×

Lai šī tīmekļa vietne darbotos, mēs izmantojam tehniskās sīkdatnes. Ar Jūsu piekrišanu, papildus šajā vietnē, interneta vietnes apmeklējuma analīzei un lietošanas pieredzes uzlabošanai var tikt izmantotas statistikas sīkdatnes. Lai uzzinātu vairāk par mūsu sīkdatņu politiku, lūdzam noklikšķināt uz pogas “Vairāk informācijas”.

Jūs varat piekrist visām sīkdatnēm, noklikšķinot uz pogas “Piekrītu” vai noraidīt, noklikšķinot uz pogas “Nepiekrītu”.

Ja tīmekļa vietnes lietotājs noklikšķina uz pogas “Nepiekrītu”, tīmekļa vietnē saglabājas tehniskās sīkdatnes, kuras ir nepieciešamas, lai nodrošinātu tīmekļa vietnes darbību un kuru izmantošanai nav nepieciešams iegūt lietotāja piekrišanu.

Vairāk informācijas
Atpakaļ
Izskatāmais jautājums Statuss Sākuma laiks
1. Par līdzfinansējuma piešķiršanu projektam “Militārā mantojuma tūrisma produkts”.
Apstiprināts
-
2. Par līdzfinansējuma piešķiršanu projektam “Dienas nodarbinātības centra vienkāršotā atjaunošana Siguldā”.
Apstiprināts
-
3. Par Siguldas novada pašvaldības domes 2017.gada 31.maija lēmuma “Par zemes gabala nodošanu īpašumā bez atlīdzības, atbilstoši privatizētā objekta kopīpašuma domājamai daļai” (prot. Nr.9, 5.§) atcelšanu.
Apstiprināts
-
4. Par Siguldas novada pašvaldības domes 2017.gada 17.maija lēmuma “Par zemes gabala nodošanu īpašumā bez atlīdzības, atbilstoši privatizētā objekta kopīpašuma domājamai daļai” (prot. Nr.8, 12.§) atcelšanu.
Apstiprināts
-
5. Par Vienošanās par zemes nodošanu īpašumā bez atlīdzības atbilstoši privatizētā objekta kopīpašuma domājamai daļai atzīšanu par spēku zaudējušu.
Apstiprināts
-
6. Par Vienošanās par zemes nodošanu īpašumā bez atlīdzības atbilstoši privatizētā objekta kopīpašuma domājamai daļai atzīšanu par spēku zaudējušu.
Apstiprināts
-
7. Par atbalstu projekta "Digitālo mācību un metodisko līdzekļu izstrāde Uzdevumi.lv modernizācijai” īstenošanai Siguldas novada Allažu pamatskolā.
Apstiprināts
-
8. Par nekustamā īpašuma darbnīca Nr.1, “Radošā darbnīca” Pils ielā 16, Sigulda, Siguldas novads, nomas tiesību izsoles rezultātu apstiprināšanu.
Apstiprināts
-
9. Par nekustamā īpašuma “Muižas koka māja” darbnīcas Nr.2, Pils iela 16, Sigulda, Siguldas novads, nomas tiesību izsoles rezultāta apstiprināšanu.
Apstiprināts
-
10. Par Siguldas novada pašvaldības nekustamā īpašuma – Līvkalna iela 6N, Sigulda, Siguldas novads - atsavināšanas procesa pabeigšanu un pirkuma līguma noslēgšanu.
Apstiprināts
-
11. Par nekustamā īpašuma Silciema iela 75, Egļupe, Allažu pag., Siguldas nov., nodošanu atsavināšanai un izsoles noteikumu apstiprināšanu.
Apstiprināts
-
12. Par zemes vienības “Airīšu mežs”, Siguldas pagastā, Siguldas novadā, nodošanu atsavināšanai un izsoles noteikumu apstiprināšanu.
Apstiprināts
-
13. Par grozījumiem Siguldas novada pašvaldības domes 2020.gada 23.janvāra iekšējos noteikumos Nr.3/2020 „Iepirkumu organizēšanas kārtība Siguldas novada pašvaldībā”.
Apstiprināts
-
14. Par zemes gabala Pulkveža Brieža iela 10, Sigulda, Siguldas novads, nodošanu īpašumā bez atlīdzības daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas dzīvokļu īpašniekiem.
Apstiprināts
-
