Sapratu

Šī tīmekļa vietne izmanto sīkdatnes. Piekrītot sīkdatņu izmantošanai, tiks nodrošināta tīmekļa vietnes optimāla darbība.
Turpinot vietnes apskati, jūs piekrītat, ka izmantosim sīkdatnes jūsu ierīcē. Savu piekrišanu jūs jebkurā laikā varat atsaukt, nodzēšot saglabātās sīkdatnes.
Lasīt vairāk

Izskatāmais jautājums Statuss
1. Nekustamā īpašuma “Stallis”, 1.stāva Darbnīcas Nr.1.8 Pils ielā 16, Siguldā, Siguldas novadā, nomas tiesību izsoles noteikumu apstiprināšanu.
Apstiprināts
2. Nekustamā īpašuma “Muižas koka māja”, 1.stāva Darbnīcas Nr.6 Pils ielā 16, Siguldā, Siguldas novadā, nomas tiesību izsoles noteikumu apstiprināšanu.
Apstiprināts
3. Par Siguldas Sporta skolas organizēto bērnu un jauniešu vasaras nometņu dalības maksu apstiprināšanu.
Apstiprināts
4. Par Siguldas novada pašvaldības nekustamā īpašuma Rožu iela 7A, Sigulda, Siguldas novads, pārdošanas izsoles rezultāta apstiprināšanu.
Apstiprināts
5. Par pašvaldībai piederošā dzīvokļa īpašuma Līvkalna iela 4-3, Sigulda, Siguldas novads pārdošanas izsoles rezultāta apstiprināšanu.
Apstiprināts
6. Par Siguldas novada pašvaldības nekustamā īpašuma Avotu iela 15, Sigulda, Siguldas novads, pārdošanas izsoles rezultāta apstiprināšanu.
Apstiprināts
7. Par SIA “SALTAVOTS” valdes locekļa iecelšanas uz atkārtotu termiņu atbalstīšanu.
Apstiprināts
8. Par SIA “Siguldas Sporta serviss” valdes locekļa iecelšanas uz atkārtotu termiņu atbalstīšanu.
Apstiprināts
9. Par zemes iznomāšanu.
Apstiprināts
10. Par zemes vienības Rūdolfa Blaumaņa ielā 2A, Siguldā, Siguldas novadā iznomāšanu.
Apstiprināts
11. Par Zemes pirkuma līguma atzīšanu par spēku zaudējušu.
Apstiprināts
12. Par Siguldas novada pašvaldības domes 2017.gada 17.maija lēmuma “Par zemes gabala nodošanu īpašumā bez atlīdzības, atbilstoši privatizētā objekta kopīpašuma domājamai daļai” (prot.Nr.8, 18.§) atcelšanu.
Apstiprināts
13. Par Siguldas novada pašvaldības 2020.gada publiskā gada pārskata apstiprināšanu.
Apstiprināts
14. Par pašvaldībai piederošā nekustamā īpašuma Īsā iela 167, Egļupe, Allažu pagasts, Siguldas novads, pārdošanas izsoles rezultāta apstiprināšanu.
Apstiprināts
15. Par pašvaldībai piederošā nekustamā īpašuma “Rūpnieku lauki”, Mores pagasts, Siguldas novads – atsavināšanas procesa pabeigšanu.
Apstiprināts
16. Par Siguldas novada pašvaldības kustamās mantas – morga saldētavas KZM-40/1200, morga saldētavas iekārtas un katafalka nodošanu atsavināšanai.
Apstiprināts
17. Par Siguldas Valsts ģimnāzijas nolikuma apstiprināšanu.
Apstiprināts
18. Par tautas lietišķās mākslas izstādes “Latvju raksti. Citādība” konkursa nolikuma apstiprināšanu.
Apstiprināts
19. Par Siguldas novada pašvaldības domes saistošo noteikumu Nr. 13 „Par sociālajiem pakalpojumiem Siguldas novadā”” apstiprināšanu.
Apstiprināts
20. Par apstrīdēšanas iesnieguma izskatīšanu.
Apstiprināts
21. Par pašvaldībai piederošā dzīvokļa īpašuma Zaļkalna iela 9-1, Allažu pagasts, Siguldas novads, pārdošanas izsoles rezultāta apstiprināšanu
Apstiprināts
Izskatāmais jautājums Statuss
1. Par grozījumiem Siguldas novada pašvaldības domes 2016.gada 3.augusta lēmuma “Par Siguldas novada pašvaldības īpašumā un valdījumā esošās neapbūvētās zemes izmantošanas iespēju izvērtējumu” (prot.Nr.12, 2.§) pielikumā.
Apstiprināts
2. Par saistošo noteikumu “Grozījums 2016.gada 14.decembra saistošajos noteikumos Nr.46 “Par kārtību, kādā bērnus reģistrē un uzņem Siguldas pilsētas vispārējās izglītības iestāžu 1.klasēs”” apstiprināšanu.
Apstiprināts
3. Par iekšējo noteikumu “Par Siguldas novada Kultūras centra un tā struktūrvienību, un koncertzāles “Baltais flīģelis” telpu izmantošanu” apstiprināšanu un Siguldas novada Kultūras centra un tā struktūrvienību, un koncertzāles “Baltais flīģelis” telpu iznomāšanas komisijas sastāva apstiprināšanu.
Apstiprināts
4. Par Siguldas novada pašvaldības domes priekšsēdētāja atvaļinājumu.
Apstiprināts
5. Par izmaiņām Siguldas novada Bāriņtiesas sastāvā.
Apstiprināts
6. Par lauksaimniecības zemes apmežošanu īpašumā [nosaukums],Siguldas novadā.
Apstiprināts
7. Par zemes iznomāšanu.
Apstiprināts
8. Par projekta “Zivju resursu aizsardzības pasākumu nodrošināšana Siguldas novada ūdenstilpēs”, ar samazinātu valsts atbalsta finansējumu, īstenošanas atbalstīšanu un pašvaldības finansējuma projekta īstenošanai palielināšanu.
Apstiprināts
9. Par telpu nomu un telpu nomas maksas noteikšanu ēdināšanas pakalpojumu veikšanai Laurenču sākumskolā.
Apstiprināts
10. Par SIA “LGK ATRAKCIJAS” iesniegumu.
Apstiprināts
11. Par pašvaldībai piederošā nekustamā īpašuma – Leona Paegles iela 15B, Sigulda, Siguldas novads, 19/231 domājamo daļu atsavināšanas procesa pabeigšanu.
Apstiprināts
12. Par Siguldas novada pašvaldības dzīvokļa īpašuma – “Vecpullēni”-2, Allažu pagasts, Siguldas novads – pārdošanas izsoles rezultāta apstiprināšanu.
Apstiprināts
13. Par Siguldas novada pašvaldības domes 2021.gada 25.marta sēdes lēmuma “Par pašvaldībai piederošā nekustamā īpašuma Ievu iela 12, Sigulda, Siguldas novads, atsavināšanas procesa pabeigšanas apstiprināšanu” (Nr.4, 14.§) atcelšanu un nekustamā īpašuma Ievu iela 12, Sigulda, Siguldas novads, atsavināšanas procesa pabeigšanu.
Apstiprināts
14. Par pašvaldībai piederošā nekustamā īpašuma Pulkveža Brieža iela 33, Sigulda, Siguldas novads, atsavināšanas procesa pabeigšanas apstiprināšanu.
Apstiprināts
15. Par pašvaldībai piederošā dzīvokļa īpašuma “Mežciems”-4, Allažu pagasts, Siguldas novads, atsavināšanas procesa pabeigšanas apstiprināšanu.
Apstiprināts
16. Par finansējuma saņemšanu “Latvijas valsts mežu un Valsts Kultūrkapitāla fonda atbalstītās Vidzemes kultūras programmas 2021” projektu konkursā projekta “Latvju raksti. Citādība” īstenošanai.
Apstiprināts
17. Par pašvaldībai piederošā dzīvokļa īpašuma – “Vecpullēni”-1, Allažu pagasts, Siguldas novads – atsavināšanas procesa pabeigšanu.
Apstiprināts
18. Par pašvaldībai piederošā nekustamā īpašuma Garā iela 153, Egļupe, Allažu pagasts, Siguldas novads pārdošanas izsoles rezultāta apstiprināšanu.
