×

Lai šī tīmekļa vietne darbotos, mēs izmantojam tehniskās sīkdatnes. Ar Jūsu piekrišanu, papildus šajā vietnē, interneta vietnes apmeklējuma analīzei un lietošanas pieredzes uzlabošanai var tikt izmantotas statistikas sīkdatnes. Lai uzzinātu vairāk par mūsu sīkdatņu politiku, lūdzam noklikšķināt uz pogas “Vairāk informācijas”.

Jūs varat piekrist visām sīkdatnēm, noklikšķinot uz pogas “Piekrītu” vai noraidīt, noklikšķinot uz pogas “Nepiekrītu”.

Ja tīmekļa vietnes lietotājs noklikšķina uz pogas “Nepiekrītu”, tīmekļa vietnē saglabājas tehniskās sīkdatnes, kuras ir nepieciešamas, lai nodrošinātu tīmekļa vietnes darbību un kuru izmantošanai nav nepieciešams iegūt lietotāja piekrišanu.

Vairāk informācijas
Atpakaļ
Izskatāmais jautājums Statuss
1. Par grozījumiem Siguldas novada pašvaldības domes 2017.gada 7.septembra iekšējos noteikumos Nr.4/2017 „Par finansējuma piešķiršanu sporta veidiem un sporta pasākumu organizēšanai Siguldas novadā”.
Apstiprināts
2. Par neatgūstamo parādu izslēgšanu no uzskaites.
Apstiprināts
3. Par Siguldas Mākslu skolas “Baltais Flīģelis” maksas pakalpojuma cenrāža apstiprināšanu.
Apstiprināts
4. Par Siguldas Sporta skolas interešu izglītības nodarbību cenrāža apstiprināšanu.
Apstiprināts
5. Par dzīvojamās ēkas “Jūdažu skola”, Siguldas pagastā, Siguldas novadā, ekspluatācijas pārtraukšanu un ēkas atbrīvošanu.
Apstiprināts
6. Par izmaiņām Interešu izglītības un pieaugušo neformālās izglītības licencēšanas komisijas sastāvā.
Apstiprināts
7. Par izmaiņām Siguldas novada pašvaldības izglītības iestāžu telpu iznomāšanas komisijas sastāvā.
Apstiprināts
8. Par izmaksu precizēšanu vienam izglītojamam Siguldas novada pašvaldības izglītības iestādēs.
Apstiprināts
9. Par Siguldas novada pašvaldības nekustamā īpašuma - Vidzemes šoseja 51, Sigulda, Siguldas novads - atsavināšanas procesa pabeigšanu un pirkuma līguma noslēgšanu.
Apstiprināts
10. Par zemes vienības Strēlnieku ielā 72, Siguldā, Siguldas novadā, kadastra apzīmējums 8015 003 2214, sadalīšanu.
Apstiprināts
11. Par īpašuma “Kreiļi”, Siguldas pagastā, Siguldas novadā, kadastra Nr.8094 004 0029 sadalīšanu.
Apstiprināts
12. Par zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 8015 002 2177 sadalīšanu.
Apstiprināts
13. Par SIA “SALTAVOTS” pamatkapitāla palielināšanu.
Apstiprināts
14. Par Siguldas novada pašvaldības domes 2020.gada 20.februāra saistošo noteikumu Nr.4 “Grozījumi Siguldas novada pašvaldības domes 2017.gada 12.aprīļa saistošajos noteikumos Nr.11 “Siguldas novada sabiedriskās kārtības noteikumi”” precizētās redakcijas apstiprināšanu.
Apstiprināts
15. Par telpu nomas līguma pagarināšanu SIA “Baltu rotas”.
Apstiprināts
16. Par telpu nomas līguma pagarināšanu V.Veidemanes Rīgas rajona daudznozaru individuālajam uzņēmumam "VALENTI V”.
Apstiprināts
17. Par nomas līguma pagarināšanu SIA “Sortus”.
Apstiprināts
18. Par telpu nomas līguma pagarināšanu saimnieciskās darbības veicējai Antrai Plavgo.
Apstiprināts
19. Par telpu nomas līguma pagarināšanu saimnieciskās darbības veicējai Marinai Lūsei.
Apstiprināts
20. Par nomas līguma pagarināšanu.
Apstiprināts
21. Par patapinājumu līgumu noslēgšanu.
Apstiprināts
22. Par grozījumiem Siguldas novada Allažu pamatskolas nolikumā.
Apstiprināts
23. Par nekustamā īpašuma “Muižas koka māja”, 1.stāva Darbnīcas Nr.2 Pils ielā 16, Siguldā, Siguldas novadā, iznomāšanu un izsoles noteikumu apstiprināšanu.
Apstiprināts
24. Par nekustamā īpašuma “Radošā darbnīca”, 1.stāva Darbnīcas Nr.1 Pils ielā 16, Siguldā, Siguldas novadā, iznomāšanu un izsoles noteikumu apstiprināšanu.
Apstiprināts
25. Par grozījumiem Siguldas novada pašvaldības domes 2016.gada 3.augusta lēmuma “Par Siguldas novada pašvaldības īpašumā un valdījumā esošās neapbūvētās zemes izmantošanas iespēju izvērtējumu” (prot.Nr.12, 2.§) pielikumā.
Apstiprināts
26. Par detālplānojuma nekustamajam īpašumam “Jaunveldzes” Allažu pagastā, Siguldas novadā, atcelšanu.
Apstiprināts
