Šajā tīmekļa vietā tiek izmantotas sikdatnes. Tās ļauj jums ērti lietot vietni, bet mums analizēt apmeklējumu.
Atpakaļ

4.novembrī plkst.16.00 Deputātu zālē Pils ielā 16, Siguldā.
Darba kārtība:

 1. Par zemesgabala daļas pieņemšanu īpašumā bez atlīdzības.
 2. Par zemes nomas līguma izbeigšanu.
 3. Par grozījumiem zemes nomas līgumā.
 4. Par zemes gabala nodošanu īpašumā bez atlīdzības, atbilstoši privatizētā objekta kopīpašuma domājamai daļai.
 5. Par atteikumu izīrēt pašvaldības dzīvojamo telpu.
 6. Par atlases kritērijiem investīciju veikšanai ES fondu finansējuma ietvaros grants ceļu kvalitātes uzlabošanā.
 7. Par detālplānojuma projekta nodošanu publiskajai apspriešanai nekustamajam īpašumam ar adresi Dārza iela 28, Sigulda, Siguldas novads.
 8. Par Siguldas novada Domes 2015. gada 12. augusta saistošo noteikumu Nr.11 “Par ģimenes vai atsevišķi dzīvojošas personas atzīšanu par trūcīgu vai maznodrošinātu un sociālās palīdzības pabalstiem Siguldas novadā” precizēšanu.
 9. Par nekustamā īpašuma Pils ielā 16, Siguldā, Siguldas novadā, nomas tiesību izsoles rezultātu apstiprināšanu.
 10. Par nekustamā īpašuma Pils ielā 3A, Siguldā, Siguldas novadā, nomas tiesību izsoles rezultātu apstiprināšanu.
 11. Par kustamās mantas – transporta līdzekļa Volkswagen Tansporter izsoles noteikumu apstiprināšanu.
 12. Par pašvaldības kapitālsabiedrības SIA “Saltavots” potenciālā projekta “Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Siguldas novada Siguldas pilsētā, V kārta”, īstenošanas līdzfinansējuma galvojuma nodrošināšanu.
 13. Par Siguldas novada pašvaldības konkursa “Siguldas novada uzņēmēju gada balva” vērtēšanas komisijas sastāva apstiprināšanu.
 14. Par apbalvojuma „Goda novadnieks 2015” saņēmēja apstiprināšanu.
 15. Par apbalvojuma „Gada cilvēks 2015” saņēmēju apstiprināšanu.
 16. Par Siguldas novada Domes Atzinības rakstu piešķiršanu Siguldas novada izglītības iestāžu skolotājiem un audzēkņiem.
 17. Par Siguldas novada pašvaldības Atzinības rakstu piešķiršanu Siguldas novada kultūras darbiniekiem.
 18. Par Siguldas festivālu finansēšanas konkursa komisijas izveidi.
 19. Par Siguldas novada kultūras projektu finansēšanas konkursa prioritāšu un pieteikšanās termiņa noteikšanu, kā arī konkursa vērtēšanas komisijas sastāva apstiprināšanu.
 20. Par Siguldas novada Kultūras konsultatīvās padomes sastāva apstiprināšanu.
 21. Par SIA “Olimpiskais centrs “Sigulda””.
 22. Par grozījumiem Siguldas novada Domes 28.01.2015. saistošajos noteikumos Nr. 2 „Par Siguldas novada pašvaldības budžetu 2015. gadam”.
Atpakaļ