Apstiprināts
19. Par pašvaldībai piederošā dzīvokļa īpašuma “Nurmiži 3”-14, Siguldas pagasts, Siguldas novads, nodošanu atsavināšanai un izsoles noteikumu apstiprināšanu.
Apstiprināts
20. Par Siguldas novada pašvaldības nekustamā īpašuma – “Rūpnieku lauki”, Mores pagasts, Siguldas novads − nodošanu atsavināšanai.
Apstiprināts
21. Par Siguldas novada Siguldas pilsētas pirmsskolas izglītības iestādes “Pasaciņa” nolikuma apstiprināšanu.
Apstiprināts
22. Par Siguldas novada Siguldas pagasta pirmsskolas izglītības iestādes “Saulīte” nolikuma apstiprināšanu.
Apstiprināts
23. Par Siguldas novada Siguldas pilsētas pirmsskolas izglītības iestādes “Tornīši” nolikuma apstiprināšanu.
Apstiprināts
24. Par Siguldas novada Siguldas pilsētas pirmsskolas izglītības iestādes “Pīlādzītis” nolikuma apstiprināšanu.
Apstiprināts
25. Par nekustamo īpašumu Mākoņu un Klusā ielas, Sigulda, Siguldas nov., pirkšanu.
Apstiprināts
26. Par Siguldas novada Siguldas pilsētas pirmsskolas izglītības iestādes “Ābelīte” nolikuma apstiprināšanu.
Apstiprināts
27. Par zemes vienības daļas iznomāšanu.
Apstiprināts
28. Par zemes vienības daļas iznomāšanu.
Apstiprināts
29. Par inventarizāciju.
Apstiprināts
30. Par pirkuma līguma par zemes vienības daļas iegādi priekšlīguma noslēgšanu.
Apstiprināts
31. Par pieteikuma sagatavošanu un iesniegšanu ANO Izglītības, zinātnes un kultūras organizācijas (UNESCO) Radošo pilsētu tīklam.
Apstiprināts
32. Par Siguldas novada Siguldas pilsētas pirmsskolas izglītības iestādes “Ieviņa” nolikuma apstiprināšanu.
Apstiprināts
33. Par dalību Eiropas Reģionālās attīstības fonda projektā Nr. 3.2.1.1/16/A/010 “LATVIJAS VESELĪBAS TŪRISMA KLASTERIS” un līdzfinansējuma piešķiršanu
Apstiprināts
34. Par Siguldas novada pašvaldības nekustamā īpašuma Jēkaba laukums 3, Sigulda, Siguldas novads, pārdošanas izsoles rezultāta apstiprināšanu
Apstiprināts
Šeit būs pieejama domes sēdes tiešraide
Izskatāmais jautājums Statuss
1. Par Siguldas novada pašvaldības 2020.gada pārskata apstiprināšanu.
Apstiprināts
2. Par aizņēmumu infrastruktūras projektam “Vainagu ielas pārbūve Siguldā, Siguldas novadā”.
Apstiprināts
3. Par infrastruktūras projekta “Vizbuļu ielas pārbūve un grants seguma pārbūve uz bruģa segumu Mālkalnu un Kalmju ielās Siguldā, Siguldas novadā” finansēšanu.
Apstiprināts
Izskatāmais jautājums Statuss
1. Par Siguldas novada pašvaldības domes saistošo noteikumu „Par grozījumiem Siguldas novada pašvaldības domes 2021. gada 28. janvāra saistošajos noteikumos Nr. 3 “Par Siguldas novada pašvaldības budžetu 2021. gadam” apstiprināšanu.
Apstiprināts
2. Par grozījumiem Siguldas novada pašvaldības domes 2018.gada 4.oktobra iekšējos noteikumos Nr.19/2018 “Par korupcijas un interešu konflikta riska novēršanu”.
Apstiprināts
3. Par grozījumiem Siguldas novada pašvaldības domes 2004.gada 28.janvāra lēmuma “Par funkcionāli saistītā zemes gabala pirkuma līguma slēgšanu” Pielikuma 3.apakšpunktā (prot. Nr.2, 2. §).
Apstiprināts
4. Par grozījumiem Siguldas novada pašvaldības domes 2004.gada 25.augusta lēmuma “Par funkcionāli saistītā zemes gabala pirkuma līguma slēgšanu” Pielikuma 4.apakšpunktā (prot. Nr.16, 1.§).
Apstiprināts
5. Par grozījumiem Siguldas novada pašvaldības domes lēmuma 2004.gada 3.novembra lēmuma “Par funkcionāli saistītā zemes gabala pirkuma līguma slēgšanu” Pielikuma 2.apakšpunktā (prot. Nr.23, 1.§).
Apstiprināts
6. Par grozījumiem Siguldas novada pašvaldības domes lēmuma 2003.gada 15.oktobra lēmuma “Par funkcionāli saistītā zemes gabala pirkuma līguma slēgšanu” Pielikuma 3.apakšpunktā (prot. Nr.11, 6.§).
Apstiprināts
7. Par grozījumiem Siguldas novada pašvaldības domes 2004.gada 16.novembra lēmuma “Par funkcionāli saistītā zemes gabala pirkuma līguma slēgšanu” Pielikuma 2.apakšpunktā (prot. Nr.24, 2.§).
Apstiprināts
8. Par grozījumiem Siguldas novada pašvaldības domes 2005.gada 6.aprīļa lēmuma “Par funkcionāli saistītā zemes gabala pirkuma līguma slēgšanu” Pielikuma 5.apakšpunktā (prot.Nr.8, 1.§).
Apstiprināts
9. Par grozījumiem Siguldas novada pašvaldības domes 2005.gada 11.maija lēmuma “Par funkcionāli saistītā zemes gabala pirkuma līguma slēgšanu” Pielikuma 5.apakšpunktā (prot. Nr.10, 1.§).
Apstiprināts
10. Par grozījumiem Siguldas novada pašvaldības domes 2004.gada 16.jūnija lēmuma “Par funkcionāli saistītā zemes gabala pirkuma līguma slēgšanu” Pielikuma 9.apakšpunktā (prot.Nr.12, 1.§).
Apstiprināts
11. Par Vienošanās par zemes nodošanu īpašumā bez atlīdzības atzīšanu par spēku zaudējušu.
Apstiprināts
12. Par grozījumu Siguldas novada pašvaldības domes 2021.gada 28.janvāra lēmumā “Par atbalstu izglītojamo ēdināšanai pārtikas paku izdales veidā attālinātā izglītības ieguves procesa ietvaros” (prot.Nr.2, 42.§).
Apstiprināts
13. Par grozījumu Siguldas novada pašvaldības domes 2021.gada 25.marta lēmumā “Par atbalstu pirmsskolas izglītības iestāžu izglītojamo (no trūcīgām, maznodrošinātām un daudzbērnu ģimenēm) ēdināšanai” (prot.Nr.4, 51.§).
Apstiprināts
14. Par grozījumiem Siguldas novada pašvaldības domes 28.01.2021. lēmumā Nr. 2, 8. § “Par Siguldas novada pašvaldības amatu saraksta apstiprināšanu”.
Apstiprināts
15. Par Zemes pirkuma līguma atzīšanu par spēku zaudējušu.
Apstiprināts
16. Par Zemes pirkuma līguma atzīšanu par spēku zaudējušu.
Apstiprināts
17. Par Zemes pirkuma līguma atzīšanu par spēku zaudējušu.
Apstiprināts
18. Par Zemes pirkuma līguma atzīšanu par spēku zaudējušu.
Apstiprināts
19. Par Siguldas Sporta skola nolikuma apstiprināšanu.
Apstiprināts
20. Par dalību grantu programmas “(ie)dvesma” biznesa ideju konkursā.
Apstiprināts
21. Par zemes vienības daļas iznomāšanu.
Apstiprināts
22. Par zemes nomas līguma slēgšanu.
Apstiprināts
23. Par zemes nomas līguma pagarināšanu ar SIA „Kūrnams”.
Apstiprināts
24. Par Mores pamatskolas dalību Eiropas Savienības fonda projekta Nr.8.3.1.2/19/A/011 “Digitālais mācību un metodiskais līdzeklis izglītojošajā robotikā pirmsskolas un pamatizglītības pakāpē” digitāla mācību un metodiskā līdzekļa aprobācijā.
