×

Lai šī tīmekļa vietne darbotos, mēs izmantojam tehniskās sīkdatnes. Ar Jūsu piekrišanu, papildus šajā vietnē, interneta vietnes apmeklējuma analīzei un lietošanas pieredzes uzlabošanai var tikt izmantotas statistikas sīkdatnes. Lai uzzinātu vairāk par mūsu sīkdatņu politiku, lūdzam noklikšķināt uz pogas “Vairāk informācijas”.

Jūs varat piekrist visām sīkdatnēm, noklikšķinot uz pogas “Piekrītu” vai noraidīt, noklikšķinot uz pogas “Nepiekrītu”.

Ja tīmekļa vietnes lietotājs noklikšķina uz pogas “Nepiekrītu”, tīmekļa vietnē saglabājas tehniskās sīkdatnes, kuras ir nepieciešamas, lai nodrošinātu tīmekļa vietnes darbību un kuru izmantošanai nav nepieciešams iegūt lietotāja piekrišanu.

Vairāk informācijas
Atpakaļ
Izskatāmais jautājums Statuss
1. Par budžeta pieprasījumu Siguldas novada pašvaldības atbalstīto sporta pasākumu finansējumam 2021. gadam.
Apstiprināts
2. Par atjaunoto iekšējo noteikumu “Mobilo tālruņu un mobilo sakaru piešķiršanas un izmantošanas kārtība” apstiprināšanu.
Apstiprināts
3. Par pašvaldības budžetā ieskaitāmo nodokļu parādu un ar tiem saistītās nokavējuma naudas dzēšanu.
Apstiprināts
4. Par pašvaldības budžetā ieskaitāmo nodokļu parādu un ar tiem saistītās nokavējuma naudas dzēšanu.
Apstiprināts
5. Par pašvaldības budžetā ieskaitāmo nodokļu parādu un ar tiem saistītās nokavējuma naudas dzēšanu.
Apstiprināts
6. Par pašvaldības budžetā ieskaitāmo nodokļu parādu un ar tiem saistītās nokavējuma naudas dzēšanu.
Apstiprināts
7. Par Siguldas novada pašvaldības domes priekšsēdētāja, priekšsēdētāja vietnieka un domes deputātu atlīdzību 2021. gadā.
Apstiprināts
8. Par SIA “Siguldas Sporta serviss” statūtu apstiprināšanu jaunā redakcijā.
Apstiprināts
9. Par grozījumiem Siguldas novada pašvaldības domes 2020.gada 15.oktobra lēmumā “Par SIA “SALTAVOTS” pamatkapitāla palielināšanu” (prot.Nr.12, 13.§).
Apstiprināts
10. Par saistošo noteikumu “Grozījumi Siguldas novada pašvaldības domes 2014.gada 17.decembra saistošajos noteikumos Nr.25 “Par atvieglojumu piemērošanu nekustamā īpašuma nodokļa maksātājiem Siguldas novadā”” apstiprināšanu.
Apstiprināts
11. Par saistošo noteikumu “Grozījumi Siguldas novada pašvaldības domes 2014.gada 1.oktobra saistošajos noteikumos Nr.19 “Par nekustamā īpašuma nodokļa piemērošanu Siguldas novadā”” apstiprināšanu.
Apstiprināts
12. Par zemes nomas līguma slēgšanu.
Apstiprināts
13. Par Siguldas novada pašvaldības dalību zivsaimniecības attīstība fonda projektā “Iekšējo ūdeņu bioloģisko resursu saglabāšana un aizsardzība Siguldas novadā” un par pašvaldības līdzfinansējuma piešķiršanu projekta īstenošanai 2020. gadā.
Apstiprināts
14. Par zemes vienību Laurenču iela 9, Sigulda, Siguldas novads un Laurenču iela 13, Sigulda, Siguldas novads apbūves tiesību izsoles rezultāta apstiprināšanu.
