×

Lai šī tīmekļa vietne darbotos, mēs izmantojam tehniskās sīkdatnes. Ar Jūsu piekrišanu, papildus šajā vietnē, interneta vietnes apmeklējuma analīzei un lietošanas pieredzes uzlabošanai var tikt izmantotas statistikas sīkdatnes. Lai uzzinātu vairāk par mūsu sīkdatņu politiku, lūdzam noklikšķināt uz pogas “Vairāk informācijas”.

Jūs varat piekrist visām sīkdatnēm, noklikšķinot uz pogas “Piekrītu” vai noraidīt, noklikšķinot uz pogas “Nepiekrītu”.

Ja tīmekļa vietnes lietotājs noklikšķina uz pogas “Nepiekrītu”, tīmekļa vietnē saglabājas tehniskās sīkdatnes, kuras ir nepieciešamas, lai nodrošinātu tīmekļa vietnes darbību un kuru izmantošanai nav nepieciešams iegūt lietotāja piekrišanu.

Vairāk informācijas
Atpakaļ
Izskatāmais jautājums Statuss Sākuma laiks
1. Par Siguldas novada pašvaldības nekustamā īpašuma Jāņa Poruka iela 12A, Sigulda, Siguldas novads, pārdošanas izsoli.
Apstiprināts
-
2. Par paredzētās darbības “Cūku audzēšanas kompleksa „Krastmalas”, Allažu pagastā, Siguldas novadā, pārbūve” A alternatīvas akceptēšanu.
Apstiprināts
-
3. Par grozījumiem Siguldas novada pašvaldības domes 2017.gada 10.augusta saistošajos noteikumos Nr.20 “Siguldas novada pašvaldības nolikums”.
Apstiprināts
-
4. Par likumprojektu “Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likums”.
Apstiprināts
-
5. Par sadarbību ar pašvaldībām, kuras administratīvi teritoriālā dalījuma ietvaros paredzēts apvienot ar Siguldas novada pašvaldību.
Apstiprināts
-
6. Par telpu nomu un telpu nomas maksas noteikšanu ēdināšanas pakalpojumu veikšanai Allažu pamatskolā un Allažu pamatskolas pirmsskolā.
Apstiprināts
-
7. Par telpu nomu un telpu nomas maksas noteikšanu ēdināšanas pakalpojumu veikšanai Siguldas 1.pamatskolā.
Apstiprināts
-
8. Par telpu nomu un telpu nomas maksas noteikšanu ēdināšanas pakalpojumu veikšanai Siguldas pilsētas vidusskolā.
Apstiprināts
-
9. Par telpu nomu un telpu nomas maksas noteikšanu ēdināšanas pakalpojumu veikšanai Siguldas Valsts ģimnāzijā
Apstiprināts
-
10. Par grozījumiem Siguldas novada pašvaldības 2018.gada 1.marta lēmumā “Par aizņēmuma ņemšanu projekta „Siguldas Jaunās pils pārbūve un restaurācija” realizācijai” (prot.Nr.4, §1).
Apstiprināts
-
11. Par pamatkapitāla palielināšanu SIA “Siguldas Sporta serviss”.
Apstiprināts
-
12. Par deleģēšanas līguma noslēgšanu ar SIA “Siguldas Sporta serviss”.
Apstiprināts
-
13. Par deleģēšanas līguma slēgšanu ar SIA “Saltavots”.
Apstiprināts
-
14. Par grozījumiem Siguldas novada pašvaldības domes 2017.gada 19.oktobra lēmumā „Par Siguldas novada Pašvaldības policijas nolikuma apstiprināšanu” un nolikumā Nr.1/2018 “Siguldas novada Pašvaldības policijas nolikums”.
Apstiprināts
-
15. Par Siguldas novada Ilgtspējīgas enerģētikas un klimata rīcības plāna apstiprināšanu.
Apstiprināts
-
16. Par iekšējo noteikumu “Par naudas balvu un finansējuma piešķiršanu par Siguldas novada sportistu augstiem sasniegumiem sportā” apstiprināšanu.
Apstiprināts
-
17. Par grozījumiem Siguldas novada pašvaldības domes 2019.gada 14.novembra lēmumā “Par Siguldas novada kultūras projektu finansēšanas konkursa komisijas apstiprināšanu” (prot.Nr.17, §23).
Apstiprināts
-
18. Par Siguldas Mākslu skolas “Baltais flīģelis” rīkotā 6. Starptautiskā Lūcijas Garūtas jauno pianistu konkursa dalības maksas pakalpojuma cenrāža apstiprināšanu.
