×

Lai šī tīmekļa vietne darbotos, mēs izmantojam tehniskās sīkdatnes. Ar Jūsu piekrišanu, papildus šajā vietnē, interneta vietnes apmeklējuma analīzei un lietošanas pieredzes uzlabošanai var tikt izmantotas statistikas sīkdatnes. Lai uzzinātu vairāk par mūsu sīkdatņu politiku, lūdzam noklikšķināt uz pogas “Vairāk informācijas”.

Jūs varat piekrist visām sīkdatnēm, noklikšķinot uz pogas “Piekrītu” vai noraidīt, noklikšķinot uz pogas “Nepiekrītu”.

Ja tīmekļa vietnes lietotājs noklikšķina uz pogas “Nepiekrītu”, tīmekļa vietnē saglabājas tehniskās sīkdatnes, kuras ir nepieciešamas, lai nodrošinātu tīmekļa vietnes darbību un kuru izmantošanai nav nepieciešams iegūt lietotāja piekrišanu.

Vairāk informācijas
Atpakaļ
Izskatāmais jautājums Statuss Sākuma laiks
1. Par budžeta pieprasījumu Siguldas novada pašvaldības atbalstīto sporta pasākumu finansējumam 2021. gadam.
Apstiprināts
-
2. Par atjaunoto iekšējo noteikumu “Mobilo tālruņu un mobilo sakaru piešķiršanas un izmantošanas kārtība” apstiprināšanu.
Apstiprināts
-
3. Par pašvaldības budžetā ieskaitāmo nodokļu parādu un ar tiem saistītās nokavējuma naudas dzēšanu.
Apstiprināts
-
4. Par pašvaldības budžetā ieskaitāmo nodokļu parādu un ar tiem saistītās nokavējuma naudas dzēšanu.
Apstiprināts
-
5. Par pašvaldības budžetā ieskaitāmo nodokļu parādu un ar tiem saistītās nokavējuma naudas dzēšanu.
Apstiprināts
-
6. Par pašvaldības budžetā ieskaitāmo nodokļu parādu un ar tiem saistītās nokavējuma naudas dzēšanu.
Apstiprināts
-
7. Par Siguldas novada pašvaldības domes priekšsēdētāja, priekšsēdētāja vietnieka un domes deputātu atlīdzību 2021. gadā.
Apstiprināts
-
8. Par SIA “Siguldas Sporta serviss” statūtu apstiprināšanu jaunā redakcijā.
Apstiprināts
-
9. Par grozījumiem Siguldas novada pašvaldības domes 2020.gada 15.oktobra lēmumā “Par SIA “SALTAVOTS” pamatkapitāla palielināšanu” (prot.Nr.12, 13.§).
Apstiprināts
-
10. Par saistošo noteikumu “Grozījumi Siguldas novada pašvaldības domes 2014.gada 17.decembra saistošajos noteikumos Nr.25 “Par atvieglojumu piemērošanu nekustamā īpašuma nodokļa maksātājiem Siguldas novadā”” apstiprināšanu.
Apstiprināts
-
11. Par saistošo noteikumu “Grozījumi Siguldas novada pašvaldības domes 2014.gada 1.oktobra saistošajos noteikumos Nr.19 “Par nekustamā īpašuma nodokļa piemērošanu Siguldas novadā”” apstiprināšanu.
Apstiprināts
-
12. Par zemes nomas līguma slēgšanu.
Apstiprināts
-
13. Par Siguldas novada pašvaldības dalību zivsaimniecības attīstība fonda projektā “Iekšējo ūdeņu bioloģisko resursu saglabāšana un aizsardzība Siguldas novadā” un par pašvaldības līdzfinansējuma piešķiršanu projekta īstenošanai 2020. gadā.
Apstiprināts
-
14. Par zemes vienību Laurenču iela 9, Sigulda, Siguldas novads un Laurenču iela 13, Sigulda, Siguldas novads apbūves tiesību izsoles rezultāta apstiprināšanu.
