×

Lai šī tīmekļa vietne darbotos, mēs izmantojam tehniskās sīkdatnes. Ar Jūsu piekrišanu, papildus šajā vietnē, interneta vietnes apmeklējuma analīzei un lietošanas pieredzes uzlabošanai var tikt izmantotas statistikas sīkdatnes. Lai uzzinātu vairāk par mūsu sīkdatņu politiku, lūdzam noklikšķināt uz pogas “Vairāk informācijas”.

Jūs varat piekrist visām sīkdatnēm, noklikšķinot uz pogas “Piekrītu” vai noraidīt, noklikšķinot uz pogas “Nepiekrītu”.

Ja tīmekļa vietnes lietotājs noklikšķina uz pogas “Nepiekrītu”, tīmekļa vietnē saglabājas tehniskās sīkdatnes, kuras ir nepieciešamas, lai nodrošinātu tīmekļa vietnes darbību un kuru izmantošanai nav nepieciešams iegūt lietotāja piekrišanu.

Vairāk informācijas
Atpakaļ
Izskatāmais jautājums Statuss
1. Par sadzīves kanalizācijas inženierkomunikāciju būvju iegūšanu SIA “SALTAVOTS” īpašumā.
Apstiprināts
2. Par grozījumu Siguldas novada pašvaldības domes iekšējos noteikumos „Siguldas novada kapitālsabiedrību un kapitāla daļu pārvaldības noteikumi” apstiprināšanu un grozījumiem SIA “SALTAVOTS” statūtos.
Apstiprināts
3. Par grozījumiem SIA “SALTAVOTS” 2016.gada 2.septembra deleģēšanas līgumā Nr. 2016/507.
Apstiprināts
4. Par grozījumu izdarīšanu 2004.gada 13.novembra Koncesijas līgumā.
Apstiprināts
5. Par saistošo noteikumu „Par braukšanas maksas atvieglojumiem sabiedriskajā transportā” apstiprināšanu jaunā redakcijā.
Apstiprināts
6. Par finansējumu Dienas aprūpes centra personām ar garīga rakstura traucējumiem uzturēšanai.
Apstiprināts
7. Par Siguldas novada pašvaldības domes saistošo noteikumu “Grozījumi Siguldas novada pašvaldības domes 2017.gada 12.aprīļa saistošajos noteikumos Nr.11 “Siguldas novada sabiedriskās kārtības noteikumi”” apstiprināšanu.
Apstiprināts
8. Par saistošo noteikumu „Par līdzfinansējumu privātām vispārējās pamatizglītības un vispārējās vidējās izglītības iestādēm” apstiprināšanu.
Apstiprināts
9. Par Siguldas novada pašvaldības domes saistošo noteikumu “Kārtība, kādā Siguldas novada pašvaldība kompensē vispārējās pamatizglītības un vidējās izglītības iestāžu izglītojamiem braukšanas izdevumus par sabiedriskā transportlīdzekļa reģionālās nozīmes maršrutos izmantošanu” apstiprināšanu jaunā redakcijā.
Apstiprināts
10. Par saistošo noteikumu “Grozījumi Siguldas novada pašvaldības domes 2018.gada 20.decebra saistošajos noteikums Nr.38 „Par kārtību, kādā Siguldas novada pašvaldība sedz pirmsskolas izglītības programmas izmaksas privātajai izglītības iestādei un bērnu uzraudzības pakalpojuma sniedzējam”” apstiprināšanu.
Apstiprināts
11. Par Siguldas pilsētas vidusskolas dalību Eiropas savienības fonda pasākuma "Digitālo mācību un metodisko līdzekļu izstrāde" projekta Nr.8.3.1.2/19/A/003 “Digitālais mācību un metodiskais līdzeklis vizuālajā mākslā 1.-3.klase “Mazā Mula pēta”” īstenošanā.
Apstiprināts
12. Par grozījumiem Siguldas novada pašvaldības domes 2017.gada 7.septembra iekšējos noteikumos Nr.4/2017 „Par finansējuma piešķiršanu sporta veidiem un sporta pasākumu organizēšanai Siguldas novadā”.