Apstiprināts
-
19. Par Siguldas novada pašvaldības domes saistošo noteikumu “Inženierkomunikāciju un transporta būvju aizsardzības noteikumi” apstiprināšanu.
Apstiprināts
-
20. Par Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas 2019.gada 28.augusta atzinumu Nr.1-18/8119.
Apstiprināts
-
21. Par Siguldas novada teritorijas plānojuma 2012 – 2024. gadam grozījumu 1.redakcijas un vides pārskata projekta redakcijas nodošanu publiskajai apspriešanai.
Apstiprināts
-
22. Par Siguldas novada pašvaldības domes saistošo noteikumu „Par grozījumiem Siguldas novada pašvaldības domes 2019. gada 17. janvāra saistošajos noteikumos Nr. 2 “Par Siguldas novada pašvaldības budžetu 2019. gadam” apstiprināšanu.
Apstiprināts
-
23. Par dzīvojamās platības izīrēšanu.
Apstiprināts
-
24. Par grozījumiem Siguldas novada pašvaldības domes 2016.gada 27.aprīļa saistošajos noteikumos Nr.15 “Par kārtību, kādā tiek saskaņota un organizēta ielu tirdzniecība Siguldas novadā”.
Apstiprināts
-
25. Par Siguldas novada pašvaldības domes nolikuma “Siguldas novada pašvaldības apbalvojumu nolikums” apstiprināšanu.
Apstiprināts
-
26. Par Siguldas pilsētas SIA „JUMIS” bioloģiski noārdāmo atkritumu apsaimniekošanas maksas apstiprināšanu.
Apstiprināts
-
27. Par Siguldas pilsētas SIA „JUMIS” maksas par sadzīves atkritumu savākšanu, pārvadāšanu, pārkraušanu, šķirošanu un citām normatīvajos aktos noteiktajām darbībām, ko veic pirms atkritumu reģenerācijas un kas samazina apglabājamo atkritumu apjomu, par uzglabāšanu, dalītās atkritumu savākšanas, pārkraušanas un šķirošanas infrastruktūras objektu uzturēšanu atbilstoši līgumam, kuru noslēgusi pašvaldība un atkritumu apsaimniekotājs, apstiprināšanu.
Apstiprināts
-
28. Par Siguldas novada pašvaldības domes saistošo noteikumu “Par Siguldas novada pašvaldības neapbūvētu zemesgabalu nomas maksas noteikšanas kārtību” precizēšanu
Apstiprināts
-
29. Par iekšējo noteikumu “Par iekšējās trauksmes celšanas sistēmu Siguldas novada pašvaldībā” apstiprināšanu.
Apstiprināts
-
30. Par pašvaldības pārstāvi biedrības “Latvijas Kūrortpilsētu asociācija” valdē.
Apstiprināts
-
31. Par pašvaldības pārstāvi biedrībā “Vidzemes Tūrisma asociācija”.
Apstiprināts
-
32. Par izmaiņām Siguldas novada Bāriņtiesas sastāvā.
Apstiprināts
-
33. Par grozījuma izdarīšanu Siguldas novada pašvaldības domes 2019.gada 17.janvāra nolikumā “Par atlīdzību Siguldas novada pašvaldībā”.
Apstiprināts
-
34. Par līdzfinansējuma piešķiršanu projektam “Laurenču sākumskolas komandas veidošanas un saliedēšanas aktivitātes “Saliedētības taka””.
Apstiprināts
-
35. Par līdzfinansējuma piešķiršanu projektam “Brīvdabas teritorijas pie Mores kauju muzeja labiekārtošana”.
Apstiprināts
-
36. Par Siguldas novada pašvaldības domes 2014.gada 19.marta lēmuma “Par zemes nomas līgumu” (prot. Nr.7, 2.§) atcelšanu.
Apstiprināts
-
37. Par Siguldas novada pašvaldības domes 2015.gada 1.oktobra lēmuma “Par grozījumiem Siguldas novada Domes 2014.gada 1.oktobra lēmumā “Par zemes piekritību” (prot.Nr.18, 6.§) ” (prot.Nr.2, 14.§) atcelšanu un kļūdas labošanu Siguldas novada pašvaldības domes 2014.gada 1.oktobra lēmumā “Par zemes piekritību” (prot.Nr.18, 6.§).
