzes uzlabošanai var tikt izmantotas statistikas sīkdatnes. Lai uzzinātu vairāk par mūsu sīkdatņu politiku, lūdzam noklikšķināt uz pogas “Vairāk informācijas”.

Jūs varat piekrist visām sīkdatnēm, noklikšķinot uz pogas “Piekrītu” vai noraidīt, noklikšķinot uz pogas “Nepiekrītu”.

Ja tīmekļa vietnes lietotājs noklikšķina uz pogas “Nepiekrītu”, tīmekļa vietnē saglabājas tehniskās sīkdatnes, kuras ir nepieciešamas, lai nodrošinātu tīmekļa vietnes darbību un kuru izmantošanai nav nepieciešams iegūt lietotāja piekrišanu.

Vairāk informācijas
Atpakaļ
Izskatāmais jautājums Statuss Sākuma laiks
1. Par pamatkapitāla palielināšanu SIA “Siguldas Sporta serviss”.
Apstiprināts
-
2. Par aizņēmumu SIA “Siguldas sporta serviss” pamatkapitāla palielināšanai.
Apstiprināts
-
3. Par grozījumiem Siguldas novada pašvaldības domes 2016. gada 3.augusta lēmumā “Par piedalīšanos projektā “Esi vesels Siguldas novadā!” un finansējumu”.
Apstiprināts
-
4. Par naudas balvas piešķiršanu.
Apstiprināts
-
5. Par grozījumiem Siguldas novada pašvaldības domes 2018.gada 12.aprīļa iekšējos noteikumos Nr.5/2018 „Par pašvaldības aģentūras „Siguldas Attīstības aģentūra” kiosku iznomāšanu”.
Apstiprināts
-
6. Par dalību grantu programmas “(ie)dvesma” biznesa ideju konkursā.
Apstiprināts
-
7. Par izmaiņām Siguldas novada pašvaldības Administratīvās komisijas sastāvā.
Apstiprināts
-
8. Par Siguldas novada pašvaldības domes 2009.gada 15.jūlija lēmuma Nr.17§2 “Par Siguldas novada domes darba kārtības noteikumu apstiprināšanu” atcelšanu.
Apstiprināts
-
9. Par telpu nomu un telpu nomas maksas nomas maksas noteikšanu ēdināšanas pakalpojumu veikšanai pirmskolas izglītības iestādē „Ābelīte”.
Apstiprināts
-
10. Par telpu nomu un telpu nomas maksas nomas maksas noteikšanu ēdināšanas pakalpojumu veikšanai pirmskolas izglītības iestādē „Ieviņa”.
Apstiprināts
-
11. Par telpu nomu un telpu nomas maksas nomas maksas noteikšanu ēdināšanas pakalpojumu veikšanai pirmskolas izglītības iestādē „Pasaciņā”.
Apstiprināts
-
12. Par telpu nomu un telpu nomas maksas nomas maksas noteikšanu ēdināšanas pakalpojumu veikšanai pirmskolas izglītības iestādē „Saulīte”.
Apstiprināts
-
13. Par telpu nomu un telpu nomas maksas nomas maksas noteikšanu ēdināšanas pakalpojumu veikšanai pirmskolas izglītības iestādē „Tornīši”.
Apstiprināts
-
14. Par Siguldas novada pašvaldības domes 2018.gada 14.jūnija lēmuma “Par SIA „Siguldas Sporta serviss” mantas un tiesību izsoles veikšanu” atzīšanu par spēku zaudējušu.
Apstiprināts
-
15. Par Siguldas novada pašvaldības nekustamā īpašuma – Asteru iela 26, Vējupīte, Siguldas pagasts, Siguldas novads – pārdošanas izsoles rezultāta apstiprināšanu.
Apstiprināts
-
16. Par Siguldas novada pašvaldībai piederošā nekustamā īpašuma – Depo iela 6A, Sigulda, Siguldas novads – pārdošanas izsoles rezultāta apstiprināšanu.
Apstiprināts
-
17. Par Siguldas novada pašvaldības nekustamā īpašuma – “Lejas Putni”, Siguldas pagasts, Siguldas novads, pārdošanas izsoles rezultāta apstiprināšanu.
Apstiprināts
-
18. Par Siguldas novada pašvaldības nekustamā īpašuma – Siguldas iela 370, Egļupe, Allažu pagasts, Siguldas novads – pārdošanas izsoles rezultāta apstiprināšanu.
Apstiprināts
-
19. Par nekustamā īpašuma “Muižas koka māja” darbnīcas Nr.9, Pils iela 16, Sigulda, Siguldas novads, nomas tiesību izsoles rezultāta apstiprināšanu.
Apstiprināts
-
20. Par Siguldas novada pašvaldībai piederošā nekustamā īpašuma − Telpa Nr.4, ēkā “Rezidence” 2.stāvs Pils ielā 16, Siguldā, Siguldas novadā – nomas tiesību izsoles rezultāta apstiprināšanu.
Apstiprināts
-
21. Par Siguldas novada pašvaldības nekustamā īpašuma “Mazmaņņas, Allažu pagasts, Siguldas novads” nodošanu atsavināšanai un izsoles noteikumu apstiprināšanu.
Apstiprināts
-
22. Par nekustamā īpašuma “Muižas koka māja”, 1.stāva Darbnīcas Nr.8 Pils ielā 16, Siguldā, Siguldas novadā, iznomāšanu un izsoles noteikumu apstiprināšanu.
Apstiprināts
-
23. Par Siguldas novada pašvaldības nekustamā īpašuma – Jāņa Čakstes iela 8A, Sigulda, Siguldas novads − nodošanu atsavināšanai.
Apstiprināts
-
24. Par grozījumiem Siguldas novada pašvaldības domes 2020.gada 19.marta lēmumā “Par pilnvarojumu saistībā ar Ministru kabineta izsludināto ārkārtējo situāciju Latvijā” (prot. Nr. 55.§)
