×

Lai šī tīmekļa vietne darbotos, mēs izmantojam tehniskās sīkdatnes. Ar Jūsu piekrišanu, papildus šajā vietnē, interneta vietnes apmeklējuma analīzei un lietošanas pieredzes uzlabošanai var tikt izmantotas statistikas sīkdatnes. Lai uzzinātu vairāk par mūsu sīkdatņu politiku, lūdzam noklikšķināt uz pogas “Vairāk informācijas”.

Jūs varat piekrist visām sīkdatnēm, noklikšķinot uz pogas “Piekrītu” vai noraidīt, noklikšķinot uz pogas “Nepiekrītu”.

Ja tīmekļa vietnes lietotājs noklikšķina uz pogas “Nepiekrītu”, tīmekļa vietnē saglabājas tehniskās sīkdatnes, kuras ir nepieciešamas, lai nodrošinātu tīmekļa vietnes darbību un kuru izmantošanai nav nepieciešams iegūt lietotāja piekrišanu.

Vairāk informācijas
Atpakaļ
Domes sēdes darba kārtība

23.05.2024. Domes sēdes darba kārtība.pdf

Domes sēdes protokols

23.05.2024. Domes sēdes protokols.pdf

Izskatāmais jautājums Statuss Sākuma laiks
1. Par Siguldas novada pašvaldības domes 2024.gada 15.februāra saistošo noteikumu Nr.6 “Par kārtību, kādā tiek saskaņota un organizēta ielu tirdzniecība Siguldas novadā” apstiprināšanu precizētajā redakcijā.
Apstiprināts
-
2. Par saistošo noteikumu “Par līdzfinansējumu privātām vispārējās pamatizglītības iestādēm” apstiprināšanu.
Apstiprināts
-
3. Par Siguldas novada pašvaldības domes 2024.gada 28.marta saistošo noteikumu Nr.9 “Par sociālajām garantijām bez vecāku gādības palikušam bērnam Siguldas novadā” apstiprināšanu precizētajā redakcijā.
Apstiprināts
-
4. Par Siguldas novada pašvaldības domes saistošo noteikumu “Par līdzfinansējuma samaksas kārtību interešu izglītības un pagarinātās dienas grupas nodarbībām Siguldas novada pašvaldības izglītības iestādēs” apstiprināšanu.
Apstiprināts
-
5. Par Siguldas novada pašvaldības domes saistošo noteikumu “Par kārtību, kādā Siguldas novada pašvaldība līdzfinansē pirmsskolas izglītības programmas izmaksas privātajā izglītības iestādē un bērnu uzraudzības pakalpojuma sniedzējam” apstiprināšanu.
Apstiprināts
-
6. Par Siguldas novada pašvaldības domes saistošo noteikumu “Kārtība, kādā Siguldas novada pašvaldība kompensē vispārējās pamatizglītības un vidējās izglītības iestāžu izglītojamiem braukšanas izdevumus par sabiedriskā transportlīdzekļa reģionālās nozīmes maršrutos izmantošanu” apstiprināšanu.
Apstiprināts
-
7. Par saistošo noteikumu “Par kapsētu uzturēšanu un lietošanu Siguldas novadā” apstiprināšanu.
Apstiprināts
-
8. Par saistošo noteikumu “Par ēku numerācijas, māju un ielu nosaukumu plākšņu izvietošanas kārtību Siguldas novada pašvaldībā” apstiprināšanu.
Apstiprināts
-
9. Par Siguldas novada pašvaldības domes saistošo noteikumu “Par juridisku personu līdzdalību infrastruktūras objektu būvniecības, pārbūves un atjaunošanas darbu līdzfinansēšanā” apstiprināšanu.
Apstiprināts
-
10. Par Siguldas novada pašvaldības domes 2024.gada 28.marta saistošo noteikumu Nr.10 “Mājas (istabas) dzīvnieku labturības noteikumi Siguldas novadā” apstiprināšanu precizētajā redakcijā.
