×

Lai šī tīmekļa vietne darbotos, mēs izmantojam tehniskās sīkdatnes. Ar Jūsu piekrišanu, papildus šajā vietnē, interneta vietnes apmeklējuma analīzei un lietošanas pieredzes uzlabošanai var tikt izmantotas statistikas sīkdatnes. Lai uzzinātu vairāk par mūsu sīkdatņu politiku, lūdzam noklikšķināt uz pogas “Vairāk informācijas”.

Jūs varat piekrist visām sīkdatnēm, noklikšķinot uz pogas “Piekrītu” vai noraidīt, noklikšķinot uz pogas “Nepiekrītu”.

Ja tīmekļa vietnes lietotājs noklikšķina uz pogas “Nepiekrītu”, tīmekļa vietnē saglabājas tehniskās sīkdatnes, kuras ir nepieciešamas, lai nodrošinātu tīmekļa vietnes darbību un kuru izmantošanai nav nepieciešams iegūt lietotāja piekrišanu.

Vairāk informācijas
Atpakaļ
Izskatāmais jautājums Statuss Sākuma laiks
1. Par sadzīves kanalizācijas inženierkomunikāciju būvju iegūšanu SIA “SALTAVOTS” īpašumā.
Apstiprināts
-
2. Par grozījumu Siguldas novada pašvaldības domes iekšējos noteikumos „Siguldas novada kapitālsabiedrību un kapitāla daļu pārvaldības noteikumi” apstiprināšanu un grozījumiem SIA “SALTAVOTS” statūtos.
Apstiprināts
-
3. Par grozījumiem SIA “SALTAVOTS” 2016.gada 2.septembra deleģēšanas līgumā Nr. 2016/507.
Apstiprināts
-
4. Par grozījumu izdarīšanu 2004.gada 13.novembra Koncesijas līgumā.
Apstiprināts
-
5. Par saistošo noteikumu „Par braukšanas maksas atvieglojumiem sabiedriskajā transportā” apstiprināšanu jaunā redakcijā.
Apstiprināts
-
6. Par finansējumu Dienas aprūpes centra personām ar garīga rakstura traucējumiem uzturēšanai.
Apstiprināts
-
7. Par Siguldas novada pašvaldības domes saistošo noteikumu “Grozījumi Siguldas novada pašvaldības domes 2017.gada 12.aprīļa saistošajos noteikumos Nr.11 “Siguldas novada sabiedriskās kārtības noteikumi”” apstiprināšanu.
Apstiprināts
-
8. Par saistošo noteikumu „Par līdzfinansējumu privātām vispārējās pamatizglītības un vispārējās vidējās izglītības iestādēm” apstiprināšanu.
Apstiprināts
-
9. Par Siguldas novada pašvaldības domes saistošo noteikumu “Kārtība, kādā Siguldas novada pašvaldība kompensē vispārējās pamatizglītības un vidējās izglītības iestāžu izglītojamiem braukšanas izdevumus par sabiedriskā transportlīdzekļa reģionālās nozīmes maršrutos izmantošanu” apstiprināšanu jaunā redakcijā.
Apstiprināts
-
10. Par saistošo noteikumu “Grozījumi Siguldas novada pašvaldības domes 2018.gada 20.decebra saistošajos noteikums Nr.38 „Par kārtību, kādā Siguldas novada pašvaldība sedz pirmsskolas izglītības programmas izmaksas privātajai izglītības iestādei un bērnu uzraudzības pakalpojuma sniedzējam”” apstiprināšanu.
Apstiprināts
-
11. Par Siguldas pilsētas vidusskolas dalību Eiropas savienības fonda pasākuma "Digitālo mācību un metodisko līdzekļu izstrāde" projekta Nr.8.3.1.2/19/A/003 “Digitālais mācību un metodiskais līdzeklis vizuālajā mākslā 1.-3.klase “Mazā Mula pēta”” īstenošanā.
Apstiprināts
-
12. Par grozījumiem Siguldas novada pašvaldības domes 2017.gada 7.septembra iekšējos noteikumos Nr.4/2017 „Par finansējuma piešķiršanu sporta veidiem un sporta pasākumu organizēšanai Siguldas novadā”.
