×

Lai šī tīmekļa vietne darbotos, mēs izmantojam tehniskās sīkdatnes. Ar Jūsu piekrišanu, papildus šajā vietnē, interneta vietnes apmeklējuma analīzei un lietošanas pieredzes uzlabošanai var tikt izmantotas statistikas sīkdatnes. Lai uzzinātu vairāk par mūsu sīkdatņu politiku, lūdzam noklikšķināt uz pogas “Vairāk informācijas”.

Jūs varat piekrist visām sīkdatnēm, noklikšķinot uz pogas “Piekrītu” vai noraidīt, noklikšķinot uz pogas “Nepiekrītu”.

Ja tīmekļa vietnes lietotājs noklikšķina uz pogas “Nepiekrītu”, tīmekļa vietnē saglabājas tehniskās sīkdatnes, kuras ir nepieciešamas, lai nodrošinātu tīmekļa vietnes darbību un kuru izmantošanai nav nepieciešams iegūt lietotāja piekrišanu.

Vairāk informācijas
Atpakaļ
Izskatāmais jautājums Statuss
1. Par maģistrālo ūdensapgādes un sadzīves kanalizācijas inženierkomunikāciju būvju iegūšanu SIA “SALTAVOTS” īpašumā.
Apstiprināts
2. Par grozījumiem 2013.gada 2.septembra līgumā Nr.2013/727 par sabiedrisko ūdenssaimniecības pakalpojumu sniegšanu.
Apstiprināts
3. Par grozījumiem Siguldas novada pašvaldības domes 2016.gada 13.janvāra iekšējos noteikumos Nr.1/2016 „Siguldas novada pašvaldības sportistu un komandu dalības valsts un reģionāla mēroga sporta sacensībās līdzfinansēšanas kārtība”.
Apstiprināts
4. Par Siguldas Mākslu skolas “Baltais Flīģelis” maksas pakalpojuma cenrāža apstiprināšanu.
Apstiprināts
5. Par Siguldas novada pašvaldības domes iekšējo noteikumu “Par Siguldas novada Kultūras centra, tā struktūrvienību un Siguldas koncertzāles ,,Baltais flīģelis” organizētajiem publiskajiem kultūras un izklaides maksas pasākumiem” apstiprināšanu.
Apstiprināts
6. Par Kultūras programmu izvērtēšanas un maksas pasākumu biļešu cenu noteikšanas komisijas izveidošanu.
Apstiprināts
7. Par Siguldas novada Dzimtsarakstu nodaļas maksas pakalpojumu cenrāža apstiprināšanu.
Apstiprināts
8. Par Siguldas novada pašvaldības domes saistošo noteikumu „Par grozījumiem Siguldas novada pašvaldības domes 2019. gada 17. janvāra saistošajos noteikumos Nr. 2 “Par Siguldas novada pašvaldības budžetu 2019. gadam” apstiprināšanu.
Apstiprināts
9. Par Siguldas pilsētas vidusskolas dalību Erasmus+ projektā „LEONARDO BEYOND LEONARDO”.
Apstiprināts
10. Par grozījumu Siguldas novada Jaunrades centra nolikumā.
Apstiprināts
11. Par izmaksu precizēšanu vienam izglītojamam Siguldas novada pašvaldības izglītības iestādēs.
Apstiprināts
12. Par grozījumiem 2018.gada 26.marta Sadarbības līgumā Nr.2018/369.
Apstiprināts
13. Par Siguldas Sporta skolas interešu izglītības nodarbību cenrāža apstiprināšanu.
Apstiprināts
14. Par 2019.gada Siguldas novada Uzņēmēju gada balvas pasākuma maksas pakalpojumu apstiprināšanu.
Apstiprināts
15. Par grozījumiem Siguldas novada pašvaldības domes 2017.gada 18.janvāra lēmumā “Par Siguldas biznesa inkubatora Konsultatīvās komisijas izveidošanu”.
