×

Lai šī tīmekļa vietne darbotos, mēs izmantojam tehniskās sīkdatnes. Ar Jūsu piekrišanu, papildus šajā vietnē, interneta vietnes apmeklējuma analīzei un lietošanas pieredzes uzlabošanai var tikt izmantotas statistikas sīkdatnes. Lai uzzinātu vairāk par mūsu sīkdatņu politiku, lūdzam noklikšķināt uz pogas “Vairāk informācijas”.

Jūs varat piekrist visām sīkdatnēm, noklikšķinot uz pogas “Piekrītu” vai noraidīt, noklikšķinot uz pogas “Nepiekrītu”.

Ja tīmekļa vietnes lietotājs noklikšķina uz pogas “Nepiekrītu”, tīmekļa vietnē saglabājas tehniskās sīkdatnes, kuras ir nepieciešamas, lai nodrošinātu tīmekļa vietnes darbību un kuru izmantošanai nav nepieciešams iegūt lietotāja piekrišanu.

Vairāk informācijas
Atpakaļ
Izskatāmais jautājums Statuss
1. Par Siguldas novada pašvaldības nekustamā īpašuma Jāņa Poruka iela 12A, Sigulda, Siguldas novads, pārdošanas izsoli.
Apstiprināts
2. Par paredzētās darbības “Cūku audzēšanas kompleksa „Krastmalas”, Allažu pagastā, Siguldas novadā, pārbūve” A alternatīvas akceptēšanu.
Apstiprināts
3. Par grozījumiem Siguldas novada pašvaldības domes 2017.gada 10.augusta saistošajos noteikumos Nr.20 “Siguldas novada pašvaldības nolikums”.
Apstiprināts
4. Par likumprojektu “Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likums”.
Apstiprināts
5. Par sadarbību ar pašvaldībām, kuras administratīvi teritoriālā dalījuma ietvaros paredzēts apvienot ar Siguldas novada pašvaldību.
Apstiprināts
6. Par telpu nomu un telpu nomas maksas noteikšanu ēdināšanas pakalpojumu veikšanai Allažu pamatskolā un Allažu pamatskolas pirmsskolā.
Apstiprināts
7. Par telpu nomu un telpu nomas maksas noteikšanu ēdināšanas pakalpojumu veikšanai Siguldas 1.pamatskolā.
Apstiprināts
8. Par telpu nomu un telpu nomas maksas noteikšanu ēdināšanas pakalpojumu veikšanai Siguldas pilsētas vidusskolā.
Apstiprināts
9. Par telpu nomu un telpu nomas maksas noteikšanu ēdināšanas pakalpojumu veikšanai Siguldas Valsts ģimnāzijā
Apstiprināts
10. Par grozījumiem Siguldas novada pašvaldības 2018.gada 1.marta lēmumā “Par aizņēmuma ņemšanu projekta „Siguldas Jaunās pils pārbūve un restaurācija” realizācijai” (prot.Nr.4, §1).
Apstiprināts
11. Par pamatkapitāla palielināšanu SIA “Siguldas Sporta serviss”.
Apstiprināts
12. Par deleģēšanas līguma noslēgšanu ar SIA “Siguldas Sporta serviss”.
Apstiprināts
13. Par deleģēšanas līguma slēgšanu ar SIA “Saltavots”.
Apstiprināts
14. Par grozījumiem Siguldas novada pašvaldības domes 2017.gada 19.oktobra lēmumā „Par Siguldas novada Pašvaldības policijas nolikuma apstiprināšanu” un nolikumā Nr.1/2018 “Siguldas novada Pašvaldības policijas nolikums”.
Apstiprināts
15. Par Siguldas novada Ilgtspējīgas enerģētikas un klimata rīcības plāna apstiprināšanu.
Apstiprināts
16. Par iekšējo noteikumu “Par naudas balvu un finansējuma piešķiršanu par Siguldas novada sportistu augstiem sasniegumiem sportā” apstiprināšanu.
Apstiprināts
17. Par grozījumiem Siguldas novada pašvaldības domes 2019.gada 14.novembra lēmumā “Par Siguldas novada kultūras projektu finansēšanas konkursa komisijas apstiprināšanu” (prot.Nr.17, §23).
Apstiprināts
18. Par Siguldas Mākslu skolas “Baltais flīģelis” rīkotā 6. Starptautiskā Lūcijas Garūtas jauno pianistu konkursa dalības maksas pakalpojuma cenrāža apstiprināšanu.
