×

Lai šī tīmekļa vietne darbotos, mēs izmantojam tehniskās sīkdatnes. Ar Jūsu piekrišanu, papildus šajā vietnē, interneta vietnes apmeklējuma analīzei un lietošanas pieredzes uzlabošanai var tikt izmantotas statistikas sīkdatnes. Lai uzzinātu vairāk par mūsu sīkdatņu politiku, lūdzam noklikšķināt uz pogas “Vairāk informācijas”.

Jūs varat piekrist visām sīkdatnēm, noklikšķinot uz pogas “Piekrītu” vai noraidīt, noklikšķinot uz pogas “Nepiekrītu”.

Ja tīmekļa vietnes lietotājs noklikšķina uz pogas “Nepiekrītu”, tīmekļa vietnē saglabājas tehniskās sīkdatnes, kuras ir nepieciešamas, lai nodrošinātu tīmekļa vietnes darbību un kuru izmantošanai nav nepieciešams iegūt lietotāja piekrišanu.

Vairāk informācijas
Atpakaļ
Domes sēdes darba kārtība

15.02.2024. Domes sēdes darba kārtība.pdf

Domes sēdes protokols

15.02.2024. Domes sēdes protokols.pdf

Izskatāmais jautājums Statuss Sākuma laiks
1. Par Siguldas novada pašvaldības domes saistošo noteikumu „Par Siguldas novada pašvaldības budžetu 2024. gadam” apstiprināšanu.
Apstiprināts
-
2. Par Siguldas novada pašvaldības iestāžu amatu sarakstu un amatu klasifikācijas apstiprināšanu.
Apstiprināts
-
3. Par grozījumiem Siguldas novada pašvaldības domes 2021.gada 12.jūlija nolikumā “Par atlīdzību un sociālajām garantijām Siguldas novada pašvaldībā”.
Apstiprināts
-
4. Par aizdevumu pamatsummas maksājumu atlikšanu 2024. gadā.
Apstiprināts
-
5. Par finansējumu Siguldas novada pašvaldības atbalstītajiem un pašvaldības organizētajiem sporta pasākumiem 2024. gadā.
Apstiprināts
-
6. Par Siguldas novada pašvaldības līdzdalības budžeta projektu ideju konkursa rezultātu apstiprināšanu un finansējuma piešķiršanu.
Apstiprināts
-
7. Par Siguldas novada pašvaldības domes priekšsēdētāja ievēlēšanu.
Apstiprināts
-
8. Par SIA “Siltums KIM” pamatkapitāla palielināšanu.
Apstiprināts
-
9. Par SIA “ZAAO” reorganizācijas uzsākšanu apvienošanas ceļā, pievienojot SIA “AP Kaudzītes”.
Apstiprināts
-
10. Par saistošo noteikumu „Par bērnu reģistrācijas, uzņemšanas un atskaitīšanas kārtību Siguldas novada pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādēs un vispārējo izglītības iestāžu pirmsskolas grupās” apstiprināšanu.
Apstiprināts
-
11. Par Siguldas novada pašvaldības domes iekšējo noteikumu “Par finansējuma piešķiršanu amatieru, veterānu sportam un sportistu dalībai Latvijas Olimpiādēs” apstiprināšanu.
Apstiprināts
-
12. Par grozījumiem Siguldas novada pašvaldības domes 2023.gada 24.augusta iekšējos noteikumos Nr.11 “Par Siguldas novada Kultūras centra un tā struktūrvienību, koncertzāles ”Baltais flīģelis” un Jūdažu bibliotēkas un sabiedriskā centra telpu izmantošanu”.
Apstiprināts
-
13. Par Siguldas novada pašvaldības domes saistošo noteikumu ,,Par kārtību, kādā tiek saskaņota un organizēta ielu tirdzniecība Siguldas novadā” apstiprināšanu.
Apstiprināts
-
14. Par grozījumiem Siguldas novada pašvaldības domes nolikumā “Par Siguldas novada pašvaldības domes deputātu atlīdzību un sociālajām garantijām”.
Apstiprināts
-
15. Par Siguldas novada pašvaldības domes nolikuma “Konkursa “GADA SKOLA SPORTĀ” nolikums” apstiprināšanu.
Izskatīšana atlikta
-
16. Par Siguldas novada pašvaldības konkursa “Māmiņa. Uzņēmēja” nolikuma un komisijas apstiprināšanu.
Apstiprināts
-
17. Par grozījumiem Siguldas novada pašvaldības domes 2023.gada 16.novembra nolikumā Nr. 18/2023 “Siguldas novada pašvaldības apbalvojumu nolikums” un konkursa “Siguldas novada uzņēmēju gada balva” vērtēšanas komisijas sastāva apstiprināšanu.
Apstiprināts
-
18. Par Siguldas novada pašvaldības apbalvojuma “Atzinība” piešķiršanu.
Apstiprināts
-
19. Par 2024. gadam piešķirtās valsts budžeta mērķdotācijas sadali Siguldas novada māksliniecisko kolektīvu vadītāju darba un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām.
Apstiprināts
-
20. Par Siguldas novada pašvaldības līdzfinansējuma apmēru mēnesī par vienu bērnu, kas apgūst pirmsskolas izglītības programmu privātajā izglītības iestādē vai saņem bērnu uzraudzības pakalpojumu 2024.gadā.
