×

Lai šī tīmekļa vietne darbotos, mēs izmantojam tehniskās sīkdatnes. Ar Jūsu piekrišanu, papildus šajā vietnē, interneta vietnes apmeklējuma analīzei un lietošanas pieredzes uzlabošanai var tikt izmantotas statistikas sīkdatnes. Lai uzzinātu vairāk par mūsu sīkdatņu politiku, lūdzam noklikšķināt uz pogas “Vairāk informācijas”.

Jūs varat piekrist visām sīkdatnēm, noklikšķinot uz pogas “Piekrītu” vai noraidīt, noklikšķinot uz pogas “Nepiekrītu”.

Ja tīmekļa vietnes lietotājs noklikšķina uz pogas “Nepiekrītu”, tīmekļa vietnē saglabājas tehniskās sīkdatnes, kuras ir nepieciešamas, lai nodrošinātu tīmekļa vietnes darbību un kuru izmantošanai nav nepieciešams iegūt lietotāja piekrišanu.

Vairāk informācijas
Atpakaļ
Izskatāmais jautājums Statuss
1. Par SIA “Siguldas slimnīca” pamatkapitāla palielināšanu.
Apstiprināts
2. Par saistošajiem noteikumiem “Par decentralizēto kanalizācijas pakalpojumu sniegšanas un uzskaites kārtību Siguldas novadā”.
Apstiprināts
3. Par lauksaimniecības zemes apmežošanu īpašumā “Medulāji”, Allažu pagasts, Siguldas novads.
Apstiprināts
4. Par detālplānojuma nekustamajam īpašumam “Grīvnieki”, Siguldas pag.,, Siguldas nov., nodošanu publiskajai apspriešanai.
Apstiprināts
5. Par grozījumu 2017.gada 28.septembrī apstiprinātajos iekšējos noteikumos “Par Siguldas novada izglītības iestāžu telpu izmantošanu”.
Apstiprināts
6. Par finansējuma saņemšanu Valsts kultūrkapitāla fonda ikgadējā projektu konkursā ar projektu “Siguldas koncertzāles “Baltais flīģelis” rudens - ziemas sezona”.
Apstiprināts
7. Par Siguldas novada Uzņēmēju konsultatīvās padomes dalībnieku sastāva apstiprināšanu.
Apstiprināts
8. Par naudas balvas piešķiršanu.
Apstiprināts
9. Par grozījumu izdarīšanu Siguldas novada pašvaldības domes 2019.gada 17.janvāra nolikumā “Par atlīdzību Siguldas novada pašvaldībā”.
Apstiprināts
10. Par Siguldas novada pašvaldības sadarbības grupas bērnu tiesību aizsardzības nodrošināšanai nolikuma apstiprināšanu un sadarbības grupas sastāva izveidošanu.
Apstiprināts
11. Par dzīvojamās platības izīrēšanu.
Apstiprināts
12. Par saistošo noteikumu “Par kārtību, kādā Siguldas novada pašvaldība apmaksā vai kompensē profesionālās pilnveides kursus bērnu uzraudzības aprūpes jomā” apstiprināšanu.
Apstiprināts
13. Par grozījumiem Siguldas Valsts ģimnāzijas nolikumā.
Apstiprināts
14. Par grozījumiem Siguldas pilsētas vidusskolas nolikumā.
Apstiprināts
15. Par Siguldas Sporta skolas organizētās bērnu un jauniešu vasaras nometnes dalības maksas apstiprināšanu.
Apstiprināts
16. Par nolikuma ,,Klientu apkalpošanas pārvaldes nolikums” apstiprināšanu.
Apstiprināts
17. Par Siguldas novada pašvaldības domes saistošo noteikumu „Grozījums Siguldas novada pašvaldības domes 2016.gada 3.augusta saistošajos noteikumos Nr.24 „Par nodevām par tirdzniecību publiskās vietās Siguldas novadā”” apstiprināšanu.
Apstiprināts
18. Par Siguldas novada pašvaldības domes 2019.gada 16.maija saistošo noteikumu Nr.14 “Grozījumi Siguldas novada pašvaldības domes 2016.gada 27.aprīļa saistošajos noteikumos Nr.15 „Par kārtību, kādā tiek saskaņota un organizēta ielu tirdzniecība Siguldas novadā”” precizētās redakcijas apstiprināšanu.
Apstiprināts
19. Par saistošo noteikumu „Grozījumi Siguldas novada pašvaldības domes 2018.gada 12.aprīļa saistošajos noteikumos Nr.12 „Par bērnu reģistrācijas, uzņemšanas un atskaitīšanas kārtību Siguldas novada pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādēs un vispārējo izglītības iestāžu pirmsskolas grupās”” apstiprināšanu.