Apstiprināts
15. Par Vienošanos par zemes gabala nodošanu īpašumā bez atlīdzības atzīšanu par spēku zaudējušu.
Apstiprināts
16. Par Vienošanos par zemes gabala nodošanu īpašumā bez atlīdzības atzīšanu par spēku zaudējušu.
Apstiprināts
17. Par Vienošanos par zemes gabala nodošanu īpašumā bez atlīdzības atzīšanu par spēku zaudējušu.
Apstiprināts
18. Par Vienošanos par zemes gabala nodošanu īpašumā bez atlīdzības atzīšanu par spēku zaudējušu.
Apstiprināts
19. Par Zemes pirkuma līguma atzīšanu par spēku zaudējušu.
Apstiprināts
20. Par Zemes pirkuma līguma atzīšanu par spēku zaudējušu.
Apstiprināts
21. Par Zemes pirkuma līguma atzīšanu par spēku zaudējušu.
Apstiprināts
22. Par Vienošanās par zemes nodošanu īpašumā bez atlīdzības atbilstoši privatizētā objekta kopīpašuma domājamai daļai atzīšanu par spēku zaudējušu.
Apstiprināts
23. Par grozījumiem Siguldas novada pašvaldības domes lēmuma 2004.gada 18.jūnija lēmuma “Par funkcionāli saistītā zemes gabala pirkuma līguma slēgšanu” Pielikuma 2.apakšpunktā (prot. Nr.18, 1. §).
Apstiprināts
24. Par grozījumiem Siguldas novada pašvaldības domes lēmuma 2004.gada 2.jūnija lēmuma “Par funkcionāli saistītā zemes gabala pirkuma līguma slēgšanu” Pielikuma 11.apakšpunktā (prot. Nr.11, 2. §).
Apstiprināts
25. Par grozījumiem Siguldas novada pašvaldības domes lēmuma 2003.gada 30.jūlija lēmuma “Par funkcionāli saistītā zemes gabala pirkuma līguma slēgšanu” Pielikuma 9.apakšpunktā (prot. Nr.6, 1. §).
Apstiprināts
26. Par grozījumiem Siguldas novada pašvaldības domes lēmuma 2004.gada 2.jūnija lēmuma “Par funkcionāli saistītā zemes gabala pirkuma līguma slēgšanu” Pielikuma 13.apakšpunktā (prot. Nr.11, 1. §).
Apstiprināts
27. Par neatgūstamo parādu norakstīšanu.
Apstiprināts
28. Par neatgūstamo parādu norakstīšanu.
Apstiprināts
29. Par papildu valsts budžeta mērķdotācijas sadali vispārējās izglītības iestāžu pedagogiem par attālinātā mācību procesa nodrošināšanu.
Apstiprināts
30. Par Siguldas novada Tehnoloģiju izglītības attīstības stratēģijas 2021.–2026. gadam apstiprināšanu.
Apstiprināts
31. Par konceptuālu atbalstu izglītības iestādes “Siguldas Tehnoloģiju izglītības centrs” dibināšanai.
Apstiprināts
32. Par “SIA “Siguldas slimnīca” vidēja termiņa darbības stratēģijas par periodu no 2020. līdz 2024. gadam” apstiprināšanu.
Apstiprināts
33. Par grozījumiem Siguldas novada pašvaldības domes 2017.gada 10.augusta saistošajos noteikumos Nr.20 “Siguldas novada pašvaldības nolikums”.
Apstiprināts
34. Par Siguldas novada pašvaldībai piederošā nekustamā īpašuma – Upeņu iela 4, Sigulda, Siguldas novads – atsavināšanu.
Apstiprināts
35. Par Siguldas novada Izglītības nozares stratēģijas un Kultūras nozares stratēģijas termiņu pagarināšanu un esošās situācijas analīzes izstrādes uzsākšanu.
Apstiprināts
37. Par grozījumiem Siguldas novada Bāriņtiesas nolikumā.
Apstiprināts
38. Par grozījumiem Siguldas novada pašvaldības Mores pamatskolas nolikumā.
Apstiprināts
39. Par Siguldas novada pašvaldības domes iekšējo noteikumu “Siguldas Jaunās pils Salona izmantošanas noteikumi” apstiprināšanu.
Apstiprināts
40. Par sadarbību ar VSIA “Latvijas Nacionālais teātris” Siguldas teātra festivāla organizēšanā.
Apstiprināts
41. Par Siguldas novada pašvaldības nekustamā īpašuma – Silciema iela 75, Egļupe, Allažu pagasts, Siguldas novads – pārdošanas izsoles rezultāta apstiprināšanu.
