×

Lai šī tīmekļa vietne darbotos, mēs izmantojam tehniskās sīkdatnes. Ar Jūsu piekrišanu, papildus šajā vietnē, interneta vietnes apmeklējuma analīzei un lietošanas pieredzes uzlabošanai var tikt izmantotas statistikas sīkdatnes. Lai uzzinātu vairāk par mūsu sīkdatņu politiku, lūdzam noklikšķināt uz pogas “Vairāk informācijas”.

Jūs varat piekrist visām sīkdatnēm, noklikšķinot uz pogas “Piekrītu” vai noraidīt, noklikšķinot uz pogas “Nepiekrītu”.

Ja tīmekļa vietnes lietotājs noklikšķina uz pogas “Nepiekrītu”, tīmekļa vietnē saglabājas tehniskās sīkdatnes, kuras ir nepieciešamas, lai nodrošinātu tīmekļa vietnes darbību un kuru izmantošanai nav nepieciešams iegūt lietotāja piekrišanu.

Vairāk informācijas
Atpakaļ
Izskatāmais jautājums Statuss Sākuma laiks
1. Par grozījumiem Siguldas novada pašvaldības domes 2016.gada 13.janvāra iekšējos noteikumos Nr.1/2016 „Siguldas novada pašvaldības sportistu un komandu dalības valsts un reģionāla mēroga sporta sacensībās līdzfinansēšanas kārtība”.
Gaida uz apstiprināšanu
-
2. Par Siguldas novada pašvaldības domes 2018. gada 12. jūlija lēmuma “Par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu Televīzijas ielā 15, Siguldā, Siguldas novads, ar mērķi veidot jaunas apbūvei paredzētas zemes vienības” atcelšanu.
Gaida uz apstiprināšanu
-
3. Par Siguldas novada pašvaldības domes 2018.gada 1.novembra saistošo noteikumu Nr.31 ,,Par augstas detalizācijas topogrāfiskās informācijas aprites kārtību Siguldas novadā” precizētās redakcijas apstiprināšanu.
Gaida uz apstiprināšanu
-
4. Par piekrišanu komersanta juridiskās adreses reģistrācijai pašvaldībai piederošajās telpās.
Gaida uz apstiprināšanu
-
5. Par Siguldas pilsētvides un ainavu valdes sastāva izmaiņu apstiprināšanu.
Gaida uz apstiprināšanu
-
6. Par Siguldas pagasta pārvaldes pievienošanu Siguldas novada pašvaldības administrācijas struktūrvienībai “Klientu apkalpošanas pārvalde”.
Gaida uz apstiprināšanu
-
7. Par izmaiņām Siguldas novada pašvaldības Administratīvās komisijas sastāvā.
Gaida uz apstiprināšanu
-
8. Par zemes nomas līguma slēgšanu.
Gaida uz apstiprināšanu
-
9. Par rezerves zemes fondā ieskaitītās zemes vienības ar adresi Pulkveža Brieža iela 54, Sigulda, Siguldas novads, atzīšanu par piekritīgu Siguldas novada pašvaldībai un ierakstīšanu zemesgrāmatā uz Siguldas novada pašvaldības vārda.
Gaida uz apstiprināšanu
-
10. Par Siguldas novada pašvaldības konkursa “Jauniešu biznesa ideja “RADI SIGULDAI”” nolikuma apstiprināšanu.
Gaida uz apstiprināšanu
-
11. Par Siguldas novada pašvaldības konkursa “Māmiņa. Siguldiete. Uzņēmēja.” nolikuma apstiprināšanu.
Gaida uz apstiprināšanu
-
12. Par atteikumu piešķirt vienreizēju bērna piedzimšanas pabalstu.
Gaida uz apstiprināšanu
-
13. Par speciālistam izīrējamās dzīvojamās telpas statusa noteikšanu .
Gaida uz apstiprināšanu
-
14. Par saistošo noteikumu “Par Siguldas novada teritorijas kopšanu un būvju uzturēšanu” apstiprināšanu jaunā redakcijā.
Gaida uz apstiprināšanu
-
15. Par telpu nomu IK “DARR”.
Gaida uz apstiprināšanu
-
16. Par grozījumiem Siguldas novada pašvaldības domes 2017.gada 10.augusta saistošajos noteikumos Nr.20 “Siguldas novada pašvaldības nolikums”.