Apstiprināts
25. Par līdzekļu piešķiršanu C līmeņa masu vakcinācijas centra izveidei Siguldā.
Apstiprināts
26. Par pamatkapitāla palielināšanu SIA “Siguldas Sporta serviss”.
Apstiprināts
27. Par aizņēmumu SIA “Siguldas sporta serviss” pamatkapitāla palielināšanai.
Apstiprināts
28. Par Siguldas pilsētas SIA “Jumis” vidēja termiņa darbības stratēģija 2018.-2023.gadam grozījumu apstiprināšanu.
Apstiprināts
29. Par Siguldas novada pašvaldības domes 2020.gada 16.jūlija sēdes lēmuma “Par Siguldas novada pašvaldībai piederošā nekustamā īpašuma – Leona Paegles iela 15B, Sigulda, Siguldas novads 209/2541 domājamo daļu atsavināšanu ” (prot.Nr.8, 13.§) atcelšanu.
Apstiprināts
30. Par Siguldas novada pašvaldībai piederošā nekustamā īpašuma – Leona Paegles iela 15B, Sigulda, Siguldas novads 19/231 domājamo daļu atsavināšanu.
Apstiprināts
31. Par pašvaldībai piederošā dzīvokļa īpašuma Zaļkalna iela 9-1, Allažu pagasts, Siguldas novads, nodošanu atsavināšanai un izsoles noteikumu apstiprināšanu.
Apstiprināts
32. Par nekustamā īpašuma – kapsētas strādnieku mājas un teritorijas Miera iela 24, Sigulda, Siguldas novads, nomas tiesību izsoles rezultāta apstiprināšanu.
Apstiprināts
33. Par ielu tirdzniecības vietas Nr.5 Turaidas ielā 2A, Siguldā, Siguldas novadā, nomas tiesību izsoles rezultāta apstiprināšanu.
Apstiprināts
34. Par nekustamā īpašuma Avotu iela, Sigulda, Siguldas novadā, otrās izsoles noteikumu apstiprināšanu.
Apstiprināts
35. Par nekustamā īpašuma Īsā iela 167, Egļupe, Allažu pagasts, Siguldas novads, nodošanu atsavināšanai un izsoles noteikumu apstiprināšanu.
Apstiprināts
36. Par zemes vienības daļas Pils ielā, Siguldā, Siguldas novadā iznomāšanu.
Apstiprināts
37. Par grozījumu Siguldas novada pašvaldības domes 2020.gada 17.decembra lēmumā “Par sadarbību ar VSIA “Latvijas Nacionālais teātris” Siguldas teātra festivāla organizēšanā” (prot.Nr.15, 39.§).
Apstiprināts
38. Par grozījumu 2015.gada 18.februārī apstiprinātajos noteikumos “Kārtība, kādā Siguldas novadā vasaras brīvlaikā organizējama skolēnu nodarbinātība”.
Apstiprināts
39. Par grozījumiem Siguldas novada pašvaldības bērnu un jauniešu vasaras nometņu konkursa nolikumā.
Apstiprināts
40. Par zemes nomu stāvlaukuma ierīkošanai pie nekustamā īpašuma Dzērveņu ielā 2A, Siguldā, Siguldas novadā.
Apstiprināts
41. Par sadarbību XIV Starptautisko jauno mūziķu meistarkursu organizēšanā.
Apstiprināts
42. Par līdzfinansējumu dzīvojamās mājas [adrese], Siguldā, Siguldas novadā pieslēgšanai centralizētajai kanalizācijas sistēmai.
Apstiprināts
43. Par līdzfinansējumu dzīvojamās mājas [adrese] Siguldā, Siguldas novadā pieslēgšanai centralizētajai kanalizācijas sistēmai.
Apstiprināts
44. Par līdzfinansējumu dzīvojamās mājas [adrese], Siguldā, Siguldas novadā pieslēgšanai centralizētajai kanalizācijas sistēmai.
Apstiprināts
45. Par līdzfinansējumu dzīvojamās mājas Vidzemes šoseja [numurs], Siguldā, Siguldas novadā pieslēgšanai centralizētajai kanalizācijas sistēmai.
Apstiprināts
46. Par pašvaldībai piederošā nekustamā īpašuma “Šķūņa Beitas”, Siguldas pag., Siguldas nov., 1/6 domājamo daļu atsavināšanas procesa pabeigšana apstiprināšanu.
Apstiprināts
47. Par pašvaldībai piederošā nekustamā īpašuma “Šķūņa Beitas”, Siguldas pag., Siguldas nov., 1/6 domājamo daļu atsavināšanas procesa pabeigšana apstiprināšanu.
Apstiprināts
Izskatāmais jautājums Statuss
1. Par SIA “Saltavots” 2020.gada pārskata apstiprināšanu.
Apstiprināts
2. Par SIA “Siguldas slimnīca” 2020.gada pārskata apstiprināšanu.
Apstiprināts
3. Par SIA “Siguldas sporta serviss” 2020.gada pārskata apstiprināšanu.
Apstiprināts
4. Par mantas nodošanu bezatlīdzības lietošanā.
Apstiprināts
5. Par grozījumiem Siguldas novada pašvaldības domes 2020.gada 17.decembra lēmumā “Par deleģēšanas līguma noslēgšanu ar SIA “Siguldas Sporta serviss” (prot.Nr.15, 49. §).
Apstiprināts
6. Par konceptuālu lēmumu par pamatkapitāla palielināšanu SIA “Siguldas Sporta serviss”.
Apstiprināts
7. Par SIA “Siguldas slimnīca” pamatkapitāla palielināšanu.
Apstiprināts
8. Par projekta “Zivju resursu aizsardzības pasākumu nodrošināšana Siguldas novada ūdenstilpēs” izstrādāšanu un iesniegšanu Zivju fonda izsludinātajā valsts atbalsta pasākumā.
Apstiprināts
9. Par iestāšanos biedrībā “Rīgas un Pierīgas pašvaldību apvienība “RĪGAS METROPOLE””.
Apstiprināts
10. Par pašvaldībai piederošā nekustamā īpašuma Šķūņa Beitas”, Siguldas pag., Siguldas nov., 1/3 domājamo daļu atsavināšanas procesa pabeigšana apstiprināšanu.
Apstiprināts
11. Par pašvaldībai piederošā nekustamā īpašuma Šķūņa Beitas”, Siguldas pag., Siguldas nov., 1/3 domājamo daļu atsavināšanas procesa pabeigšana apstiprināšanu.
Apstiprināts
12. Par Siguldas novada pašvaldībai piederošā nekustamā īpašuma “Šķūņa Beitas”, Siguldas pag., Siguldas nov., 1/6 domājamo daļu atsavināšanu.
Apstiprināts
13. Par Siguldas novada pašvaldībai piederošā nekustamā īpašuma – “’Šķūņa Beitas”, Siguldas pag., Siguldas nov., - 1/6 domājamo daļu atsavināšanu.
Apstiprināts
14. Par pašvaldībai piederošā nekustamā īpašuma Ievu iela 12, Sigulda, Siguldas novads, atsavināšanas procesa pabeigšanas apstiprināšanu.
Apstiprināts
15. Par speciālistam izīrējamās dzīvojamās telpas statusa noteikšanu.
Apstiprināts
16. Par dzīvojamās platības izīrēšanu.
Apstiprināts
17. Par saistošo noteikumu „Grozījums Siguldas novada pašvaldības domes 2017.gada 19.oktobra saistošajos noteikumos Nr.28 „Par kārtību Siguldas novada brīvpieejas bērnu rotaļu un sporta laukumos”” apstiprināšanu.
Apstiprināts
18. Par grozījumu apstiprināšanu Siguldas Valsts ģimnāzijas nolikumā.
Apstiprināts
19. Par finansējuma saņemšanu Valsts kultūrkapitāla fonda ikgadējā projektu konkursā ar projektu “Mākslas nodaļas eksponēšanas vitrīnas”.
Apstiprināts
20. Par Siguldas novada Attīstības programmas 2018. – 2024. gadam Uzraudzības ziņojuma par 2019.gadu un aktualizētā Investīciju plāna 2021.gadam apstiprināšanu.
