Šajā tīmekļa vietā tiek izmantotas sikdatnes. Tās ļauj jums ērti lietot vietni, bet mums analizēt apmeklējumu.
Atpakaļ

12.augustā plkst.16.00 Deputātu zālē Pils ielā 16, Siguldā.
Darba kārtība:

 1. Par Siguldas novada Domes noteikumu „Siguldas novada pašvaldības kapitālsabiedrību un kapitāla daļu pārvaldības noteikumi” apstiprināšanu.
 2. Par SIA „Saltavots” Vidēja termiņa darbības stratēģijas par periodu no 2015. līdz 2017.gadam apstiprināšanu.
 3. Par SIA „Siguldas slimnīca” Vidēja termiņa darbības stratēģijas par periodu no 2015. līdz 2019.gadam apstiprināšanu.
 4. Par grozījumiem 2015.gada 17.jūnija Siguldas novada Domes nolikumā „Par preču zīmes „Radīts Siguldā” lietošanu”.
 5. Par zemesgabala iznomāšanu Jaunatnes ielā 8, Siguldā, Siguldas novadā.
 6. Par SIA „Saltavots” iesniegumu.
 7. Par servitūta nodibināšanu.
 8. Par Siguldas novada Domes noteikumu „Siguldas novada pašvaldības nekustamā īpašuma un kustamās mantas atsavināšanas procesa organizēšanas kārtība” apstiprināšanu.
 9. Par pašvaldībai piederošā nekustamā īpašuma Zaļkalna ielā 3A, Allažu pagastā, Siguldas novadā, atsavināšanu.
 10. Par pašvaldībai piederošā zemes gabala „Krastiņi”, Allažmuižā, Allažu pagastā, Siguldas novadā, atsavināšanas procesa pabeigšanas apstiprināšanu.
 11. Par pašvaldībai piederošās ½ domājamās daļas no zemes gabala „Lejaslapaiņi”, Allažu pagastā, Siguldas novadā, atsavināšanas procesa pabeigšanas apstiprināšanu.
 12. Par Siguldas novada Domes saistošo noteikumu „Par ģimenes vai atsevišķi dzīvojošas personas atzīšanu par trūcīgu vai maznodrošinātu un sociālās  palīdzības pabalstiem Siguldas novadā” apstiprināšanu.
 13. Par zemes gabala nodošanu īpašumā bez atlīdzības, atbilstoši privatizētā objekta kopīpašuma domājamai daļai.
 14. Par finansējuma piešķiršanu.
 15. Par Domes priekšsēdētāja U.Mitrevica atvaļinājumu.
 16. Par nekustamā īpašuma „Roķēni” un „Roķēnu ūdenskrātuve” Siguldas pagastā, Siguldas novadā, nomas tiesību izsoles noteikumu apstiprināšanu.
 17. Par Siguldas novada pašvaldības kustamās mantas – automašīnas Volkswagen Transporter T5 nodošanu atsavināšanai.
 18. Par atbrīvošanu no amata.
 19. Par Siguldas novada Domes apbalvojuma - Atzinības raksta piešķiršanu Siguldas Valsts ģimnāzijas direktoram Vilnim Trupavniekam.
 20. Par iecelšanu amatā.
Atpakaļ