×

Lai šī tīmekļa vietne darbotos, mēs izmantojam tehniskās sīkdatnes. Ar Jūsu piekrišanu, papildus šajā vietnē, interneta vietnes apmeklējuma analīzei un lietošanas pieredzes uzlabošanai var tikt izmantotas statistikas sīkdatnes. Lai uzzinātu vairāk par mūsu sīkdatņu politiku, lūdzam noklikšķināt uz pogas “Vairāk informācijas”.

Jūs varat piekrist visām sīkdatnēm, noklikšķinot uz pogas “Piekrītu” vai noraidīt, noklikšķinot uz pogas “Nepiekrītu”.

Ja tīmekļa vietnes lietotājs noklikšķina uz pogas “Nepiekrītu”, tīmekļa vietnē saglabājas tehniskās sīkdatnes, kuras ir nepieciešamas, lai nodrošinātu tīmekļa vietnes darbību un kuru izmantošanai nav nepieciešams iegūt lietotāja piekrišanu.

Vairāk informācijas
Atpakaļ
Domes sēdes darba kārtība

20.06.2024. Domes sēdes darba kārtība.pdf

Domes sēdes protokols

20.06.2024. Domes sēdes protokols.pdf

Izskatāmais jautājums Statuss Sākuma laiks
1. Par kolektīvā iesnieguma izskatīšanu.
Apstiprināts
-
2. Par kolektīvā iesnieguma izskatīšanu.
Apstiprināts
-
3. Par skolēnu skaita noteikšanu Siguldas novada pašvaldības vispārējās izglītības iestāžu klasēs un valsts budžeta mērķdotācijas pārdali pedagogu darba samaksai Siguldas novada pašvaldības izglītības iestādēs.
Apstiprināts
-
4. Par SIA “Adven Sigulda” siltumapgādes sistēmas modernizēšanu un ieguldījumiem koncesijas resursos.
Apstiprināts
-
5. Par Koncesijas ieguvēja AS “Eco Baltia” aizstāšanu ar SIA “Eco Baltia vide”, saistībā ar reorganizāciju un uzņēmuma pāreju.
Apstiprināts
-
6. Par Siguldas novada pašvaldības domes saistošo noteikumu "Grozījumi Siguldas novada pašvaldības domes 2023.gada 18.maija saistošajos noteikumos Nr.8 „Siguldas novada pašvaldības nolikums”” apstiprināšanu.
Apstiprināts
-
7. Par saistošo noteikumu “Grozījumi Siguldas novada pašvaldības domes 2021.gada 12.augusta saistošajos noteikumos Nr.7 “Par braukšanas maksas atvieglojumiem sabiedriskajā transportā”” apstiprināšanu.
Apstiprināts
-
8. Par Siguldas novada pašvaldības domes 2024.gada 28.marta lēmuma “Par Siguldas novada pašvaldības domes saistošo noteikumu “Siguldas peldvietas izmantošanas kārtība” apstiprināšanu” (prot. Nr. 5, 19. §) atcelšanu.
Apstiprināts
-
9. Par Siguldas novada pašvaldības domes 2024.gada 28.marta lēmuma “Par Siguldas novada pašvaldības domes saistošo noteikumu “Siguldas novada brīvpieejas bērnu rotaļu un sporta laukumu izmantošanas kārtība” apstiprināšanu” (prot. Nr. 5, 18. §) atcelšanu.
Apstiprināts
-
10. Par telpu iznomāšanu VAS “Latvijas Pasts” pasta pakalpojumu nodrošināšanai Krimuldas pagastā.
Apstiprināts
-
11. Par lokālplānojuma zemes vienībām Nītaures ielā 26, Mergupes ielā 27 un Vītolu ielā 7, Mālpilī, Mālpils pagastā, Siguldas novadā, ar kuru groza teritorijas plānojumu, apstiprināšanu un saistošo noteikumu “Zemes vienību Nītaures ielā 26, Mergupes ielā 27 un Vītolu ielā 7, Mālpilī, Mālpils pagastā, Siguldas novadā, lokālplānojuma, ar kuru groza teritorijas plānojumu, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi un grafiskā daļa” izdošanu.
Apstiprināts
-
12. Par grozījumu Siguldas novada pašvaldības domes 2021.gada 12.augusta nolikumā Nr.35/2021 “Siguldas novada pašvaldības Publisku izklaides un svētku pasākumu iesniegumu izskatīšanas komisijas nolikums”.
