×

Lai šī tīmekļa vietne darbotos, mēs izmantojam tehniskās sīkdatnes. Ar Jūsu piekrišanu, papildus šajā vietnē, interneta vietnes apmeklējuma analīzei un lietošanas pieredzes uzlabošanai var tikt izmantotas statistikas sīkdatnes. Lai uzzinātu vairāk par mūsu sīkdatņu politiku, lūdzam noklikšķināt uz pogas “Vairāk informācijas”.

Jūs varat piekrist visām sīkdatnēm, noklikšķinot uz pogas “Piekrītu” vai noraidīt, noklikšķinot uz pogas “Nepiekrītu”.

Ja tīmekļa vietnes lietotājs noklikšķina uz pogas “Nepiekrītu”, tīmekļa vietnē saglabājas tehniskās sīkdatnes, kuras ir nepieciešamas, lai nodrošinātu tīmekļa vietnes darbību un kuru izmantošanai nav nepieciešams iegūt lietotāja piekrišanu.

Vairāk informācijas
Atpakaļ
Izskatāmais jautājums Statuss Sākuma laiks
1. Par grozījumiem Siguldas novada pašvaldības domes 2017.gada 7.septembra iekšējos noteikumos Nr.4/2017 „Par finansējuma piešķiršanu sporta veidiem un sporta pasākumu organizēšanai Siguldas novadā”.
Apstiprināts
-
2. Par neatgūstamo parādu izslēgšanu no uzskaites.
Apstiprināts
-
3. Par Siguldas Mākslu skolas “Baltais Flīģelis” maksas pakalpojuma cenrāža apstiprināšanu.
Apstiprināts
-
4. Par Siguldas Sporta skolas interešu izglītības nodarbību cenrāža apstiprināšanu.
Apstiprināts
-
5. Par dzīvojamās ēkas “Jūdažu skola”, Siguldas pagastā, Siguldas novadā, ekspluatācijas pārtraukšanu un ēkas atbrīvošanu.
Apstiprināts
-
6. Par izmaiņām Interešu izglītības un pieaugušo neformālās izglītības licencēšanas komisijas sastāvā.
Apstiprināts
-
7. Par izmaiņām Siguldas novada pašvaldības izglītības iestāžu telpu iznomāšanas komisijas sastāvā.
Apstiprināts
-
8. Par izmaksu precizēšanu vienam izglītojamam Siguldas novada pašvaldības izglītības iestādēs.
Apstiprināts
-
9. Par Siguldas novada pašvaldības nekustamā īpašuma - Vidzemes šoseja 51, Sigulda, Siguldas novads - atsavināšanas procesa pabeigšanu un pirkuma līguma noslēgšanu.
Apstiprināts
-
10. Par zemes vienības Strēlnieku ielā 72, Siguldā, Siguldas novadā, kadastra apzīmējums 8015 003 2214, sadalīšanu.
Apstiprināts
-
11. Par īpašuma “Kreiļi”, Siguldas pagastā, Siguldas novadā, kadastra Nr.8094 004 0029 sadalīšanu.
Apstiprināts
-
12. Par zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 8015 002 2177 sadalīšanu.
Apstiprināts
-
13. Par SIA “SALTAVOTS” pamatkapitāla palielināšanu.
Apstiprināts
-
14. Par Siguldas novada pašvaldības domes 2020.gada 20.februāra saistošo noteikumu Nr.4 “Grozījumi Siguldas novada pašvaldības domes 2017.gada 12.aprīļa saistošajos noteikumos Nr.11 “Siguldas novada sabiedriskās kārtības noteikumi”” precizētās redakcijas apstiprināšanu.
Apstiprināts
-
15. Par telpu nomas līguma pagarināšanu SIA “Baltu rotas”.
Apstiprināts
-
16. Par telpu nomas līguma pagarināšanu V.Veidemanes Rīgas rajona daudznozaru individuālajam uzņēmumam "VALENTI V”.
Apstiprināts
-
17. Par nomas līguma pagarināšanu SIA “Sortus”.
Apstiprināts
-
18. Par telpu nomas līguma pagarināšanu saimnieciskās darbības veicējai Antrai Plavgo.
Apstiprināts
-
19. Par telpu nomas līguma pagarināšanu saimnieciskās darbības veicējai Marinai Lūsei.
Apstiprināts
-
20. Par nomas līguma pagarināšanu.
Apstiprināts
-
21. Par patapinājumu līgumu noslēgšanu.
Apstiprināts
-
22. Par grozījumiem Siguldas novada Allažu pamatskolas nolikumā.
Apstiprināts
-
23. Par nekustamā īpašuma “Muižas koka māja”, 1.stāva Darbnīcas Nr.2 Pils ielā 16, Siguldā, Siguldas novadā, iznomāšanu un izsoles noteikumu apstiprināšanu.
Apstiprināts
-
24. Par nekustamā īpašuma “Radošā darbnīca”, 1.stāva Darbnīcas Nr.1 Pils ielā 16, Siguldā, Siguldas novadā, iznomāšanu un izsoles noteikumu apstiprināšanu.
Apstiprināts
-
25. Par grozījumiem Siguldas novada pašvaldības domes 2016.gada 3.augusta lēmuma “Par Siguldas novada pašvaldības īpašumā un valdījumā esošās neapbūvētās zemes izmantošanas iespēju izvērtējumu” (prot.Nr.12, 2.§) pielikumā.
Apstiprināts
-
26. Par detālplānojuma nekustamajam īpašumam “Jaunveldzes” Allažu pagastā, Siguldas novadā, atcelšanu.
Apstiprināts
-
