×

Lai šī tīmekļa vietne darbotos, mēs izmantojam tehniskās sīkdatnes. Ar Jūsu piekrišanu, papildus šajā vietnē, interneta vietnes apmeklējuma analīzei un lietošanas pieredzes uzlabošanai var tikt izmantotas statistikas sīkdatnes. Lai uzzinātu vairāk par mūsu sīkdatņu politiku, lūdzam noklikšķināt uz pogas “Vairāk informācijas”.

Jūs varat piekrist visām sīkdatnēm, noklikšķinot uz pogas “Piekrītu” vai noraidīt, noklikšķinot uz pogas “Nepiekrītu”.

Ja tīmekļa vietnes lietotājs noklikšķina uz pogas “Nepiekrītu”, tīmekļa vietnē saglabājas tehniskās sīkdatnes, kuras ir nepieciešamas, lai nodrošinātu tīmekļa vietnes darbību un kuru izmantošanai nav nepieciešams iegūt lietotāja piekrišanu.

Vairāk informācijas
Atpakaļ
Izskatāmais jautājums Statuss Sākuma laiks
1. Par Siguldas novada pašvaldības domes priekšsēdētājas atbrīvošanu no amata.
Apstiprināts
02:21
2. Par Inčukalna pirmsskolas izglītības iestādes “Minka” vadītāja iecelšanu amatā.
Apstiprināts
12:21
3. Par atbalstu SIA “Siguldas Sporta serviss” dalībai Latvijas Investīciju attīstības aģentūras atbalsta programmā “Atbalsts procesu digitalizācijai”.
Apstiprināts
-
4. Par saistošo noteikumu „Par statusa “Siguldas novada pašvaldības ģimene, kuras aprūpē ir trīs un vairāk bērni” piešķiršanu un atjaunošanu” apstiprināšanu.
Apstiprināts
-
5. Par saistošo noteikumu “Par Siguldas novada pašvaldības simboliku” apstiprināšanu.
Apstiprināts
-
6. Par Siguldas novada pašvaldības domes 2023.gada 16.novembra saistošo noteikumu Nr.24 “Par uguņošanas ierīču izmantošanas ierobežojumiem Siguldas novadā” (prot. Nr. 17, 4.§) precizētās redakcijas apstiprināšanu.
Apstiprināts
-
7. Par saistošo noteikumu „Kārtība interešu izglītības programmu licenču un neformālās izglītības programmu atļauju izsniegšanai Siguldas novadā” apstiprināšanu.
Apstiprināts
-
8. Par Siguldas novada pašvaldības domes iekšējo noteikumu “Siguldas novada pašvaldības Ētikas kodekss” grozījuma apstiprināšanu.
Apstiprināts
-
9. Par Siguldas novada pašvaldības iekšējo noteikumu “Valsts budžeta mērķdotācijas sadales kārtība Siguldas novada izglītības iestāžu pedagogu darba samaksai un pašvaldības finansējuma piešķiršanas kārtība Siguldas novada izglītības iestāžu pedagogu darba samaksai” apstiprināšanu.
Apstiprināts
-
10. Par mēnešalgas noteikšanu Siguldas novada pašvaldības pamatizglītības, vidējās izglītības, profesionālās ievirzes izglītības, interešu izglītības iestāžu direktoriem un pirmsskolas iestāžu vadītājiem no 2024.gada 1.janvāra līdz 2024.gada 31.augustam.
Apstiprināts
-
11. Par valsts budžeta mērķdotāciju izglītības iestāžu pedagogu darba samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām laika periodam no 2024. gada 1. janvāra līdz 2024. gada 31. augustam.
Apstiprināts
-
12. Par iekšējo noteikumu “Transportlīdzekļu izmantošanas un izdevumu uzskaites kārtība Siguldas novada pašvaldībā” apstiprināšanu.
Apstiprināts
-
13. Par grozījumiem Siguldas novada pašvaldības domes 2021.gada 12.jūlija nolikumā “Par atlīdzību un sociālajām garantijām Siguldas novada pašvaldībā”.
Apstiprināts
-
14. Par Siguldas novada sadarbības teritorijas Civilās aizsardzības komisijas sastāvu un Civilās aizsardzības komisijas nolikuma apstiprināšanu.
Apstiprināts
-
15. Par Siguldas novada sadarbības teritorijas Civilās aizsardzības plāna apstiprināšanu.
Apstiprināts
-
