×

Lai šī tīmekļa vietne darbotos, mēs izmantojam tehniskās sīkdatnes. Ar Jūsu piekrišanu, papildus šajā vietnē, interneta vietnes apmeklējuma analīzei un lietošanas pieredzes uzlabošanai var tikt izmantotas statistikas sīkdatnes. Lai uzzinātu vairāk par mūsu sīkdatņu politiku, lūdzam noklikšķināt uz pogas “Vairāk informācijas”.

Jūs varat piekrist visām sīkdatnēm, noklikšķinot uz pogas “Piekrītu” vai noraidīt, noklikšķinot uz pogas “Nepiekrītu”.

Ja tīmekļa vietnes lietotājs noklikšķina uz pogas “Nepiekrītu”, tīmekļa vietnē saglabājas tehniskās sīkdatnes, kuras ir nepieciešamas, lai nodrošinātu tīmekļa vietnes darbību un kuru izmantošanai nav nepieciešams iegūt lietotāja piekrišanu.

Vairāk informācijas
Atpakaļ
Izskatāmais jautājums Statuss
1. Par SIA „Siguldas slimnīca” 2018.gada pārskata apstiprināšanu.
Apstiprināts
2. Par SIA „SALTAVOTS” 2018.gada pārskata apstiprināšanu.
Apstiprināts
3. Par SIA “SALTAVOTS” pamatkapitāla palielināšanu.
Apstiprināts
4. Par SIA „Siguldas Sporta serviss” 2018.gada pārskata apstiprināšanu.
Apstiprināts
5. Par SIA “Siguldas Sporta serviss” piederošās kustamās mantas atsavināšanu.
Apstiprināts
6. Par pārskata ziņojumu par Siguldas novada Bāriņtiesas darbu 2018.gadā.
Apstiprināts
7. Par mēnešalgas noteikšanu Siguldas novada pašvaldības Siguldas novada Jaunrades centra direktorei.
Apstiprināts
8. Par grozījumu Mores pamatskolas nolikumā.
Apstiprināts
9. Par Siguldas novada pašvaldības konkursa “Māmiņa. Siguldiete. Uzņēmēja” vērtēšanas komisijas sastāva apstiprināšanu.
Apstiprināts
10. Par Siguldas novada pašvaldības konkursa “Jauniešu biznesa ideja “RADI SIGULDAI”” vērtēšanas komisijas sastāva apstiprināšanu.
Apstiprināts
11. Par izmaiņām Publisku izklaides un svētku pasākumu iesniegumu izskatīšanas komisijas sastāvā.
Apstiprināts
12. Par finansējuma piešķiršanu Vasaras saulgriežu svētku organizēšanai Turaidā.
Apstiprināts
13. Par grozījumiem Siguldas novada pašvaldības domes 2016.gada 18.maija saistošajos noteikumos Nr.19 “Par sabiedrisko kārtību Siguldas peldvietā”.
Apstiprināts
14. Par Siguldas novada pašvaldības domes 2018. gada 9. augusta lēmuma “Par Siguldas novada pašvaldības domes 2018. gada 14. jūnija lēmuma ,,Par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu Atbrīvotāju ielā 26, 26A, 26B, 26C un 28, Sigulda, Siguldas novads, ar mērķi veidot jaunas apbūvei paredzētas zemes vienības” (prot. Nr. 9, 16.§) atcelšanu, par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu Atbrīvotāju ielā 24A, Sigulda, Siguldas novads, ar mērķi veidot jaunas apbūvei paredzētas zemes vienības, un par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu Atbrīvotāju ielā 26, 26A, 26B, 26C un 28, Sigulda, Siguldas novads, ar mērķi veidot jaunas apbūvei paredzētas zemes vienības” (protokols Nr. 12., 13.§) 2. , 3. un 4.punkta atcelšanu un līguma par detālplānojuma izstrādi laušanu.
Apstiprināts
15. Par detālplānojuma projekta nekustamajiem īpašumiem Atbrīvotāju iela 26, zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 8015 002 0152, Atbrīvotāju iela 26A, zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 8015 002 2510, Atbrīvotāju iela 26B, zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 8015 002 2561, Atbrīvotāju iela 26C, zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 8015 002 0153 un Atbrīvotāju iela 28, zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 8015 002 2502, Siguldā, Siguldas novadā, nodošanu publiskajai apspriešanai.
Apstiprināts
16. Par naudas balvu piešķiršanu.
Apstiprināts
17. Par naudas balvas piešķiršanu.
Apstiprināts
18. Par naudas balvas piešķiršanu.
Apstiprināts
19. Par naudas balvu un finansējuma piešķiršanu.
Apstiprināts
20. Par naudas balvas piešķiršanu.
Apstiprināts
21. Par Siguldas novada pašvaldības domes nolikuma “Siguldas novada Tūrisma konsultatīvās padomes nolikums” apstiprināšanu.
Apstiprināts
22. Par Siguldas novada pašvaldības domes nolikuma “Siguldas novada Uzņēmēju konsultatīvās padomes nolikums” apstiprināšanu.
Apstiprināts
23. Par Siguldas novada pašvaldības domes nolikuma “Siguldas novada Kultūras konsultatīvās padomes nolikums” apstiprināšanu.
