×

Lai šī tīmekļa vietne darbotos, mēs izmantojam tehniskās sīkdatnes. Ar Jūsu piekrišanu, papildus šajā vietnē, interneta vietnes apmeklējuma analīzei un lietošanas pieredzes uzlabošanai var tikt izmantotas statistikas sīkdatnes. Lai uzzinātu vairāk par mūsu sīkdatņu politiku, lūdzam noklikšķināt uz pogas “Vairāk informācijas”.

Jūs varat piekrist visām sīkdatnēm, noklikšķinot uz pogas “Piekrītu” vai noraidīt, noklikšķinot uz pogas “Nepiekrītu”.

Ja tīmekļa vietnes lietotājs noklikšķina uz pogas “Nepiekrītu”, tīmekļa vietnē saglabājas tehniskās sīkdatnes, kuras ir nepieciešamas, lai nodrošinātu tīmekļa vietnes darbību un kuru izmantošanai nav nepieciešams iegūt lietotāja piekrišanu.

Vairāk informācijas
Atpakaļ
Izskatāmais jautājums Statuss
1. Par deleģēšanas līguma noslēgšanu ar SIA „Siguldas slimnīca”.
Apstiprināts
2. Par grozījumiem Siguldas novada pašvaldības domes 2017.gada 7.septembra iekšējos noteikumos Nr.4/2017 „Par finansējuma piešķiršanu sporta veidiem un sporta pasākumu organizēšanai Siguldas novadā”.
Apstiprināts
3. Par budžeta pieprasījuma projektu Siguldas novada pašvaldības Sporta pārvaldes un pašvaldības atbalstīto sporta pasākumu finansējumam 2020. gadam.
Apstiprināts
4. Par Siguldas novada pašvaldības domes saistošo noteikumu „Par Siguldas novada pašvaldības budžetu 2020.gadam” apstiprināšanu.
Apstiprināts
5. Par iekšējo noteikumu „Par Siguldas novada iedzīvotāju identifikācijas karšu un pieejas karšu izsniegšanas kārtību” apstiprināšanu jaunā redakcijā.
Apstiprināts
6. Par Siguldas novada teritorijas plānojuma 2012. – 2024. gadam grozījumu izstrādes jauna laika grafika apstiprināšanu.
Apstiprināts
7. Par Siguldas novada pašvaldības kustamās mantas – morga saldētavas KZM-40/1200 un morga saldētavas iekārtas nodošanu atsavināšanai.
Apstiprināts
8. Par Siguldas novada pašvaldības domes iekšējo noteikumu „Siguldas novada kapitālsabiedrību un kapitāla daļu pārvaldības noteikumi” apstiprināšanu.
Apstiprināts
9. Par iekšējo noteikumu “Iepirkumu organizēšanas kārtība Siguldas novada pašvaldībā” apstiprināšanu.
Apstiprināts
10. Par de minimis atbalsta piešķiršanu samazinātas nomas maksas veidā IU “Valenti V”.
Apstiprināts
11. Par de minimis atbalsta piešķiršanu samazinātas nomas maksas veidā [..].
Apstiprināts
12. Par dalību aktīvā nodarbinātības pasākumā „Algoti pagaidu sabiedriskie darbi”.
Apstiprināts
13. Par Siguldas novada pašvaldības domes saistošo noteikumu “Grozījumi Siguldas novada pašvaldības domes 2014.gada 17.decembra saistošajos noteikumos Nr.25 “Par atvieglojumu piemērošanu nekustamā īpašuma nodokļa maksātājiem Siguldas novadā”” apstiprināšanu.
Apstiprināts
14. Par grozījumu izdarīšanu Siguldas novada pašvaldības domes 2018.gada 4.oktobra noteikumos “Par korupcijas un interešu konflikta riska novēršanu”.
Apstiprināts
15. Par nolikuma „Par atlīdzību un sociālajām garantijām Siguldas novada pašvaldībā” apstiprināšanu.
Apstiprināts