Apstiprināts
21. Par nodibinājuma “Rīgas Brāļu kapu un Latvijas vēsturiskā mantojuma fonds” iesniegumu.
Apstiprināts
22. Par pašvaldībai piederošā dzīvokļa īpašuma – “Mežciems” -4, Allažu pagasts, Siguldas novads – atsavināšanu.
Apstiprināts
23. Par pašvaldībai piederošā dzīvokļa īpašuma – “Vecpullēni”-1, Allažu pagasts, Siguldas novads – nodošanu atsavināšanai.
Apstiprināts
24. Par Siguldas novada pašvaldībai Dzīvokļa īpašuma – “Vecpullēni”-2, Allažu pagasts, Siguldas novads – nodošanu atsavināšanai un izsoles noteikumu apstiprināšanu.
Apstiprināts
25. Par pašvaldībai piederošā dzīvokļa īpašuma – Līvkalna iela 4-3, Sigulda, Siguldas novads – nodošanu atsavināšanai un izsoles noteikumu apstiprināšanu.
Apstiprināts
26. Par nekustamā īpašuma Miera iela 24, Sigulda, Siguldas novads, pirmās nomas tiesību izsoles atzīšanu par nenotikušu un otrās izsoles noteikumu apstiprināšanu.
Apstiprināts
27. Par izmaiņām Atbalsta uzņēmējdarbībai piešķiršanas komisijas sastāvā.
Apstiprināts
28. Par izmaiņām Siguldas novada pašvaldības īpašuma atsavināšanas un izsoles komisijas sastāvā.
Apstiprināts
29. Par izmaiņām Siguldas novada vēlēšanu komisijas sastāvā.
Apstiprināts
30. Par izmaiņām Siguldas pilsētvides un ainavu valdes sastāvā.
Apstiprināts
31. Par zemes vienības Leona Paegles ielā 15B, Siguldā, Siguldas novadā daļas iznomāšanu un zemes nomas līguma izbeigšanu.
Apstiprināts
32. Par Siguldas novada pašvaldībai piederošā nekustamā īpašuma – Pulkveža Brieža iela 33 , Sigulda, Siguldas novads – atsavināšanu.
Apstiprināts
33. Par nekustamā īpašuma Garā iela 152, Egļupe, Allažu pagasts, Siguldas novads, trešās izsoles atzīšanu par nenotikušu un izsoles noteikumu apstiprināšanu.
Apstiprināts
34. Par renovācijas izdevumu atmaksu pašvaldības dzīvokļa Stacijas ielā 28-8, Siguldā, Siguldas novadā, īrniekam.
Apstiprināts
35. Par neatgūstamā parāda izslēgšanu no uzskaites.
Apstiprināts
36. Par trešo atklātu projektu konkursa “Priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas riska jauniešu iesaiste Jaunatnes iniciatīvas projektos” organizēšanu ESF projekta “Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai” Nr.8.3.4.0/16/I/001 ietvaros.
Apstiprināts
37. Par Siguldas novada pašvaldības vispārējās pamatizglītības un vispārējās vidējās izglītības iestāžu dalību programmā “Latvijas skolas soma”.
Apstiprināts
38. Par Siguldas novada pašvaldības domes saistošo noteikumu „Par grozījumiem Siguldas novada pašvaldības domes 2021. gada 28. janvāra saistošajos noteikumos Nr. 3 “Par Siguldas novada pašvaldības budžetu 2021. gadam” apstiprināšanu.
Apstiprināts
39. Par Siguldas novada pašvaldības domes 2021.gada 25.marta saistošo noteikumu “Grozījumi Siguldas novada pašvaldības domes 2016.gada 27.aprīļa saistošajos noteikumos Nr.15 „Par kārtību, kādā tiek saskaņota un organizēta ielu tirdzniecība Siguldas novadā”” apstiprināšanu.
Apstiprināts
40. Par grozījumiem Siguldas novada pašvaldības domes 2020.gada 13.augusta sēdes lēmumā “Par ilgtermiņa ieguldījumu nodošanu bezatlīdzības lietošanā un grozījumiem 2015.gada 15.jūlija Patapinājuma līgumā Nr.2015/563” (prot.Nr.9, 14.§).
Apstiprināts
41. Par nekustamā īpašuma Graudu iela A, Sigulda, Siguldas nov., pirkšanu.
Apstiprināts
42. Par ielu tirdzniecības vietas Turaidas ielā 2A, Siguldā iznomāšanu un izsoles noteikumu apstiprināšanu.
Apstiprināts
43. Par Siguldas sadarbības teritorijas Civilās aizsardzības plāna apstiprināšanu.
Apstiprināts
44. Par nekustamā īpašuma Jēkaba laukums 3, Sigulda, Siguldas novads, izsoles atzīšanu par nenotikušu un otrās izsoles noteikumu apstiprināšanu.
Apstiprināts
45. Par Siguldas novada pašvaldības nekustamā īpašuma – Rožu iela 7A, Sigulda, Siguldas novads – nodošanu atsavināšanai un izsoles noteikumu apstiprināšanu.
Apstiprināts
46. Par izglītības atbalsta iestādes “Siguldas Tehnoloģiju izglītības centrs” direktora iecelšanu amatā.
Apstiprināts
47. Par aizņēmumu infrastruktūras projektam.
Apstiprināts
48. Par ceļa servitūta nodibināšanu.
Apstiprināts
49. Par papildu valsts budžeta mērķdotācijas sadali vispārējās izglītības iestāžu pedagogiem un atbalsta personālam par individuālo konsultāciju izglītojamajiem nodrošināšanu klātienē.
Apstiprināts
50. Par īpašuma ar kadastra Nr.8094 003 0253 sadalīšanu.
Apstiprināts
51. Par atbalstu pirmsskolas izglītības iestāžu izglītojamo (no trūcīgām, maznodrošinātām un daudzbērnu ģimenēm) ēdināšanai.
Apstiprināts
Izskatāmais jautājums Statuss
1. Par Siguldas novada pašvaldības konkursa “Māmiņa. Siguldiete. Uzņēmēja” nolikuma apstiprināšanu.
Apstiprināts
2. Par nomas līguma pagarināšanu.
Apstiprināts
3. Par nomas līguma pagarināšanu.
Apstiprināts
4. Par nomas līguma pagarināšanu.
Apstiprināts
5. Par nomas līguma pagarināšanu.
Apstiprināts
6. Par nomas līguma pagarināšanu.
Apstiprināts
7. Par nomas līguma pagarināšanu.
Apstiprināts
8. Par nomas līguma pagarināšanu.
Apstiprināts
9. Par grozījumiem 2015.gada 18.februārī apstiprinātajos noteikumos “Kārtība, kādā Siguldas novadā vasaras brīvlaikā organizējama skolēnu nodarbinātība”.
Apstiprināts
10. Par izmaksu tāmju apstiprināšanu savstarpējo norēķinu veikšanai par Siguldas novada izglītības iestāžu sniegtajiem pakalpojumiem citām pašvaldībām.
Apstiprināts
11. Par pašvaldības līdzfinansējumu izglītojamajiem, kuri apgūst vispārējās pamatizglītības un vidējās izglītības programmas privātajās izglītības iestādēs 2021.gadā.
Apstiprināts
12. Par Siguldas novada pašvaldības atbalsta apmēru mēnesī par vienu bērnu, kas apgūst pirmsskolas izglītības programmu privātajā izglītības iestādē vai saņem bērnu uzraudzības pakalpojumu 2021.gadā.
Apstiprināts
13. Par nekustamo īpašumu Tūrisma informācijas centra Turaidas ielā 2A, Siguldā, Siguldas novadā telpas Nr.9 un Informācijas centra Pils ielā 18, Siguldā, Siguldas novadā, telpas daļas Nr.001, nomas tiesību izsoles rezultāta apstiprināšanu.
Apstiprināts
14. Par konceptuālu atbalstu Siguldas Sporta skolas struktūrvienības “Skeletona akadēmija” izveidošanai.
Apstiprināts
15. Par zemes nomas līguma slēgšanu.
Apstiprināts
16. Par zemes iznomāšanu.
Apstiprināts
17. Par nekustamā īpašuma “Kaļļu grantskarjers” Mores pagastā, Siguldas novadā, sadalīšanu un zemes ierīcības projekta izstrādes nosacījumu izsniegšanu.
