Šajā tīmekļa vietā tiek izmantotas sikdatnes. Tās ļauj jums ērti lietot vietni, bet mums analizēt apmeklējumu.
Atpakaļ

30.septembrī plkst.16.00 Pils ielā 16, Deputātu zālē
Darba kārtība:

 1. Par zemes iznomāšanu.
 2. Par grozījumiem zemes nomas līgumā.
 3. Par grozījumiem zemes nomas līgumā.
 4. Par grozījumiem Siguldas novada Domes 2012.gada 6.jūnija lēmumā „Par interešu izglītības un pieaugušo neformālās izglītības programmu licencēšanas komisijas nolikuma apstiprināšanu” (prot. Nr.10, §2).
 5. Par Siguldas novada pašvaldības Transporta nodaļas nolikuma apstiprināšanu.
 6. Par zemes reformas pabeigšanu Siguldas pilsētā, Siguldas novadā.
 7. Par grozījumiem Siguldas novada Domes 2015.gada 27.maija lēmumā “Par nomas maksas noteikšanu par telpu nomu ēdināšanas pakalpojumu veikšanai Siguldas Valsts ģimnāzijā” (prot. Nr.8, §10).
 8. Par grozījumiem Siguldas novada Domes 2015.gada 27.maija lēmumā “Par nomas maksas noteikšanu par telpu nomu ēdināšanas pakalpojumu veikšanai Siguldas 1.pamatskolā” (prot. Nr.8, §8).
 9. Par Sigulda novada sporta un aktīvās atpūtas attīstības stratēģijas 2012. – 2017.gadam Uzraudzības ziņojuma un aktualizētā Rīcības plāna apstiprināšanu.
 10. Par grozījumiem 2014.gada 17.decembra Siguldas novada Domes konkursa nolikumā „Gada labākā klase Siguldas novada skolās”.
 11. Par pašvaldībai piederošo domājamo daļu no nekustamā īpašuma Lāčplēša ielā 24, Rīgā atsavināšanu.
 12. Par zemes gabala iznomāšanu.
 13. Par Siguldas novada Domes noteikumu “Siguldas novada pašvaldības maksas pakalpojumu cenu noteikšanas kārtība” apstiprināšanu.
 14. Par apsaimniekošanas un ar dzīvokļa īpašuma lietošanu saistīto pakalpojumu parādu nomaksu pašvaldības dzīvokļiem.
 15. Par apsaimniekošanas un ar dzīvokļa īpašuma lietošanu saistīto pakalpojumu parādu nomaksu pašvaldības dzīvokļiem.
 16. Par finansējuma apstiprināšanu Siguldas Valsts ģimnāzijai, projekta „Izglītības iestādes mācību vides uzlabošana” izstrādei.
 17. Par paraksta apliecināšanas maksas pakalpojuma noteikšanu.
 18. Par maksu interešu izglītības programmā Siguldas novada Jaunrades centrā.
 19. Par maksu interešu izglītības programmām Siguldas Mākslu skolā "Baltais Flīģelis".
 20. Par zemes gabala nodošanu īpašumā bez atlīdzības atbilstoši privatizētā objekta kopīpašuma domājamai daļai.
 21. Par pašvaldībai piederošā zemes gabala „Jaunlaugas”, Siguldas pagastā, Siguldas novadā, atsavināšanas procesa pabeigšanas apstiprināšanu.
 22.  Par dalību projektā “PROTI UN DARI”.
 23. Par Siguldas novada Domes apbalvojuma - Atzinības raksta piešķiršanu Siguldas Mākslu skolas pedagogam Andrim Muižniekam.
 24. Par pašvaldībai piederošās zemes „Mazkangari”, Allažu pagastā, Siguldas novadā, iznomāšanu.
Atpakaļ