Gaida uz apstiprināšanu
-
17. Par grozījumu Siguldas novada Allažu pamatskolas nolikumā.
Gaida uz apstiprināšanu
-
18. Par grozījumu Siguldas Mākslu skolas “Baltais Flīģelis” nolikumā.
Gaida uz apstiprināšanu
-
19. Par grozījumu Siguldas pilsētas vidusskolas nolikumā.
Gaida uz apstiprināšanu
-
20. Par grozījumu Siguldas novada Siguldas 1. pamatskolas nolikumā.
Gaida uz apstiprināšanu
-
21. Par grozījumu Siguldas novada Mores pamatskolas nolikumā.
Gaida uz apstiprināšanu
-
22. Par grozījumu Siguldas novada Siguldas pilsētas pirmsskolas izglītības iestādes “Ābelīte” nolikumā.
Gaida uz apstiprināšanu
-
23. Par grozījumu Siguldas novada Siguldas pilsētas pirmsskolas izglītības iestādes “Ieviņa” nolikumā.
Gaida uz apstiprināšanu
-
24. Par grozījumu Siguldas novada Siguldas pilsētas pirmsskolas izglītības iestādes “Pasaciņa” nolikumā.
Gaida uz apstiprināšanu
-
25. Par grozījumu Siguldas novada Siguldas pilsētas pirmsskolas izglītības iestādes “Pīlādzītis” nolikumā.
Gaida uz apstiprināšanu
-
26. Par grozījumu Siguldas novada Siguldas pagasta pirmsskolas izglītības iestādes “Saulīte” nolikumā.
Gaida uz apstiprināšanu
-
27. Par grozījumu Siguldas novada Siguldas pilsētas pirmsskolas izglītības iestādes “Tornīši” nolikumā.
Gaida uz apstiprināšanu
-
28. Par grozījumu Siguldas Sporta skolas nolikumā.
Gaida uz apstiprināšanu
-
29. Par pašvaldības līdzfinansējumu izglītojamajiem, kuri apgūst vispārējās pamatizglītības un vidējās izglītības programmas privātajās izglītības iestādēs 2019.gadā.
Gaida uz apstiprināšanu
-
30. Par Siguldas novada pašvaldības atbalsta apmēru mēnesī par vienu bērnu, kas apgūst pirmsskolas izglītības programmu privātajā izglītības iestādē vai saņem bērnu uzraudzības pakalpojumu 2019.gadā.
Gaida uz apstiprināšanu
-
31. Par izmaksu tāmju apstiprināšanu savstarpējo norēķinu veikšanai par Siguldas novada izglītības iestāžu sniegtajiem pakalpojumiem citām pašvaldībām.
Gaida uz apstiprināšanu
-
32. Par mācību līdzekļu un mācību grāmatu iegādei 2019.gadam piešķirtās valsts budžeta mērķdotācijas sadali Siguldas novada pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādēm bērnu no piecu gadu vecuma izglītošanai un Siguldas novada pašvaldības vispārējās pamatizglītības un vispārējās vidējās izglītības iestāžu izglītojamajiem.
Gaida uz apstiprināšanu
-
33. Par mēneša darba algas likmes noteikšanu pirmsskolas izglītības iestāžu pedagogiem.
Gaida uz apstiprināšanu
-
34. Par biedrības “Gaujas ilgtspējīgas attīstības biedrība” ierosinājumu organizēt lašveidīgo zivju licencēto makšķerēšanu Gaujas upē.
