×

Lai šī tīmekļa vietne darbotos, mēs izmantojam tehniskās sīkdatnes. Ar Jūsu piekrišanu, papildus šajā vietnē, interneta vietnes apmeklējuma analīzei un lietošanas pieredzes uzlabošanai var tikt izmantotas statistikas sīkdatnes. Lai uzzinātu vairāk par mūsu sīkdatņu politiku, lūdzam noklikšķināt uz pogas “Vairāk informācijas”.

Jūs varat piekrist visām sīkdatnēm, noklikšķinot uz pogas “Piekrītu” vai noraidīt, noklikšķinot uz pogas “Nepiekrītu”.

Ja tīmekļa vietnes lietotājs noklikšķina uz pogas “Nepiekrītu”, tīmekļa vietnē saglabājas tehniskās sīkdatnes, kuras ir nepieciešamas, lai nodrošinātu tīmekļa vietnes darbību un kuru izmantošanai nav nepieciešams iegūt lietotāja piekrišanu.

Vairāk informācijas
Atpakaļ
Izskatāmais jautājums Statuss
1. Par Siguldas novada pašvaldības domes saistošo noteikumu “Kapsētu uzturēšanas un lietošanas noteikumi Siguldas novadā” apstiprināšanu jaunā redakcijā.
Apstiprināts
2. Par Siguldas novada pašvaldības domes saistošo noteikumu “Par decentralizēto kanalizācijas pakalpojumu sniegšanas un uzskaites kārtību Siguldas novadā” precizēšanu.
Apstiprināts
3. Par līdzfinansējumu dzīvojamās mājas [..]pieslēgšanai centralizētajai ūdensapgādes sistēmai.
Apstiprināts
4. Par saistošo noteikumu „Grozījumi Siguldas novada pašvaldības domes 2017.gada 30.novembra saistošajos noteikumos Nr.32 „Par ģimenes vai atsevišķi dzīvojošas personas atzīšanu par trūcīgu vai maznodrošinātu un sociālās palīdzības pabalstiem Siguldas novadā” apstiprināšanu
Apstiprināts
5. Par saistošo noteikumu “Par Siguldas novada pašvaldības domes 2005.gada 20.aprīļa saistošo noteikumu Nr.3 “Par sociālās rehabilitācijas pakalpojumu samaksu Siguldas novadā” atzīšanu par spēku zaudējušiem” apstiprināšanu
Apstiprināts
6. Par grozījumiem 2017.gada 9.novembrī apstiprinātajā nolikumā Nr.33/2017“Siguldas novada pašvaldības Sociālā dienesta nolikums”.
Apstiprināts
7. Par saistošo noteikumu „Grozījumi Siguldas novada pašvaldības domes 2017.gada 28.septembra saistošajos noteikumos Nr.26 „Par materiālās palīdzības pabalstiem Siguldas novadā”” apstiprināšanu.
Apstiprināts
8. Par saistošo noteikumu „Par līdzfinansējuma samaksas kārtību interešu izglītības un pagarinātās dienas grupas nodarbībām Siguldas novada pašvaldības izglītības iestādēs” apstiprināšanu
Apstiprināts
9. Par iekšējo noteikumu “Siguldas novada pašvaldības izglītības iestāžu interešu izglītības programmu finansēšanas un īstenošanas kārtība” apstiprināšanu
Apstiprināts
10. Par saistošo noteikumu „Kārtība, kādā Siguldas novada pašvaldība kompensē braukšanas izdevumus par sabiedriskā transportlīdzekļa reģionālās nozīmes maršrutos izmantošanu vispārējās pamatizglītības un vidējās izglītības iestāžu izglītojamiem” apstiprināšanu
Apstiprināts
11. Par iekšējo noteikumu "Par Siguldas novada pašvaldības amatiermākslas kolektīvu dibināšanu, darbības finansēšanu un to vadītāju, speciālistu un koncertmeistaru darba samaksu" apstiprināšanu
Apstiprināts
12. Par finansējumu programmas Eiropas Solidaritātes korpuss projektā „Be the Difference” (Nr. 2019-2-LV02-ESC11-002688)
Apstiprināts
13. Par grozījumiem Siguldas novada pašvaldības domes 2019.gada 11.jūlija lēmumā “Par Siguldas novada Jaunrades centra projekta „Siguldas novada vispārizglītojošo skolu skolēnu pašpārvalžu pašizaugsmes projekts „Dari. Tu vari!”” īstenošanu” (prot.Nr.10, 1.§)
