×

Lai šī tīmekļa vietne darbotos, mēs izmantojam tehniskās sīkdatnes. Ar Jūsu piekrišanu, papildus šajā vietnē, interneta vietnes apmeklējuma analīzei un lietošanas pieredzes uzlabošanai var tikt izmantotas statistikas sīkdatnes. Lai uzzinātu vairāk par mūsu sīkdatņu politiku, lūdzam noklikšķināt uz pogas “Vairāk informācijas”.

Jūs varat piekrist visām sīkdatnēm, noklikšķinot uz pogas “Piekrītu” vai noraidīt, noklikšķinot uz pogas “Nepiekrītu”.

Ja tīmekļa vietnes lietotājs noklikšķina uz pogas “Nepiekrītu”, tīmekļa vietnē saglabājas tehniskās sīkdatnes, kuras ir nepieciešamas, lai nodrošinātu tīmekļa vietnes darbību un kuru izmantošanai nav nepieciešams iegūt lietotāja piekrišanu.

Vairāk informācijas
Atpakaļ
Domes sēdes darba kārtība

25.04.2024. Domes sēdes darba kārtība.pdf

Domes sēdes protokols

25.04.2024. Domes sēdes protokols.pdf

Izskatāmais jautājums Statuss Sākuma laiks
1. Par saistošo noteikumu “Par kārtību, kādā bērnus reģistrē un uzņem Siguldas novada pašvaldības vispārējās izglītības iestāžu pamatizglītības programmās” apstiprināšanu.
Apstiprināts
-
2. Par grozījumiem Siguldas novada pašvaldības domes 2023.gada 24.augusta iekšējos noteikumos Nr.11 “Par Siguldas novada Kultūras centra un tā struktūrvienību, koncertzāles ”Baltais flīģelis” un Jūdažu bibliotēkas un sabiedriskā centra telpu izmantošanu”.
Apstiprināts
-
3. Par līdzfinansējumu Lauku atbalsta dienesta projektu konkursā atbalstu guvušam biedrības “Siguldietis” projektam.
Apstiprināts
-
4. Par atbalstu pieteikumu iesniegšanai projektu konkursam “Kontakts”.
Apstiprināts
-
5. Par sadarbību ES programmas Erasmus+ projekta "Nacionālie koordinatori dalības pieaugušo izglītībā veicināšanai Latvijā" ietvaros.
Apstiprināts
-
6. Par Siguldas novada pašvaldības domes saistošo noteikumu “Grozījumi Siguldas novada pašvaldības domes 2023.gada 18.maija saistošajos noteikumos Nr.8 „Siguldas novada pašvaldības nolikums”” apstiprināšanu.
Apstiprināts
-
7. Par grozījumiem Siguldas novada pašvaldības domes 2023.gada 20.jūlija lēmumā “Par PSIA “VANGAŽU AVOTS” reorganizācijas uzsākšanu” (prot. Nr. 11; 20.§).
Apstiprināts
-
8. Par PSIA “VANGAŽU AVOTS”, SIA “SALTAVOTS” un SIA “Garkalnes inženiertīkli” reorganizācijas procesa pabeigšanu.
Apstiprināts
-
9. Par grozījumiem Siguldas novada pašvaldības domes 2023.gada 20.jūlija lēmumā “Par SIA “Vangažu Namsaimnieks” reorganizāciju” (prot. Nr. 11; 19.§).
Apstiprināts
-
10. Par SIA “Vangažu Namsaimnieks”, SIA “Siltums KIM” un SIA “VILKME” reorganizācijas procesa pabeigšanu.
Apstiprināts
-
11. Par atbalstu SIA “Siguldas Sporta serviss” publisko iepirkumu veikšanai 2024. gadā.
Apstiprināts
-
12. Par grozījumiem Siguldas novada pašvaldības un sabiedrības ar ierobežotu atbildību “Saltavots” 2021.gada 9.decembra līgumā par sabiedrisko ūdenssaimniecības pakalpojumu sniegšanu Nr. SNP/2021/512.
Apstiprināts
-
13. Par SIA “Siltums KIM” valdes locekļa amata kandidāta nominācijas procesa uzsākšanu.
Apstiprināts
-