Apstiprināts
-
38. Par zemes iznomāšanu.
Apstiprināts
-
39. Par patapinājuma līguma noslēgšanu.
Apstiprināts
-
40. Par zemes iznomāšanu.
Apstiprināts
-
41. Par zemes iznomāšanu.
Apstiprināts
-
42. Par zemes nomas līguma slēgšanu.
Apstiprināts
-
43. Par ceļa servitūta nodibināšanu.
Apstiprināts
-
44. Par ceļa servitūta nodibināšanu.
Apstiprināts
-
45. Par Siguldas novada pašvaldības nekustamā īpašuma “Veckreiļi”, Siguldas pagasts, Siguldas novads, pārdošanas izsoles rezultāta apstiprināšanu un līguma slēgšanu.
Apstiprināts
-
46. Par Siguldas novada pašvaldības nekustamā īpašuma “Vidus Nurmiži”, Siguldas pagasts, Siguldas novads, pārdošanas izsoles rezultāta apstiprināšanu un līguma slēgšanu.
Apstiprināts
-
47. Par Siguldas novada pašvaldības nekustamā īpašuma – “Kamenītes”, Allažu pagasts, Siguldas novads − nodošanu atsavināšanai un izsoles noteikumu apstiprināšanu.
Apstiprināts
-
48. Par nekustamā īpašuma Kuršu iela 13, Sigulda, Siguldas novads, nodošanu atsavināšanai un izsoles noteikumu apstiprināšanu.
Apstiprināts
-
49. Par nekustamā īpašuma Kuršu iela 14, Sigulda, Siguldas novads, nodošanu atsavināšanai un izsoles noteikumu apstiprināšanu.
Apstiprināts
-
50. Par nekustamā īpašuma Mālpils iela 7, Sigulda, Siguldas novads, trešo izsoles noteikumu apstiprināšanu.
Apstiprināts
-
51. Par nekustamā īpašuma “Upes”, Plānupe, Allažu pagasts, Siguldas novads, atkārtotas izsoles atzīšanu par nenotikušu.
Apstiprināts
-
52. Par Siguldas novada Jaunatnes lietu konsultatīvo padomes jauna sastāva apstiprināšanu.
Apstiprināts
-
53. Par Siguldas novada pašvaldības konkursa “Siguldas novada jauniešu projektu konkurss” nolikuma apstiprināšanu jaunā redakcijā.
Apstiprināts
-
54. Par Siguldas novada pašvaldības kritērijiem nomas maksas gradācijai un piemērošanai komercdarbības (de minimis) atbalsta piešķiršanai samazinātas nomas maksas veidā Siguldas Pils kvartāla nomniekiem.
Apstiprināts
-
55. Par de minimis atbalsta piešķiršanu samazinātas nomas maksas veidā [..]
Apstiprināts
-
56. Par de minimis atbalsta piešķiršanu samazinātas nomas maksas veidā [..]
Apstiprināts
-
57. Par de minimis atbalsta piešķiršanu samazinātas nomas maksas veidā SIA “Arhitektu studija 4”.
Apstiprināts
-
58. Par de minimis atbalsta piešķiršanu samazinātas nomas maksas veidā [..]i.
Apstiprināts
-
59. Par de minimis atbalsta piešķiršanu samazinātas nomas maksas veidā [..]
Apstiprināts
-
60. Par de minimis atbalsta piešķiršanu samazinātas nomas maksas veidā SIA “PIM”.
Apstiprināts
-
61. Par de minimis atbalsta piešķiršanu samazinātas nomas maksas veidā biedrībai “Biedrība Sajūtu Dimanti”.
Apstiprināts
-
62. Par de minimis atbalsta piešķiršanu samazinātas nomas maksas veidā [..]
Apstiprināts
-
63. Par de minimis atbalsta piešķiršanu samazinātas nomas maksas veidā SIA “Siguldas Saldējums”.
Apstiprināts
-
64. Par de minimis atbalsta piešķiršanu samazinātas nomas maksas veidā SIA “Varnnas”
Apstiprināts
-
65. Par nomas maksas noteikšanu.
Apstiprināts
-
66. Par neatgūstamo parādu norakstīšanu.
Apstiprināts
-
67. Par neatgūstamo parādu norakstīšanu.
Apstiprināts
-
68. Par pilnvarojuma sniegšanu biedrībai “Gaujas ilgtspējīgas attīstības biedrība” organizēt lašveidīgo zivju licencēto makšķerēšanu Gaujas upē Siguldas novada teritorijā un saistošo noteikumu apstiprināšanu
Apstiprināts
-
69. Par izmaiņām Siguldas novada pašvaldības īpašuma atsavināšanas un izsoles komisijas sastāvā.
Apstiprināts
-
70. Par līdzfinansējumu Dienas aprūpes centra personām ar garīga rakstura traucējumiem uzturēšanai.
Apstiprināts
-
71. Par telpu nodošanu bezatlīdzības lietošanā.
Apstiprināts
-
Atpakaļ