Apstiprināts
18. Par nekustamā īpašuma “Jūdažu skola” Siguldas pagastā, Siguldas novadā, sadalīšanu un zemes ierīcības projekta izstrādes nosacījumu izsniegšanu.
Apstiprināts
19. Par Latvāņu izplatības ierobežošanas pasākumu plāna Siguldas novadā 2018. - 2022.gadam precizēšanu.
Apstiprināts
20. Par Nekustamā īpašuma nomas līgumu Nr.2017/802.
Apstiprināts
21. Par Dzīvokļu komisijas lēmuma apstrīdējumu.
Apstiprināts
22. Par Sociālā dienesta lēmuma apstrīdējumu.
Apstiprināts
23. Par papildu valsts budžeta mērķdotācijas vienreizējām piemaksām sadali pirmsskolas izglītības iestāžu pedagogiem un pedagogu palīgiem par darbu klātienē Covid-19 pandēmijas laikā.
Apstiprināts
24. Par siltumenerģijas un par apsaimniekošanas un ar dzīvokļa lietošanu saistīto pakalpojumu parādu samaksu pašvaldības dzīvoklim Lāčplēša ielā 6-20, Siguldā, Siguldas novadā.
Apstiprināts
25. Par grozījumu Siguldas novada pašvaldības domes 2015.gada 2.decembra nolikumā “Siguldas novada Pedagoģiski medicīniskās komisijas nolikums”.
Apstiprināts
26. Par skolēnu nodarbinātību 2021.gadā.
Apstiprināts
27. Par Siguldas novada pašvaldības un SIA “DMB” 2012.gada 22.maija Pirkuma līgumu.
Apstiprināts
28. Par neatgūstamo parādu norakstīšanu.
Apstiprināts
29. Par saistošo noteikumu „Grozījumi Siguldas novada pašvaldības domes 2017.gada 28.septembra saistošajos noteikumos Nr.26 „Par materiālās palīdzības pabalstiem Siguldas novadā”” apstiprināšanu.
Apstiprināts
30. Par telpu nomas līguma pagarināšanu saimnieciskās darbības veicējai.
Apstiprināts
31. Par zemes vienības Peldu ielā 2, Siguldā, Siguldas novadā daļas iznomāšanu.
Apstiprināts
32. Par Siguldas novada pašvaldības un SIA “LGK atrakcijas” apbūves tiesības līgumu.
Apstiprināts
33. Par nekustamā īpašuma Krišjāņa Barona iela 39, Sigulda, Siguldas novads, pirkuma līgumu.
Apstiprināts
34. Par nekustamā īpašuma Eduarda Veidenbauma iela 9, Sigulda, Siguldas novads, pirkuma līgumu.
Apstiprināts
35. Par Siguldas novada pašvaldības reorganizācijas plāna konstatējumu daļas apstiprināšanu.
Apstiprināts
36. Par Siguldas novada Jaunrades centra sadarbību ar Jaunatnes starptautisko programmu aģentūru.
Apstiprināts
37. Par grozījumiem Siguldas novada pašvaldības domes 2020.gada 13.augusta lēmumā “Par izglītības procesu organizēšanu 2020./2021.mācību gadā Siguldas novada pašvaldības izglītības iestādēs” (prot.Nr.9, 34.§).
Apstiprināts
38. Par Siguldas novada pašvaldības domes 2021.gada 28.janvāra saistošo noteikumu Nr.5 „Grozījumi Siguldas novada pašvaldības domes 2017.gada 30.novembra saistošajos noteikumos Nr.32 „Par ģimenes vai atsevišķi dzīvojošas personas atzīšanu par trūcīgu vai maznodrošinātu un sociālās palīdzības pabalstiem Siguldas novadā” precizētās redakcijas apstiprināšanu.
Apstiprināts
Izskatāmais jautājums Statuss
1. Par grozījumiem Siguldas novada teritorijas plānojuma 2012. – 2024. gadam grozījumu izstrādes laika grafikā.
Apstiprināts
2. Par Siguldas novada Ilgtspējīgas attīstības stratēģijas 2021.-2045.gadam izstrādes uzsākšanu.
Apstiprināts
3. Par dalību aktīvā nodarbinātības pasākumā „Algoti pagaidu sabiedriskie darbi”.
Apstiprināts
4. Par kārtību, kādā sadala 2021.gada 8 mēnešiem piešķirto valsts budžeta mērķdotāciju Siguldas novada pašvaldības izglītības iestādēm bērnu no piecu gadu vecuma izglītošanā nodarbināto pirmskolas izglītības pedagogu darba samaksai un Siguldas novada pašvaldības vispārējās pamatizglītības un vispārējās vidējās izglītības iestāžu pedagogu darba samaksai, interešu izglītības pedagogu darba samaksai.
Apstiprināts
5. Par Siguldas Mākslu skolas “Baltais flīģelis” rīkotā 25. starptautiskā jauno mūziķu konkursa “Sigulda 2021” konkursa dalības maksas pakalpojuma cenrāža apstiprināšanu
Apstiprināts
6. Par mācību līdzekļu un mācību grāmatu iegādei 2021.gadam piešķirtās valsts budžeta mērķdotācijas sadali Siguldas novada pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādēm bērnu no piecu gadu vecuma izglītošanai un Siguldas novada pašvaldības vispārējās pamatizglītības un vispārējās vidējās izglītības iestāžu izglītojamajiem.
Apstiprināts
7. Par saistošo noteikumu “Grozījumi Siguldas novada pašvaldības domes 2020.gada 20.februāra saistošajos noteikumos Nr.5 „Par līdzfinansējumu privātām vispārējās pamatizglītības un vispārējās vidējās izglītības iestādēm”” apstiprināšanu.
Apstiprināts
8. Par Siguldas novada pašvaldības amatu saraksta apstiprināšanu.
Apstiprināts
9. Par Siguldas novada pašvaldības domes nolikuma „Par atlīdzību un sociālajām garantijām Siguldas novada pašvaldībā” apstiprināšanu.
Apstiprināts
10. Par neatgūstamo parādu norakstīšanu.
Apstiprināts
11. Par pašvaldībai piederošā nekustamā īpašuma Upeņu iela 4, Sigulda, Siguldas novads atsavināšanas procesa pabeigšanas apstiprināšanu.
Apstiprināts
12. Par Siguldas novada pašvaldībai piederošā nekustamā īpašuma “Starpgabals pie Televīzijas ielas”, Siguldā, Siguldas novadā, nodošanu atsavināšanai.
Apstiprināts
13. Par Siguldas novada pašvaldībai piederošā nekustamā īpašuma “Šķūņa Beitas”, Siguldas pag., Siguldas nov., 1/3 domājamo daļu atsavināšanu.
Apstiprināts
14. Par Siguldas novada pašvaldībai piederošā nekustamā īpašuma “Šķūņa Beitas”, Siguldas pag., Siguldas nov., 1/3 domājamo daļu atsavināšanu.
Apstiprināts
15. Par nekustamā īpašuma nodokļa samaksas termiņa pārcelšanu 2021.gadā.
Apstiprināts
16. Par Siguldas novada pašvaldības domes 2020.gada 18.jūnija lēmuma “Par nekustamā īpašuma nodokļa par 2020.gadu maksāšanas paziņojuma Nr.20-813 apstrīdējumu” (prot.Nr.7, 30.§) atcelšanu.
Apstiprināts
17. Par Siguldas novada pašvaldības domes 2020.gada 18.jūnija lēmuma “Par nekustamā īpašuma nodokļa par 2020.gadu maksāšanas paziņojuma Nr.20-814 apstrīdējumu” (prot.Nr.7, 31.§) atcelšanu daļā.
Apstiprināts
18. Par Siguldas novada vēlēšanu iecirkņa nosaukuma un adreses maiņu.
Apstiprināts
19. Par mēneša darba algas likmes noteikšanu pirmsskolas izglītības iestāžu pedagogiem.
Apstiprināts
20. Par Siguldas novada pašvaldības domes saistošo noteikumu „Par Siguldas novada pašvaldības budžetu 2021.gadam” apstiprināšanu.