Apstiprināts
20. Par zemes iznomāšanu.
Apstiprināts
21. Par dāvinājuma pieņemšanu.
Apstiprināts
22. Par Siguldas novada Kultūras konsultatīvās padomes sastāva apstiprināšanu.
Apstiprināts
23. Par izmaiņām Publisku izklaides un svētku pasākumu iesniegumu izskatīšanas komisijas sastāvā.
Apstiprināts
24. Par izmaiņām Simbolikas komisijas sastāvā
Apstiprināts
25. Par izmaiņām Apbalvojumu komisijas sastāvā.
Apstiprināts
26. Par izmaiņām Siguldas novada kultūras un izklaides pasākumu mērķprogrammas finansēšanas konkursa komisijas sastāvā.
Apstiprināts
27. Par izmaiņām Siguldas novada kultūras projektu finansēšanas konkursa komisijas sastāvā.
Apstiprināts
28. Par Siguldas novada Kultūras centra, tā struktūrvienību un Siguldas koncertzāles ,,Baltais Flīģelis” organizēto tradicionālo kultūras un izklaides pasākumu cenrāža apstiprināšanu.
Apstiprināts
29. Par Siguldas novada pašvaldības domes saistošo noteikumu „Par grozījumiem Siguldas novada pašvaldības domes 2019.gada 17.janvāra saistošajos noteikumos Nr. 2 “Siguldas novada pašvaldības budžets 2019.gadam” apstiprināšanu.
Apstiprināts
30. Par sadarbību Eiropas Savienības fonda projekta Nr.2.1.1.0/16/I/001 “Elektroniskās sakaru infrastruktūras pieejamības uzlabošana lauku teritorijās” īstenošanā.
Apstiprināts
31. Par Siguldas novada pašvaldības 2018.gada publiskā gada pārskata apstiprināšanu.
Apstiprināts
32. Par pieprasījuma konta slēgšanu un noguldījuma izmaksu.
Apstiprināts
33. Par pamatkapitāla palielināšanu SIA “Siguldas Sporta serviss”.
Apstiprināts
34. Par grozījumiem Siguldas novada pašvaldības domes 2018.gada 1.marta lēmumā “Par aizņēmuma ņemšanu projekta „Siguldas Valsts ģimnāzijas atjaunošana, pārbūve un materiāltehniskās bāzes modernizācija” realizācijai” (prot. Nr. 4, 2.§).
Apstiprināts
35. Par Siguldas novada pašvaldībai piederošā nekustamā īpašuma – Celtnieku iela 8, Sigulda, Siguldas novads, atsavināšanu.
Apstiprināts
36. Par Siguldas novada pašvaldībai piederošās zemes vienības – “Grotiņi”, Siguldas pagasts, Siguldas novads, 1/3 kopīpašuma domājamās daļas atsavināšanu.
Apstiprināts
37. Par Siguldas novada pašvaldības kustamās mantas – Volkswagen Touran, valsts reģ.Nr.HD4248 - ceturtās izsoles atzīšanu par nenotikušu un piektās izsoles rīkošanu.
Apstiprināts
38. Par nekustamā īpašuma Mores iela 2, Peltes, Siguldas pag., Siguldas nov., daļas pirkšanu.
Apstiprināts
39. Par nekustamā īpašuma - kapsētas strādnieku mājas, saimniecības ēkas un pieguļošās daļas teritorijas Miera iela 24, Sigulda, Siguldas novads, nomas tiesību līguma slēgšanu.
Apstiprināts
40. Par nekustamā īpašuma Jāņa Poruka iela 4, Sigulda, Siguldas novads, izsoli.
Apstiprināts
41. Par nekustamā īpašuma Kuršu iela 5, Sigulda, Siguldas novads, izsoles noteikumu apstiprināšanu.
Apstiprināts
42. Par nekustamā īpašuma “Muižas koka māja”, 1.stāva, Pils iela 16, Siguldā, Siguldas novadā, nomas tiesību sestās izsoles atzīšanu par nenotikušu un septīto izsoles noteikumu apstiprināšanu.
Apstiprināts
43. Par Siguldas novada pašvaldības nekustamā īpašuma – Lapu iela 117, Egļupe, Allažu pagasts, Siguldas novads − nodošanu atsavināšanai un izsoles noteikumu apstiprināšanu.
Apstiprināts
44. Par nekustamā īpašuma Zaļā iela 6, Allaži, Allažu pagasts, Siguldas novads, izsoles noteikumu apstiprināšanu.
Apstiprināts
45. Par nekustamā īpašuma Ausekļa ielā 6, Siguldā, Siguldas novadā nomu.
Apstiprināts
Atpakaļ