×

Lai šī tīmekļa vietne darbotos, mēs izmantojam tehniskās sīkdatnes. Ar Jūsu piekrišanu, papildus šajā vietnē, interneta vietnes apmeklējuma analīzei un lietošanas pieredzes uzlabošanai var tikt izmantotas statistikas sīkdatnes. Lai uzzinātu vairāk par mūsu sīkdatņu politiku, lūdzam noklikšķināt uz pogas “Vairāk informācijas”.

Jūs varat piekrist visām sīkdatnēm, noklikšķinot uz pogas “Piekrītu” vai noraidīt, noklikšķinot uz pogas “Nepiekrītu”.

Ja tīmekļa vietnes lietotājs noklikšķina uz pogas “Nepiekrītu”, tīmekļa vietnē saglabājas tehniskās sīkdatnes, kuras ir nepieciešamas, lai nodrošinātu tīmekļa vietnes darbību un kuru izmantošanai nav nepieciešams iegūt lietotāja piekrišanu.

Vairāk informācijas
Atpakaļ
Izskatāmais jautājums Statuss Sākuma laiks
1. Par SIA “Siguldas slimnīca” pamatkapitāla palielināšanu.
Apstiprināts
-
2. Par saistošajiem noteikumiem “Par decentralizēto kanalizācijas pakalpojumu sniegšanas un uzskaites kārtību Siguldas novadā”.
Apstiprināts
-
3. Par lauksaimniecības zemes apmežošanu īpašumā “Medulāji”, Allažu pagasts, Siguldas novads.
Apstiprināts
-
4. Par detālplānojuma nekustamajam īpašumam “Grīvnieki”, Siguldas pag.,, Siguldas nov., nodošanu publiskajai apspriešanai.
Apstiprināts
-
5. Par grozījumu 2017.gada 28.septembrī apstiprinātajos iekšējos noteikumos “Par Siguldas novada izglītības iestāžu telpu izmantošanu”.
Apstiprināts
-
6. Par finansējuma saņemšanu Valsts kultūrkapitāla fonda ikgadējā projektu konkursā ar projektu “Siguldas koncertzāles “Baltais flīģelis” rudens - ziemas sezona”.
Apstiprināts
-
7. Par Siguldas novada Uzņēmēju konsultatīvās padomes dalībnieku sastāva apstiprināšanu.
Apstiprināts
-
8. Par naudas balvas piešķiršanu.
Apstiprināts
-
9. Par grozījumu izdarīšanu Siguldas novada pašvaldības domes 2019.gada 17.janvāra nolikumā “Par atlīdzību Siguldas novada pašvaldībā”.
Apstiprināts
-
10. Par Siguldas novada pašvaldības sadarbības grupas bērnu tiesību aizsardzības nodrošināšanai nolikuma apstiprināšanu un sadarbības grupas sastāva izveidošanu.
Apstiprināts
-
11. Par dzīvojamās platības izīrēšanu.
Apstiprināts
-
12. Par saistošo noteikumu “Par kārtību, kādā Siguldas novada pašvaldība apmaksā vai kompensē profesionālās pilnveides kursus bērnu uzraudzības aprūpes jomā” apstiprināšanu.
Apstiprināts
-
13. Par grozījumiem Siguldas Valsts ģimnāzijas nolikumā.
Apstiprināts
-
14. Par grozījumiem Siguldas pilsētas vidusskolas nolikumā.
Apstiprināts
-
15. Par Siguldas Sporta skolas organizētās bērnu un jauniešu vasaras nometnes dalības maksas apstiprināšanu.
Apstiprināts
-
16. Par nolikuma ,,Klientu apkalpošanas pārvaldes nolikums” apstiprināšanu.
Apstiprināts
-
17. Par Siguldas novada pašvaldības domes saistošo noteikumu „Grozījums Siguldas novada pašvaldības domes 2016.gada 3.augusta saistošajos noteikumos Nr.24 „Par nodevām par tirdzniecību publiskās vietās Siguldas novadā”” apstiprināšanu.
Apstiprināts
-
18. Par Siguldas novada pašvaldības domes 2019.gada 16.maija saistošo noteikumu Nr.14 “Grozījumi Siguldas novada pašvaldības domes 2016.gada 27.aprīļa saistošajos noteikumos Nr.15 „Par kārtību, kādā tiek saskaņota un organizēta ielu tirdzniecība Siguldas novadā”” precizētās redakcijas apstiprināšanu.
Apstiprināts
-
19. Par saistošo noteikumu „Grozījumi Siguldas novada pašvaldības domes 2018.gada 12.aprīļa saistošajos noteikumos Nr.12 „Par bērnu reģistrācijas, uzņemšanas un atskaitīšanas kārtību Siguldas novada pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādēs un vispārējo izglītības iestāžu pirmsskolas grupās”” apstiprināšanu.