16. Par kārtību, kādā sadala 2020.gada 8 mēnešiem piešķirto valsts budžeta mērķdotāciju Siguldas novada pašvaldības izglītības iestādēm bērnu no piecu gadu vecuma izglītošanā nodarbināto pirmskolas izglītības pedagogu darba samaksai un Siguldas novada pašvaldības vispārējās pamatizglītības un vispārējās vidējās izglītības iestāžu pedagogu darba samaksai, interešu izglītības pedagogu darba samaksai.
Apstiprināts
17. Par mēneša darba algas likmes noteikšanu pirmsskolas izglītības iestāžu pedagogiem.
Apstiprināts
18. Par mēneša darba algas likmes noteikšanu no pašvaldības līdzekļiem apmaksātajiem profesionālās ievirzes izglītības iestādes Siguldas Mākslu skolas “Baltais flīģelis” profesionālās ievirzes pedagogiem.
Apstiprināts
19. Par mēneša darba algas likmes noteikšanu no pašvaldības līdzekļiem apmaksātajiem profesionālās ievirzes izglītības iestādes Siguldas Sporta skolas profesionālās ievirzes pedagogiem.
Apstiprināts
20. Par grozījumiem Siguldas novada pašvaldības domes 2015.gada 2.decembra Siguldas novada Pedagoģiski medicīniskās komisijas nolikumā.
Apstiprināts
21. Par dzīvojamās platības izīrēšanu.
Apstiprināts
22. Par piedāvājumu atlases organizēšanu nekustamā īpašuma/telpu nomai Siguldas novada bibliotēkas darbības nodrošināšanai.
Apstiprināts
23. Par Siguldas novada pašvaldības konkursa “Siguldas novada kultūras un izklaides pasākumu mērķprogrammas finansēšanas konkurss” rezultātu un piešķiramā finansējuma apmēra apstiprināšanu.
Apstiprināts
24. Par Siguldas novada pašvaldības nekustamā īpašuma Saules iela 16B, Sigulda, Siguldas novads, pārdošanas izsoles rezultāta apstiprināšanu un līguma slēgšanu.
Apstiprināts
25. Par Siguldas novada pašvaldībai piederošā nekustamā īpašuma – Jaunatnes iela 8, Sigulda, Siguldas novads, 826/16384 domājamo daļu atsavināšanu.
Apstiprināts
26. Par Siguldas novada pašvaldībai piederošā nekustamā īpašuma – Jaunatnes iela 8, Sigulda, Siguldas novads, 704/16384 domājamo daļu atsavināšanu.
Apstiprināts
27. Par Siguldas novada pašvaldībai piederošā nekustamā īpašuma – Jaunatnes iela 8, Sigulda, Siguldas novads, 589/16384 domājamo daļu atsavināšanu.
Apstiprināts
28. Par nekustamā īpašuma Jāņa Poruka iela 12A, Sigulda, Siguldas novads, pirkuma līguma projekta grozījumiem.
Apstiprināts
29. Par pirkuma līguma noslēgšanu par pašvaldībai piederošo dzīvokļa īpašumu Stacijas iela 14B-2, Sigulda, Siguldas novads.
Apstiprināts
30. Par grozījumiem Siguldas novada pašvaldības domes 2019.gada 15.augusta lēmumā “Par sadarbību ar nodibinājumu “Stādu un kūdras inovāciju fonds” pasākuma “Stādu parāde” organizēšanā” (prot.Nr.11, 56.§).
Apstiprināts
31. Par grozījumiem 2015.gada 18.februārī apstiprinātajos noteikumos “Kārtība, kādā Siguldas novadā vasaras brīvlaikā organizējama skolēnu nodarbinātība”.
Apstiprināts
32. Par nomas objekta piedāvājumu atlases organizēšanu Siguldas novada pašvaldības Sociālā dienesta psihologa darbības nodrošināšanai.
Apstiprināts
33. Par Siguldas novada pašvaldības amatu saraksta apstiprināšanu.
Apstiprināts
34. Par Siguldas novada pašvaldības domes priekšsēdētāja atvaļinājumu.
Apstiprināts
Atpakaļ