15. Par Siguldas novada pašvaldības domes saistošo noteikumu „Par grozījumiem Siguldas novada pašvaldības domes 2020. gada 23. janvāra saistošajos noteikumos Nr. 1 “Par Siguldas novada pašvaldības budžetu 2020. gadam” apstiprināšanu.
Apstiprināts
-
16. Par Siguldas novada pašvaldības domes nolikuma “Siguldas novada kultūras un sabiedrībai nozīmīgu pasākumu projektu finansēšanas konkursa nolikums” apstiprināšanu.
Apstiprināts
-
17. Par zemes nomas līguma slēgšanu.
Apstiprināts
-
18. Par sadarbības līguma slēgšanu ar VAS “Ceļu satiksmes drošības direkcija” par Transportlīdzekļu un to vadītāju valsts reģistra izmantošanu.
Apstiprināts
-
19. Par zemes iegādi.
Apstiprināts
-
20. Par grozījumu Siguldas novada pašvaldības domes 2020.gada 17.septembra lēmumā “Par Siguldas novada Siguldas pilsētas pirmsskolas izglītības iestādes “Ieviņa” dalību Erasmus+ projektā “Outdoor activities for sustainability, innovation and success”” (prot.Nr.10, 36.§).
Apstiprināts
-
21. Par Laurenču sākumskolas struktūrvienības “Dienesta viesnīca” pakalpojumiem periodā, kad Siguldas novada pašvaldības vispārējās izglītības iestādēs mācības izglītojamiem notiek attālināti.
Apstiprināts
-
22. Par Siguldas novada Ilgtspējīgas attīstības stratēģijas 2021.-2045.gadam darba uzdevuma apstiprināšanu.
Apstiprināts
-
23. Par Siguldas novada Attīstības programmas 2021. – 2027. gadam Darba uzdevuma apstiprināšanu.
Apstiprināts
-
24. Par patapinājuma līguma noslēgšanu.
Apstiprināts
-
25. Siguldas novada pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādes „Saulīte” vadītāja atbrīvošanu no amata.
Apstiprināts
-
26. Par Siguldas novada kultūras un sabiedrībai nozīmīgu projektu finansēšanas konkursa 2021.gada prioritāšu apstiprināšanu un konkursa izsludināšanu.
Apstiprināts
-
27. Par Siguldas novada kultūras un sabiedrībai nozīmīgu projektu finansēšanas konkursa 2021.gada konkursa komisijas apstiprināšanu.
Apstiprināts
-
28. Par Siguldas novada pašvaldības apbalvojuma Atzinība kandidāta izvirzīšanu nominācijā ,,Goda novadnieks”.
Apstiprināts
-
29. Par Siguldas novada pašvaldības apbalvojumu Atzinība nominācijā ,,Gada novadnieks”.
Apstiprināts
-
30. Par nekustamo īpašumu Institūta iela 3, Peltes, Siguldas pag., un Institūta iela 1, Peltes, Siguldas pag., zemes vienību daļu maiņu.
Apstiprināts
-
31. Par vienošanos pie 2004.gada 13.novembra Koncesijas līguma.
Apstiprināts
-
32. Par Siguldas novada pašvaldības kustamās mantas – meža cirsmu nekustamajos īpašumos “Pagasta mežs Nr.8” un “Zemes gabals Nr.7” Mores pagastā, Siguldas novadā, pārdošanas izsoles rezultāta apstiprināšanu.
Apstiprināts
-
33. Par līdzfinansējuma maksu interešu izglītības nodarbībām un profesionālās ievirzes nodarbībām Siguldas novada izglītības iestādēs uz attālināto izglītības ieguves laiku Covid 19 infekcijas izplatības ierobežošanas ietvaros.
Apstiprināts
-
34. Par saistošo noteikumu „Grozījumi Siguldas novada pašvaldības domes 2017.gada 28.septembra saistošajos noteikumos Nr.26 „Par materiālās palīdzības pabalstiem Siguldas novadā”” apstiprināšanu.
Apstiprināts
-
35. Par grozījumiem domes 2020.gada 5.novembra lēmumā “Par atbalstu izglītojamo ēdināšanai pārtikas paku izdales veidā attālinātā izglītības ieguves procesa ietvaros” (prot.Nr.13, 1.§).
Apstiprināts
-
Atpakaļ