Apstiprināts
16. Par Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas 2019.gada 28.augusta atzinumu Nr.1-18/8119.
Izskatīšana atlikta
17. Par saistošo noteikumu “Grozījums Siguldas novada domes 2017.gada 30.novembra saistošajos noteikumos Nr.32 “Par ģimenes vai atsevišķi dzīvojošas personas atzīšanu par trūcīgu vai maznodrošinātu un sociālās palīdzības pabalstiem Siguldas novadā”” apstiprināšanu.
Apstiprināts
18. Par izmaiņām Simbolikas komisijas sastāvā.
Apstiprināts
19. Par izmaiņām Nacionālās pretošanās kustības dalībnieku iesniegumu izskatīšanas komisijas sastāvā.
Apstiprināts
20. Par izmaiņām Siguldas novada kultūras un izklaides pasākumu mērķprogrammas finansēšanas konkursa komisijas sastāvā.
Apstiprināts
21. Par izmaiņām Siguldas novada kultūras projektu finansēšanas konkursa komisijas sastāvā.
Apstiprināts
22. Par izmaiņām Publisko izklaides un svētku pasākumu iesniegumu izskatīšanas komisijas sastāvā.
Apstiprināts
23. Par Siguldas novada pašvaldības domes saistošo noteikumu “Par Siguldas novada pašvaldības apbalvojumiem” apstiprināšanu.
Apstiprināts
24. Par Siguldas novada pašvaldības domes 2019.gada 15.augusta saistošo noteikumu Nr.28 “Grozījumi Siguldas novada pašvaldības domes 2019.gada 21.februāra saistošajos noteikumos Nr.5 “Par Siguldas novada teritorijas kopšanu un būvju uzturēšanu”” precizēšanu.
Apstiprināts
25. Par dzīvojamās platības izīrēšanu Laurenču sākumskolas struktūrvienībā “Dienesta viesnīca”.
Apstiprināts
26. Par Siguldas novada pašvaldības domes saistošo noteikumu “Kapsētu uzturēšanas un lietošanas noteikumi Siguldas novadā” precizēšanu.
Apstiprināts
27. Par maksas pakalpojumiem Siguldas novada kapsētu kapličās.
Apstiprināts
28. Par iekšējo noteikumu “Par Siguldas pilsētas kapsētas Jaunās kapličas telpu nomu” apstiprināšanu.
Apstiprināts
29. Par saistošo noteikumu “Par Siguldas novada pašvaldības domes 2009.gada 16.decembra saistošo noteikumu Nr.26 „Par Siguldas novada pašvaldības nodevām par izsniegtajiem dokumentiem un apliecinātām to kopijām” atzīšanu par spēku zaudējušiem” apstiprināšanu
Apstiprināts
30. Par Siguldas novada pašvaldības struktūrvienību un iestāžu sniegto maksas pakalpojumu cenrāža apstiprināšanu
Apstiprināts
31. Par saistošo noteikumu “Grozījumi Siguldas novada pašvaldības domes 2016.gada 24.februāra saistošajos noteikumos Nr.6 „Par Siguldas novada pašvaldības aģentūras “Siguldas Attīstības aģentūra” maksas pakalpojumiem”” apstiprināšanu.
Apstiprināts
32. Par Siguldas novada pašvaldības domes saistošo noteikumu “Par Siguldas novada pašvaldības neapbūvēta zemesgabala nomas maksas noteikšanas kārtību” apstiprināšanu jaunā redakcijā
Apstiprināts
33. Par dzīvokļa īpašuma nostiprināšanu zemesgrāmatā uz pašvaldības vārda.
Apstiprināts
34. Par Siguldas novada pašvaldības kustamās mantas – meža cirsmas nekustamajā īpašumā “Čiekuri”, Allažu pagastā, Siguldas novadā, pārdošanas izsoles rezultāta apstiprināšanu.
Apstiprināts
35. Par Siguldas novada pašvaldības kustamās mantas – meža cirsmas nekustamajā īpašumā “Kaļļu grantskarjers”, Mores pagastā, Siguldas novadā, pārdošanas izsoles rezultāta apstiprināšanu.
