Šajā tīmekļa vietā tiek izmantotas sikdatnes. Tās ļauj jums ērti lietot vietni, bet mums analizēt apmeklējumu.
Atpakaļ

Darba kārtība:

 1. Par grozījumiem Siguldas novada Domes 28.01.2015. saistošajos noteikumos Nr.2 „Par Siguldas novada pašvaldības budžetu 2015.gadam”.
 2. Par kredīta ņemšanu.
 3. Par kredīta ņemšanu.
 4. Par kredīta ņemšanu.
 5. Par pašvaldības aģentūras „Siguldas Attīstības aģentūra” pārstāvi.
 6. Par grozījumiem nolikumā „Par atlīdzību Siguldas novada pašvaldībā”.
 7. Par Siguldas novada Domes saistošo noteikumu „Grozījumi Siguldas novada Domes 2013.gada 13.jūnija saistošajos noteikumos Nr.14 „Siguldas novada pašvaldības nolikums” apstiprināšanu.
 8. Par amatu savienošanas atļauju.
 9. Par amatu savienošanas atļauju.
 10. Par pašvaldībai piederošās ½ domājamās daļas no zemes gabala Robežu ielā 5, Siguldā, Siguldas novadā, atsavināšanas procesa pabeigšanas apstiprināšanu.
 11. Par pašvaldībai piederošā zemes gabala „Jaunlaugas”, Siguldas pagastā, Siguldas novadā atsavināšanu.
 12. Par pašvaldībai piederošās zemes ½ domājamās daļas apmērā no zemes gabala „Lejaslapaiņi”, Allažu pagastā, Siguldas novadā, atsavināšanu.
 13. Par nekustamā īpašuma „Roķēni” un „Roķēnu ūdenskrātuve”, Siguldas pagastā, Siguldas novadā, iznomāšanu.
 14. Par zemes gabala iznomāšanu.
 15. Par grozījumiem Siguldas novada Domes 2007.gada 28.marta lēmumā „Par adreses piešķiršanu” (prot. Nr.8, §16 ).
 16. Par zemes nomas līgumu noslēgšanu.
 17. Par zemes iznomāšanu SIA „Latvijas vides ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs“.
 18. Par patapinājuma līgumu slēgšanu.
 19. Par lēmuma grozīšanu.
 20. Par ēku (būvju) nekustamā īpašuma daļas Siguldas ielā 7, Morē, Mores pagastā, Siguldas novadā, pirkšanu.
 21. Par saistošo noteikumu „Par pašvaldības nodevu par īslaicīgās reklāmas izvietošanu uz pašvaldībai piederošajiem afišu stabiem un sludinājuma dēļiem Siguldas novadā” apstiprināšanu.
 22. Par zemes gabala nodošanu īpašumā bez atlīdzības, atbilstoši privatizētā objekta kopīpašuma domājamai daļai.
 23. Par iestāšanos Latvijas Atkritumu saimniecības asociācijā.
 24. Par SIA „Olimpiskais centrs „Sigulda”” pamatkapitāla palielināšanu
 25. Par grozījumiem 2012.gada 26.septembra Siguldas novada Domes nolikumā „Siguldas novada Tūrisma konsultatīvās padomes nolikums” (prot.Nr.17, § 6).
 26. Par grozījumiem 2014.gada 28.maija Siguldas novada Domes nolikumā „Siguldas novada Uzņēmēju konsultatīvās padomes nolikums” (prot.Nr.11, § 4).
 27. Par nekustamo īpašumu Puķu iela 1, Puķu iela 3, Puķu iela 5, Laukrožu iela 2, Siguldā, Siguldas novadā, pirkšanu.
 28. Ziņojums par VARAM atzinumu saistošajiem noteikumiem „Par fizisku un juridisku personu līdzdalību infrastruktūras objektu jaunas būvniecības, pārbūves un atjaunošanas darbu līdzfinansēšanā”.
Atpakaļ