Apstiprināts
-
11. Par Siguldas novada pašvaldības domes 2024. gada 15. februāra saistošo noteikumu Nr. 7 “Par lokālplānojuma teritorijas plānojuma grozījumu veikšanai nekustamā īpašuma “Ūdensloki” un “Linuži”, Inčukalna pagastā, Siguldas novada teritorijā, Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi un Grafiskā daļa” (prot. Nr.3, 36.§) atzīšanu par spēku zaudējušiem.
Apstiprināts
-
12. Par Siguldas novada pašvaldības domes iekšējo noteikumu “Siguldas novada pašvaldības izglītības iestāžu interešu izglītības programmu finansēšanas un īstenošanas kārtība” apstiprināšanu.
Apstiprināts
-
13. Par grozījumiem Siguldas novada pašvaldības domes 2021.gada 12.jūlija nolikumā “Par atlīdzību un sociālajām garantijām Siguldas novada pašvaldībā”.
Apstiprināts
-
14. Par grozījumiem Siguldas novada pašvaldības domes 2024.gada 15. februāra lēmumā "Par Siguldas novada pašvaldības iestāžu amatu sarakstu un amatu klasifikācijas apstiprināšanu" (prot. Nr.3, 2. §)".
Apstiprināts
-
15. Par grozījumu Siguldas novada pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādes “Minka” nolikumā.
Apstiprināts
-
16. Par “Siguldas novada bibliotēkas nolikums” apstiprināšanu.
Apstiprināts
-
17. Par projekta “Vidzemes prozas lasījumi 2024” konkursa nolikuma apstiprināšanu.
Apstiprināts
-
18. Par sabiedrisko pakalpojumu līguma slēgšanu ar SIA “Siltums KIM” siltumapgādes jomā.
Apstiprināts
-
19. Par grozījumu veikšanu Siguldas novada pašvaldības domes 2024.gada 28.marta lēmumā “Par mācību līdzekļu un mācību grāmatu iegādei 2024.gadam piešķirtās valsts budžeta mērķdotācijas sadali Siguldas novada pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādēm bērnu no piecu gadu vecuma izglītošanai un Siguldas novada pašvaldības vispārējās pamatizglītības un vispārējās vidējās izglītības iestāžu izglītojamajiem” (protokols Nr.5, 27§).
Apstiprināts
-
20. Par Siguldas novada pašvaldības pamatbudžeta mērķdotācijas plānu triju gadu termiņā.
Apstiprināts
-
21. Par izmaiņām Siguldas novada pašvaldības interešu izglītības programmu licencēšanas un neformālās izglītības programmu atļauju izsniegšanas komisijas sastāvā.
Apstiprināts
-
22. Par Siguldas novada pašvaldības izglītības iestāžu telpu iznomāšanas izmaiņām komisijas sastāvā.
Apstiprināts
-
23. Par Mālpils Mūzikas un mākslas skolas organizētās audzēkņu diennakts mācību nometnes – plenēra dalības maksas apstiprināšanu.
Apstiprināts
-
24. Par Valsts Kultūrkapitāla fonda “Latviešu vēsturisko zemju attīstības programma” atbalstītā “Vidzemes kultūras programma 2024” projektu konkursā par finansējuma piešķiršanu projekta “Vidzemes prozas lasījumi” īstenošanai.
Apstiprināts
-
25. Par atbalstu aktīvā nodarbinātības pasākuma “Algoti pagaidu sabiedriskie darbi” īstenošanai.
Apstiprināts
-
26. Par finanšu līdzekļu paredzēšanu interešu izglītības programmas skeletonā īstenošanai.