Apstiprināts
-
20. Par zemes iznomāšanu.
Apstiprināts
-
21. Par dāvinājuma pieņemšanu.
Apstiprināts
-
22. Par Siguldas novada Kultūras konsultatīvās padomes sastāva apstiprināšanu.
Apstiprināts
-
23. Par izmaiņām Publisku izklaides un svētku pasākumu iesniegumu izskatīšanas komisijas sastāvā.
Apstiprināts
-
24. Par izmaiņām Simbolikas komisijas sastāvā
Apstiprināts
-
25. Par izmaiņām Apbalvojumu komisijas sastāvā.
Apstiprināts
-
26. Par izmaiņām Siguldas novada kultūras un izklaides pasākumu mērķprogrammas finansēšanas konkursa komisijas sastāvā.
Apstiprināts
-
27. Par izmaiņām Siguldas novada kultūras projektu finansēšanas konkursa komisijas sastāvā.
Apstiprināts
-
28. Par Siguldas novada Kultūras centra, tā struktūrvienību un Siguldas koncertzāles ,,Baltais Flīģelis” organizēto tradicionālo kultūras un izklaides pasākumu cenrāža apstiprināšanu.
Apstiprināts
-
29. Par Siguldas novada pašvaldības domes saistošo noteikumu „Par grozījumiem Siguldas novada pašvaldības domes 2019.gada 17.janvāra saistošajos noteikumos Nr. 2 “Siguldas novada pašvaldības budžets 2019.gadam” apstiprināšanu.
Apstiprināts
-
30. Par sadarbību Eiropas Savienības fonda projekta Nr.2.1.1.0/16/I/001 “Elektroniskās sakaru infrastruktūras pieejamības uzlabošana lauku teritorijās” īstenošanā.
Apstiprināts
-
31. Par Siguldas novada pašvaldības 2018.gada publiskā gada pārskata apstiprināšanu.
Apstiprināts
-
32. Par pieprasījuma konta slēgšanu un noguldījuma izmaksu.
Apstiprināts
-
33. Par pamatkapitāla palielināšanu SIA “Siguldas Sporta serviss”.
Apstiprināts
-
34. Par grozījumiem Siguldas novada pašvaldības domes 2018.gada 1.marta lēmumā “Par aizņēmuma ņemšanu projekta „Siguldas Valsts ģimnāzijas atjaunošana, pārbūve un materiāltehniskās bāzes modernizācija” realizācijai” (prot. Nr. 4, 2.§).
Apstiprināts
-
35. Par Siguldas novada pašvaldībai piederošā nekustamā īpašuma – Celtnieku iela 8, Sigulda, Siguldas novads, atsavināšanu.
Apstiprināts
-
36. Par Siguldas novada pašvaldībai piederošās zemes vienības – “Grotiņi”, Siguldas pagasts, Siguldas novads, 1/3 kopīpašuma domājamās daļas atsavināšanu.
Apstiprināts
-
37. Par Siguldas novada pašvaldības kustamās mantas – Volkswagen Touran, valsts reģ.Nr.HD4248 - ceturtās izsoles atzīšanu par nenotikušu un piektās izsoles rīkošanu.
Apstiprināts
-
38. Par nekustamā īpašuma Mores iela 2, Peltes, Siguldas pag., Siguldas nov., daļas pirkšanu.
Apstiprināts
-
39. Par nekustamā īpašuma - kapsētas strādnieku mājas, saimniecības ēkas un pieguļošās daļas teritorijas Miera iela 24, Sigulda, Siguldas novads, nomas tiesību līguma slēgšanu.
Apstiprināts
-
40. Par nekustamā īpašuma Jāņa Poruka iela 4, Sigulda, Siguldas novads, izsoli.
Apstiprināts
-
41. Par nekustamā īpašuma Kuršu iela 5, Sigulda, Siguldas novads, izsoles noteikumu apstiprināšanu.
Apstiprināts
-
42. Par nekustamā īpašuma “Muižas koka māja”, 1.stāva, Pils iela 16, Siguldā, Siguldas novadā, nomas tiesību sestās izsoles atzīšanu par nenotikušu un septīto izsoles noteikumu apstiprināšanu.
Apstiprināts
-
43. Par Siguldas novada pašvaldības nekustamā īpašuma – Lapu iela 117, Egļupe, Allažu pagasts, Siguldas novads − nodošanu atsavināšanai un izsoles noteikumu apstiprināšanu.
Apstiprināts
-
44. Par nekustamā īpašuma Zaļā iela 6, Allaži, Allažu pagasts, Siguldas novads, izsoles noteikumu apstiprināšanu.
Apstiprināts
-
45. Par nekustamā īpašuma Ausekļa ielā 6, Siguldā, Siguldas novadā nomu.
Apstiprināts
-
Atpakaļ