Apstiprināts
21. Par deleģēšanas līguma noslēgšanu ar SIA „Siguldas slimnīca”.
Apstiprināts
22. Par noteikumu “Kārtība, kādā tiek piešķirta un izīrēta dzīvojamā platība Laurenču sākumskolas dienesta viesnīcā” apstiprināšanu.
Apstiprināts
23. Par Siguldas novada pašvaldības izsoļu rīkošanu ārkārtējās situācijas laikā un sadarbības līguma slēgšanu ar Tiesu administrāciju.
Apstiprināts
24. Par grozījumiem Siguldas novada pašvaldības domes 2020.gada 17.decembra lēmumā „Par budžeta pieprasījumu Siguldas novada pašvaldības atbalstīto sporta pasākumu finansējumam 2021. gadam” (prot.Nr.15, 1.§).
Apstiprināts
25. Par grozījumiem Siguldas novada pašvaldības domes 2017.gada 7.septembra iekšējos noteikumos Nr.4/2017 „Par finansējuma piešķiršanu sporta veidiem un sporta pasākumu organizēšanai Siguldas novadā”.
Apstiprināts
26. Par grozījumiem Siguldas novada pašvaldības domes 2020. gada 12. novembra lēmumā “Par Siguldas novada kultūras un sabiedrībai nozīmīgu projektu finansēšanas konkursa 2021. gada prioritāšu apstiprināšanu un konkursa izsludināšanu” (prot.Nr.14, 26.§).
Apstiprināts
27. Par Siguldas novada pašvaldības un SIA “DMB” 2012.gada 22.maija Pirkuma līgumu.
Apstiprināts
28. Par atbalstu Siguldas novada Jaunrades centra sadarbībai ar Nodarbinātības Valsts aģentūru.
Apstiprināts
29. Par izglītības atbalsta iestādes “Siguldas Tehnoloģiju izglītības centrs” dibināšanu, nolikuma apstiprināšanu.
Apstiprināts
30. Par Siguldas novada pašvaldības domes saistošo noteikumu „Grozījumi Siguldas novada pašvaldības domes 2016.gada 3.augusta saistošajos noteikumos Nr.24 „Par nodevām par tirdzniecību publiskās vietās Siguldas novadā”” apstiprināšanu.
Apstiprināts
31. Par Siguldas novada pašvaldībai piederošā nekustamā īpašuma – Ievu iela 12, Sigulda, Siguldas novads – atsavināšanu.
Apstiprināts
32. Par nekustamo īpašumu Tūrisma informācijas centra Turaidas ielā 2A, Siguldā, Siguldas novadā telpas Nr.9 un Informācijas centra Pils ielā 18, Siguldā, Siguldas novadā, telpas daļas Nr.001, iznomāšanu un nomas tiesību izsoles noteikumu apstiprināšanu.
Apstiprināts
33. Par saistošo noteikumu „Grozījumi Siguldas novada pašvaldības domes 2017.gada 30.novembra saistošajos noteikumos Nr.32 „Par ģimenes vai atsevišķi dzīvojošas personas atzīšanu par trūcīgu vai maznodrošinātu un sociālās palīdzības pabalstiem Siguldas novadā” apstiprināšanu.
Apstiprināts
34. Par zemes iznomāšanu.
Apstiprināts
35. Par nekustamā īpašuma “Airīšu mežs” Siguldas pagastā, Siguldas novadā, sadalīšanu un zemes ierīcības projekta izstrādes nosacījumu izsniegšanu.
Apstiprināts
36. Par grozījumiem Siguldas novada pašvaldības domes 2008.gada 10.septembra lēmumā “Par pašvaldībai piekrītošo zemes vienību adresēm, platībām un nekustamā īpašuma lietošanas mērķi” (prot.Nr.18, 5.§).
Apstiprināts
37. Par Siguldas novada pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādes „Saulīte” vadītāja iecelšanu amatā.
Apstiprināts
38. Par saistošo noteikumu „Grozījumi Siguldas novada pašvaldības domes 2018.gada 12.aprīļa saistošajos noteikumos Nr.12 „Par bērnu reģistrācijas, uzņemšanas un atskaitīšanas kārtību Siguldas novada pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādēs un vispārējo izglītības iestāžu pirmsskolas grupās”” apstiprināšanu.
Apstiprināts
39. Par grozījumiem Siguldas Valsts ģimnāzijas nolikumā.
Apstiprināts
40. Par grozījumu Siguldas novada Laurenču sākumskolas nolikumā.
Apstiprināts
41. Par Siguldas un Stopiņu novada pašvaldību sadarbību administratīvi teritoriālās reformas ietvaros, reformu regulējošajos normatīvajos aktos noteikto mērķu un rīcību sasniegšanai attiecībā uz Inčukalna novada Vangažu pilsētu un Inčukalna pagastu.
Apstiprināts
42. Par atbalstu izglītojamo ēdināšanai pārtikas paku izdales veidā attālinātā izglītības ieguves procesa ietvaros.
Apstiprināts
43. Par Inčukalna novada Mūzikas un mākslas skolas reorganizāciju
Apstiprināts
Izskatāmais jautājums Statuss
1. Par Siguldas novada pašvaldības domes 2021.gada 28.janvāra saistošo noteikumu Nr._ “Par Siguldas novada pašvaldības domes saistošo noteikumu publicēšanas vietu” apstiprināšanu.
Apstiprināts
2. Par grozījumiem Siguldas novada pašvaldības domes 2020.gada 17.decembra lēmumā “Par deleģēšanas līguma noslēgšanu ar SIA “Siguldas Sporta serviss” (prot.Nr.15, 49.§).
Apstiprināts
Izskatāmais jautājums Statuss
1. Par budžeta pieprasījumu Siguldas novada pašvaldības atbalstīto sporta pasākumu finansējumam 2021. gadam.
Apstiprināts
2. Par atjaunoto iekšējo noteikumu “Mobilo tālruņu un mobilo sakaru piešķiršanas un izmantošanas kārtība” apstiprināšanu.
Apstiprināts
3. Par pašvaldības budžetā ieskaitāmo nodokļu parādu un ar tiem saistītās nokavējuma naudas dzēšanu.
Apstiprināts
4. Par pašvaldības budžetā ieskaitāmo nodokļu parādu un ar tiem saistītās nokavējuma naudas dzēšanu.
Apstiprināts
5. Par pašvaldības budžetā ieskaitāmo nodokļu parādu un ar tiem saistītās nokavējuma naudas dzēšanu.
Apstiprināts
6. Par pašvaldības budžetā ieskaitāmo nodokļu parādu un ar tiem saistītās nokavējuma naudas dzēšanu.
Apstiprināts
7. Par Siguldas novada pašvaldības domes priekšsēdētāja, priekšsēdētāja vietnieka un domes deputātu atlīdzību 2021. gadā.
Apstiprināts
8. Par SIA “Siguldas Sporta serviss” statūtu apstiprināšanu jaunā redakcijā.
Apstiprināts
9. Par grozījumiem Siguldas novada pašvaldības domes 2020.gada 15.oktobra lēmumā “Par SIA “SALTAVOTS” pamatkapitāla palielināšanu” (prot.Nr.12, 13.§).
Apstiprināts
10. Par saistošo noteikumu “Grozījumi Siguldas novada pašvaldības domes 2014.gada 17.decembra saistošajos noteikumos Nr.25 “Par atvieglojumu piemērošanu nekustamā īpašuma nodokļa maksātājiem Siguldas novadā”” apstiprināšanu.
Apstiprināts
11. Par saistošo noteikumu “Grozījumi Siguldas novada pašvaldības domes 2014.gada 1.oktobra saistošajos noteikumos Nr.19 “Par nekustamā īpašuma nodokļa piemērošanu Siguldas novadā”” apstiprināšanu.
Apstiprināts
12. Par zemes nomas līguma slēgšanu.
Apstiprināts
13. Par Siguldas novada pašvaldības dalību zivsaimniecības attīstība fonda projektā “Iekšējo ūdeņu bioloģisko resursu saglabāšana un aizsardzība Siguldas novadā” un par pašvaldības līdzfinansējuma piešķiršanu projekta īstenošanai 2020. gadā.