Apstiprināts
-
13. Par Siguldas novada pašvaldības domes iekšējo noteikumu “Par Siguldas novada pašvaldības amatiermākslas kolektīvu dibināšanu, to darbības izvērtēšanu un finansēšanu, to vadītāju un speciālistu darba samaksu” apstiprināšanu.
Apstiprināts
-
14. Par grozījumiem Siguldas novada pašvaldības 2023.gada 16.februāra lēmumā “Par maksas noteikšanas kārtību Siguldas novada Kultūras centra, tā struktūrvienību un Siguldas koncertzāles ,,Baltais flīģelis” organizētajiem publiskajiem kultūras un izklaides pasākumiem”.
Apstiprināts
-
15. Par Pirmsskolas izglītības iestādes “Saulīte” vadītājas atbrīvošanu no amata.
Apstiprināts
-
16. Par dalības maksas apstiprināšanu Siguldas Sporta skolas audzēkņiem vasaras diennakts nometnēm.
Apstiprināts
-
17. Par Siguldas mākslu skolas ”Baltais Flīģelis” organizēto audzēkņu dienas nometņu dalības maksu apstiprināšanu.
Apstiprināts
-
18. Par Krimuldas Mūzikas un mākslas skolas organizēto audzēkņu diennakts mācību nometņu dalības maksu apstiprināšanu.
Apstiprināts
-
19. Par projekta iesniegumu “Vildogas ceļa pārbūve, infrastruktūras attīstība uzņēmējdarbības atbalstam”.
Apstiprināts
-
20. Par atbalstu pieteikuma iesniegšanai konkursā “Latvijas Jauniešu galvaspilsēta 2025”.
Apstiprināts
-
21. Par konkursa “Māmiņa. Uzņēmēja.” uzvarētāju apstiprināšanu un līdzfinansējuma piešķiršanu.
Apstiprināts
-
22. Par Valsts Kultūrkapitāla fonda finansējumu projektu konkursa ietvaros projekta “Vasaras lasījumi Siguldā” īstenošanai.
Apstiprināts
-
23. Par Valsts Kultūrkapitāla fonda finansējumu projektu konkursa ietvaros projekta “ Siguldas Dzejas dienas un dzejas naktis” īstenošanai.
Apstiprināts
-
24. Par dalību projektā “Digitālās plaisas mazināšana sociāli neaizsargātajām grupām un izglītības iestādēs” un sadarbības līguma slēgšanu par priekšizpētes veikšanu.
Apstiprināts
-
25. Par ES programmas Erasmus+ pieaugušo izglītības jomas projekta īstenošanu Siguldas novadā.
Apstiprināts
-
26. Par ES programmas Erasmus+ skolu izglītības jomas projekta īstenošanu Siguldas novadā.
Apstiprināts
-
27. Par ES Erasmus+ programmas projekta īstenošanu Siguldas novada Siguldas 1. pamatskolā.
Apstiprināts
-
28. Par ES programmas Erasmus+ skolu izglītības jomas projekta īstenošanu Siguldas novadā.
Apstiprināts
-
29. Par ES Erasmus + programmas projekta īstenošanu Siguldas novada bibliotēkās.
Apstiprināts
-
30. Par Erasmus + Profesionālās izglītības projekta “Jaunas zināšanas un pieredze Siguldas Mākslu skolas inovatīvai izaugsmei” apstiprināšanu.
Apstiprināts
-
31. Par sadarbību Vislatvijas Senioru vokālo ansambļu sadziedāšanas svētku organizēšanā.
Apstiprināts
-
32. Par konceptuālu atbalstu sadarbībai ar Latvijas Nacionālo kultūras centru Folkloras festivāla “Baltica” organizēšanā 2025.gadā.
Apstiprināts
-
33. Par sadarbību Zemeņu svētku programmas satura nodrošināšanā.
Apstiprināts
-
34. Par Valsts un pašvaldības vienotā klientu apkalpošanas centra izveidi Sidgundā.
Apstiprināts
-
35. Par Siguldas novada kultūras centra amatiermākslas kolektīva dibināšanu.
Apstiprināts
-
36. Par izmaiņām Siguldas novada pašvaldības Publisku izklaides un svētku pasākumu iesniegumu izskatīšanas komisijas sastāvā.