Apstiprināts
-
15. Par Vienošanos par zemes gabala nodošanu īpašumā bez atlīdzības atzīšanu par spēku zaudējušu.
Apstiprināts
-
16. Par Vienošanos par zemes gabala nodošanu īpašumā bez atlīdzības atzīšanu par spēku zaudējušu.
Apstiprināts
-
17. Par Vienošanos par zemes gabala nodošanu īpašumā bez atlīdzības atzīšanu par spēku zaudējušu.
Apstiprināts
-
18. Par Vienošanos par zemes gabala nodošanu īpašumā bez atlīdzības atzīšanu par spēku zaudējušu.
Apstiprināts
-
19. Par Zemes pirkuma līguma atzīšanu par spēku zaudējušu.
Apstiprināts
-
20. Par Zemes pirkuma līguma atzīšanu par spēku zaudējušu.
Apstiprināts
-
21. Par Zemes pirkuma līguma atzīšanu par spēku zaudējušu.
Apstiprināts
-
22. Par Vienošanās par zemes nodošanu īpašumā bez atlīdzības atbilstoši privatizētā objekta kopīpašuma domājamai daļai atzīšanu par spēku zaudējušu.
Apstiprināts
-
23. Par grozījumiem Siguldas novada pašvaldības domes lēmuma 2004.gada 18.jūnija lēmuma “Par funkcionāli saistītā zemes gabala pirkuma līguma slēgšanu” Pielikuma 2.apakšpunktā (prot. Nr.18, 1. §).
Apstiprināts
-
24. Par grozījumiem Siguldas novada pašvaldības domes lēmuma 2004.gada 2.jūnija lēmuma “Par funkcionāli saistītā zemes gabala pirkuma līguma slēgšanu” Pielikuma 11.apakšpunktā (prot. Nr.11, 2. §).
Apstiprināts
-
25. Par grozījumiem Siguldas novada pašvaldības domes lēmuma 2003.gada 30.jūlija lēmuma “Par funkcionāli saistītā zemes gabala pirkuma līguma slēgšanu” Pielikuma 9.apakšpunktā (prot. Nr.6, 1. §).
Apstiprināts
-
26. Par grozījumiem Siguldas novada pašvaldības domes lēmuma 2004.gada 2.jūnija lēmuma “Par funkcionāli saistītā zemes gabala pirkuma līguma slēgšanu” Pielikuma 13.apakšpunktā (prot. Nr.11, 1. §).
Apstiprināts
-
27. Par neatgūstamo parādu norakstīšanu.
Apstiprināts
-
28. Par neatgūstamo parādu norakstīšanu.
Apstiprināts
-
29. Par papildu valsts budžeta mērķdotācijas sadali vispārējās izglītības iestāžu pedagogiem par attālinātā mācību procesa nodrošināšanu.
Apstiprināts
-
30. Par Siguldas novada Tehnoloģiju izglītības attīstības stratēģijas 2021.–2026. gadam apstiprināšanu.
Apstiprināts
-
31. Par konceptuālu atbalstu izglītības iestādes “Siguldas Tehnoloģiju izglītības centrs” dibināšanai.
Apstiprināts
-
32. Par “SIA “Siguldas slimnīca” vidēja termiņa darbības stratēģijas par periodu no 2020. līdz 2024. gadam” apstiprināšanu.
Apstiprināts
-
33. Par grozījumiem Siguldas novada pašvaldības domes 2017.gada 10.augusta saistošajos noteikumos Nr.20 “Siguldas novada pašvaldības nolikums”.
Apstiprināts
-
34. Par Siguldas novada pašvaldībai piederošā nekustamā īpašuma – Upeņu iela 4, Sigulda, Siguldas novads – atsavināšanu.
Apstiprināts
-
35. Par Siguldas novada Izglītības nozares stratēģijas un Kultūras nozares stratēģijas termiņu pagarināšanu un esošās situācijas analīzes izstrādes uzsākšanu.
Apstiprināts
-
37. Par grozījumiem Siguldas novada Bāriņtiesas nolikumā.
Apstiprināts
-
38. Par grozījumiem Siguldas novada pašvaldības Mores pamatskolas nolikumā.
Apstiprināts
-
39. Par Siguldas novada pašvaldības domes iekšējo noteikumu “Siguldas Jaunās pils Salona izmantošanas noteikumi” apstiprināšanu.
Apstiprināts
-
40. Par sadarbību ar VSIA “Latvijas Nacionālais teātris” Siguldas teātra festivāla organizēšanā.
Apstiprināts
-
41. Par Siguldas novada pašvaldības nekustamā īpašuma – Silciema iela 75, Egļupe, Allažu pagasts, Siguldas novads – pārdošanas izsoles rezultāta apstiprināšanu.