Apstiprināts
14. Par apstiprināšanu amatā
Apstiprināts
15. Par Siguldas Mākslu skolas “Baltais Flīģelis” dalību biedrībā “Latvijas Orķestru asociācija”.
Apstiprināts
16. Par Siguldas Mākslu skolas “Baltais Flīģelis” dalību biedrībā “Latvijas Mākslu skolu skolotāju asociācija”.
Apstiprināts
17. Par Siguldas Mākslu skolas “Baltais Flīģelis” dalību biedrībā “Latvijas Klavieru skolotāju asociācija”.
Apstiprināts
18. Par Siguldas pilsētas vidusskolas audzēkņu dienas un diennakts sporta nometņu dalības maksas apstiprināšanu
Apstiprināts
19. Par grozījumu izdarīšanu Siguldas novada pašvaldības domes 2019.gada 17.janvāra nolikumā “Par atlīdzību Siguldas novada pašvaldībā”
Apstiprināts
20. Par atbrīvošanu no amata
Apstiprināts
21. Par izmaiņām Siguldas novada kultūras projektu finansēšanas konkursa komisijas sastāvā
Apstiprināts
22. Par izmaiņām Siguldas novada kultūras un izklaides pasākumu mērķprogrammas finansēšanas konkursa komisijas sastāvā
Apstiprināts
23. Par grozījumiem Siguldas biznesa inkubatora Konsultatīvās komisijas sastāvā
Apstiprināts
24. Par izmaiņām Siguldas pilsētvides un ainavu valdes sastāvā
Apstiprināts
25. Par izmaiņām Apbalvojumu komisijas sastāvā
Apstiprināts
26. Par izmaiņām Simbolikas komisijas sastāvā
Apstiprināts
27. Par izmaiņām Publisko izklaides un svētku pasākumu iesniegumu izskatīšanas komisijas sastāvā
Apstiprināts
28. Par Siguldas novada pašvaldības domes 2017.gada 27.jūlija lēmuma “Par dalību Latvijas Kūrortpilsētu asociācijā” atcelšanu
Apstiprināts
29. Par Siguldas novada pašvaldības domes 2017.gada 27.jūlija lēmuma “Par dalību Vidzemes tūrisma asociācijā” atcelšanu
Apstiprināts
30. Par grozījumiem Siguldas novada pašvaldības domes 2017.gada 9.novembra lēmumā “Par pašvaldības aģentūras “Siguldas Attīstības aģentūra” administratīvajām izmaksām
Apstiprināts
31. Par Siguldas novada pašvaldības domes saistošo noteikumu “Grozījumi Siguldas novada pašvaldības domes 2013.gada 25.septembra saistošajos noteikumos Nr. 32. „ Siguldas novada pašvaldības aģentūras „Siguldas Attīstības aģentūra” nolikums” apstiprināšanu
Apstiprināts
32. Par grozījumiem Siguldas novada pašvaldības domes 2017.gada 10.augusta saistošajos noteikumos Nr.20 “Siguldas novada pašvaldības nolikums”
Apstiprināts
33. Par SIA “LGK ATRAKCIJAS” iesniegumu.
Apstiprināts
34. Par pamatkapitāla palielināšanu SIA “Siguldas Sporta serviss”.
Apstiprināts
35. Par nekustamā īpašuma “Muižas koka māja”, 1.stāvā, Darbnīcas Nr.2, Pils ielā 16, Siguldā, Siguldas novadā, iznomāšanu un atkārtotas izsoles noteikumu apstiprināšanu
Apstiprināts
36. Par saistošo noteikumu „Grozījumi Siguldas novada pašvaldības domes 2019.gada 21.februāra saistošajos noteikumos Nr.5 „Par Siguldas novada teritorijas kopšanu un būvju uzturēšanu”” apstiprināšanu
Apstiprināts
37. Par saistošo noteikumu “Par Siguldas novada pašvaldības domes 2007.gada 18.aprīļa saistošo noteikumu Nr.8 “Par vienreizēja dzīvojamās telpas atbrīvošanas pabalsta piešķiršanas kārtību un apmēru” atzīšanu par spēku zaudējušiem” apstiprināšanu
Apstiprināts
38. Par speciālistam izīrējamās dzīvojamās telpas statusa noteikšanu
Apstiprināts
39. Par grozījumiem 2016.gada 13.jūnija deleģēšanas līgumā Nr.2016/507 ar SIA “Saltavots”
Apstiprināts
40. Par nekustamā īpašuma nomas līguma noslēgšanu ar SIA “Wesemann-Sigulda”.
Apstiprināts
41. Par zemes nomas līguma pārjaunojumu
Apstiprināts
42. Par Mores pagasta padomes 1994.gada 9.jūnija lēmuma (sēdes protokols Nr.1) daļas par aprobežojumu un speciālās apsaimniekošanas noteikumu: “servitūtu objekti: ceļš - 0.3 km”, atcelšanu
Apstiprināts
43. Par Siguldas pilsētas domes 1995.gada 23.augusta lēmuma Nr.61 §1, 5p. daļas “Atzīme –Īpašums Āres, Siguldas pilsētā apgrūtināts ar Siguldas 1.pamatskolas sporta laukumu” atcelšanu
Apstiprināts
44. Par Siguldas novada pašvaldības nekustamā īpašuma – Kuršu iela 5, Sigulda, Siguldas novads, pārdošanas izsoles rezultāta apstiprināšanu
Apstiprināts
45. Par Siguldas novada pašvaldības nekustamā īpašuma Jāņa Poruka iela 4, Sigulda, Siguldas novads, pārdošanas izsoles rezultāta apstiprināšanu.