Apstiprināts
-
13. Par dalības maksu iekasēšanu.
Apstiprināts
-
14. Par Vienošanās par zemes nodošanu īpašumā bez atlīdzības atzīšanu par spēku zaudējušu.
Apstiprināts
-
15. Par Zemes pirkuma līguma atzīšanu par spēku zaudējušu.
Apstiprināts
-
16. Par izdevumu piedziņu saistībā ar latvāņu izplatības ierobežošanas pasākumiem zemes vienībā “Kristas”, Siguldas pagastā, Siguldas novadā.
Apstiprināts
-
17. Par izdevumu piedziņu saistībā ar latvāņu izplatības ierobežošanas pasākumiem zemes vienībā “Ķirši”, Siguldas pagastā, Siguldas novadā.
Apstiprināts
-
18. Par Siguldas novada pašvaldības domes 2019.gada 12.septembra saistošo noteikumu Nr.34 „Par līdzfinansējuma piešķiršanas kārtību energoefektivitātes pasākumu veikšanai daudzdzīvokļu dzīvojamās mājās Siguldas novada lauku un ciemu teritorijās” precizētās redakcijas apstiprināšanu.
Apstiprināts
-
19. Par Siguldas novada pašvaldības domes iekšējo noteikumu „Siguldas novada pašvaldības bezmaksas juridiskās konsultācijas saņemšanas noteikumi” apstiprināšanu.
Apstiprināts
-
20. Par piekrišanu Mālpils novada pašvaldībai piederošā nekustamā īpašuma “Brišķi”, Mālpils novads, kadastra Nr.80740031047, atsavināšanai.
Apstiprināts
-
21. Par zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 8094 004 0376 sadalīšanu un zemes iznomāšanu
Apstiprināts
-
22. Par nomas līguma slēgšanu.
Apstiprināts
-
23. Par patapinājumu līgumu noslēgšanu.
Apstiprināts
-
24. Par nekustamā īpašuma “Maija parks” Siguldā, Siguldas novadā, sadalīšanu un zemes ierīcības projekta izstrādes nosacījumu izsniegšanu.
Apstiprināts
-
25. Par nekustamā īpašuma “Austrumi” Allažu pagastā sadalīšanu un zemes ierīcības projekta izstrādes nosacījumu izsniegšanu.
Apstiprināts
-
26. Par Siguldas novada teritorijas plānojuma 2012. – 2024. gadam grozījumu 1.redakcijas un vides pārskata publiskās apspriešanas rezultātiem un 1.redakcijas nodošanu pilnveidošanai.
Apstiprināts
-
27. Par pašvaldības līdzfinansējumu izglītojamajiem, kuri apgūst vispārējās pamatizglītības un vidējās izglītības programmas privātajās izglītības iestādēs 2020.gadā.
Apstiprināts
-
28. Par izmaksu tāmju apstiprināšanu savstarpējo norēķinu veikšanai par Siguldas novada izglītības iestāžu sniegtajiem pakalpojumiem citām pašvaldībām.
Apstiprināts
-
29. Par Siguldas novada pašvaldības atbalsta apmēru mēnesī par vienu bērnu, kas apgūst pirmsskolas izglītības programmu privātajā izglītības iestādē vai saņem bērnu uzraudzības pakalpojumu 2020.gadā.
Apstiprināts
-
30. Par aktīvu vērtības noteikšanu un ņemšanu grāmatvedības uzskaitē.
Apstiprināts
-
31. Par aizņēmumu projekta “Siguldas novada pašvaldības trīs grants ceļu posmu pārbūve Allažu un Mores pagastos” realizācijai.
Apstiprināts
-
32. Par precizējumiem Siguldas novada pašvaldības domes 2018.gada 14.jūnija lēmumā “Par Siguldas novada pašvaldībai piederošo dzīvojamo telpu īres maksas noteikšanu” (prot. Nr. 9, 29.§).
Apstiprināts
-
33. Par grozījuma izdarīšanu Siguldas novada pašvaldības domes 2020.gada 23.janvāra nolikumā “Par atlīdzību un sociālajām garantijām Siguldas novada pašvaldībā”.