27. Par Siguldas novada pašvaldības dzīvokļa īpašuma – Vidzemes šoseja 45-2 Siguldas novads – pārdošanas izsoles rezultāta apstiprināšanu.
Apstiprināts
28. Par Siguldas novada pašvaldības nekustamā īpašuma – “Jaunnurmiži”, Siguldas pagasts, Siguldas novads – pārdošanas izsoles rezultāta apstiprināšanu.
Apstiprināts
29. Par grozījumiem Siguldas novada pašvaldības domes 2016.gada 3.februāra nolikumā “Būvniecības kontroles nodaļas nolikums”.
Apstiprināts
30. Par Siguldas novada pašvaldības domes saistošo noteikumu “Grozījumi Siguldas novada pašvaldības domes 2016.gada 24.februāra saistošajos noteikumos Nr.6 „Par Siguldas novada pašvaldības aģentūras “Siguldas Attīstības aģentūra” maksas pakalpojumiem”” apstiprināšanu.
Apstiprināts
31. Par Siguldas novada pašvaldības Juridiskās pārvaldes nolikuma apstiprināšanu.
Apstiprināts
32. Par nekustamo īpašumu Krišjāņa Barona ielā 10A, Siguldā, Siguldas novadā un Nurmižu ielā 37, Siguldā, Siguldas novadā, iegādi.
Apstiprināts
33. Par grozījumu Siguldas novada pašvaldības domes 2020.gada 17.septembra domes lēmumā “Par Siguldas novada pašvaldības sociālās aprūpes mājas „Gaismiņas” sniegto ilgstošās sociālās aprūpes maksas pakalpojuma izcenojumu noteikšanu”.
Apstiprināts
34. Par Siguldas novada teritorijas plānojuma 2012. – 2024. gadam grozījumu izstrādes jauna laika grafika apstiprināšanu.
Apstiprināts
35. Par atbalstu projekta “Digitālo mācību un metodisko līdzekļu izstrāde inovatīvu pirmsskolas izglītības programmu nodrošināšanai” īstenošanai Siguldas novada Siguldas pilsētas pirmsskolas izglītības iestādē “Pasaciņa”.
Apstiprināts
36. Par atbalstu projekta “Digitālo mācību un metodisko līdzekļu izstrāde inovatīvu pirmsskolas izglītības programmu nodrošināšanai” īstenošanai Siguldas novada Allažu pamatskolas pirmsskolas izglītības grupās.
Apstiprināts
37. Par cirsmu nodošanu atsavināšanai Siguldas novada pašvaldībai piederošos īpašumos “Pagasta mežs Nr.8” un “Zemes gabals Nr.7” Mores pagastā, Siguldas novadā un izsoles noteikumu apstiprināšanu.
Apstiprināts
38. Par dāvinājuma pieņemšanu.
Apstiprināts
39. Par grozījumiem Siguldas novada pašvaldības domes 2020.gada 21.maija iekšējos noteikumos Nr. 9/2020 „Par Siguldas novada pašvaldības amatpersonu (darbinieku) komandējumiem un darba braucieniem”.
Apstiprināts
40. Par Siguldas novada pašvaldības domes 2020.gada 13.augusta saistošo noteikumu Nr.27 “Grozījumi Siguldas novada pašvaldības domes 2014.gada 17.decembra saistošajos noteikumos Nr.25 “Par atvieglojumu piemērošanu nekustamā īpašuma nodokļa maksātājiem Siguldas novadā”” precizētās redakcijas apstiprināšanu.
Apstiprināts
41. Par Siguldas novada teritorijas plānojuma 2012. – 2024. gadam grozījumu 3. redakcijas nodošanu publiskajai apspriešanai un institūciju atzinumu saņemšanai.
Apstiprināts
42. Par Siguldas novada pašvaldībai piederošo zemes vienību Laurenču iela 9, Sigulda, Siguldas novads un Laurenču iela 13, Sigulda, Siguldas novads, nodošanu apbūves tiesību izsolei un izsoles noteikumu apstiprināšanu.
Apstiprināts
43. Par dzīvojamās platības izīrēšanu Laurenču sākumskolas struktūrvienībā “Dienesta viesnīca”.
Apstiprināts
44. Par dzīvojamās platības izīrēšanu Laurenču sākumskolas struktūrvienībā “Dienesta viesnīca”.
Apstiprināts
45. Par dzīvojamo telpu īres līguma pagarināšanu.
Apstiprināts
46. Par Siguldas novada pašvaldības nekustamā īpašuma - Vidzemes šoseja 49, Sigulda, Siguldas novads - atsavināšanas procesa pabeigšanu un pirkuma līguma noslēgšanu.
Apstiprināts
47. Par grozījumiem Siguldas novada pašvaldības domes 2020.gada 16.jūlija lēmumā “Par piedalīšanos projektā “Zaļo un dārza atkritumu kompostēšanas laukuma izveide Siguldas novadā” un finansējuma piešķiršanu” (prot.Nr.8, 18. §).
Apstiprināts
48. Par saistošo noteikumu “Grozījumi Siguldas novada pašvaldības domes 2018.gada 20.decembra saistošajos noteikums Nr.38 „Par kārtību, kādā Siguldas novada pašvaldība sedz pirmsskolas izglītības programmas izmaksas privātajai izglītības iestādei un bērnu uzraudzības pakalpojuma sniedzējam”” apstiprināšanu.
Apstiprināts
Atpakaļ