×

Lai šī tīmekļa vietne darbotos, mēs izmantojam tehniskās sīkdatnes. Ar Jūsu piekrišanu, papildus šajā vietnē, interneta vietnes apmeklējuma analīzei un lietošanas pieredzes uzlabošanai var tikt izmantotas statistikas sīkdatnes. Lai uzzinātu vairāk par mūsu sīkdatņu politiku, lūdzam noklikšķināt uz pogas “Vairāk informācijas”.

Jūs varat piekrist visām sīkdatnēm, noklikšķinot uz pogas “Piekrītu” vai noraidīt, noklikšķinot uz pogas “Nepiekrītu”.

Ja tīmekļa vietnes lietotājs noklikšķina uz pogas “Nepiekrītu”, tīmekļa vietnē saglabājas tehniskās sīkdatnes, kuras ir nepieciešamas, lai nodrošinātu tīmekļa vietnes darbību un kuru izmantošanai nav nepieciešams iegūt lietotāja piekrišanu.

Vairāk informācijas
Atpakaļ
Izskatāmais jautājums Statuss
1. Par līdzfinansējuma piešķiršanu projektam “Militārā mantojuma tūrisma produkts”.
Apstiprināts
2. Par līdzfinansējuma piešķiršanu projektam “Dienas nodarbinātības centra vienkāršotā atjaunošana Siguldā”.
Apstiprināts
3. Par Siguldas novada pašvaldības domes 2017.gada 31.maija lēmuma “Par zemes gabala nodošanu īpašumā bez atlīdzības, atbilstoši privatizētā objekta kopīpašuma domājamai daļai” (prot. Nr.9, 5.§) atcelšanu.
Apstiprināts
4. Par Siguldas novada pašvaldības domes 2017.gada 17.maija lēmuma “Par zemes gabala nodošanu īpašumā bez atlīdzības, atbilstoši privatizētā objekta kopīpašuma domājamai daļai” (prot. Nr.8, 12.§) atcelšanu.
Apstiprināts
5. Par Vienošanās par zemes nodošanu īpašumā bez atlīdzības atbilstoši privatizētā objekta kopīpašuma domājamai daļai atzīšanu par spēku zaudējušu.
Apstiprināts
6. Par Vienošanās par zemes nodošanu īpašumā bez atlīdzības atbilstoši privatizētā objekta kopīpašuma domājamai daļai atzīšanu par spēku zaudējušu.
Apstiprināts
7. Par atbalstu projekta "Digitālo mācību un metodisko līdzekļu izstrāde Uzdevumi.lv modernizācijai” īstenošanai Siguldas novada Allažu pamatskolā.
Apstiprināts
8. Par nekustamā īpašuma darbnīca Nr.1, “Radošā darbnīca” Pils ielā 16, Sigulda, Siguldas novads, nomas tiesību izsoles rezultātu apstiprināšanu.
Apstiprināts
9. Par nekustamā īpašuma “Muižas koka māja” darbnīcas Nr.2, Pils iela 16, Sigulda, Siguldas novads, nomas tiesību izsoles rezultāta apstiprināšanu.
Apstiprināts
10. Par Siguldas novada pašvaldības nekustamā īpašuma – Līvkalna iela 6N, Sigulda, Siguldas novads - atsavināšanas procesa pabeigšanu un pirkuma līguma noslēgšanu.
Apstiprināts
11. Par nekustamā īpašuma Silciema iela 75, Egļupe, Allažu pag., Siguldas nov., nodošanu atsavināšanai un izsoles noteikumu apstiprināšanu.
Apstiprināts
12. Par zemes vienības “Airīšu mežs”, Siguldas pagastā, Siguldas novadā, nodošanu atsavināšanai un izsoles noteikumu apstiprināšanu.
Apstiprināts
13. Par grozījumiem Siguldas novada pašvaldības domes 2020.gada 23.janvāra iekšējos noteikumos Nr.3/2020 „Iepirkumu organizēšanas kārtība Siguldas novada pašvaldībā”.
Apstiprināts
14. Par zemes gabala Pulkveža Brieža iela 10, Sigulda, Siguldas novads, nodošanu īpašumā bez atlīdzības daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas dzīvokļu īpašniekiem.
Apstiprināts