14. Par Siguldas novada pašvaldības domes saistošo noteikumu “Par līdzfinansējumu dzīvojamo māju pieslēgšanai centralizētajai ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmai” apstiprināšanu.
Apstiprināts
-
15. Par Siguldas novada pašvaldības domes saistošo noteikumu “Grozījumi Siguldas novada pašvaldības domes 2022.gada 17.marta saistošajos noteikumos Nr.14 “Par decentralizēto kanalizācijas pakalpojumu sniegšanas un uzskaites kārtību Siguldas novadā”” apstiprināšanu.
Apstiprināts
-
16. Par Siguldas novada pašvaldības domes saistošo noteikumu “Par licencēto vēžošanu Braslas upes posmā no ietekas Gaujā līdz Braslas zivjaudzētavai” apstiprināšanu.
Apstiprināts
-
17. Par Siguldas novada vēlēšanu komisijas locekļa kandidāta apstiprināšanu.
Apstiprināts
-
18. Par izmaiņām Publisku izklaides un svētku pasākumu iesniegumu izskatīšanas komisijas sastāvā.
Apstiprināts
-
19. Par izmaiņām Koncesiju uzraudzības komisijas sastāvā.
Apstiprināts
-
20. Par izmaiņām Dzīvokļu komisijas sastāvā.
Apstiprināts
-
21. Par projekta “Par ūdens bioloģisko resursu aizsardzības pasākumu īstenošanai nepieciešamā materiāltehniskā nodrošinājuma apgādi” izstrādāšanu un iesniegšanu Zivju fonda izsludinātajā valsts atbalsta pasākumā.
Apstiprināts
-
22. Par līdzfinansējuma līguma apturēšanu.
Apstiprināts
-
23. Par pirmās iemaksas termiņa pagarināšanu.
Apstiprināts
-
24. Par Siguldas novada pašvaldībai piederošo un piekrītošo neapbūvēto zemes vienību Mores pagastā izvērtējumu.
Apstiprināts
-
25. Par Siguldas novada pašvaldībai piederošo un piekrītošo neapbūvēto zemes vienību Mālpils pagastā izvērtējumu.
Apstiprināts
-
26. Par zemes ierīcības projekta izstrādes nosacījumu izsniegšanu zemes vienību Ata Kronvalda ielā 4 un [..], Siguldā, Siguldas nov., robežu pārkārtošanai.
Apstiprināts
-
27. Par Siguldas novada pašvaldības domes 2023.gada 21.septembra lēmuma “Par Siguldas novada pašvaldības Būvniecības kontroles pārvaldes 2023. gada 27. februāra lēmuma Nr. A-3.10/4/731 “Par lauksaimniecības zemes apmežošanu” atstāšanu negrozītu”.
Apstiprināts
-
28. Par nekustamā īpašuma Kārļzemnieki 5, Inčukalna pagastā, Siguldas novadā, kadastra Nr.8064 002 0764 zemes vienības (kadastra apzīmējums 8064 002 0639) nodošanu bezatlīdzības lietošanā.
Apstiprināts
-
29. Par nekustamā īpašuma Katlu māja, Lēdurgas pagastā, Siguldas novadā (kadastra Nr.6656 002 0392) zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 6656 002 0392 daļas un būves ar kadastra apzīmējumu 6656 002 0392 001 nodošanu bezatlīdzības lietošanā.
Apstiprināts
-
30. Par rezerves zemes fondā ieskaitītās nekustamā īpašuma ar kadastra Nr. 8074 003 0986 zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 8074 003 0984 atzīšanu par piekritīgu Siguldas novada pašvaldībai un ierakstīšanu zemesgrāmatā uz Siguldas novada pašvaldības vārda.
Apstiprināts
-
31. Par nomas līguma izbeigšanu un apbūves tiesību līguma slēgšanu.
Apstiprināts
-
32. Par nedzīvojamo telpu nomas līguma pagarināšanu Birzes ielā 2-8, Allaži, Siguldas novadā.
Apstiprināts
-
33. Par nekustamā īpašuma Jūliņas Inčukalna pagastā, Siguldas novadā, kadastra Nr.8064 006 1060 zemes vienības (kadastra apzīmējums 8064 006 1060) iznomāšanu.