Gaida uz apstiprināšanu
-
35. Par cirsmas nodošanu atsavināšanai Siguldas novada pašvaldībai piederošā nekustamā īpašumā Siguldas iela 18, Morē.
Gaida uz apstiprināšanu
-
36. Par cirsmas nodošanu atsavināšanai Siguldas novada pašvaldībai piederošā nekustamā īpašumā “Meža Tīriņi”.
Gaida uz apstiprināšanu
-
37. Par cirsmas nodošanu atsavināšanai Siguldas novada pašvaldībai piederošā nekustamā īpašumā “Kreiļi”.
Gaida uz apstiprināšanu
-
38. Par cirsmas nodošanu atsavināšanai Siguldas novada pašvaldībai piederošā nekustamā īpašumā “Kaļļu grantskarjers”.
Gaida uz apstiprināšanu
-
39. Par Siguldas novada pašvaldības domes 2014.gada 2.aprīļa lēmuma “Par zemes gabala nodošanu īpašumā bez atlīdzības, atbilstoši privatizētā objekta kopīpašuma domājamai daļai” 2.punkta atcelšanu (prot. Nr.8, 14.§).
Gaida uz apstiprināšanu
-
40. Par Siguldas novada pašvaldības domes 2014.gada 30.aprīļa lēmuma “Par zemes gabala nodošanu īpašumā bez atlīdzības, atbilstoši privatizētā objekta kopīpašuma domājamai daļai” 2.punkta atcelšanu (prot. Nr.9, 23.§).
Gaida uz apstiprināšanu
-
41. Par Siguldas novada pašvaldības domes 2014.gada 30.aprīļa lēmuma “Par zemes gabala nodošanu īpašumā bez atlīdzības, atbilstoši privatizētā objekta kopīpašuma domājamai daļai” 16.punkta atcelšanu (prot. Nr.9, 23.§).
Gaida uz apstiprināšanu
-
42. Par grozījumiem Siguldas novada pašvaldības domes 2017.gada 31.maija lēmumā “Par zemes gabala nodošanu īpašumā bez atlīdzības, atbilstoši privatizētā objekta kopīpašuma domājamai daļai” atcelšanu (prot. Nr.9, 5.§).
Gaida uz apstiprināšanu
-
43. Par Siguldas novada pašvaldības domes 2017.gada 17.maija lēmuma “Par zemes gabala nodošanu īpašumā bez atlīdzības, atbilstoši privatizētā objekta kopīpašuma domājamai daļai” atcelšanu (prot. Nr.8, 11.§).
Gaida uz apstiprināšanu
-
44. Par grozījumiem Siguldas novada pašvaldības domes 2017.gada 17.maija lēmumā “Par zemes gabala nodošanu īpašumā bez atlīdzības, atbilstoši privatizētā objekta kopīpašuma domājamai daļai” atcelšanu (prot. Nr.8, 12.§).
Gaida uz apstiprināšanu
-
45. Par Siguldas novada pašvaldības domes 2017.gada 17.maija lēmuma “Par zemes gabala nodošanu īpašumā bez atlīdzības, atbilstoši privatizētā objekta kopīpašuma domājamai daļai” atcelšanu (prot. Nr.8, 17.§).
Gaida uz apstiprināšanu
-
46. Par pašvaldībai piederoša dzīvokļa īpašuma Krišjāņa Barona iela 14-10, Sigulda, Siguldas nov., un funkcionāli piederošās zemes Krišjāņa Barona iela 14, Sigulda, Siguldas nov., atsavināšanu.
Gaida uz apstiprināšanu
-
47. Par ceļa servitūta nodibināšanu.
Gaida uz apstiprināšanu
-
48. Par kustamās mantas - traktora MTZ-82, valsts reģ.Nr.T395LD, atsavināšanas izsoles rezultāta apstiprināšanu.
Gaida uz apstiprināšanu
-
49. Par Siguldas novada pašvaldības kustamās mantas – Peugeot 406, valsts reģ.Nr.FB566 - otrās izsoles atzīšanu par nenotikušu un trešās izsoles rīkošanu.
Gaida uz apstiprināšanu
-
50. Par Siguldas novada pašvaldības kustamās mantas – Volkswagen Touran, valsts reģ.Nr.HD4248 - otrās izsoles atzīšanu par nenotikušu un trešās izsoles rīkošanu.
Gaida uz apstiprināšanu
-
51. Par nekustamā īpašuma Siguldas iela 370, Egļupe, Allažu pagasts, Siguldas novads, pirmās izsoles atzīšanu par nenotikušu.