Apstiprināts
-
37. Par izmaiņām Siguldas novada pašvaldības Atbalsta uzņēmējdarbībai piešķiršanas komisijas sastāvā.
Apstiprināts
-
38. Par Siguldas novada pašvaldības domes 2016.gada 8.jūnija lēmuma “Par izdevumu piedziņu saistībā ar latvāņu izplatības ierobežošanas pasākumu veikšanu zemes vienībās “[..]” un “[..]”, Siguldas pagasts, Siguldas novads” (prot. Nr.8, 11.§) un 2017.gada 18.janvāra lēmuma “Par izpildrīkojuma apstiprināšanu” (prot. Nr.2, 9.§) atstāšanu negrozītu.
Apstiprināts
-
39. Par zemes iznomāšanu publiski pieejamu elektrotransporta uzlādes pieslēgumu ierīkošanas punktiem.
Apstiprināts
-
40. Par nekustamā īpašuma Vidzemes šoseja 47.km, Siguldas pagastā, Siguldas novadā, kadastra Nr.8094 003 0265 zemes vienības (kadastra apzīmējums 8094 003 0265) daļas iznomāšanu.
Apstiprināts
-
41. Par telpu nomas līguma Nr. 4.3-6.7/2019/859 termiņa pagarināšanu.
Apstiprināts
-
42. Par grozījumiem zemes nomas līgumā.
Apstiprināts
-
43. Par grozījumiem 2022.gada 22.decembra zemes nomas līgumā Nr.SNP/2022/1731, kas noslēgts starp Siguldas novada pašvaldību un Rīgas rajona Mālpils pagasta “Plakupu” zemnieku saimniecību.
Apstiprināts
-
44. Par dzīvokļu īpašumu ierakstīšanu zemesgrāmatā uz Siguldas novada pašvaldības vārda.
Apstiprināts
-
45. Par zemes vienības Miera ielā 1, Inčukalnā, Inčukalna pag., Siguldas nov., sadalīšanu un zemes ierīcības projekta izstrādes nosacījumu izsniegšanu.
Apstiprināts
-
46. Par nekustamā īpašuma ar kadastra Nr. 8064 008 0344 “Pirmais Straujupītes ceļš 17”, Meža Miers, Inčukalna pagastā, Siguldas novadā, sadalīšanu un ierakstīšanu zemesgrāmatā.
Apstiprināts
-
47. Par nekustamā īpašuma ar kadastra Nr. 8068 001 0147, zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 8068 009 0409 sadalīšanu.
Apstiprināts
-
48. Par nekustamā īpašuma ar kadastra Nr. 8015 003 0158 sadalīšanu.
Apstiprināts
-
49. Par detālplānojuma nekustamā īpašuma Hollanderi-Ķirši zemes vienībai Siguldā nodošanu publiskajai apspriešanai.
Apstiprināts
-
50. Par detālplānojuma nekustamajiem īpašumiem “Inciemi” (kadastra Nr. 8068 005 0066) un “Estrāde un bērnudārzs Inciemā” (kadastra Nr. 8068 005 0260) Inciemā, Krimuldas pagastā, Siguldas novadā, atzīšanu par spēku zaudējušu.
Apstiprināts
-
51. Par ceļa servitūta nodibināšanu.
Apstiprināts
-
52. Par dalību ceļa servitūta nodibināšanā.
Apstiprināts
-
53. Par ceļa servitūta nodibināšanu.
Apstiprināts
-
54. Par nekustamā īpašuma Lejasnātrēni, Mālpils pagastā, Siguldas novadā, kadastra Nr.8074 003 1016 zemes vienības (kadastra apzīmējums 8074 003 1000) daļas nodošanu bez atlīdzības apbūves tiesībai.
Apstiprināts
-
55. Par privātpersonai piederošas zemes atsavināšanu sabiedrības vajadzībām.
Apstiprināts
-
56. Par privātpersonai piederošā nekustamā īpašuma atsavināšanu sabiedrības vajadzībām.
Apstiprināts
-
57. Par Siguldas novada pašvaldības kustamas mantas (transportlīdzekļu) ziedojumu Ukrainai.
Apstiprināts
-
58. Par pašvaldībai piederošās kustamās mantas – vieglās pasažieru automašīnas VW TRANSPORTER, valsts reģistrācijas numurs FG1053 - nodošanu atsavināšanai.
