×

Lai šī tīmekļa vietne darbotos, mēs izmantojam tehniskās sīkdatnes. Ar Jūsu piekrišanu, papildus šajā vietnē, interneta vietnes apmeklējuma analīzei un lietošanas pieredzes uzlabošanai var tikt izmantotas statistikas sīkdatnes. Lai uzzinātu vairāk par mūsu sīkdatņu politiku, lūdzam noklikšķināt uz pogas “Vairāk informācijas”.

Jūs varat piekrist visām sīkdatnēm, noklikšķinot uz pogas “Piekrītu” vai noraidīt, noklikšķinot uz pogas “Nepiekrītu”.

Ja tīmekļa vietnes lietotājs noklikšķina uz pogas “Nepiekrītu”, tīmekļa vietnē saglabājas tehniskās sīkdatnes, kuras ir nepieciešamas, lai nodrošinātu tīmekļa vietnes darbību un kuru izmantošanai nav nepieciešams iegūt lietotāja piekrišanu.

Vairāk informācijas
Atpakaļ
Izskatāmais jautājums Statuss Sākuma laiks
1. Par Siguldas novada pašvaldības domes nolikuma “Par Siguldas novada jaundzimušo pasākuma “Esmu dzimis Siguldas novadā” organizēšanu” apstiprināšanu.
Apstiprināts
-
2. Par Siguldas biznesa inkubatora konsultatīvās komisijas nolikuma apstiprināšanu.
Apstiprināts
-
3. Par grozījumiem Siguldas novada pašvaldības domes 2017.gada 18.janvāra lēmumā “Par Siguldas biznesa inkubatora Konsultatīvās komisijas izveidošanu”.
Apstiprināts
-
4. Par Siguldas 1.pamatskolas dalību Erasmus+ projektā „Teātra māksla – izaicinājums vai iespēja 21.gadsimta izglītībā”.
Apstiprināts
-
5. Par grozījumu ierosināšanu Rīgas plānošanas reģiona Deinstitucionalizācijas plānā Siguldas novada pašvaldības projekta “Grupu mājas būvniecība sociālo un atelpas brīža pakalpojumu nodrošināšanai Siguldas novadā” attiecināmo izmaksu palielināšanai.
Apstiprināts
-
6. Par atklātā projektu konkursa “Starpnovadu un starpinstitūciju sadarbība jaunatnes politikas īstenošanai vietējā līmenī” Siguldas novada pašvaldības projekta “Starpnovadu tīklošanās” īstenošanu.
Apstiprināts
-
7. Par zemes iznomāšanu.
Apstiprināts
-
8. Par nekustamo īpašumu un inženierkomunikācijām Dzērveņu ielā, Siguldā, Siguldas novadā.
Apstiprināts
-
9. Par grozījumiem Siguldas novada pašvaldības domes 2020.gada 20.februāra lēmumā “Par dalības maksu iekasēšanu” (prot.Nr.3,13.§).
Apstiprināts
-
10. Par dzīvokļa īpašuma Vidzemes šoseja 45-2, Siguldā, Siguldas novadā – izsoles atzīšanu par nenotikušu un otrās izsoles noteikumu apstiprināšanu.
Apstiprināts
-
11. Par Siguldas novada pašvaldības konkursa “Gada klase” nolikuma apstiprināšanu.
Apstiprināts
-
12. Par Siguldas novada pašvaldības bērnu un jauniešu vasaras nometņu konkursa nolikuma apstiprināšanu.
Apstiprināts
-
13. Par Siguldas novada pašvaldības domes saistošo noteikumu „Par grozījumiem Siguldas novada pašvaldības domes 2020.gada 23.janvāra saistošajos noteikumos Nr.1 “Par Siguldas novada pašvaldības budžetu 2020.gadam”” apstiprināšanu.
Apstiprināts
-
14. Par ilgtermiņa ieguldījumu nodošanu bezatlīdzības lietošanā un grozījumiem 2015.gada 15.jūlija Patapinājuma līgumā Nr.2015/563.
Apstiprināts
-
15. Par nekustamā īpašuma “Autoostas laukums”, Ausekļa ielā 6A, Sigulda, Siguldas novads, kadastra Nr.8015 002 0097, zemes vienības (kadastra apzīmējums 8015 002 0088) daļas un inženierbūves, nomas tiesību izsoles rezultāta apstiprināšanu.
Apstiprināts
-
16. Par Siguldas novada pašvaldības domes saistošo noteikumu “Grozījumi Siguldas novada pašvaldības domes 2014.gada 17.decembra saistošajos noteikumos Nr.25 “Par atvieglojumu piemērošanu nekustamā īpašuma nodokļa maksātājiem Siguldas novadā”” apstiprināšanu.
Apstiprināts
-