Apstiprināts
-
25. Par Siguldas novada pašvaldības domes saistošo noteikumu „Grozījumi Siguldas novada pašvaldības domes 2016.gada 3.augusta saistošajos noteikumos Nr.24 „Par nodevām par tirdzniecību publiskās vietās Siguldas novadā”” apstiprināšanu.
Apstiprināts
-
26. Par grozījumiem Siguldas novada pašvaldības domes 2017.gada 10.augusta saistošajos noteikumos Nr.20 “Siguldas novada pašvaldības nolikums”.
Apstiprināts
-
27. Par Siguldas novada pašvaldības nolikuma “Atbalsta uzņēmējdarbībai piešķiršanas komisijas nolikums” apstiprināšanu un Atbalsta uzņēmējdarbībai piešķiršanas komisijas sastāva apstiprināšanu.
Apstiprināts
-
28. Par grozījumiem Siguldas novada pašvaldības domes 2020.gada 23.janvāra nolikumā “Par atlīdzību un sociālajām garantijām Siguldas novada pašvaldībā
Apstiprināts
-
29. Par Siguldas novada pašvaldības domes saistošo noteikumu „Par grozījumiem Siguldas novada pašvaldības domes 2020. gada 23. janvāra saistošajos noteikumos Nr. 1 “Par Siguldas novada pašvaldības budžetu 2020. gadam” apstiprināšanu.
Apstiprināts
-
30. Par Siguldas novada pašvaldības 2019.gada pārskata apstiprināšanu.
Apstiprināts
-
31. Par patapinājuma līguma noslēgšanu.
Apstiprināts
-
33. Par Siguldas novada pašvaldības saistošo noteikumu “Par pašvaldības kapitālsabiedrību pārvaldītiem stratēģiski svarīgiem īpašumiem un pakalpojumiem administratīvās teritorijas attīstībai” apstiprināšanu.
Apstiprināts
-
34. Par Siguldas novada pašvaldības domes iekšējo noteikumu “Līgumu aprites kārtība” apstiprināšanu.
Apstiprināts
-
35. Par grozījumiem Siguldas novada pašvaldības Finanšu pārvaldes nolikumā.
Apstiprināts
-
36. Par grozījumiem Siguldas novada pašvaldības domes 2015.gada 22.aprīļa nolikumā “Siguldas novada Lauksaimniecības zemju darījumu uzraudzības komisijas nolikums”.
Apstiprināts
-
37. Par grozījumu veikšanu Siguldas novada pašvaldības domes 2017. gada 28. septembra nolikumā Nr. 23/2017 “Sabiedrisko attiecību pārvaldes nolikums”.
Apstiprināts
-
38. Par lauksaimniecības zemes apmežošanu īpašumā “Dižpuntūži” Siguldas pagastā, Siguldas novadā.
Apstiprināts
-
39. Par lauksaimniecības zemes apmežošanu īpašumā “Virsotnes” Siguldas pagastā, Siguldas novadā.
Apstiprināts
-
40. Par Siguldas novada pašvaldības domes 2019.gada 14.novembra saistošo noteikumu Nr.50 “Grozījumi Siguldas novada pašvaldības domes 2017.gada 19.oktobra saistošajos noteikumos Nr.28 “Par kārtību Siguldas novada brīvpieejas bērnu rotaļu un sporta laukumos”” precizētās redakcijas apstiprināšanu.
Apstiprināts
-
41. Par Siguldas novada pašvaldības domes saistošo noteikumu “Grozījumi Siguldas novada pašvaldības domes 2017.gada 31.maija saistošajos noteikumos Nr.17 “Par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu Siguldas novadā”” apstiprināšanu.
Apstiprināts
-
42. Par zemes iznomāšanu.
Apstiprināts
-
43. Par zemes iznomāšanu.
Apstiprināts
-
44. Par zemes nomas līguma izbeigšanu un zemes iznomāšanu.
Apstiprināts
-
45. Par grozījumu 2015.gada 18.februārī apstiprinātajos noteikumos “Kārtība, kādā Siguldas novadā vasaras brīvlaikā organizējama skolēnu nodarbinātība”.
Apstiprināts
-
46. Par Siguldas novada pašvaldības obligātajā izglītības vecumā esošo bērnu sagatavošanu pamatizglītības ieguvei ārkārtējās situācijas laikā.
Apstiprināts
-
47. Par atklātu projektu konkursu “Priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas riska jauniešu iesaiste Jaunatnes iniciatīvas projektos” organizēšanu ESF projekta “Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai” Nr.8.3.4.0/16/I/001 ietvaros.
Apstiprināts
-
48. Par aizņēmumu “Esošas pirmsskolas izglītības iestādes “Tornīši” un Allažu pamatskolas izglītības grupu paplašināšanu” projekta realizācijai.
Apstiprināts
-
49. Par grozījumiem Siguldas novada pašvaldības domes 2019.gada 21.februāra lēmumā “Par piedalīšanos projektā “Grupu mājas būvniecība sociālo un atelpas brīža pakalpojumu nodrošināšanai Siguldas novadā” un finansējuma piešķiršanu”.
Apstiprināts
-
49. Par iekšējo noteikumu "Par Siguldas novada pašvaldības amatpersonu (darbinieku) komandējumiem un darba braucieniem" apstiprināšanu
Apstiprināts
-
50. Par grozījumiem pašvaldības amatu sarakstā
Apstiprināts
-
51.Par finansējuma piešķiršanu džudo.
Apstiprināts
-
Atpakaļ