Apstiprināts
-
59. Par pašvaldībai piederošās kustamās mantas – transportlīdzekļa ZIL 431412, valsts reģistrācijas numurs BZ4220 - nodošanu atsavināšanai.
Apstiprināts
-
60. Par nekustamā īpašuma Atpūtas iela 2, Inčukalns, Inčukalna pag, Siguldas novadā 1999/20847 domājamo daļu atsavināšanu.
Apstiprināts
-
61. Par nekustamā īpašuma Atpūtas iela 2, Inčukalns, Inčukalna pag, Siguldas novadā 1260/20847 domājamo daļu atsavināšanu.
Apstiprināts
-
62. Par nekustamā īpašuma Atpūtas iela 2, Inčukalns, Inčukalna pag, Siguldas novadā 758/20847 domājamo daļu ½ īpašumtiesību daļu atsavināšanu.
Apstiprināts
-
63. Par nekustamā īpašuma Atpūtas iela 2, Inčukalns, Inčukalna pag, Siguldas novadā 758/20847 domājamo daļu ½ īpašumtiesību daļu atsavināšanu.
Apstiprināts
-
64. Par nekustamā īpašuma Atpūtas iela 2, Inčukalns, Inčukalna pag, Siguldas novadā 826/20847 domājamo daļu atsavināšanu.
Apstiprināts
-
65. Par nekustamā īpašuma Atpūtas iela 2, Inčukalns, Inčukalna pag, Siguldas novadā 496/20847 domājamo daļu atsavināšanu.
Apstiprināts
-
66. Par nekustamā īpašuma Atpūtas iela 2, Inčukalns, Inčukalna pag, Siguldas novadā 1305/20847 domājamo daļu atsavināšanu.
Apstiprināts
-
67. Par nekustamā īpašuma Atpūtas iela 2, Inčukalns, Inčukalna pag, Siguldas novadā 915/20847 domājamo daļu atsavināšanu.
Apstiprināts
-
68. Par nekustamā īpašuma Atpūtas iela 2, Inčukalns, Inčukalna pag, Siguldas novadā 643/20847 domājamo daļu atsavināšanu.
Apstiprināts
-
69. Par nekustamā īpašuma Atpūtas iela 2, Inčukalns, Inčukalna pag, Siguldas novadā 761/20847 domājamo daļu atsavināšanu.
Apstiprināts
-
70. Par nekustamā īpašuma Atpūtas iela 2, Inčukalns, Inčukalna pag, Siguldas novadā 1268/20847 domājamo daļu atsavināšanu.
Apstiprināts
-
71. Par nekustamā īpašuma Atpūtas iela 2, Inčukalns, Inčukalna pag, Siguldas novadā 641/20847 domājamo daļu atsavināšanu.
Apstiprināts
-
72. Par nekustamā īpašuma Atpūtas iela 2, Inčukalns, Inčukalna pag, Siguldas novadā 496/20847 domājamo daļu atsavināšanu.
Apstiprināts
-
73. Par nekustamā īpašuma Atpūtas iela 2, Inčukalns, Inčukalna pag, Siguldas novadā 760/20847 domājamo daļu atsavināšanu.
Apstiprināts
-
74. Par nekustamā īpašuma Atpūtas iela 2, Inčukalns, Inčukalna pag, Siguldas novadā 911/20847 domājamo daļu atsavināšanu.
Apstiprināts
-
75. Par nekustamā īpašuma Atpūtas iela 2, Inčukalns, Inčukalna pag, Siguldas novadā 1016/20847 domājamo daļu atsavināšanu.
Apstiprināts
-
76. Par nekustamā īpašuma Atpūtas iela 2, Inčukalns, Inčukalna pag, Siguldas novadā 758/20847 domājamo daļu atsavināšanu.
Apstiprināts
-
77. Par nekustamā īpašuma Atpūtas iela 2, Inčukalns, Inčukalna pag, Siguldas novadā 627/20847 domājamo daļu atsavināšanu.
Apstiprināts
-
78. Par nekustamā īpašuma Atpūtas iela 2, Inčukalns, Inčukalna pag, Siguldas novadā 498/20847 domājamo daļu atsavināšanu.
Apstiprināts
-
79. Par nekustamā īpašuma Atpūtas iela 2, Inčukalns, Inčukalna pag, Siguldas novadā 1267/20847 domājamo daļu atsavināšanu.
Apstiprināts
-
80. Par nekustamā īpašuma Atpūtas iela 2, Inčukalns, Inčukalna pag, Siguldas novadā 633/20847 domājamo daļu atsavināšanu.