17. Par Siguldas novada pašvaldības domes saistošo noteikumu “Grozījumi Siguldas novada pašvaldības domes 2014.gada 17.decembra saistošajos noteikumos Nr.25 “Par atvieglojumu piemērošanu nekustamā īpašuma nodokļa maksātājiem Siguldas novadā”” apstiprināšanu.
Apstiprināts
-
18. Par Siguldas novada pašvaldības domes 2020.gada 13.augusta saistošo noteikumu “Par Siguldas novada administratīvās teritorijas teritoriālā iedalījuma vienību Siguldas pilsēta un Siguldas pagasts (posmā, kas robežojas ar Siguldas pilsētu) robežu noteikšanu” apstiprināšanu.
Apstiprināts
-
19. Par grozījumiem Siguldas novada pašvaldības domes 2017.gada 10.augusta saistošajos noteikumos Nr.20 “Siguldas novada pašvaldības nolikums”.
Apstiprināts
-
20. Par iekšējo noteikumu “Par Siguldas novada izglītības iestāžu telpu izmantošanu” apstiprināšanu.
Apstiprināts
-
21. Par Siguldas novada pašvaldības domes iekšējo noteikumu „Par pašvaldības aģentūras „Siguldas Attīstības aģentūra” kiosku iznomāšanu” apstiprināšanu.
Apstiprināts
-
22. Par Siguldas novada pašvaldībai piederošā nekustamā īpašuma – Pulkveža Brieža iela 54, Sigulda, Siguldas novads – atsavināšanu.
Apstiprināts
-
23. Par Siguldas novada pašvaldības nekustamā īpašuma – Vidzemes šoseja 49, Sigulda, Siguldas novads – nodošanu atsavināšanai un izsoles noteikumu apstiprināšanu.
Apstiprināts
-
24. Par Siguldas novada pašvaldības nekustamā īpašuma – Jāņa Poruka iela 6A, Sigulda, Siguldas novads − nodošanu atsavināšanai.
Apstiprināts
-
25. Par Siguldas novada pašvaldības nekustamā īpašuma – Jāņa Poruka iela 8A, Sigulda, Siguldas novads − nodošanu atsavināšanai.
Apstiprināts
-
26. Par pašvaldībai piederošā dzīvokļa īpašuma – Gāles iela 14-1, Sigulda, Siguldas novads – atsavināšanu.
Apstiprināts
-
27. Par pašvaldībai piederošā nekustamā īpašuma Leona Paegles iela 15B, Sigulda, Siguldas novads, 215/2541 domājamo daļu atsavināšanas procesa pabeigšanas apstiprināšanu.
Apstiprināts
-
28. Par pašvaldībai piederošā nekustamā īpašuma Leona Paegles iela 15B, Sigulda, Siguldas novads, 212/2541 domājamo daļu atsavināšanas procesa pabeigšanas apstiprināšanu.
Apstiprināts
-
29. Par Siguldas novada pašvaldības nekustamā īpašuma – Vidzemes šoseja 51, Sigulda, Siguldas novads – nodošanu atsavināšanai un izsoles noteikumu apstiprināšanu.
Apstiprināts
-
30. Par līdzfinansējuma maksas noteikšanu pagarinātās dienas grupas nodarbībām Siguldas pilsētas vidusskolā, Laurenču sākumskolā un Siguldas 1.pamatskolā.
Apstiprināts
-
31. Par maksas pakalpojumu apstiprināšanu Laurenču sākumskolas struktūrvienībā – “Dienesta viesnīcā”, Puķu ielā 2, Siguldā, Siguldas novadā.
Apstiprināts
-
32. Par zemes iznomāšanu.
Apstiprināts
-
33. Par zemes iznomāšanu.
Apstiprināts
-
34. Par izglītības procesu organizēšanu 2020./2021.mācību gadā Siguldas novada pašvaldības izglītības iestādēs.
Apstiprināts
-
35. Par saistošo noteikumu “Grozījumi Siguldas novada pašvaldības domes 2016.gada 24.februāra saistošajos noteikumos Nr.6 „Par Siguldas novada pašvaldības aģentūras “Siguldas Attīstības aģentūra” maksas pakalpojumiem”” apstiprināšanu.
Apstiprināts
-
36. Par izpildrīkojuma apstiprināšanu.
Apstiprināts
-
37. Par izpildrīkojuma apstiprināšanu.
Apstiprināts
-
38. Par izpildrīkojuma apstiprināšanu.
Apstiprināts
-
39. Par pašvaldībai piederošā nekustamā īpašuma “Mazkundziņi”, Siguldas pag., Siguldas nov., atsavināšanas procesa pabeigšanas apstiprināšanu.
Apstiprināts
-
40. Par Siguldas novada pašvaldības inženierkomunikāciju un transporta infrastruktūras komisijas izveidošanu un Siguldas novada pašvaldības inženierkomunikāciju un transporta infrastruktūras komisijas nolikuma apstiprināšanu.
Apstiprināts
-
Atpakaļ