×

Lai šī tīmekļa vietne darbotos, mēs izmantojam tehniskās sīkdatnes. Ar Jūsu piekrišanu, papildus šajā vietnē, interneta vietnes apmeklējuma analīzei un lietošanas pieredzes uzlabošanai var tikt izmantotas statistikas sīkdatnes. Lai uzzinātu vairāk par mūsu sīkdatņu politiku, lūdzam noklikšķināt uz pogas “Vairāk informācijas”.

Jūs varat piekrist visām sīkdatnēm, noklikšķinot uz pogas “Piekrītu” vai noraidīt, noklikšķinot uz pogas “Nepiekrītu”.

Ja tīmekļa vietnes lietotājs noklikšķina uz pogas “Nepiekrītu”, tīmekļa vietnē saglabājas tehniskās sīkdatnes, kuras ir nepieciešamas, lai nodrošinātu tīmekļa vietnes darbību un kuru izmantošanai nav nepieciešams iegūt lietotāja piekrišanu.

Vairāk informācijas
Atpakaļ
Izskatāmais jautājums Statuss
1. Par Siguldas novada Bāriņtiesas nolikuma apstiprināšanu
Apstiprināts
2. Par izmaiņām Siguldas novada Bāriņtiesas sastāvā.
Apstiprināts
3. Par precizējumu 2020.gada 20.februāra saistošajos noteikumos Nr.8 „Par statusa “Siguldas novada pašvaldības ģimene, kuras aprūpē ir trīs un vairāk bērni” piešķiršanu un atjaunošanu””.
Apstiprināts
4. Par naudas balvu piešķiršanu
Apstiprināts
5. Par naudas balvu piešķiršanu
Apstiprināts
6. Par naudas balvas piešķiršanu.
Apstiprināts
7. Par naudas balvas piešķiršanu.
Apstiprināts
8. Par naudas balvu un finansējuma piešķiršanu
Apstiprināts
9. Par atbalstu Siguldas novada administratīvajā teritorijā dzīvesvietu deklarējušo 1.-9. klases trūcīgo, maznodrošināto vai daudzbērnu ģimeņu izglītojamo ēdināšanai.
Apstiprināts
10. Par atbalstu Siguldas novada administratīvajā teritorijā dzīvesvietu deklarējušo pirmsskolas izglītības iestāžu izglītojamo (no trūcīgām, maznodrošinātām un daudzbērnu ģimenēm) ēdināšanai.
Apstiprināts
11. Par nekustamā īpašuma nodokļa nomaksas termiņa pārcelšanu.
Apstiprināts
12. Par Vienošanās par zemes nodošanu īpašumā bez atlīdzības atzīšanu par spēku zaudējušu.
Apstiprināts
13. Par Vienošanās par zemes nodošanu īpašumā bez atlīdzības atzīšanu par spēku zaudējušu.
Apstiprināts
14. Par Vienošanās par zemes nodošanu īpašumā bez atlīdzības atzīšanu par spēku zaudējušu.
Apstiprināts
15. Par Vienošanās par zemes nodošanu īpašumā bez atlīdzības atzīšanu par spēku zaudējušu.
Apstiprināts
16. Par grozījumiem Siguldas novada pašvaldības domes 2019.gada 31.janvāra lēmumā “Par norēķiniem ar dāvanu karti kultūras centrā “Siguldas devons””.
Apstiprināts
17. Par mācību līdzekļu un mācību literatūras iegādei 2020.gadam piešķirtās valsts budžeta mērķdotācijas sadali Siguldas novada pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādēm bērnu no piecu gadu vecuma izglītošanai un Siguldas novada pašvaldības vispārējās pamatizglītības un vispārējās vidējās izglītības iestāžu izglītojamo izglītošanai.
Apstiprināts
18. Par Laurenču sākumskolas struktūrvienības “Dienesta viesnīca” maksas pakalpojuma aprēķināšanu marta mēnesī un mēnesī, kurā pārtraukta ārkārtēja situācija.
Apstiprināts
19. Par finansējuma novirzīšanu aktuālajiem ielu un ceļu uzturēšanas un remonta projektiem 2020.gadā.
Apstiprināts
20. Par Siguldas novada pašvaldības nekustamā īpašuma – Mālpils iela 7, Sigulda, Siguldas novads, pārdošanas izsoles rezultāta apstiprināšanu.
Apstiprināts