Apstiprināts
14. Par zemes vienību Laurenču iela 9, Sigulda, Siguldas novads un Laurenču iela 13, Sigulda, Siguldas novads apbūves tiesību izsoles rezultāta apstiprināšanu.
Apstiprināts
15. Par Vienošanos par zemes gabala nodošanu īpašumā bez atlīdzības atzīšanu par spēku zaudējušu.
Apstiprināts
16. Par Vienošanos par zemes gabala nodošanu īpašumā bez atlīdzības atzīšanu par spēku zaudējušu.
Apstiprināts
17. Par Vienošanos par zemes gabala nodošanu īpašumā bez atlīdzības atzīšanu par spēku zaudējušu.
Apstiprināts
18. Par Vienošanos par zemes gabala nodošanu īpašumā bez atlīdzības atzīšanu par spēku zaudējušu.
Apstiprināts
19. Par Zemes pirkuma līguma atzīšanu par spēku zaudējušu.
Apstiprināts
20. Par Zemes pirkuma līguma atzīšanu par spēku zaudējušu.
Apstiprināts
21. Par Zemes pirkuma līguma atzīšanu par spēku zaudējušu.
Apstiprināts
22. Par Vienošanās par zemes nodošanu īpašumā bez atlīdzības atbilstoši privatizētā objekta kopīpašuma domājamai daļai atzīšanu par spēku zaudējušu.
Apstiprināts
23. Par grozījumiem Siguldas novada pašvaldības domes lēmuma 2004.gada 18.jūnija lēmuma “Par funkcionāli saistītā zemes gabala pirkuma līguma slēgšanu” Pielikuma 2.apakšpunktā (prot. Nr.18, 1. §).
Apstiprināts
24. Par grozījumiem Siguldas novada pašvaldības domes lēmuma 2004.gada 2.jūnija lēmuma “Par funkcionāli saistītā zemes gabala pirkuma līguma slēgšanu” Pielikuma 11.apakšpunktā (prot. Nr.11, 2. §).
Apstiprināts
25. Par grozījumiem Siguldas novada pašvaldības domes lēmuma 2003.gada 30.jūlija lēmuma “Par funkcionāli saistītā zemes gabala pirkuma līguma slēgšanu” Pielikuma 9.apakšpunktā (prot. Nr.6, 1. §).
Apstiprināts
26. Par grozījumiem Siguldas novada pašvaldības domes lēmuma 2004.gada 2.jūnija lēmuma “Par funkcionāli saistītā zemes gabala pirkuma līguma slēgšanu” Pielikuma 13.apakšpunktā (prot. Nr.11, 1. §).
Apstiprināts
27. Par neatgūstamo parādu norakstīšanu.
Apstiprināts
28. Par neatgūstamo parādu norakstīšanu.
Apstiprināts
29. Par papildu valsts budžeta mērķdotācijas sadali vispārējās izglītības iestāžu pedagogiem par attālinātā mācību procesa nodrošināšanu.
Apstiprināts
30. Par Siguldas novada Tehnoloģiju izglītības attīstības stratēģijas 2021.–2026. gadam apstiprināšanu.
Apstiprināts
31. Par konceptuālu atbalstu izglītības iestādes “Siguldas Tehnoloģiju izglītības centrs” dibināšanai.
Apstiprināts
32. Par “SIA “Siguldas slimnīca” vidēja termiņa darbības stratēģijas par periodu no 2020. līdz 2024. gadam” apstiprināšanu.
Apstiprināts
33. Par grozījumiem Siguldas novada pašvaldības domes 2017.gada 10.augusta saistošajos noteikumos Nr.20 “Siguldas novada pašvaldības nolikums”.
Apstiprināts
34. Par Siguldas novada pašvaldībai piederošā nekustamā īpašuma – Upeņu iela 4, Sigulda, Siguldas novads – atsavināšanu.
Apstiprināts
35. Par Siguldas novada Izglītības nozares stratēģijas un Kultūras nozares stratēģijas termiņu pagarināšanu un esošās situācijas analīzes izstrādes uzsākšanu.
Apstiprināts
37. Par grozījumiem Siguldas novada Bāriņtiesas nolikumā.
Apstiprināts
38. Par grozījumiem Siguldas novada pašvaldības Mores pamatskolas nolikumā.
Apstiprināts
39. Par Siguldas novada pašvaldības domes iekšējo noteikumu “Siguldas Jaunās pils Salona izmantošanas noteikumi” apstiprināšanu.
Apstiprināts
40. Par sadarbību ar VSIA “Latvijas Nacionālais teātris” Siguldas teātra festivāla organizēšanā.
Apstiprināts
41. Par Siguldas novada pašvaldības nekustamā īpašuma – Silciema iela 75, Egļupe, Allažu pagasts, Siguldas novads – pārdošanas izsoles rezultāta apstiprināšanu.
Apstiprināts
42. Par grozījumiem Siguldas novada pašvaldības domes 2018.gada 9.augusta nolikumā Nr.9/2018 “Siguldas novada pašvaldības Administratīvās komisijas nolikums”.
Apstiprināts
43. Par Siguldas novada pašvaldības Informācijas tehnoloģiju nodaļas nolikuma apstiprināšanu.
Apstiprināts
44. Par Siguldas novada pašvaldības iestādes „Siguldas Sporta skola” direktora iecelšanu amatā.
Apstiprināts
45. Par Siguldas novada pašvaldības konkursa “Siguldas novada uzņēmēju gada balva” vērtēšanas komisijas sastāva apstiprināšanu.
Apstiprināts
46. Par patapinājuma līguma noslēgšanu.
Apstiprināts
47. Par Dabas aizsardzības pārvaldes apstrīdējumu.
Apstiprināts
48. Par saistošo noteikumu „Grozījumi Siguldas novada pašvaldības domes 2017.gada 30.novembra saistošajos noteikumos Nr.32 „Par ģimenes vai atsevišķi dzīvojošas personas atzīšanu par trūcīgu vai maznodrošinātu un sociālās palīdzības pabalstiem Siguldas novadā” apstiprināšanu.
Apstiprināts
49. Par Siguldas novada pašvaldības domes 2019.gada 19.decembra noteikumu Nr.16/2019 “Par naudas balvu un finansējuma piešķiršanu par Siguldas novada sportistu augstiem sasniegumiem sportā” atzīšanu par spēku zaudējušiem.
Apstiprināts
50. Par deleģēšanas līguma noslēgšanu ar SIA “Siguldas Sporta serviss”.
Apstiprināts
51. Par saistošo noteikumu „Grozījumi Siguldas novada pašvaldības domes 2017.gada 28.septembra saistošajos noteikumos Nr.26 „Par materiālās palīdzības pabalstiem Siguldas novadā”” apstiprināšanu.
Apstiprināts
52. Par Siguldas novada pašvaldības domes 2020.gada 20.februāra lēmuma “Par pašvaldībai piederošā dzīvokļa īpašuma – Parka iela 14-21, Sigulda, Siguldas novads, atsavināšanu” (prot.Nr.3, 48.§) atcelšanu.
Apstiprināts
53. Par Siguldas novada pašvaldības domes 2020.gada 20.februāra lēmuma “Par pašvaldībai piederošā dzīvokļa īpašuma – Krišjāņa Barona iela 18-8, Sigulda, Siguldas novads, atsavināšanu” (prot.Nr.3, 46.§) atcelšanu.
Apstiprināts
54. Par Siguldas novada pašvaldības domes 2020.gada 21.maija lēmuma “Par Siguldas novada pašvaldības nekustamā īpašuma – Jāņa Čakstes iela 8A, Sigulda, Siguldas novads − nodošanu atsavināšanai” (prot.Nr.6, 23.§) atcelšanu.
Apstiprināts
55. Par Siguldas novada pašvaldības domes 2020.gada 13.augusta lēmuma “Par pašvaldībai piederošā dzīvokļa īpašuma – Gāles iela 14-1, Sigulda, Siguldas novads – atsavināšanu” (prot.Nr.9, 26.§) atcelšanu.