Apstiprināts
-
34. Par Siguldas novada Pašvaldības policijas amatu saraksta un amatu klasifikācijas apstiprināšanu.
Apstiprināts
-
35. Par iecelšanu amatā.
Apstiprināts
-
36. Par izmaiņām Siguldas novada Bāriņtiesas sastāvā.
Apstiprināts
-
37. Par Siguldas novada pašvaldības konkursa “Māmiņa. Siguldiete. Uzņēmēja” nolikuma apstiprināšanu
Apstiprināts
-
38. Par nekustamā īpašuma “Muižas Koka māja” darbnīcas Nr.5, Pils ielā 16, Siguldā, Siguldas novadā, iznomāšanu un izsoles noteikumu apstiprināšanu.
Apstiprināts
-
39. Par nekustamā īpašuma “Muižas Koka māja” darbnīcas Nr.10, Pils ielā 16, Siguldā, Siguldas novadā, iznomāšanu un izsoles noteikumu apstiprināšanu.
Apstiprināts
-
40. Par nekustamā īpašuma ,,Brūzis”, Pils ielā 16, Siguldā, Siguldas novadā, iznomāšanu un izsoles noteikumu apstiprināšanu.
Apstiprināts
-
41. Par ielu tirdzniecības vietas kioska Nr.5, Pils ielā 16, Siguldā, Siguldas novadā, iznomāšanu un izsoles noteikumu apstiprināšanu.
Apstiprināts
-
42. Par grozījumiem Siguldas novada pašvaldības domes 2017.gada 8.februāra nolikumā Nr.7/2017 “Siguldas novada Domes pašvaldības īpašuma atsavināšanas un izsoles komisijas nolikums” un izmaiņām Siguldas novada pašvaldības īpašuma atsavināšanas un izsoles komisijas sastāvā.
Apstiprināts
-
43. Par Siguldas novada pašvaldības nekustamā īpašuma – “Akmentiņi”, Allažu pagasts, Siguldas novads − nodošanu atsavināšanai un izsoles noteikumu apstiprināšanu.
Apstiprināts
-
44. Par pašvaldībai piederošā nekustamā īpašuma –Oskara Kalpaka iela 11, Sigulda, Siguldas novads, atsavināšanu.
Apstiprināts
-
45. Par Siguldas novada pašvaldības nekustamā īpašuma – Depo iela 6A, Sigulda, Siguldas novads − nodošanu atsavināšanai un izsoles noteikumu apstiprināšanu.
Apstiprināts
-
46. Par pašvaldībai piederošā dzīvokļa īpašuma – Krišjāņa Barona iela 18-8, Sigulda, Siguldas novads, atsavināšanu.
Apstiprināts
-
47. Par pašvaldībai piederošā nekustamā īpašuma – “Vecrūpnieki”, Mores pagasts, Siguldas novads, atsavināšanu.
Apstiprināts
-
48. Par pašvaldībai piederošā dzīvokļa īpašuma – Parka iela 14-21, Sigulda, Siguldas novads, un funkcionāli piederošās zemes Parka iela 14, Sigulda, Siguldas novads, atsavināšanu.
Apstiprināts
-
49. Par Siguldas novada pašvaldības nekustamā īpašuma – “Lejas Putni”, Siguldas pagasts, Siguldas novads − nodošanu atsavināšanai un izsoles noteikumu apstiprināšanu.
Apstiprināts
-
50. Par pašvaldībai piederošā nekustamā īpašuma Jaunatnes iela 8, Sigulda, Siguldas novads, 826/16384 domājamo daļu atsavināšanas procesa pabeigšanas apstiprināšanu.
Apstiprināts
-
51. Par dalību Eiropas Kultūras centru tīkla (European Network of Cultural Centers) kapacitātes celšanas programmas darbinieku apmaiņā.
Apstiprināts
-
52. Par aizņēmumu projekta “Siguldas novada pašvaldības trīs grants ceļu posmu pārbūve Siguldas un Mores pagastos” realizācijai.
Apstiprināts
-
53. Par Siguldas novada pašvaldības domes saistošo noteikumu „Par statusa “Siguldas novada pašvaldības ģimene, kuras aprūpē ir trīs un vairāk bērni” piešķiršanu un atjaunošanu” apstiprināšanu
Apstiprināts
-
54. Par izmaiņām Siguldas novada kultūras un izklaides pasākumu mērķprogrammas un finansēšanas konkursa komisijas sastāvā
Apstiprināts
-
55. Par izmaiņām Simbolikas komisijas sastāvā.
Apstiprināts
-
Atpakaļ