Apstiprināts
13. Par dalības maksu iekasēšanu.
Apstiprināts
14. Par Vienošanās par zemes nodošanu īpašumā bez atlīdzības atzīšanu par spēku zaudējušu.
Apstiprināts
15. Par Zemes pirkuma līguma atzīšanu par spēku zaudējušu.
Apstiprināts
16. Par izdevumu piedziņu saistībā ar latvāņu izplatības ierobežošanas pasākumiem zemes vienībā “Kristas”, Siguldas pagastā, Siguldas novadā.
Apstiprināts
17. Par izdevumu piedziņu saistībā ar latvāņu izplatības ierobežošanas pasākumiem zemes vienībā “Ķirši”, Siguldas pagastā, Siguldas novadā.
Apstiprināts
18. Par Siguldas novada pašvaldības domes 2019.gada 12.septembra saistošo noteikumu Nr.34 „Par līdzfinansējuma piešķiršanas kārtību energoefektivitātes pasākumu veikšanai daudzdzīvokļu dzīvojamās mājās Siguldas novada lauku un ciemu teritorijās” precizētās redakcijas apstiprināšanu.
Apstiprināts
19. Par Siguldas novada pašvaldības domes iekšējo noteikumu „Siguldas novada pašvaldības bezmaksas juridiskās konsultācijas saņemšanas noteikumi” apstiprināšanu.
Apstiprināts
20. Par piekrišanu Mālpils novada pašvaldībai piederošā nekustamā īpašuma “Brišķi”, Mālpils novads, kadastra Nr.80740031047, atsavināšanai.
Apstiprināts
21. Par zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 8094 004 0376 sadalīšanu un zemes iznomāšanu
Apstiprināts
22. Par nomas līguma slēgšanu.
Apstiprināts
23. Par patapinājumu līgumu noslēgšanu.
Apstiprināts
24. Par nekustamā īpašuma “Maija parks” Siguldā, Siguldas novadā, sadalīšanu un zemes ierīcības projekta izstrādes nosacījumu izsniegšanu.
Apstiprināts
25. Par nekustamā īpašuma “Austrumi” Allažu pagastā sadalīšanu un zemes ierīcības projekta izstrādes nosacījumu izsniegšanu.
Apstiprināts
26. Par Siguldas novada teritorijas plānojuma 2012. – 2024. gadam grozījumu 1.redakcijas un vides pārskata publiskās apspriešanas rezultātiem un 1.redakcijas nodošanu pilnveidošanai.
Apstiprināts
27. Par pašvaldības līdzfinansējumu izglītojamajiem, kuri apgūst vispārējās pamatizglītības un vidējās izglītības programmas privātajās izglītības iestādēs 2020.gadā.
Apstiprināts
28. Par izmaksu tāmju apstiprināšanu savstarpējo norēķinu veikšanai par Siguldas novada izglītības iestāžu sniegtajiem pakalpojumiem citām pašvaldībām.
Apstiprināts
29. Par Siguldas novada pašvaldības atbalsta apmēru mēnesī par vienu bērnu, kas apgūst pirmsskolas izglītības programmu privātajā izglītības iestādē vai saņem bērnu uzraudzības pakalpojumu 2020.gadā.
Apstiprināts
30. Par aktīvu vērtības noteikšanu un ņemšanu grāmatvedības uzskaitē.
Apstiprināts
31. Par aizņēmumu projekta “Siguldas novada pašvaldības trīs grants ceļu posmu pārbūve Allažu un Mores pagastos” realizācijai.
Apstiprināts
32. Par precizējumiem Siguldas novada pašvaldības domes 2018.gada 14.jūnija lēmumā “Par Siguldas novada pašvaldībai piederošo dzīvojamo telpu īres maksas noteikšanu” (prot. Nr. 9, 29.§).
Apstiprināts
33. Par grozījuma izdarīšanu Siguldas novada pašvaldības domes 2020.gada 23.janvāra nolikumā “Par atlīdzību un sociālajām garantijām Siguldas novada pašvaldībā”.
