×

Lai šī tīmekļa vietne darbotos, mēs izmantojam tehniskās sīkdatnes. Ar Jūsu piekrišanu, papildus šajā vietnē, interneta vietnes apmeklējuma analīzei un lietošanas pieredzes uzlabošanai var tikt izmantotas statistikas sīkdatnes. Lai uzzinātu vairāk par mūsu sīkdatņu politiku, lūdzam noklikšķināt uz pogas “Vairāk informācijas”.

Jūs varat piekrist visām sīkdatnēm, noklikšķinot uz pogas “Piekrītu” vai noraidīt, noklikšķinot uz pogas “Nepiekrītu”.

Ja tīmekļa vietnes lietotājs noklikšķina uz pogas “Nepiekrītu”, tīmekļa vietnē saglabājas tehniskās sīkdatnes, kuras ir nepieciešamas, lai nodrošinātu tīmekļa vietnes darbību un kuru izmantošanai nav nepieciešams iegūt lietotāja piekrišanu.

Vairāk informācijas
Atpakaļ
Izskatāmais jautājums Statuss
1. Par izmaiņām sadzīves atkritumu apsaimniekošanas maksā Krimuldas un Lēdurgas pagastos no 2024.gada 1.janvāra.
Izskatīšana atlikta
2. Par Siguldas novada pašvaldības domes 2023.gada 21.septembra saistošo noteikumu Nr.21 “Grozījumi Siguldas novada pašvaldības domes 2023.gada 13.aprīļa saistošajos noteikumos Nr.3 “Par reklāmas izvietošanu publiskās vietās vai vietās, kas vērstas pret publisku vietu, Siguldas novada pašvaldībā”” precizētās redakcijas apstiprināšanu.
Apstiprināts
3. Par Siguldas novada pašvaldības domes saistošo noteikumu “Par atvieglojumu piemērošanu nekustamā īpašuma nodokļa maksātājiem Siguldas novadā” apstiprināšanu.
Apstiprināts
4. Par Siguldas novada pašvaldības domes saistošo noteikumu “Par uguņošanas ierīču izmantošanas ierobežojumiem Siguldas novadā” apstiprināšanu.
Apstiprināts
5. Par Siguldas novada pašvaldības domes saistošo noteikumu “Grozījums Siguldas novada pašvaldības domes 2022.gada 19.maija saistošajos noteikumos Nr.25 „Par kārtību, kādā tiek piešķirts tirgus statuss un tirgus pārvaldītājs saskaņo ar Siguldas novada pašvaldību tirgus noteikumus”” apstiprināšanu.
Apstiprināts
6. Par Siguldas novada pašvaldības domes saistošo noteikumu “Par Siguldas novada pašvaldības domes 2021.gada 12.augusta saistošo noteikumu Nr.5 “Par Siguldas novada pašvaldības domes saistošo noteikumu publicēšanas vietu” atzīšanu par spēku zaudējušiem” apstiprināšanu.
Apstiprināts
7. Par Siguldas novada pašvaldības domes saistošo noteikumu “Grozījumi Siguldas novada pašvaldības domes 2023.gada 2.februāra saistošajos noteikumos Nr. 1 “Par Siguldas novada pašvaldības budžetu 2023.gadam”” apstiprināšanu.
Apstiprināts
8. Par Siguldas novada Izglītības ekosistēmas attīstības stratēģijas 2023.-2028. gadam apstiprināšanu.
Apstiprināts
9. Par valsts budžeta finansējuma sadali mācību līdzekļu iegādei Siguldas novada pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādēm – mazākumtautību valodas un kultūrvēstures interešu izglītības programmas apguvei īstenošanai valsts valodā 2023.gadā.
Apstiprināts
10. Par piešķirtās valsts mērķdotācijas vispārējās izglītības iestāžu pedagogu darba samaksai 2023.gada 8 mēnešiem pārdali.