Apstiprināts
36. Par Siguldas novada pašvaldības kustamās mantas – meža cirsmas nekustamajā īpašumā “Kreiļi”, Siguldas pagastā, Siguldas novadā, pārdošanas izsoles rezultāta apstiprināšanu.
Apstiprināts
37. Par Siguldas novada pašvaldības kustamās mantas – meža cirsmas nekustamajā īpašumā Siguldas ielā 18, Morē, Mores pagastā, Siguldas novadā, pārdošanas izsoles rezultāta apstiprināšanu.
Apstiprināts
38. Par nekustamā īpašuma Garā iela 152, Egļupē, Allažu pagastā, Siguldas novadā, trešās izsoles atzīšanu par nenotikušu.
Apstiprināts
39. Par nekustamā īpašuma Siguldas iela 370, Egļupe, Allažu pagasts, Siguldas novads, trešās izsoles atzīšanu par nenotikušu
Apstiprināts
40. Par nekustamā īpašuma “Upes”, Plānupe, Allažu pagastā, Siguldas novadā, izsoles atzīšanu par nenotikušu un otro izsoles noteikumu apstiprināšanu.
Apstiprināts
41. Par Siguldas novada pašvaldības nekustamā īpašuma – “Veckreiļi”, Siguldas pagasts, Siguldas novads − nodošanu atsavināšanai un izsoles noteikumu apstiprināšanu.
Apstiprināts
42. Par Siguldas novada pašvaldības nekustamā īpašuma – “Vidus Nurmiži”, Siguldas pagasts, Siguldas novads − nodošanu atsavināšanai un izsoles noteikumu apstiprināšanu.
Apstiprināts
43. Par kustamās mantas - Volkswagen Touran, valsts reģistrācijas Nr.HD4248, atsavināšanas izsoles rezultāta apstiprināšanu.
Apstiprināts
44. Par Siguldas novada pašvaldībai piederošā nekustamā īpašuma – Gāles iela 6A, Sigulda, Siguldas novads, atsavināšanu.
Apstiprināts
45. Par Siguldas novada Jaunatnes lietu konsultatīvās padomes nolikuma apstiprināšanu.
Apstiprināts
46. Par saistošo noteikumu „Par braukšanas maksas atvieglojumiem sabiedriskajā transportā” apstiprināšanu.
Apstiprināts
47. Par iekšējo noteikumu „Par Siguldas novada iedzīvotāju identifikācijas karšu un pieejas karšu izsniegšanas kārtību” apstiprināšanu.
Apstiprināts
48. Par izmaiņām Medību koordinācijas komisijas sastāvā.
Apstiprināts
49. Par izmaiņām Siguldas novada Bāriņtiesas sastāvā.
Apstiprināts
50. Par izmaiņām Siguldas novada pašvaldības Pedagoģiski medicīniskās komisijas sastāvā.
Apstiprināts
51. Par telpu nomu un telpu nomas maksas nomas maksas noteikšanu ēdināšanas pakalpojumu veikšanai pirmskolas izglītības iestādē „Ābelīte”.
Apstiprināts
52. Par telpu nomu un telpu nomas maksas nomas maksas noteikšanu ēdināšanas pakalpojumu veikšanai pirmskolas izglītības iestādē „Ieviņa”.
Apstiprināts
53. Par telpu nomu un telpu nomas maksas nomas maksas noteikšanu ēdināšanas pakalpojumu veikšanai pirmskolas izglītības iestādē „Pasaciņa”.
Apstiprināts
54. Par telpu nomu un telpu nomas maksas nomas maksas noteikšanu ēdināšanas pakalpojumu veikšanai pirmskolas izglītības iestādē „Saulīte”.
Apstiprināts
55. Par Siguldas Mākslu skolas “Baltais flīģelis” 60 gadu jubilejas absolventu salidojuma rīkošanu.
Apstiprināts
Atpakaļ