Apstiprināts
34. Par Siguldas novada Pašvaldības policijas amatu saraksta un amatu klasifikācijas apstiprināšanu.
Apstiprināts
35. Par iecelšanu amatā.
Apstiprināts
36. Par izmaiņām Siguldas novada Bāriņtiesas sastāvā.
Apstiprināts
37. Par Siguldas novada pašvaldības konkursa “Māmiņa. Siguldiete. Uzņēmēja” nolikuma apstiprināšanu
Apstiprināts
38. Par nekustamā īpašuma “Muižas Koka māja” darbnīcas Nr.5, Pils ielā 16, Siguldā, Siguldas novadā, iznomāšanu un izsoles noteikumu apstiprināšanu.
Apstiprināts
39. Par nekustamā īpašuma “Muižas Koka māja” darbnīcas Nr.10, Pils ielā 16, Siguldā, Siguldas novadā, iznomāšanu un izsoles noteikumu apstiprināšanu.
Apstiprināts
40. Par nekustamā īpašuma ,,Brūzis”, Pils ielā 16, Siguldā, Siguldas novadā, iznomāšanu un izsoles noteikumu apstiprināšanu.
Apstiprināts
41. Par ielu tirdzniecības vietas kioska Nr.5, Pils ielā 16, Siguldā, Siguldas novadā, iznomāšanu un izsoles noteikumu apstiprināšanu.
Apstiprināts
42. Par grozījumiem Siguldas novada pašvaldības domes 2017.gada 8.februāra nolikumā Nr.7/2017 “Siguldas novada Domes pašvaldības īpašuma atsavināšanas un izsoles komisijas nolikums” un izmaiņām Siguldas novada pašvaldības īpašuma atsavināšanas un izsoles komisijas sastāvā.
Apstiprināts
43. Par Siguldas novada pašvaldības nekustamā īpašuma – “Akmentiņi”, Allažu pagasts, Siguldas novads − nodošanu atsavināšanai un izsoles noteikumu apstiprināšanu.
Apstiprināts
44. Par pašvaldībai piederošā nekustamā īpašuma –Oskara Kalpaka iela 11, Sigulda, Siguldas novads, atsavināšanu.
Apstiprināts
45. Par Siguldas novada pašvaldības nekustamā īpašuma – Depo iela 6A, Sigulda, Siguldas novads − nodošanu atsavināšanai un izsoles noteikumu apstiprināšanu.
Apstiprināts
46. Par pašvaldībai piederošā dzīvokļa īpašuma – Krišjāņa Barona iela 18-8, Sigulda, Siguldas novads, atsavināšanu.
Apstiprināts
47. Par pašvaldībai piederošā nekustamā īpašuma – “Vecrūpnieki”, Mores pagasts, Siguldas novads, atsavināšanu.
Apstiprināts
48. Par pašvaldībai piederošā dzīvokļa īpašuma – Parka iela 14-21, Sigulda, Siguldas novads, un funkcionāli piederošās zemes Parka iela 14, Sigulda, Siguldas novads, atsavināšanu.
Apstiprināts
49. Par Siguldas novada pašvaldības nekustamā īpašuma – “Lejas Putni”, Siguldas pagasts, Siguldas novads − nodošanu atsavināšanai un izsoles noteikumu apstiprināšanu.
Apstiprināts
50. Par pašvaldībai piederošā nekustamā īpašuma Jaunatnes iela 8, Sigulda, Siguldas novads, 826/16384 domājamo daļu atsavināšanas procesa pabeigšanas apstiprināšanu.
Apstiprināts
51. Par dalību Eiropas Kultūras centru tīkla (European Network of Cultural Centers) kapacitātes celšanas programmas darbinieku apmaiņā.
Apstiprināts
52. Par aizņēmumu projekta “Siguldas novada pašvaldības trīs grants ceļu posmu pārbūve Siguldas un Mores pagastos” realizācijai.
Apstiprināts
53. Par Siguldas novada pašvaldības domes saistošo noteikumu „Par statusa “Siguldas novada pašvaldības ģimene, kuras aprūpē ir trīs un vairāk bērni” piešķiršanu un atjaunošanu” apstiprināšanu
Apstiprināts
54. Par izmaiņām Siguldas novada kultūras un izklaides pasākumu mērķprogrammas un finansēšanas konkursa komisijas sastāvā
Apstiprināts
55. Par izmaiņām Simbolikas komisijas sastāvā.
Apstiprināts
Atpakaļ