Apstiprināts
19. Par Siguldas novada pašvaldības domes saistošo noteikumu “Inženierkomunikāciju un transporta būvju aizsardzības noteikumi” apstiprināšanu.
Apstiprināts
20. Par Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas 2019.gada 28.augusta atzinumu Nr.1-18/8119.
Apstiprināts
21. Par Siguldas novada teritorijas plānojuma 2012 – 2024. gadam grozījumu 1.redakcijas un vides pārskata projekta redakcijas nodošanu publiskajai apspriešanai.
Apstiprināts
22. Par Siguldas novada pašvaldības domes saistošo noteikumu „Par grozījumiem Siguldas novada pašvaldības domes 2019. gada 17. janvāra saistošajos noteikumos Nr. 2 “Par Siguldas novada pašvaldības budžetu 2019. gadam” apstiprināšanu.
Apstiprināts
23. Par dzīvojamās platības izīrēšanu.
Apstiprināts
24. Par grozījumiem Siguldas novada pašvaldības domes 2016.gada 27.aprīļa saistošajos noteikumos Nr.15 “Par kārtību, kādā tiek saskaņota un organizēta ielu tirdzniecība Siguldas novadā”.
Apstiprināts
25. Par Siguldas novada pašvaldības domes nolikuma “Siguldas novada pašvaldības apbalvojumu nolikums” apstiprināšanu.
Apstiprināts
26. Par Siguldas pilsētas SIA „JUMIS” bioloģiski noārdāmo atkritumu apsaimniekošanas maksas apstiprināšanu.
Apstiprināts
27. Par Siguldas pilsētas SIA „JUMIS” maksas par sadzīves atkritumu savākšanu, pārvadāšanu, pārkraušanu, šķirošanu un citām normatīvajos aktos noteiktajām darbībām, ko veic pirms atkritumu reģenerācijas un kas samazina apglabājamo atkritumu apjomu, par uzglabāšanu, dalītās atkritumu savākšanas, pārkraušanas un šķirošanas infrastruktūras objektu uzturēšanu atbilstoši līgumam, kuru noslēgusi pašvaldība un atkritumu apsaimniekotājs, apstiprināšanu.
Apstiprināts
28. Par Siguldas novada pašvaldības domes saistošo noteikumu “Par Siguldas novada pašvaldības neapbūvētu zemesgabalu nomas maksas noteikšanas kārtību” precizēšanu
Apstiprināts
29. Par iekšējo noteikumu “Par iekšējās trauksmes celšanas sistēmu Siguldas novada pašvaldībā” apstiprināšanu.
Apstiprināts
30. Par pašvaldības pārstāvi biedrības “Latvijas Kūrortpilsētu asociācija” valdē.
Apstiprināts
31. Par pašvaldības pārstāvi biedrībā “Vidzemes Tūrisma asociācija”.
Apstiprināts
32. Par izmaiņām Siguldas novada Bāriņtiesas sastāvā.
Apstiprināts
33. Par grozījuma izdarīšanu Siguldas novada pašvaldības domes 2019.gada 17.janvāra nolikumā “Par atlīdzību Siguldas novada pašvaldībā”.
Apstiprināts
34. Par līdzfinansējuma piešķiršanu projektam “Laurenču sākumskolas komandas veidošanas un saliedēšanas aktivitātes “Saliedētības taka””.
Apstiprināts
35. Par līdzfinansējuma piešķiršanu projektam “Brīvdabas teritorijas pie Mores kauju muzeja labiekārtošana”.
Apstiprināts
36. Par Siguldas novada pašvaldības domes 2014.gada 19.marta lēmuma “Par zemes nomas līgumu” (prot. Nr.7, 2.§) atcelšanu.
Apstiprināts
37. Par Siguldas novada pašvaldības domes 2015.gada 1.oktobra lēmuma “Par grozījumiem Siguldas novada Domes 2014.gada 1.oktobra lēmumā “Par zemes piekritību” (prot.Nr.18, 6.§) ” (prot.Nr.2, 14.§) atcelšanu un kļūdas labošanu Siguldas novada pašvaldības domes 2014.gada 1.oktobra lēmumā “Par zemes piekritību” (prot.Nr.18, 6.§).