15. Par Siguldas novada pašvaldības domes saistošo noteikumu „Par grozījumiem Siguldas novada pašvaldības domes 2020. gada 23. janvāra saistošajos noteikumos Nr. 1 “Par Siguldas novada pašvaldības budžetu 2020. gadam” apstiprināšanu.
Apstiprināts
16. Par Siguldas novada pašvaldības domes nolikuma “Siguldas novada kultūras un sabiedrībai nozīmīgu pasākumu projektu finansēšanas konkursa nolikums” apstiprināšanu.
Apstiprināts
17. Par zemes nomas līguma slēgšanu.
Apstiprināts
18. Par sadarbības līguma slēgšanu ar VAS “Ceļu satiksmes drošības direkcija” par Transportlīdzekļu un to vadītāju valsts reģistra izmantošanu.
Apstiprināts
19. Par zemes iegādi.
Apstiprināts
20. Par grozījumu Siguldas novada pašvaldības domes 2020.gada 17.septembra lēmumā “Par Siguldas novada Siguldas pilsētas pirmsskolas izglītības iestādes “Ieviņa” dalību Erasmus+ projektā “Outdoor activities for sustainability, innovation and success”” (prot.Nr.10, 36.§).
Apstiprināts
21. Par Laurenču sākumskolas struktūrvienības “Dienesta viesnīca” pakalpojumiem periodā, kad Siguldas novada pašvaldības vispārējās izglītības iestādēs mācības izglītojamiem notiek attālināti.
Apstiprināts
22. Par Siguldas novada Ilgtspējīgas attīstības stratēģijas 2021.-2045.gadam darba uzdevuma apstiprināšanu.
Apstiprināts
23. Par Siguldas novada Attīstības programmas 2021. – 2027. gadam Darba uzdevuma apstiprināšanu.
Apstiprināts
24. Par patapinājuma līguma noslēgšanu.
Apstiprināts
25. Siguldas novada pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādes „Saulīte” vadītāja atbrīvošanu no amata.
Apstiprināts
26. Par Siguldas novada kultūras un sabiedrībai nozīmīgu projektu finansēšanas konkursa 2021.gada prioritāšu apstiprināšanu un konkursa izsludināšanu.
Apstiprināts
27. Par Siguldas novada kultūras un sabiedrībai nozīmīgu projektu finansēšanas konkursa 2021.gada konkursa komisijas apstiprināšanu.
Apstiprināts
28. Par Siguldas novada pašvaldības apbalvojuma Atzinība kandidāta izvirzīšanu nominācijā ,,Goda novadnieks”.
Apstiprināts
29. Par Siguldas novada pašvaldības apbalvojumu Atzinība nominācijā ,,Gada novadnieks”.
Apstiprināts
30. Par nekustamo īpašumu Institūta iela 3, Peltes, Siguldas pag., un Institūta iela 1, Peltes, Siguldas pag., zemes vienību daļu maiņu.
Apstiprināts
31. Par vienošanos pie 2004.gada 13.novembra Koncesijas līguma.
Apstiprināts
32. Par Siguldas novada pašvaldības kustamās mantas – meža cirsmu nekustamajos īpašumos “Pagasta mežs Nr.8” un “Zemes gabals Nr.7” Mores pagastā, Siguldas novadā, pārdošanas izsoles rezultāta apstiprināšanu.
Apstiprināts
33. Par līdzfinansējuma maksu interešu izglītības nodarbībām un profesionālās ievirzes nodarbībām Siguldas novada izglītības iestādēs uz attālināto izglītības ieguves laiku Covid 19 infekcijas izplatības ierobežošanas ietvaros.
Apstiprināts
34. Par saistošo noteikumu „Grozījumi Siguldas novada pašvaldības domes 2017.gada 28.septembra saistošajos noteikumos Nr.26 „Par materiālās palīdzības pabalstiem Siguldas novadā”” apstiprināšanu.
Apstiprināts
35. Par grozījumiem domes 2020.gada 5.novembra lēmumā “Par atbalstu izglītojamo ēdināšanai pārtikas paku izdales veidā attālinātā izglītības ieguves procesa ietvaros” (prot.Nr.13, 1.§).
Apstiprināts
Atpakaļ