Apstiprināts
-
27. Par Siguldas mākslu skolas “Baltais flīģelis” sadarbību ar biedrību “EVTA.LV-LDSA European voice teachers association Latvijas Dziedāšanas skolotāju asociācija” konferences “Es dziedu” organizēšanā.
Apstiprināts
-
28. Par grozījumiem Siguldas novada pašvaldības domes 2024.gada 28.marta lēmumā “Par projekta “PROTI UN DARI 2.0” īstenošanu” (prot.Nr.5, 38.§).
Apstiprināts
-
29. Par deleģēšanas līguma noslēgšanu ar biedrību “Cerību spārni”.
Apstiprināts
-
30. Par SIA “HK Unlimited” ieceri izveidot nebīstamu dažāda veida nebīstamu vadu un vara pārstrādes (smalcināšanas) vietu.
Apstiprināts
-
31. Par dzīvojamo telpu īres līguma pagarināšanu.
Apstiprināts
-
32. Par līdzfinansējumu dzīvojamās mājas Kaijas ielā [..], Siguldā, Siguldas novadā, pieslēgšanai centralizētajai ūdensapgādes sistēmai.
Apstiprināts
-
33. Par līdzfinansējumu piešķiršanu energoefektivitātes pasākumu veikšanai daudzīvokļu dzīvojamās mājai “Ausekļi” ar kadastra apzīmējums 6656 002 0620 002, Lēdurgā, Siguldas novadā.
Apstiprināts
-
34. Par līdzfinansējumu piešķiršanu energoefektivitātes pasākumu veikšanai daudzīvokļu dzīvojamai mājai “Ausekļi” ar kadastra apzīmējums 6656 002 0620 001, Lēdurgā, Siguldas novadā.
Apstiprināts
-
35. Par grozījumiem Siguldas novada pašvaldības domes 2024. gada 28. marta sēdes lēmumā “Par lokālplānojuma izstrādes uzsākšanu teritorijas plānojuma grozījumu veikšanai zemes vienību Kalna ielā 2D, Kalna ielā 2E un Kalna ielā 2F, Siguldā, Siguldas nov., teritorijā” (prot.Nr.5, 54.§).
Apstiprināts
-
36. Par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu zemes vienībai Griezes ielā 5A, Siguldā, Siguldas novadā.
Apstiprināts
-
37. Par atbalstu zemes nomas maksas cenrāža noteikšanai.
Apstiprināts
-
38. Par telpu un zemes iznomāšanu AS “CATA”.
Apstiprināts
-
39. Par grozījumiem 2017. gada 4. aprīļa zemes nomas līgumā Nr.2017/467.
Apstiprināts
-
40. Par zemes nomu.
Apstiprināts
-
41. Par zemes gabala Pulkveža Brieža iela 24B, Sigulda, Siguldas novads, nodošanu īpašumā bez atlīdzības daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas dzīvokļu īpašniekiem.
Apstiprināts
-
42. Par zemes nomas līguma par nekustamā īpašuma Umeru ezers, Siguldas pagastā, Siguldas novadā ar kadastra Nr.8094 005 0232 zemes vienības (kadastra apzīmējums 8094 005 0232) iznomāšanu termiņa pagarināšanu.
Apstiprināts
-
43. Par zemes vienības Jūdažu ielā 29, Siguldā, Siguldas nov. (kadastra apzīmējums 8094 004 0552) iznomāšanu.
Apstiprināts
-
44. Par nedzīvojamās telpas ierakstīšanu zemesgrāmatā uz Siguldas novada pašvaldības vārda un adreses piešķiršanu.
Apstiprināts
-
45. Par rezerves zemes fondā ieskaitītās zemes vienības (kadastra apzīmējums 80680090409) atzīšanu par piekritīgu Siguldas novada pašvaldībai un ierakstīšanu zemesgrāmatā uz Siguldas novada pašvaldības vārda.
Apstiprināts
-