Apstiprināts
-
42. Par grozījumiem Siguldas novada pašvaldības domes 2018.gada 9.augusta nolikumā Nr.9/2018 “Siguldas novada pašvaldības Administratīvās komisijas nolikums”.
Apstiprināts
-
43. Par Siguldas novada pašvaldības Informācijas tehnoloģiju nodaļas nolikuma apstiprināšanu.
Apstiprināts
-
44. Par Siguldas novada pašvaldības iestādes „Siguldas Sporta skola” direktora iecelšanu amatā.
Apstiprināts
-
45. Par Siguldas novada pašvaldības konkursa “Siguldas novada uzņēmēju gada balva” vērtēšanas komisijas sastāva apstiprināšanu.
Apstiprināts
-
46. Par patapinājuma līguma noslēgšanu.
Apstiprināts
-
47. Par Dabas aizsardzības pārvaldes apstrīdējumu.
Apstiprināts
-
48. Par saistošo noteikumu „Grozījumi Siguldas novada pašvaldības domes 2017.gada 30.novembra saistošajos noteikumos Nr.32 „Par ģimenes vai atsevišķi dzīvojošas personas atzīšanu par trūcīgu vai maznodrošinātu un sociālās palīdzības pabalstiem Siguldas novadā” apstiprināšanu.
Apstiprināts
-
49. Par Siguldas novada pašvaldības domes 2019.gada 19.decembra noteikumu Nr.16/2019 “Par naudas balvu un finansējuma piešķiršanu par Siguldas novada sportistu augstiem sasniegumiem sportā” atzīšanu par spēku zaudējušiem.
Apstiprināts
-
50. Par deleģēšanas līguma noslēgšanu ar SIA “Siguldas Sporta serviss”.
Apstiprināts
-
51. Par saistošo noteikumu „Grozījumi Siguldas novada pašvaldības domes 2017.gada 28.septembra saistošajos noteikumos Nr.26 „Par materiālās palīdzības pabalstiem Siguldas novadā”” apstiprināšanu.
Apstiprināts
-
52. Par Siguldas novada pašvaldības domes 2020.gada 20.februāra lēmuma “Par pašvaldībai piederošā dzīvokļa īpašuma – Parka iela 14-21, Sigulda, Siguldas novads, atsavināšanu” (prot.Nr.3, 48.§) atcelšanu.
Apstiprināts
-
53. Par Siguldas novada pašvaldības domes 2020.gada 20.februāra lēmuma “Par pašvaldībai piederošā dzīvokļa īpašuma – Krišjāņa Barona iela 18-8, Sigulda, Siguldas novads, atsavināšanu” (prot.Nr.3, 46.§) atcelšanu.
Apstiprināts
-
54. Par Siguldas novada pašvaldības domes 2020.gada 21.maija lēmuma “Par Siguldas novada pašvaldības nekustamā īpašuma – Jāņa Čakstes iela 8A, Sigulda, Siguldas novads − nodošanu atsavināšanai” (prot.Nr.6, 23.§) atcelšanu.
Apstiprināts
-
55. Par Siguldas novada pašvaldības domes 2020.gada 13.augusta lēmuma “Par pašvaldībai piederošā dzīvokļa īpašuma – Gāles iela 14-1, Sigulda, Siguldas novads – atsavināšanu” (prot.Nr.9, 26.§) atcelšanu.
Apstiprināts
-
56. Par preskonteineros ievietojamo nešķiroto sadzīves un bioloģiski noārdāmo atkritumu maksas noteikšanu.
Apstiprināts
-
57. Par Siguldas novada pašvaldības domes saistošo noteikumu „Par grozījumiem Siguldas novada pašvaldības domes 2020. gada 23. janvāra saistošajos noteikumos Nr. 1 “Par Siguldas novada pašvaldības budžetu 2020. gadam” apstiprināšanu.
Apstiprināts
-
58. Par centralizētas siltumapgādes sistēmas efektivizēšanu.
Apstiprināts
-
59. Par 2016.gada 25.janvāra nomas līguma Nr.SAA002/2016 ar Dabas aizsardzības pārvaldi pagarināšanu.
Apstiprināts
-
Par grozījumiem domes 2020.gada 5.novembra lēmumā “Par atbalstu izglītojamo ēdināšanai pārtikas paku izdales veidā attālinātā izglītības ieguves procesa ietvaros”.
Apstiprināts
-
Atpakaļ