Apstiprināts
56. Par preskonteineros ievietojamo nešķiroto sadzīves un bioloģiski noārdāmo atkritumu maksas noteikšanu.
Apstiprināts
57. Par Siguldas novada pašvaldības domes saistošo noteikumu „Par grozījumiem Siguldas novada pašvaldības domes 2020. gada 23. janvāra saistošajos noteikumos Nr. 1 “Par Siguldas novada pašvaldības budžetu 2020. gadam” apstiprināšanu.
Apstiprināts
58. Par centralizētas siltumapgādes sistēmas efektivizēšanu.
Apstiprināts
59. Par 2016.gada 25.janvāra nomas līguma Nr.SAA002/2016 ar Dabas aizsardzības pārvaldi pagarināšanu.
Apstiprināts
Par grozījumiem domes 2020.gada 5.novembra lēmumā “Par atbalstu izglītojamo ēdināšanai pārtikas paku izdales veidā attālinātā izglītības ieguves procesa ietvaros”.
Apstiprināts
Izskatāmais jautājums Statuss
1. Par līdzfinansējuma piešķiršanu projektam “Militārā mantojuma tūrisma produkts”.
Apstiprināts
2. Par līdzfinansējuma piešķiršanu projektam “Dienas nodarbinātības centra vienkāršotā atjaunošana Siguldā”.
Apstiprināts
3. Par Siguldas novada pašvaldības domes 2017.gada 31.maija lēmuma “Par zemes gabala nodošanu īpašumā bez atlīdzības, atbilstoši privatizētā objekta kopīpašuma domājamai daļai” (prot. Nr.9, 5.§) atcelšanu.
Apstiprināts
4. Par Siguldas novada pašvaldības domes 2017.gada 17.maija lēmuma “Par zemes gabala nodošanu īpašumā bez atlīdzības, atbilstoši privatizētā objekta kopīpašuma domājamai daļai” (prot. Nr.8, 12.§) atcelšanu.
Apstiprināts
5. Par Vienošanās par zemes nodošanu īpašumā bez atlīdzības atbilstoši privatizētā objekta kopīpašuma domājamai daļai atzīšanu par spēku zaudējušu.
Apstiprināts
6. Par Vienošanās par zemes nodošanu īpašumā bez atlīdzības atbilstoši privatizētā objekta kopīpašuma domājamai daļai atzīšanu par spēku zaudējušu.
Apstiprināts
7. Par atbalstu projekta "Digitālo mācību un metodisko līdzekļu izstrāde Uzdevumi.lv modernizācijai” īstenošanai Siguldas novada Allažu pamatskolā.
Apstiprināts
8. Par nekustamā īpašuma darbnīca Nr.1, “Radošā darbnīca” Pils ielā 16, Sigulda, Siguldas novads, nomas tiesību izsoles rezultātu apstiprināšanu.
Apstiprināts
9. Par nekustamā īpašuma “Muižas koka māja” darbnīcas Nr.2, Pils iela 16, Sigulda, Siguldas novads, nomas tiesību izsoles rezultāta apstiprināšanu.
Apstiprināts
10. Par Siguldas novada pašvaldības nekustamā īpašuma – Līvkalna iela 6N, Sigulda, Siguldas novads - atsavināšanas procesa pabeigšanu un pirkuma līguma noslēgšanu.
Apstiprināts
11. Par nekustamā īpašuma Silciema iela 75, Egļupe, Allažu pag., Siguldas nov., nodošanu atsavināšanai un izsoles noteikumu apstiprināšanu.
Apstiprināts
12. Par zemes vienības “Airīšu mežs”, Siguldas pagastā, Siguldas novadā, nodošanu atsavināšanai un izsoles noteikumu apstiprināšanu.
Apstiprināts
13. Par grozījumiem Siguldas novada pašvaldības domes 2020.gada 23.janvāra iekšējos noteikumos Nr.3/2020 „Iepirkumu organizēšanas kārtība Siguldas novada pašvaldībā”.
Apstiprināts
14. Par zemes gabala Pulkveža Brieža iela 10, Sigulda, Siguldas novads, nodošanu īpašumā bez atlīdzības daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas dzīvokļu īpašniekiem.
Apstiprināts
15. Par Siguldas novada pašvaldības domes saistošo noteikumu „Par grozījumiem Siguldas novada pašvaldības domes 2020. gada 23. janvāra saistošajos noteikumos Nr. 1 “Par Siguldas novada pašvaldības budžetu 2020. gadam” apstiprināšanu.
Apstiprināts
16. Par Siguldas novada pašvaldības domes nolikuma “Siguldas novada kultūras un sabiedrībai nozīmīgu pasākumu projektu finansēšanas konkursa nolikums” apstiprināšanu.
Apstiprināts
17. Par zemes nomas līguma slēgšanu.
Apstiprināts
18. Par sadarbības līguma slēgšanu ar VAS “Ceļu satiksmes drošības direkcija” par Transportlīdzekļu un to vadītāju valsts reģistra izmantošanu.
Apstiprināts
19. Par zemes iegādi.
Apstiprināts
20. Par grozījumu Siguldas novada pašvaldības domes 2020.gada 17.septembra lēmumā “Par Siguldas novada Siguldas pilsētas pirmsskolas izglītības iestādes “Ieviņa” dalību Erasmus+ projektā “Outdoor activities for sustainability, innovation and success”” (prot.Nr.10, 36.§).
Apstiprināts
21. Par Laurenču sākumskolas struktūrvienības “Dienesta viesnīca” pakalpojumiem periodā, kad Siguldas novada pašvaldības vispārējās izglītības iestādēs mācības izglītojamiem notiek attālināti.
Apstiprināts
22. Par Siguldas novada Ilgtspējīgas attīstības stratēģijas 2021.-2045.gadam darba uzdevuma apstiprināšanu.
Apstiprināts
23. Par Siguldas novada Attīstības programmas 2021. – 2027. gadam Darba uzdevuma apstiprināšanu.
Apstiprināts
24. Par patapinājuma līguma noslēgšanu.
Apstiprināts
25. Siguldas novada pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādes „Saulīte” vadītāja atbrīvošanu no amata.
Apstiprināts
26. Par Siguldas novada kultūras un sabiedrībai nozīmīgu projektu finansēšanas konkursa 2021.gada prioritāšu apstiprināšanu un konkursa izsludināšanu.
Apstiprināts
27. Par Siguldas novada kultūras un sabiedrībai nozīmīgu projektu finansēšanas konkursa 2021.gada konkursa komisijas apstiprināšanu.
Apstiprināts
28. Par Siguldas novada pašvaldības apbalvojuma Atzinība kandidāta izvirzīšanu nominācijā ,,Goda novadnieks”.
Apstiprināts
29. Par Siguldas novada pašvaldības apbalvojumu Atzinība nominācijā ,,Gada novadnieks”.
Apstiprināts
30. Par nekustamo īpašumu Institūta iela 3, Peltes, Siguldas pag., un Institūta iela 1, Peltes, Siguldas pag., zemes vienību daļu maiņu.
Apstiprināts
31. Par vienošanos pie 2004.gada 13.novembra Koncesijas līguma.
Apstiprināts
32. Par Siguldas novada pašvaldības kustamās mantas – meža cirsmu nekustamajos īpašumos “Pagasta mežs Nr.8” un “Zemes gabals Nr.7” Mores pagastā, Siguldas novadā, pārdošanas izsoles rezultāta apstiprināšanu.
Apstiprināts
33. Par līdzfinansējuma maksu interešu izglītības nodarbībām un profesionālās ievirzes nodarbībām Siguldas novada izglītības iestādēs uz attālināto izglītības ieguves laiku Covid 19 infekcijas izplatības ierobežošanas ietvaros.
Apstiprināts
34. Par saistošo noteikumu „Grozījumi Siguldas novada pašvaldības domes 2017.gada 28.septembra saistošajos noteikumos Nr.26 „Par materiālās palīdzības pabalstiem Siguldas novadā”” apstiprināšanu.
Apstiprināts
35. Par grozījumiem domes 2020.gada 5.novembra lēmumā “Par atbalstu izglītojamo ēdināšanai pārtikas paku izdales veidā attālinātā izglītības ieguves procesa ietvaros” (prot.Nr.13, 1.§).
Apstiprināts
2020. gads   2019. gads   2018. gads   2017. gads   2016. gads   Arhīvs par 2015. gadu