46. Par nekustamā īpašuma Miču starpgabals, Lēdurgas pagasts, Siguldas novads, nodošanu atsavināšanai.
Apstiprināts
-
47. Par nekustamā īpašuma (starpgabala) Zemes pie Lojas, Krimuldas pagasts, Siguldas novads, nodošanu atsavināšanai un izsoles noteikumu apstiprināšanu.
Apstiprināts
-
48. Par nekustamā īpašuma (starpgabala) Grodi, Lēdurgas pagasts, Siguldas novads nodošanu atsavināšanai un izsoles noteikumu apstiprināšanu.
Apstiprināts
-
49. Par nekustamā īpašuma Pirmais Straujupītes ceļš 4, Meža Miers, Inčukalna pagasts, Siguldas novads, nodošanu atsavināšanai un izsoles noteikumu apstiprināšanu.
Apstiprināts
-
50. Par nekustamā īpašuma Kopmītņu iela 3A, Inčukalns, Inčukalna pagasts, Siguldas novads, nodošanu atsavināšanai un izsoles noteikumu apstiprināšanu.
Apstiprināts
-
51. Par dzīvokļa īpašuma Siguldas iela 5-6, More, Mores pagasts, Siguldas novads, nodošanu atsavināšanai un izsoles noteikumu apstiprināšanu.
Apstiprināts
-
52. Par dzīvokļa īpašuma “Silavas”- 11, Lode, Lēdurgas pagasts, Siguldas novads, nodošanu atsavināšanai un izsoles noteikumu apstiprināšanu.
Apstiprināts
-
53. Par nekustamā īpašuma Plānupes iela 6B, Inčukalns, Inčukalna pagasts, Siguldas novads, pirmās izsoles atzīšanu par nenotikušu un otrās izsoles noteikumu apstiprināšanu.
Apstiprināts
-
54. Par nekustamā īpašuma “Lielpurvi 2”, Meža Miers, Inčukalna pagasts, Siguldas novads, pirmās izsoles atzīšanu par nenotikušu un otrās izsoles noteikumu apstiprināšanu.
Apstiprināts
-
55. Par nekustamā īpašuma Šveices iela 14, Sigulda, Siguldas novads, pirmās izsoles atzīšanu par nenotikušu un otrās izsoles noteikumu apstiprināšanu.
Apstiprināts
-
56. Par sadarbību Zemeņu svētku organizēšanā.
Apstiprināts
-
57. Par Siguldas novada pašvaldības un Vidzemes augstskolas sadarbību.
Apstiprināts
-
58. Par Siguldas novada pašvaldības domes Finanšu komitejas locekļu ievēlēšanu.
Apstiprināts
-
59. Par grozījumiem Siguldas novada pašvaldības domes 2023.gada 21.septembra sēdes lēmumā “Par Siguldas novada pašvaldības Būvniecības kontroles pārvaldes 2023. gada 27. februāra lēmuma Nr. A-3.10/4/732 “Par lauksaimniecības zemes apmežošanu” atstāšanu negrozītu” (prot. Nr.14, 39.§).
Apstiprināts
-
60. Par grozījumiem Siguldas novada pašvaldības domes 2024.gada 14.maija lēmumā “Par nedzīvojamo telpu nomu ” (prot. Nr.8, 8.§)
Apstiprināts
-
61. Par grozījumiem Siguldas novada pašvaldības domes 2024.gada 14.maija lēmumā “Par nedzīvojamo telpu nomu ” (prot. Nr.8, 7.§).
Apstiprināts
-
62. Par grozījumiem Siguldas novada pašvaldības domes 2024.gada 14.maija lēmumā “Par nedzīvojamo telpu nomu ” (prot. Nr.8, 6.§).
Apstiprināts
-
63. Par nekustamā īpašuma Emiļa Melngaiļa ielā, Lēdurgā, Lēdurgas pagastā, Siguldas novadā, zemes ar kadastra apzīmējumu Nr. 6656 002 0391 daļas nomas tiesību pirmās izsoles atzīšanu par nenotikušu un otrās rakstiskās izsoles noteikumu apstiprināšanu.
Apstiprināts
-
Atpakaļ