Šajā tīmekļa vietā tiek izmantotas sikdatnes. Tās ļauj jums ērti lietot vietni, bet mums analizēt apmeklējumu.
Atpakaļ
Izskatāmais jautājums Statuss
Par izpildrīkojuma apstiprināšanu SIA "VG Čiekurs"
Apstiprināts
Par grozījumiem 22.04.2015. Siguldas novada Domes lēmumā "Par pārvaldes uzdevumu deleģēšanu pašvaldības aģentūrai "Siguldas Attīstības aģentūra""
Apstiprināts
Par grozījumiem Siguldas novada Domes 2013.gada 19.jūnija lēmumā „Par zemes platību precizēšanu zem ielām Siguldas pilsētā”
Apstiprināts
Par zemes gabala nodošanu īpašumā bez atlīdzības atbilstoši privatizētā objekta kopīpašuma domājamai daļai
Apstiprināts
Par Siguldas novada Domes iekšējo noteikumu “Par Siguldas novada pašvaldības dibināto amatiermākslas kolektīvu darbības finansēšanu un to vadītāju, speciālistu un koncertmeistaru darba samaksu” apstiprināšanu
Gaida uz apstiprināšanu
Par Siguldas novada pašvaldības Transporta nodaļas nolikuma apstiprināšanu
Apstiprināts
Par Siguldas novada Domes Atzinības raksta piešķiršanu
Apstiprināts
Par lokālplānojuma nodošanu publiskajai apspriešanai
Gaida uz apstiprināšanu
Par detālplānojuma projekta nodošanu publiskajai apspriešanai nekustamā īpašuma ar adresi Pils iela 16, Sigulda, Siguldas novads, zemes gabalam ar kadastra apzīmējumu 8015 002 1901
Gaida uz apstiprināšanu
Par Siguldas novada Domes saistošo noteikumu „Grozījumi Siguldas novada Domes 2013.gada 13.jūnija saistošajos noteikumos Nr.14 „Siguldas novada pašvaldības nolikums” apstiprināšanu
Apstiprināts
Par grozījumiem Siguldas novada Domes 2015.gada 28.janvāra nolikumā "Par atlīdzību Siguldas novada pašvaldībā"
Apstiprināts
Par Siguldas novada Domes saistošo noteikumu "Grozījumi Siguldas novada Domes 2013.gada 25.septembra saistošajos noteikumos Nr.32 "Siguldas novada pašvaldības aģentūras "Siguldas Attīstības aģentūra" nolikuma"" apstiprināšanu
Apstiprināts
Par ziedojuma pieņemšanu no biedrības "Stuhr-Sigulda Foerderkreis" (Vācija)
Apstiprināts
Par Siguldas novada Dzimtsarakstu nodaļas maksas pakalpojumu cenrāža apstiprināšanu
Apstiprināts
Atpakaļ