Apstiprināts
-
34. Par ceļa servitūta atzīmes dzēšanu.
Apstiprināts
-
35. Par ceļa servitūta nodibināšanu nekustamā īpašuma Kaļļi Mores pagastā, Siguldas novadā kadastra Nr.4266 004 0237 zemes vienībā (kadastra apzīmējums 4266 004 0234).
Apstiprināts
-
36. Par Krimuldas novada pašvaldības domes 2021. gada 26. februāra lēmuma “Par nekustamā īpašuma atsavināšanas procesa uzsākšanu” (prot.Nr.2,9.p.3&) atcelšanu.
Apstiprināts
-
37. Par Krimuldas novada pašvaldības domes 2020. gada 27. marta lēmuma “Par nekustamā īpašuma daļas ar nosaukumu un adresi “Valles” Krimuldas pagastā, Krimuldas novadā, atsavināšanas procesa uzsākšanu” (prot.Nr.6,7.p.) atcelšanu.
Apstiprināts
-
38. Par dzīvokļa īpašuma Gaujaslīču iela 22-4, Gauja, Inčukalna pagasts, Siguldas novads atsavināšanu.
Apstiprināts
-
39. Par nekustamā īpašuma Lakstīgalas ielā 11A, Siguldā, Siguldas novadā 243/1831 domājamo daļu atsavināšanu.
Apstiprināts
-
40. Par nekustamā īpašuma Lakstīgalas ielā 11A, Siguldā, Siguldas novadā 242/1831 domājamo daļu atsavināšanu.
Apstiprināts
-
41. Par nekustamā īpašuma Lakstīgalas ielā 11A, Siguldā, Siguldas novadā 225/1831 domājamo daļu atsavināšanu.
Apstiprināts
-
42. Par nekustamā īpašuma Lakstīgalas ielā 11A, Siguldā, Siguldas novadā 234/1831 domājamo daļu atsavināšanu.
Apstiprināts
-
43. Par nekustamā īpašuma Emiļa Melngaiļa ielā 2, Lēdurgā, Lēdurgas pagastā, Siguldas novadā, zemes ar kadastra apzīmējumu Nr. 6656 002 0391 daļas iznomāšanu un rakstiskās izsoles noteikumu apstiprināšanu.
Apstiprināts
-
44. Par dzīvokļa īpašuma Straupes iela 2-17, Inciems, Krimuldas pagasts, Siguldas novads, nodošanu atsavināšanai un izsoles noteikumu apstiprināšanu.
Apstiprināts
-
45. Par nekustamā īpašuma Vīksnas, Siguldas pagasts, Siguldas novads, pirmās izsoles atzīšanu par nenotikušu un otrās izsoles noteikumu apstiprināšanu.
Apstiprināts
-
46. Par nekustamā īpašuma Plānupes iela 10, Inčukalns, Inčukalna pagasts, Siguldas novads, pirmās izsoles atzīšanu par nenotikušu un otrās izsoles noteikumu apstiprināšanu.
Apstiprināts
-
47. Par neapdzīvojamo telpas daļu Nr. 901 –1;8 ēkā ar kadastra apzīmējumu 80150023325001, Pils ielā 10, Siguldā, Siguldas novadā (Siguldas novada Kultūras centra ”Siguldas devons” ēka) ceturtās nomas tiesību izsoles atzīšanu par nenotikušu un piektās izsoles noteikumu apstiprināšanu.
Apstiprināts
-
48. Par telpu nomu un telpu nomas maksas noteikšanu ēdināšanas pakalpojumu veikšanai Krimuldas vidusskolā.
Apstiprināts
-
49. Par telpu nomu un telpu nomas maksas noteikšanu ēdināšanas pakalpojumu veikšanai Siguldas 1. pamatskolā.
Apstiprināts
-
50. Par telpu nomu un telpu nomas maksas noteikšanu ēdināšanas pakalpojumu veikšanai Siguldas pilsētas vidusskolā.
Apstiprināts
-
51. Par telpu nomu un telpu nomas maksas noteikšanu ēdināšanas pakalpojumu veikšanai Siguldas Valsts ģimnāzijā.
Apstiprināts
-
52. Par telpu nomu un telpu nomas maksas noteikšanu ēdināšanas pakalpojumu veikšanai Allažu pamatskolā.
Apstiprināts
-
Atpakaļ