Apstiprināts
-
81. Par nekustamā īpašuma Atpūtas iela 2, Inčukalns, Inčukalna pag, Siguldas novadā 1496/20847 domājamo daļu atsavināšanu.
Apstiprināts
-
82. Par nekustamā īpašuma Atpūtas iela 2, Inčukalns, Inčukalna pag, Siguldas novadā 497/20847 domājamo daļu atsavināšanu.
Apstiprināts
-
83. Par nekustamā īpašuma Atpūtas iela 2, Inčukalns, Inčukalna pag, Siguldas novadā 1016/20847 domājamo daļu atsavināšanu.
Apstiprināts
-
84. Par dzīvokļa īpašuma Meža iela 3/5-9, Inčukalns, Inčukalna pagasts, Siguldas novads atsavināšanu.
Apstiprināts
-
85. Par nekustamā īpašuma Ziedoņa ielā 3, Mālpilī, Mālpils pagastā, Siguldas novadā, atsavināšanu.
Apstiprināts
-
86. Par dzīvokļa īpašuma Plānupes iela 12-5, Inčukalns, Inčukalna pagasts, Siguldas novads, nodošanu atsavināšanai un izsoles noteikumu apstiprināšanu.
Apstiprināts
-
87. Par dzīvokļa īpašuma “Saules 1”-1, Griķi, Inčukalna pagasts, Siguldas novads, nodošanu atsavināšanai un izsoles noteikumu apstiprināšanu.
Apstiprināts
-
88. Par dzīvokļa īpašuma Plānupes iela 12-2, Inčukalns, Inčukalna pagasts, Siguldas novads, nodošanu atsavināšanai un izsoles noteikumu apstiprināšanu.
Apstiprināts
-
89. Par dzīvokļa īpašuma Plānupes iela 12-4, Inčukalns, Inčukalna pagasts, Siguldas novads, nodošanu atsavināšanai un izsoles noteikumu apstiprināšanu.
Apstiprināts
-
90. Par dzīvokļa īpašuma Plānupes iela 12-6, Inčukalns, Inčukalna pagasts, Siguldas novads, nodošanu atsavināšanai un izsoles noteikumu apstiprināšanu.
Apstiprināts
-
91. Par nekustamā īpašuma Mazie Sālzemneki, Krimuldas pagasts, Siguldas novads, nodošanu atsavināšanai un izsoles noteikumu apstiprināšanu.
Apstiprināts
-
92. Par nekustamā īpašuma Rūpniecības iela 13, Mālpils, Mālpils pag., Siguldas novads, nodošanu atsavināšanai un izsoles noteikumu apstiprināšanu.
Apstiprināts
-
93. Par nekustamā īpašuma Krasta iela 2A, Gauja, Inčukalna pagasts, Siguldas novads, nodošanu atsavināšanai un izsoles noteikumu apstiprināšanu.
Apstiprināts
-
94. Par nekustamā īpašuma Jaunzīlītes, Griķi, Inčukalna pagasts, Siguldas novads, pirmās izsoles atzīšanu par nenotikušu un otrās izsoles noteikumu apstiprināšanu.
Apstiprināts
-
95. Par nekustamā īpašuma “Kiosks Nr.1” Pils ielā 16, Siguldā, Siguldas novadā, pirmās nomas tiesību izsoles atzīšanu par nenotikušu un otrās nomas tiesību izsoles noteikumu apstiprināšanu.
Apstiprināts
-
96. Par nekustamā īpašuma “Kiosks Nr.3” Pils ielā 16, Siguldā, Siguldas novadā, pirmās nomas tiesību izsoles atzīšanu par nenotikušu un otrās nomas tiesību izsoles noteikumu apstiprināšanu.
Apstiprināts
-
97. Par nekustamā īpašuma “Kiosks Nr.4” Pils ielā 16, Siguldā, Siguldas novadā, pirmās nomas tiesību izsoles atzīšanu par nenotikušu un otrās nomas tiesību izsoles noteikumu apstiprināšanu.
Apstiprināts
-
98. Par nekustamā īpašuma Ķiršu iela 20, Mālpils, Mālpils pag., Siguldas novads – Otrās izsoles atzīšanu par nenotikušu un trešās izsoles noteikumu apstiprināšanu.
Apstiprināts
-
Atpakaļ