27. Par Siguldas novada pašvaldības dzīvokļa īpašuma – Vidzemes šoseja 45-2 Siguldas novads – pārdošanas izsoles rezultāta apstiprināšanu.
Apstiprināts
-
28. Par Siguldas novada pašvaldības nekustamā īpašuma – “Jaunnurmiži”, Siguldas pagasts, Siguldas novads – pārdošanas izsoles rezultāta apstiprināšanu.
Apstiprināts
-
29. Par grozījumiem Siguldas novada pašvaldības domes 2016.gada 3.februāra nolikumā “Būvniecības kontroles nodaļas nolikums”.
Apstiprināts
-
30. Par Siguldas novada pašvaldības domes saistošo noteikumu “Grozījumi Siguldas novada pašvaldības domes 2016.gada 24.februāra saistošajos noteikumos Nr.6 „Par Siguldas novada pašvaldības aģentūras “Siguldas Attīstības aģentūra” maksas pakalpojumiem”” apstiprināšanu.
Apstiprināts
-
31. Par Siguldas novada pašvaldības Juridiskās pārvaldes nolikuma apstiprināšanu.
Apstiprināts
-
32. Par nekustamo īpašumu Krišjāņa Barona ielā 10A, Siguldā, Siguldas novadā un Nurmižu ielā 37, Siguldā, Siguldas novadā, iegādi.
Apstiprināts
-
33. Par grozījumu Siguldas novada pašvaldības domes 2020.gada 17.septembra domes lēmumā “Par Siguldas novada pašvaldības sociālās aprūpes mājas „Gaismiņas” sniegto ilgstošās sociālās aprūpes maksas pakalpojuma izcenojumu noteikšanu”.
Apstiprināts
-
34. Par Siguldas novada teritorijas plānojuma 2012. – 2024. gadam grozījumu izstrādes jauna laika grafika apstiprināšanu.
Apstiprināts
-
35. Par atbalstu projekta “Digitālo mācību un metodisko līdzekļu izstrāde inovatīvu pirmsskolas izglītības programmu nodrošināšanai” īstenošanai Siguldas novada Siguldas pilsētas pirmsskolas izglītības iestādē “Pasaciņa”.
Apstiprināts
-
36. Par atbalstu projekta “Digitālo mācību un metodisko līdzekļu izstrāde inovatīvu pirmsskolas izglītības programmu nodrošināšanai” īstenošanai Siguldas novada Allažu pamatskolas pirmsskolas izglītības grupās.
Apstiprināts
-
37. Par cirsmu nodošanu atsavināšanai Siguldas novada pašvaldībai piederošos īpašumos “Pagasta mežs Nr.8” un “Zemes gabals Nr.7” Mores pagastā, Siguldas novadā un izsoles noteikumu apstiprināšanu.
Apstiprināts
-
38. Par dāvinājuma pieņemšanu.
Apstiprināts
-
39. Par grozījumiem Siguldas novada pašvaldības domes 2020.gada 21.maija iekšējos noteikumos Nr. 9/2020 „Par Siguldas novada pašvaldības amatpersonu (darbinieku) komandējumiem un darba braucieniem”.
Apstiprināts
-
40. Par Siguldas novada pašvaldības domes 2020.gada 13.augusta saistošo noteikumu Nr.27 “Grozījumi Siguldas novada pašvaldības domes 2014.gada 17.decembra saistošajos noteikumos Nr.25 “Par atvieglojumu piemērošanu nekustamā īpašuma nodokļa maksātājiem Siguldas novadā”” precizētās redakcijas apstiprināšanu.
Apstiprināts
-
41. Par Siguldas novada teritorijas plānojuma 2012. – 2024. gadam grozījumu 3. redakcijas nodošanu publiskajai apspriešanai un institūciju atzinumu saņemšanai.
Apstiprināts
-
42. Par Siguldas novada pašvaldībai piederošo zemes vienību Laurenču iela 9, Sigulda, Siguldas novads un Laurenču iela 13, Sigulda, Siguldas novads, nodošanu apbūves tiesību izsolei un izsoles noteikumu apstiprināšanu.
Apstiprināts
-
43. Par dzīvojamās platības izīrēšanu Laurenču sākumskolas struktūrvienībā “Dienesta viesnīca”.
Apstiprināts
-
44. Par dzīvojamās platības izīrēšanu Laurenču sākumskolas struktūrvienībā “Dienesta viesnīca”.
Apstiprināts
-
45. Par dzīvojamo telpu īres līguma pagarināšanu.
Apstiprināts
-
46. Par Siguldas novada pašvaldības nekustamā īpašuma - Vidzemes šoseja 49, Sigulda, Siguldas novads - atsavināšanas procesa pabeigšanu un pirkuma līguma noslēgšanu.
Apstiprināts
-
47. Par grozījumiem Siguldas novada pašvaldības domes 2020.gada 16.jūlija lēmumā “Par piedalīšanos projektā “Zaļo un dārza atkritumu kompostēšanas laukuma izveide Siguldas novadā” un finansējuma piešķiršanu” (prot.Nr.8, 18. §).
Apstiprināts
-
48. Par saistošo noteikumu “Grozījumi Siguldas novada pašvaldības domes 2018.gada 20.decembra saistošajos noteikums Nr.38 „Par kārtību, kādā Siguldas novada pašvaldība sedz pirmsskolas izglītības programmas izmaksas privātajai izglītības iestādei un bērnu uzraudzības pakalpojuma sniedzējam”” apstiprināšanu.
Apstiprināts
-
Atpakaļ