Apstiprināts
-
21. Par pašvaldības līdzfinansējumu izglītojamajiem, kuri apgūst vispārējās pamatizglītības un vidējās izglītības programmas privātajās izglītības iestādēs 2024.gadā.
Apstiprināts
-
22. Par izmaksu tāmju apstiprināšanu savstarpējo norēķinu veikšanai par Siguldas novada vispārējo izglītības iestāžu sniegtajiem pakalpojumiem citas pašvaldības administratīvajā teritorijā deklarētajiem iedzīvotājiem.
Apstiprināts
-
23. Par Siguldas novada Investīciju plāna 2021. - 2027.gadam grozījumu apstiprināšanu.
Apstiprināts
-
24. Par projekta iesniegumu “Atsevišķu sociālo mājokļu atjaunošana Siguldas novadā”.
Apstiprināts
-
25. Par grozījumiem Siguldas novada pašvaldības domes 2022. gada 15. septembra lēmumā “Par deinstitucionalizācijas līguma grozījumiem un finansējuma palielināšanu projektam “Dienas aprūpes centrs personām ar garīga rakstura traucējumiem un sociālās rehabilitācijas pakalpojumi bērniem ar funkcionāliem traucējumiem Krimuldas novadā”.
Apstiprināts
-
26. Par Siguldas novada pieaugušo mūžizglītības projektu finansēšanas 2024.gada konkursa rezultātu apstiprināšanu un finansējuma piešķiršanu.
Apstiprināts
-
27. Par projekta “Viss ir iespējams!” iesniegšanu Jaunatnes starptautisko programmu aģentūrai.
Apstiprināts
-
28. Par projekta iesniegumu “Sociālā mājokļa pārbūve Sunīšos, Siguldas novadā”.
Apstiprināts
-
29. Par Erasmus + Jaunatnes līdzdalības projekta “Brīvs un prātīgs” iesniegšanu.
Apstiprināts
-
30. Par atbalstu aktīvā nodarbinātības pasākuma “Algoti pagaidu sabiedriskie darbi” īstenošanai.
Apstiprināts
-
31. Par zaudējumu atlīdzināšanas prasījumu.
Apstiprināts
-
32. Par izmaiņām Pašvaldības īpašuma atsavināšanas un izsoles komisijas sastāvā.
Apstiprināts
-
33. Par Latvāņu izplatības ierobežošanas pasākumu organizatoriskā plāna Siguldas novadā 2022.-2026.gadam precizēšanu.
Apstiprināts
-
34. Par telpu un stāvlaukuma nomu Siguldas Sporta skolas vajadzībām.
Apstiprināts
-
35. Par grozījumiem Siguldas novada pašvaldības domes 2023.gada 24.augusta lēmumā “Par speciālistam izīrējamās dzīvojamās telpas statusa noteikšanu” (prot.Nr.13., 28.§).
Apstiprināts
-
36. Par lokālplānojuma teritorijas plānojuma grozījumu nekustamo īpašumu “Ūdensloki” un “Linuži”, Inčukalna pagastā, Siguldas novadā, teritorijā, apstiprināšanu.
Apstiprināts
-
37. Par lokālplānojuma projekta teritorijas plānojuma grozījumu veikšanai zemes vienību Nītaures ielā 26, Mergupes ielā 27 un Vītolu ielā 7, Mālpilī, Mālpils pagastā, Siguldas novadā, teritorijā nodošanu publiskajai apspriešanai un atzinumu saņemšanai.
Apstiprināts
-
38. Par ceļa servitūta nodibināšanu.
Apstiprināts
-
39. Par nedzīvojamās telpas ierakstīšanu zemesgrāmatā uz Siguldas novada pašvaldības vārda.
Apstiprināts
-
40. Par nekustamā īpašuma Mazie Rīti Lēdurgas pagastā, Siguldas novadā, kadastra Nr. 66560050083, sadalīšanu.
Apstiprināts
-
41. Par pašvaldībai piederošā nekustamā īpašuma Siguldas ielā 29, Morē, Mores pag., Siguldas nov., atsavināšanu.
Apstiprināts
-
42. Par Siguldas novada pašvaldībai piederošā nekustamā īpašuma Pļavas iela 19, Inčukalns, Inčukalna pagasts, Siguldas novads – atsavināšanu.
Apstiprināts
-
43. Par pašvaldībai piederošā nekustamā īpašuma – "Kūlīši", Mālpils pagasts, Siguldas novads – atsavināšanu.
Apstiprināts
-
44. Par zemes vienības Rūdolfa Blaumaņa ielā 2, Siguldā, Siguldas nov. (kadastra apzīmējums 8015 003 0343) iznomāšanu.
Apstiprināts
-
45. Par pašvaldībai piederošā nekustamā īpašuma Ķiršu iela 20, Mālpils, Mālpils pag., Siguldas novads – pirmās izsoles atzīšanu par nenotikušu un otrās izsoles noteikumu apstiprināšanu.
Apstiprināts
-
46. Par neapdzīvojamo telpas daļu Nr. 901 –1;8 ēkā ar kadastra apzīmējumu 80150023325001, Pils ielā 10, Siguldā, Siguldas novadā (Siguldas novada Kultūras centra ”Siguldas devons” ēka) nomas tiesību izsoles atzīšanu par nenotikušu un ceturtās izsoles.
Apstiprināts
-
Atpakaļ