Apstiprināts
42. Par grozījumiem Siguldas novada pašvaldības domes 2018.gada 9.augusta nolikumā Nr.9/2018 “Siguldas novada pašvaldības Administratīvās komisijas nolikums”.
Apstiprināts
43. Par Siguldas novada pašvaldības Informācijas tehnoloģiju nodaļas nolikuma apstiprināšanu.
Apstiprināts
44. Par Siguldas novada pašvaldības iestādes „Siguldas Sporta skola” direktora iecelšanu amatā.
Apstiprināts
45. Par Siguldas novada pašvaldības konkursa “Siguldas novada uzņēmēju gada balva” vērtēšanas komisijas sastāva apstiprināšanu.
Apstiprināts
46. Par patapinājuma līguma noslēgšanu.
Apstiprināts
47. Par Dabas aizsardzības pārvaldes apstrīdējumu.
Apstiprināts
48. Par saistošo noteikumu „Grozījumi Siguldas novada pašvaldības domes 2017.gada 30.novembra saistošajos noteikumos Nr.32 „Par ģimenes vai atsevišķi dzīvojošas personas atzīšanu par trūcīgu vai maznodrošinātu un sociālās palīdzības pabalstiem Siguldas novadā” apstiprināšanu.
Apstiprināts
49. Par Siguldas novada pašvaldības domes 2019.gada 19.decembra noteikumu Nr.16/2019 “Par naudas balvu un finansējuma piešķiršanu par Siguldas novada sportistu augstiem sasniegumiem sportā” atzīšanu par spēku zaudējušiem.
Apstiprināts
50. Par deleģēšanas līguma noslēgšanu ar SIA “Siguldas Sporta serviss”.
Apstiprināts
51. Par saistošo noteikumu „Grozījumi Siguldas novada pašvaldības domes 2017.gada 28.septembra saistošajos noteikumos Nr.26 „Par materiālās palīdzības pabalstiem Siguldas novadā”” apstiprināšanu.
Apstiprināts
52. Par Siguldas novada pašvaldības domes 2020.gada 20.februāra lēmuma “Par pašvaldībai piederošā dzīvokļa īpašuma – Parka iela 14-21, Sigulda, Siguldas novads, atsavināšanu” (prot.Nr.3, 48.§) atcelšanu.
Apstiprināts
53. Par Siguldas novada pašvaldības domes 2020.gada 20.februāra lēmuma “Par pašvaldībai piederošā dzīvokļa īpašuma – Krišjāņa Barona iela 18-8, Sigulda, Siguldas novads, atsavināšanu” (prot.Nr.3, 46.§) atcelšanu.
Apstiprināts
54. Par Siguldas novada pašvaldības domes 2020.gada 21.maija lēmuma “Par Siguldas novada pašvaldības nekustamā īpašuma – Jāņa Čakstes iela 8A, Sigulda, Siguldas novads − nodošanu atsavināšanai” (prot.Nr.6, 23.§) atcelšanu.
Apstiprināts
55. Par Siguldas novada pašvaldības domes 2020.gada 13.augusta lēmuma “Par pašvaldībai piederošā dzīvokļa īpašuma – Gāles iela 14-1, Sigulda, Siguldas novads – atsavināšanu” (prot.Nr.9, 26.§) atcelšanu.
Apstiprināts
56. Par preskonteineros ievietojamo nešķiroto sadzīves un bioloģiski noārdāmo atkritumu maksas noteikšanu.
Apstiprināts
57. Par Siguldas novada pašvaldības domes saistošo noteikumu „Par grozījumiem Siguldas novada pašvaldības domes 2020. gada 23. janvāra saistošajos noteikumos Nr. 1 “Par Siguldas novada pašvaldības budžetu 2020. gadam” apstiprināšanu.
Apstiprināts
58. Par centralizētas siltumapgādes sistēmas efektivizēšanu.
Apstiprināts
59. Par 2016.gada 25.janvāra nomas līguma Nr.SAA002/2016 ar Dabas aizsardzības pārvaldi pagarināšanu.
Apstiprināts
Par grozījumiem domes 2020.gada 5.novembra lēmumā “Par atbalstu izglītojamo ēdināšanai pārtikas paku izdales veidā attālinātā izglītības ieguves procesa ietvaros”.
Apstiprināts
Atpakaļ