16. Par Siguldas novada pašvaldības apbalvojuma nolikuma apstiprināšanu un konkursa “Siguldas novada uzņēmēju gada balva” vērtēšanas komisijas sastāva apstiprināšanu.
Izskatīšana atlikta
-
17. Par izmaiņām Simbolikas komisijas sastāvā.
Apstiprināts
-
18. Par izmaiņām Administratīvās komisijas sastāvā.
Apstiprināts
-
19. Par izmaiņām Siguldas novada Kultūras konsultatīvās padomes sastāvā.
Apstiprināts
-
20. Par Siguldas novada pieaugušo mūžizglītības projektu finansēšanas konkursa vērtēšanas komisijas jauna sastāva apstiprināšanu.
Apstiprināts
-
21. Par izmaiņām Siguldas novada pašvaldības izglītības iestādes Inčukalna pamatskola amatu sarakstā.
Apstiprināts
-
22. Par maksas apstiprināšanu Sociālās aprūpes centra struktūrvienībās ilgstošās sociālās aprūpes pakalpojumam.
Apstiprināts
-
23. Par budžeta pieprasījumu Siguldas novada pašvaldības atbalstīto sporta pasākumu finansējumam 2024. gada februārī.
Apstiprināts
-
24. Par izmaiņām Erasmus + Jaunatnes līdzdalības projekta “Starp Mum(S!)” izmaksās.
Apstiprināts
-
25. Par grozījumiem Siguldas novada pašvaldības domes 2023.gada 1.jūnija lēmumā “Par līdzfinansējuma piešķiršanu Biedrībai “Siguldas Barona 14” pārvaldībā esošai daudzīvokļu dzīvojamai mājai Krišjāņa Barona ielā 14, Siguldā infrastruktūras atjaunošanai” (prot.Nr.8, 13.§).
Apstiprināts
-
26. Par finansējuma piešķiršanu Siguldas novada kultūras un sabiedrībai nozīmīgu projektu konkursā atbalstāmajiem pretendentiem.
Apstiprināts
-
27. Par 2023.gada 2.maija lēmuma “Par zemes vienības daļas Pils ielā 4A, Siguldā, nodošanu valstij Satiksmes ministrijas personā un sadarbības līguma slēgšanu ar VSIA „Latvijas Valsts ceļi”” (prot. Nr. 6, 3.§) grozīšanu.
Apstiprināts
-
28. Par dzīvojamās platības izīrēšanu speciālistam.
Apstiprināts
-
29. Par ceļa servitūta nodibināšanu.
Apstiprināts
-
30. Par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu nekustamā īpašuma Zviedri-1 zemes vienībai Stīveros, Allažu pagastā, Siguldas novadā.
Apstiprināts
-
31. Par zemes ierīcības projekta izstrādes nosacījumu izsniegšanu zemes vienību Saules ielā 1B, 1C un 1D, Raganā, Krimuldas pag., Siguldas nov., robežu pārkārtošanai.
Apstiprināts
-
32. Par zemes nomas līguma slēgšanu.
Apstiprināts
-
33. Par zemes iznomāšanu.
Apstiprināts
-
34. Par zemes iznomāšanu.
Apstiprināts
-
35. Par zemes iznomāšanu.
Apstiprināts
-
36. Par grozījumiem Siguldas novada pašvaldības domes 2023.gada 21.decembra lēmumā par “Par pašvaldībai piederošā nekustamā īpašuma Plānupes iela 31A, Inčukalns, Inčukalna pagasts, Siguldas nov., nodošanu atsavināšanai un izsoles noteikumu apstiprināšanu.
Apstiprināts
-
37. Par nekustamā īpašuma “Radošā darbnīca”, 2.stāva Darbnīcas Nr.6, Pils ielā 16, Siguldā, Siguldas novadā, iznomāšanu un izsoles noteikumu apstiprināšanu.
Apstiprināts
-
38. Par pašvaldībai piederošā nekustamā īpašuma Ķiršu iela 8, Mālpils, Mālpils pag., Siguldas novads - pirmās izsoles atzīšanu par nenotikušu un otrās izsoles noteikumu apstiprināšanu.
Apstiprināts
-
39. Par pašvaldībai piederošā dzīvokļa īpašuma “Veceikaži”- 7 , Krimuldas pagasts Siguldas novadā – pirmās izsoles atzīšanu par nenotikušu un otrās izsoles noteikumu apstiprināšanu.
Apstiprināts
-
40. Par pašvaldībai piederošā dzīvokļa īpašuma “Veceikaži”- 1 , Krimuldas pagasts Siguldas novadā – pirmās izsoles atzīšanu par nenotikušu un otrās izsoles noteikumu apstiprināšanu.
Apstiprināts
-
Atpakaļ