21. Par Siguldas novada pašvaldības nekustamā īpašuma – Kuršu iela 14, Sigulda, Siguldas novads, pārdošanas izsoles rezultāta apstiprināšanu
Apstiprināts
22. Par Siguldas novada pašvaldības nekustamā īpašuma – Kuršu iela 13, Sigulda, Siguldas novads, pārdošanas izsoles rezultāta apstiprināšanu.
Apstiprināts
23. Par Siguldas novada pašvaldības nekustamā īpašuma “Akmentiņi”, Allažu pagasts, Siguldas novads atsavināšanas procesa pabeigšanu un pirkuma līguma noslēgšanu.
Apstiprināts
24. Par nekustamā īpašuma Oskara Kalpaka iela 11, Sigulda, Siguldas novads atsavināšanas procesa pabeigšanu un pirkuma līguma noslēgšanu.
Apstiprināts
25. Par nekustamā īpašuma Miera iela 24, Sigulda, Siguldas novads, izsoles noteikumu apstiprināšanu.
Apstiprināts
26. Par pašvaldībai piederošā nekustamā īpašuma “Vecrūpnieki, Mores pagasts, Siguldas novads, atsavināšanas procesa pabeigšanas apstiprināšanu.
Apstiprināts
27. Par ielu tirdzniecības vietas Nr.4 Turaidas ielā 2A, Sigulda, Siguldas novads, nomas tiesību izsoles rezultātu apstiprināšanu.
Apstiprināts
28. Par nekustamā īpašuma darbnīca Nr.2 un Nr.3, “Radošā darbnīca” Pils ielā 16, Sigulda, Siguldas novads, nomas tiesību izsoles rezultātu apstiprināšanu.
Apstiprināts
29. Par ielu tirdzniecības vietas – kioska Pils ielā 16, Siguldā, Siguldas novadā, nomas tiesību izsoli.
Apstiprināts
30. Par nekustamā īpašuma “Muižas koka māja”, 1.stāva Darbnīcas Nr.9 Pils ielā 16, Siguldā, Siguldas novadā, iznomāšanu un izsoles noteikumu apstiprināšanu.
Apstiprināts
31. Par Siguldas novada pašvaldībai piederošā nekustamā īpašuma – “Jaunkreiļi”, Siguldas pag., Siguldas novads, atsavināšanu.
Apstiprināts
32. Par piekrišanu Krimuldas novada pašvaldībai piederošā nekustamā īpašuma ar nosaukumu “Mežs pie Dzirnavām”, kadastra numurs 8068 007 0448, atsavināšanai.
Apstiprināts
33. Par zemes nomas līguma slēgšanu.
Apstiprināts
34. Par grozījumiem Siguldas novada pašvaldības domes 2018.gada 4.oktobra iekšējos noteikumos Nr.19/2018 “Par korupcijas un interešu konflikta riska novēršanu”.
Apstiprināts
35. Par grozījumiem Siguldas novada pašvaldības amatu sarakstā.
Apstiprināts
36. Par grozījumiem Siguldas novada pašvaldības domes 2017.gada 10.augusta saistošajos noteikumos Nr.20 “Siguldas novada pašvaldības nolikums”.
Apstiprināts
37. Par grozījumiem Siguldas novada pašvaldības domes 2020.gada 19.marta lēmumā “Par vienotu rīcību Siguldas novada pašvaldības izsoļu un atsavināšanas jautājumos saistībā ar Ministru kabineta izsludināto ārkārtējo situāciju Latvijas valstī COVID – 19 izplatības mazināšanai” (prot. Nr. 4, 52. §).
Apstiprināts
38. Par grozījumiem Siguldas novada pašvaldības domes 2016.gada 3.augusta lēmuma “Par Siguldas novada pašvaldības īpašumā un valdījumā esošās neapbūvētās zemes izmantošanas iespēju izvērtējumu” (prot.Nr.12, §2) pielikumā.
Apstiprināts
39. Par zemes iznomāšanu.
Apstiprināts
40. Par izmaiņām Siguldas novada teritorijas plānojuma 2012.-2024.gadam grozījumu projekta 2.redakcijas publiskās apspriešanas termiņā.
Apstiprināts
41. Par īpašuma ar kadastra Nr.8015 002 2354 sadalīšanu un zemes robežu pārkārtošanu.
Apstiprināts
42. Par patapinājumu līgumu noslēgšanu.
Apstiprināts
43. Par līdzfinansējuma piešķiršanu siltumapgādes sistēmas izbūvei daudzdzīvokļu dzīvojamai mājai Mednieku ielā 15, Siguldā, Siguldas novadā.
Apstiprināts
Atpakaļ