Gaida uz apstiprināšanu
-
52. Par nekustamā īpašuma “Silciema ceļš“, Allažu pag., Siguldas nov., nodošanu bez atlīdzības valsts īpašumā.
Gaida uz apstiprināšanu
-
53. Par zemes vienības nekustamajā īpašumā “Ošāres”, Mores pagasts, Siguldas novads, nomas tiesību izsoles rezultāta apstiprināšanu.
Gaida uz apstiprināšanu
-
54. Par pašvaldībai piederoša ēku (būvju) īpašuma “Dzelzceļa ēka 62.km”, Siguldas pagasts, Siguldas novads, atsavināšanu.
Gaida uz apstiprināšanu
-
55. Par Siguldas novada pašvaldības domes iekšējo noteikumu ,,Par Siguldas novada pašvaldības neapbūvētu zemesgabalu iznomāšanas kārtību” apstiprināšanu.
Gaida uz apstiprināšanu
-
56. Par Siguldas novada pašvaldības domes saistošo noteikumu ,,Par Siguldas novada pašvaldības neapbūvēta zemesgabala nomas maksas noteikšanas kārtību” apstiprināšanu.
Gaida uz apstiprināšanu
-
57. Par finansējuma piešķiršanu novadpētniecības izstādes veidošanai.
Gaida uz apstiprināšanu
-
58. Par Siguldas novada pašvaldības apbalvojuma “Atzinība” piešķiršanu.
Gaida uz apstiprināšanu
-
59. Par piedalīšanos projektā “Grupu mājas būvniecība sociālo un atelpas brīža pakalpojumu nodrošināšanai Siguldas novadā” un finansējuma piešķiršanu.
Gaida uz apstiprināšanu
-
60. Par Siguldas novada pašvaldības nekustamā īpašuma – Jāņa Poruka iela 4, Sigulda, Siguldas novads − nodošanu atsavināšanai.
Gaida uz apstiprināšanu
-
61. Par pašvaldībai piederošā dzīvokļa īpašuma – Zaļkalna iela 11 -7, Allaži, Allažu pagasts, Siguldas novads, atsavināšanu.
Gaida uz apstiprināšanu
-
62. Par pašvaldībai piederošā dzīvokļa īpašuma – Jēkaba Dubura iela 11 - 2, Sigulda, Siguldas novads, atsavināšanu.
Gaida uz apstiprināšanu
-
63. Par pašvaldības ceļa “Strautiņi -Medulāji”, Mores pag., Siguldas nov., sadalīšanu, zemes vienības daļas, ceļa daļas un tilta nodošanu valstij.
Gaida uz apstiprināšanu
-
64. Par nekustamā īpašuma Mores iela 2, Peltes, Siguldas pag., Siguldas nov., daļas pirkšanu.
Gaida uz apstiprināšanu
-
65. Par apsaimniekošanas un ar dzīvokļa lietošanu saistīto pakalpojumu parādu nomaksu pašvaldības dzīvoklim.
Gaida uz apstiprināšanu
-
66. Par izmaiņām Apstādījumu aizsardzības komisijas sastāvā.
Gaida uz apstiprināšanu
-
67. Par neatgūstamā parāda izslēgšanu no uzskaites.
Gaida uz apstiprināšanu
-
68. Par Siguldas novada pašvaldības domes saistošo noteikumu „Par grozījumiem Siguldas novada pašvaldības domes 2019.gada 17.janvāra saistošajos noteikumos Nr. 2 “Siguldas novada pašvaldības budžets 2019.gadam” apstiprināšanu.
Gaida uz apstiprināšanu
-
69. Par finansējuma piešķiršanu triālam.
Gaida uz apstiprināšanu
-
70. Par finansējuma piešķiršanu tramplīnlēkšanai un ziemeļu divcīņai.
Gaida uz apstiprināšanu
-
71. Par finansējuma piešķiršanu snovbordam.
Gaida uz apstiprināšanu
-
72. Par finansējuma piešķiršanu orientēšanās sportam.
Gaida uz apstiprināšanu
-
73. Par finansējuma piešķiršanu basketbolam.
Gaida uz apstiprināšanu
-
74. Par finansējuma piešķiršanu dalībai starptautiskās sacensībās orientēšanās sportā.
Gaida uz apstiprināšanu
-
Atpakaļ