Apstiprināts
24. Par grozījumiem Siguldas novada pašvaldības 2018.gada 20.decembra lēmumā “Par autoceļu un ielu garumu, segumu un vērtības precizēšanu un jaunu īpašumu uzņemšanu grāmatvedības uzskaitē” (prot.Nr.17, 11.§).
Apstiprināts
25. Par Siguldas novada pašvaldības domes saistošo noteikumu „Par grozījumiem Siguldas novada pašvaldības domes 2019.gada 17.janvāra saistošajos noteikumos Nr. 2 “Siguldas novada pašvaldības budžets 2019.gadam” apstiprināšanu.
Apstiprināts
26. Par zemes iznomāšanu.
Apstiprināts
27. Par zemes nomas līguma pagarināšanu.
Apstiprināts
28. Par patapinājuma līguma noslēgšanu ar sabiedrību ar ierobežotu atbildību “Visi Var”.
Apstiprināts
29. Par iekšējo noteikumu “Par Siguldas novada pašvaldības domes 2018.gada 22.februāra saistošo noteikumu Nr.5 „Par Siguldas novada pašvaldības daudzbērnu ģimenes statusa noteikšanu un atjaunošanu” 2.1.3.apakšpunkta un 2018.gada 12.aprīļa saistošo noteikumu Nr.12 “Par bērnu reģistrācijas, uzņemšanas un atskaitīšanas kārtību Siguldas novada pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādēs un vispārējo izglītības iestāžu pirmsskolas grupās” 12.2.apakšpunkta piemērošanas kārtību” apstiprināšanu.
Apstiprināts
30. Par vienošanos pie 2013.gada 8.februāra Sadarbības līguma Nr.5/2013-SL ar Latvijas Republikas Zemessardzi un telpu piešķiršanu lietošanā.
Apstiprināts
31. Par Siguldas novada vēlēšanu komisijas locekļa kandidātu pieteikšanās termiņu.
Apstiprināts
32. Par Siguldas novada pašvaldības domes saistošo noteikumu „Grozījumi Siguldas novada pašvaldības domes 2016.gada 3.augusta saistošajos noteikumos Nr.25 „Par līdzfinansējumu dzīvojamo māju pieslēgšanai centralizētajai ūdensapgādes vai kanalizācijas sistēmai”” apstiprināšanu.
Apstiprināts
33. Par Siguldas novada pašvaldības domes saistošo noteikumu „Grozījumi Siguldas novada pašvaldības domes 2015.gada 27.maija saistošajos noteikumos Nr.7 „Par fizisku un juridisku personu līdzdalību infrastruktūras objektu jaunas būvniecības, pārbūves un atjaunošanas darbu līdzfinansēšanā”” apstiprināšanu.
Apstiprināts
34. Par līdzfinansējumu dzīvojamās mājas [adrese] pieslēgšanai centralizētajai kanalizācijas sistēmai.
Apstiprināts
35. Par līdzfinansējumu dzīvojamās mājas [adrese] pieslēgšanai centralizētajai ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmai.
Apstiprināts
36. Par līdzfinansējumu dzīvojamās mājas [adrese] pieslēgšanai centralizētajai ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmai.
Apstiprināts
37. Par kustamās mantas - transporta līdzekļa Peugeot 406, valsts reģistrācijas Nr.FB566, atsavināšanas izsoles rezultāta apstiprināšanu.
Apstiprināts
38. Par Siguldas novada pašvaldības kustamās mantas – Volkswagen Touran, valsts reģ.Nr.HD4248 - trešās izsoles atzīšanu par nenotikušu un ceturtās izsoles rīkošanu.
Apstiprināts
39. Par pašvaldībai piederoša dzīvokļa īpašuma Krišjāņa Barona iela 14-10, Sigulda, Siguldas novads, un funkcionāli piederošās zemes Krišjāņa Barona iela 14, Sigulda, Siguldas novads, izsoles noteikumu apstiprināšanu.
Apstiprināts
40. Par pašvaldībai piederoša ēku (būvju) īpašuma “Dzelzceļa ēka 62.km”, Siguldas pagasts, Siguldas novads, izsoles noteikumu apstiprināšanu.
Apstiprināts
41. Par pirkuma līguma noslēgšanu par pašvaldībai piederošo dzīvokļa īpašumu Jēkaba Dubura iela 11-2, Sigulda, Siguldas novads.
Apstiprināts
42. Par pirkuma līguma noslēgšanu par pašvaldībai piederošo dzīvokļa īpašumu Zaļkalna iela 11-7, Allaži, Allažu pagasts, Siguldas novads.
Apstiprināts
43. Par nekustamā īpašuma - kapsētas strādnieku mājas, saimniecības ēkas un pieguļošās daļas teritorijas Miera iela 24, Sigulda, Siguldas novads, nomas tiesību pirmās izsoles rezultāta apstiprināšanu.
Apstiprināts
44. Par projektēšanas izmaksām būvprojekta “Valsts galvenā autoceļa A2 un Pulkveža Brieža ielas krustojuma un piegulošo ielu pārbūve Siguldā, Siguldas novadā” I. kārtai - Mazās Saules ielas posmu izbūve.
Apstiprināts
45. Par grozījumiem Siguldas novada pašvaldības 2018.gada 1.marta lēmumā “Par aizņēmuma ņemšanu projekta „Siguldas Jaunās pils pārbūve un restaurācija” realizācijai” (prot.Nr.4, §1).
Apstiprināts
Atpakaļ