Apstiprināts
38. Par zemes iznomāšanu.
Apstiprināts
39. Par patapinājuma līguma noslēgšanu.
Apstiprināts
40. Par zemes iznomāšanu.
Apstiprināts
41. Par zemes iznomāšanu.
Apstiprināts
42. Par zemes nomas līguma slēgšanu.
Apstiprināts
43. Par ceļa servitūta nodibināšanu.
Apstiprināts
44. Par ceļa servitūta nodibināšanu.
Apstiprināts
45. Par Siguldas novada pašvaldības nekustamā īpašuma “Veckreiļi”, Siguldas pagasts, Siguldas novads, pārdošanas izsoles rezultāta apstiprināšanu un līguma slēgšanu.
Apstiprināts
46. Par Siguldas novada pašvaldības nekustamā īpašuma “Vidus Nurmiži”, Siguldas pagasts, Siguldas novads, pārdošanas izsoles rezultāta apstiprināšanu un līguma slēgšanu.
Apstiprināts
47. Par Siguldas novada pašvaldības nekustamā īpašuma – “Kamenītes”, Allažu pagasts, Siguldas novads − nodošanu atsavināšanai un izsoles noteikumu apstiprināšanu.
Apstiprināts
48. Par nekustamā īpašuma Kuršu iela 13, Sigulda, Siguldas novads, nodošanu atsavināšanai un izsoles noteikumu apstiprināšanu.
Apstiprināts
49. Par nekustamā īpašuma Kuršu iela 14, Sigulda, Siguldas novads, nodošanu atsavināšanai un izsoles noteikumu apstiprināšanu.
Apstiprināts
50. Par nekustamā īpašuma Mālpils iela 7, Sigulda, Siguldas novads, trešo izsoles noteikumu apstiprināšanu.
Apstiprināts
51. Par nekustamā īpašuma “Upes”, Plānupe, Allažu pagasts, Siguldas novads, atkārtotas izsoles atzīšanu par nenotikušu.
Apstiprināts
52. Par Siguldas novada Jaunatnes lietu konsultatīvo padomes jauna sastāva apstiprināšanu.
Apstiprināts
53. Par Siguldas novada pašvaldības konkursa “Siguldas novada jauniešu projektu konkurss” nolikuma apstiprināšanu jaunā redakcijā.
Apstiprināts
54. Par Siguldas novada pašvaldības kritērijiem nomas maksas gradācijai un piemērošanai komercdarbības (de minimis) atbalsta piešķiršanai samazinātas nomas maksas veidā Siguldas Pils kvartāla nomniekiem.
Apstiprināts
55. Par de minimis atbalsta piešķiršanu samazinātas nomas maksas veidā [..]
Apstiprināts
56. Par de minimis atbalsta piešķiršanu samazinātas nomas maksas veidā [..]
Apstiprināts
57. Par de minimis atbalsta piešķiršanu samazinātas nomas maksas veidā SIA “Arhitektu studija 4”.
Apstiprināts
58. Par de minimis atbalsta piešķiršanu samazinātas nomas maksas veidā [..]i.
Apstiprināts
59. Par de minimis atbalsta piešķiršanu samazinātas nomas maksas veidā [..]
Apstiprināts
60. Par de minimis atbalsta piešķiršanu samazinātas nomas maksas veidā SIA “PIM”.
Apstiprināts
61. Par de minimis atbalsta piešķiršanu samazinātas nomas maksas veidā biedrībai “Biedrība Sajūtu Dimanti”.
Apstiprināts
62. Par de minimis atbalsta piešķiršanu samazinātas nomas maksas veidā [..]
Apstiprināts
63. Par de minimis atbalsta piešķiršanu samazinātas nomas maksas veidā SIA “Siguldas Saldējums”.
Apstiprināts
64. Par de minimis atbalsta piešķiršanu samazinātas nomas maksas veidā SIA “Varnnas”
Apstiprināts
65. Par nomas maksas noteikšanu.
Apstiprināts
66. Par neatgūstamo parādu norakstīšanu.
Apstiprināts
67. Par neatgūstamo parādu norakstīšanu.
Apstiprināts
68. Par pilnvarojuma sniegšanu biedrībai “Gaujas ilgtspējīgas attīstības biedrība” organizēt lašveidīgo zivju licencēto makšķerēšanu Gaujas upē Siguldas novada teritorijā un saistošo noteikumu apstiprināšanu
Apstiprināts
69. Par izmaiņām Siguldas novada pašvaldības īpašuma atsavināšanas un izsoles komisijas sastāvā.
Apstiprināts
70. Par līdzfinansējumu Dienas aprūpes centra personām ar garīga rakstura traucējumiem uzturēšanai.
Apstiprināts
71. Par telpu nodošanu bezatlīdzības lietošanā.
Apstiprināts
Atpakaļ