Šajā tīmekļa vietā tiek izmantotas sikdatnes. Tās ļauj jums ērti lietot vietni, bet mums analizēt apmeklējumu.
Atpakaļ
Izskatāmais jautājums Statuss
Par zemes nomas līguma slēgšanu
Apstiprināts
Par zemes nomas līguma slēgšanu
Apstiprināts
Par zemes nomas līguma slēgšanu
Apstiprināts
Par zemes nomas līguma slēgšanu ar VAS "Latvijas Dzelzceļš"
Apstiprināts
Par grozījumiem zemes nomas līgumā
Apstiprināts
Par pašvaldības budžetā ieskaitāmo nodokļu parādu un ar tiem saistītās nokavējuma naudas dzēšanu
Apstiprināts
Par zemes gabala nodošanu īpašumā bez atlīdzības atbilstoši privatizētā objekta kopīpašuma domājamai daļai
Apstiprināts
Par nekustamā īpašuma Zaļkalna ielā 3A, Allažos, Allažu pagastā, Siguldas novadā, izsoles rezultātu apstiprināšanu
Apstiprināts
Par Siguldas novada Domes nolikuma "Grozījumi Siguldas novada Domes 2015.gada 14.oktobra nolikumā "Konkursa "Jauniešu biznesa ideja "RADI SIGULDAI" nolikums"" apstiprināšanu
Apstiprināts
Par Siguldas novada pašvaldības Pedagoģiski medicīniskās komisijas nolikuma apstiprināšanu
Apstiprināts
Par Siguldas novada pašvaldības Pedagoģiski medicīniskās komisijas sastāva apstiprināšanu
Apstiprināts
Par maksu interešu izglītības programmām Siguldas Mākslu skolā "Baltais Flīģelis"
Apstiprināts
Par grozījumiem nomas līgumā ar SIA "Siguldas slimnīca"
Apstiprināts
Par būvniecības tehnisko projektu izslēgšanu no grāmatvedības uzskaites
Apstiprināts
Par saskaņojuma sniegšanu uguņošanas ierīču un pirotehnisko izstrādājumu sezonas tirdzniecībai
Apstiprināts
Par dāvinājuma pieņemšanu no SIA "Alfor"
Apstiprināts
Par naudas balvas piešķiršanu Siguldas novada Domes priekšsēdētāja vietniekam un priekšsēdētāja vietniecei
Apstiprināts
Atpakaļ