Apstiprināts
11. Par Siguldas novada pašvaldības Sociālā dienesta nolikuma apstiprināšanu.
Apstiprināts
12. Par Siguldas novada pašvaldības apbalvojumu nolikuma apstiprināšanu un Apbalvojumu komisijas sastāva apstiprināšanu.
Apstiprināts
13. Par konkursa nolikuma “Par tiesībām slēgt deleģēšanas līgumu” apstiprināšanu un komisijas izveidi.
Apstiprināts
14. Par pilnvarojumu pašvaldības izpilddirektoram.
Apstiprināts
15. Par pirmskolas izglītības iestādes “Minka” vadītājas atbrīvošanu no amata.
Apstiprināts
16. Par izmaiņām Lauksaimniecības zemju darījumu uzraudzības komisijas sastāvā.
Apstiprināts
17. Par Siguldas novada kultūras un sabiedrībai nozīmīgu projektu finansēšanas konkursa 2024.gada komisijas apstiprināšanu.
Apstiprināts
18. Par precizējumiem Siguldas novada pašvaldības domes 2023.gada 19.oktobra sēdes lēmumā “Par autoceļu/ielu un tiltu garumu precizēšanu, jaunu īpašumu uzņemšanu grāmatvedības uzskaitē” (prot.Nr.16, 19.§).
Apstiprināts
19. Par Siguldas novada pašvaldības Bērnu tiesību aizsardzības programmas 2023.-2028.gadam apstiprināšanu.
Apstiprināts
20. Par Siguldas novada Investīciju plāna un Rīcības plāna 2021. - 2027.gadam grozījumu apstiprināšanu.
Apstiprināts
21. Par projekta iesniegumu "Pirmsskolas izglītības iestādes būvniecība Siguldas novadā".
Apstiprināts
22. Par projekta iesniegumu “Publiskās ārtelpas attīstīšana pilsētu funkcionālajā teritorijā - Raiņa parkā, Siguldā”.
Apstiprināts
23. Par Siguldas novada pašvaldības sadarbību saistībā ar Stokholmas (Zviedrija) kandidēšanu uz tiesībām rīkot 2030.gada Ziemas Olimpiskās un Paralimpiskās spēles.
Apstiprināts
24. Par dalību Eiropas Reģionālās attīstības fonda projektā “VESELĪBAS KLASTERIS” un līdzfinansējuma piešķiršanu.
Apstiprināts
25. Par projekta “Zivju resursu aizsardzības pasākumu nodrošināšana Siguldas novada ūdenstilpēs” izstrādāšanu un iesniegšanu Zivju fonda izsludinātajā valsts atbalsta pasākumā.
Apstiprināts
26. Par projekta Nr. 17-04-AL32-A019.2201-000015 “Mednieku spēka takas izveide” rezultātā izveidotās infrastruktūras uzturēšanu.
Apstiprināts
27. Par Siguldas novada Siguldas pilsētas pirmsskolas izglītības iestādes “Ieviņa” dalību Erasmus+ projektā „Digi children - healthy Europe“.
Apstiprināts
28. Par Siguldas Mākslu skolas “Baltais flīģelis” rīkotā V Vidzemes mūzikas skolu audzēkņu konkursa Vispārējās klavierēs dalības maksas apstiprināšanu.
Apstiprināts
29. Par Siguldas Mākslu skolas “Baltais flīģelis” rīkotā 7. starptautiskā Lūcijas Garūtas jauno pianistu konkursa dalības maksas apstiprināšanu.
Apstiprināts
30. Par sadarbību ar Biedrību “Siguldas Opermūzikas svētki” projekta XXX Starptautiskie Siguldas Opermūzikas svētki organizēšanā.
Apstiprināts
31. Par dalību Vidzemes lauku partnerības "Brasla" izsludinātajā LEADER projektu iesniegumu 14. pieņemšanas kārtā ar projektu "Skaņu duša".
Apstiprināts
32. Par dalību Vidzemes lauku partnerības "Brasla" izsludinātajā LEADER projektu iesniegumu 14. pieņemšanas kārtā ar projektu "Saulrieta terase".
Apstiprināts
33. Par sadarbības līguma slēgšanu ar ProVision Baltic SIA.
Apstiprināts
34. Par Siguldas novada profesionālās ievirzes izglītības iestāžu mūzikas instrumentu nomas maksas apstiprināšanu.
Apstiprināts
35. Par Siguldas novada pašvaldības iestādes “Siguldas novada attīstības aģentūra” maksas pakalpojumu cenrāža grozījumu apstiprināšanu.