Apstiprināts
46. Par Siguldas novada pašvaldības nekustamā īpašuma – Zaļā iela 6, Allaži, Allažu pagasts, Siguldas novads, pārdošanas izsoles rezultāta apstiprināšanu
Apstiprināts
47. Par nekustamā īpašuma - neapdzīvojamās telpas daļas Birzes ielā 2-8, Allažos, Allažu pagastā, Siguldas novadā, nomas tiesību pirmās izsoles rezultāta apstiprināšanu
Apstiprināts
48. Par Siguldas novada pašvaldības nekustamā īpašuma – Lapu iela 117, Egļupe, Allažu pagasts, Siguldas novads, pārdošanas izsoles rezultāta apstiprināšanu
Apstiprināts
49. Par Siguldas novada pašvaldības kustamās mantas – Volkswagen Touran, valsts reģ.Nr.HD4248 - piektās izsoles atzīšanu par nenotikušu un atkārtotas izsoles rīkošanu
Apstiprināts
50. Par nekustamā īpašuma Siguldas iela 370, Egļupē, Allažu pagastā, Siguldas novadā, 3.izsoles noteikumu apstiprināšanu
Apstiprināts
51. Par nekustamā īpašuma “Upes”, Plānupe, Allažu pagasts, Siguldas novads, izsoles noteikumu apstiprināšanu
Apstiprināts
52. Par Siguldas novada pašvaldībai piederošās kustamās mantas – meža cirsmas nekustamajā īpašumā “Kaļļu grantskarjers”, Mores pagastā, Siguldas novadā, izsoles noteikumu apstiprināšanu
Apstiprināts
53. Par Siguldas novada pašvaldībai piederošās kustamās mantas – meža cirsmas nekustamajā īpašumā “Kreiļi”, Siguldas pagastā, Siguldas novadā, izsoles noteikumu apstiprināšanu
Apstiprināts
54. Par Siguldas novada pašvaldībai piederošās kustamās mantas – meža cirsmas nekustamajā īpašumā Siguldas iela 18, Morē, Siguldas novadā, izsoles noteikumu apstiprināšanu
Apstiprināts
55. Par nekustamā īpašuma Mālpils iela 7, Sigulda, Siguldas novads, turpmākās izmantošanas nosacījumiem un atkārtotas izsoles noteikumu apstiprināšanu
Apstiprināts
56. Par sadarbību ar nodibinājumu “Stādu un kūdras inovāciju fonds” pasākuma “Stādu parāde” organizēšanā.
Apstiprināts
57. Par Siguldas novada pašvaldības Avārijas ēku (būvju) apsekošanas komisijas nolikuma un Avārijas ēku (būvju) apsekošanas komisijas sastāva apstiprināšanu.
Apstiprināts
58. Par nekustamā īpašuma Siguldas Jaunā pils, Pils ielā 16, Siguldā, Siguldas novadā, restorāna telpu nomas tiesību pirmās izsoles noteikumu apstiprināšanu.
Apstiprināts
58. Par nekustamā īpašuma Garā iela 152, Egļupē, Allažu pagastā, Siguldas novadā, 3.izsoles noteikumu apstiprināšanu.
Apstiprināts
59. Par pašvaldībai piederošā nekustamā īpašuma Celtnieku iela 8, Sigulda, Siguldas novads, atsavināšanas procesa pabeigšanas apstiprināšanu.
Apstiprināts
60. Par grozījumu “Par Siguldas novada pašvaldības konkursa “Siguldas novada jauniešu projektu konkurss” nolikumā.
Apstiprināts
61. Par ielu tirdzniecības vietu Turaidas ielā 2A, Siguldā, Siguldas novadā nomas līgumu darbības termiņa pagarinājumu.
Apstiprināts
62. Par Siguldas novada pašvaldības dizaina ideju konkursa “SATIKSMES MIERINĀŠANAS OBJEKTI PIE SIGULDAS IZGLĪTĪBAS IESTĀDĒM” nolikuma apstiprināšanu.
Apstiprināts
Atpakaļ