Izskatīšana atlikta
36. Par telpas nomas līguma pagarināšanu AS “Pasažieru vilciens”.
Apstiprināts
37. Par zemes iznomāšanu Ziedoņa ielā [..], Mālpilī, Mālpils pagastā, Siguldas novadā.
Apstiprināts
38. Par zemes vienības Leona Paegles ielā 21, Siguldā, Siguldas nov. (kadastra apzīmējums 8015 002 1719) daļas iznomāšanu.
Apstiprināts
39. Par nekustamā īpašuma Dārziņi, Sigulda, Siguldas novads kadastra Nr.8094 004 0453 zemes vienības (kadastra apzīmējums 8094 004 0453) daļas nodošanu bez atlīdzības apbūves tiesībai.
Apstiprināts
40. Par lokālplānojuma projekta nekustamo īpašumu “Ūdensloki” un “Linuži”, Inčukalna pagastā, Siguldas novadā, ar mērķi grozīt funkcionālo zonējumu, pilnveidotās redakcijas nodošanu publiskajai apspriešanai un atzinumu saņemšanai.
Apstiprināts
41. Par nekustamo īpašumu Pļavu ielas posms, Krimuldas pagastā, Siguldas novadā (kadastra Nr. 8068 009 0560), kas sastāv no zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 8068 009 0544 un Līgo ielas posms, Krimuldas pagastā, Siguldas novadā (kadastra Nr. 8068 009 0556), kas sastāv no zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 8068 009 0545 iegādi.
Apstiprināts
42. Par rezerves zemes fondā ieskaitītās nekustamā īpašuma ar kadastra Nr. 8064 002 0137 zemes vienību(kadastra apzīmējums 8064 002 0867 un 8064 002 0220) atzīšanu par piekritīgu Siguldas novada pašvaldībai un ierakstīšanu zemesgrāmatā uz Siguldas novada pašvaldības vārda.
Apstiprināts
43. Par pašvaldībai piekritīgās zemes nomu Kalna iela 1A, Inčukalnā, Inčukalna pagastā, Siguldas novadā.
Apstiprināts
44. Par ceļa servitūta nodibināšanu [..] Krimuldas pagasts, Siguldas novads.
Apstiprināts
45. Par ceļa servitūta atzīmes dzēšanas pamatojuma dokumenta izsniegšanu.
Apstiprināts
46. Par ceļa servitūta nodibināšanu.
Apstiprināts
47. Par ceļa servitūta nodibināšanu.
Apstiprināts
48. Par ar dzīvokļa īpašuma lietošanu saistīto pakalpojumu parādu samaksu pašvaldības dzīvokļa īpašumam Pulkveža Brieža iela 97-12, Sigulda, Siguldas novads.
Apstiprināts
49. Par grozījumiem Siguldas novada pašvaldības domes 2022.gada 29.decembra lēmumā “Par pašvaldības budžetā ieskaitāmo nodokļu parādu un ar to saistītās nokavējuma naudas dzēšanu” (prot. Nr.24, 8. §).
Apstiprināts
50. Par ar dzīvokļa īpašuma lietošanu saistīto pakalpojumu parādu samaksu pašvaldības dzīvokļa īpašumam “Lielā Skolotāju māja” - 3, Krimuldas pagasts, Siguldas novads.
Apstiprināts
51. Par nekustamā īpašuma “Muižas koka māja”, 2.stāva Darbnīcas Nr.10 Pils ielā 16, Siguldā, Siguldas novadā, iznomāšanu un izsoles noteikumu apstiprināšanu.
Apstiprināts
52. Par neapdzīvojamo telpu Nr.1 - Nr. 6, ēkā ar kadastra apzīmējumu 6656 002 0500 001, “Ārsta māja”, Lēdurgā, Lēdurgas pagastā, Siguldas novadā nomas tiesību izsoli un izsoles noteikumu apstiprināšanu.
Apstiprināts
53. Par Siguldas novada pieaugušo mūžizglītības projektu finansēšanas konkursa 2024.gada prioritāšu apstiprināšanu un konkursa izsludināšanu.
Apstiprināts
54. Par paraksta apliecināšanas maksas noteikšanu.
Apstiprināts
55. Par Siguldas novada pašvaldības domes 2023. gada 24. augusta lēmuma “Par zemes nomas maksas parāda atmaksu” (prot. Nr. 13, 54.§) grozījumiem.
Apstiprināts
Atpakaļ