×

Lai šī tīmekļa vietne darbotos, mēs izmantojam tehniskās sīkdatnes. Ar Jūsu piekrišanu, papildus šajā vietnē, interneta vietnes apmeklējuma analīzei un lietošanas pieredzes uzlabošanai var tikt izmantotas statistikas sīkdatnes. Lai uzzinātu vairāk par mūsu sīkdatņu politiku, lūdzam noklikšķināt uz pogas “Vairāk informācijas”.

Jūs varat piekrist visām sīkdatnēm, noklikšķinot uz pogas “Piekrītu” vai noraidīt, noklikšķinot uz pogas “Nepiekrītu”.

Ja tīmekļa vietnes lietotājs noklikšķina uz pogas “Nepiekrītu”, tīmekļa vietnē saglabājas tehniskās sīkdatnes, kuras ir nepieciešamas, lai nodrošinātu tīmekļa vietnes darbību un kuru izmantošanai nav nepieciešams iegūt lietotāja piekrišanu.

Vairāk informācijas
Atpakaļ
Izskatāmais jautājums Statuss
1. Par iesnieguma noraidīšanu par nemantiskā kaitējuma atlīdzināšanu administratīvā pārkāpuma lietvedībā. (SLĒGTĀ sēdes daļa)
Apstiprināts
2. Par prasījumu amatpersonu saukšanai pie atbildības un zaudējumu atlīdzināšanu. (SLĒGTĀ sēdes daļa)
Apstiprināts
3. Par Sociālā dienesta lēmuma apstrīdēšanu. (SLĒGTĀ sēdes daļa)
Apstiprināts
4. Par KNPSIA "Entalpija-2" pamatkapitāla palielināšanu.
Apstiprināts
5. Par finanšu investīcijām SIA "Siguldas slimnīca".
Apstiprināts
6. Par atbalstu SIA “Siguldas slimnīca” dalībai CFLA administrētā projektu konkursā.
Apstiprināts
7. Par Siguldas novada pašvaldības domes saistošo noteikumu “Par Siguldas novada pašvaldības brīvprātīgas iniciatīvas pabalstiem” apstiprināšanu.
Apstiprināts
8. Par Siguldas novada pašvaldības iekšējo noteikumu ,,Par informācijas pieejamību” apstiprināšanu.
Apstiprināts
9. Par iekšējo noteikumu “Par līdzfinansējuma piešķiršanas kārtību brīvprātīgo ugunsdzēsēju biedrībām Siguldas novadā” apstiprināšanu.
Apstiprināts
10. Par izdevumu, kas saistīti ar 2023.gada 7. un 8.oktobra spēcīgā vēja radīto postījumu novēršanu, kompensāciju brīvprātīgo ugunsdzēsēju biedrībām.
Apstiprināts
11. Par grozījumiem Siguldas novada pašvaldības domes 2022.gada 15.decembra apstiprinātājā nolikumā Nr.15/2022 Siguldas novada pašvaldības iestāde "Siguldas novada pašvaldības centrālās pārvalde " (prot. Nr.23, 44. §)".
Apstiprināts
12. Par grozījumiem Siguldas novada pašvaldības domes 2023.gada 2. februāra lēmumā "Par Siguldas novada pašvaldības iestāžu amatu sarakstu un amatu klasifikācijas apstiprināšanu" (prot. Nr.2, 1. §)".
Apstiprināts
13. Par Siguldas novada kultūras un sabiedrībai nozīmīgu projektu finansēšanas konkursa 2024.gada prioritāšu apstiprināšanu un konkursa izsludināšanu.
Apstiprināts
14. Par 2023.gada 24.augusta Siguldas novada pašvaldības domes lēmuma “Par Siguldas novada pašvaldības līdzdalības budžeta projektu ideju konkursa komisijas apstiprināšanu un konkursa norisi” (prot. Nr. 13, 24.§) grozīšanu.
Apstiprināts
15. Par izmaiņām Apbalvojumu komisijas sastāvā.
Apstiprināts
16. Par dzīvojamās platības izīrēšanu speciālistam.
Apstiprināts
17. Par aizņēmumu projekta “Dienas aprūpes centrs personām ar garīga rakstura traucējumiem un sociālās rehabilitācijas pakalpojumi bērniem ar funkcionāliem traucējumiem Krimuldas novadā” īstenošanai.
Apstiprināts
18. Par revīzijas pakalpojuma līguma slēgšanu par Siguldas novada pašvaldības 2023.gada finanšu pārskata revīziju.
Apstiprināts
19. Par autoceļu/ielu un tiltu garumu precizēšanu, jaunu īpašumu uzņemšanu grāmatvedības uzskaitē.
Apstiprināts
20. Par pirmsskolas izglītības iestādes “Ezerciems” dalību projektā “No atkritumiem uz resursiem”.
Apstiprināts
21. Par mantas nodošanu bezatlīdzības lietošanā līguma termiņa pagarināšanu.
Apstiprināts
22. Par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu nekustamā īpašuma Rasasrīti zemes vienībai Allažos, Allažu pagastā, Siguldas novadā.
Apstiprināts
23. Par ceļa servitūta nodibināšanu.
Apstiprināts
24. Par ceļa servitūta nodibināšanu.
Apstiprināts
25. Par nekustamā īpašuma ar kadastra Nr.8015 004 0456, kas sastāv no zemes vienības Gāles ielā 29, Siguldā, Siguldas novadā (kadastra apzīmējums 8015 004 0456), iegādi.
Apstiprināts
26. Par atsavināmās zemes noteikšanu dzīvojamai mājai Institūta ielā 10, Siguldā, Siguldas novadā (kadastra apzīmējums 8094 004 0346 005), kas ietilpst ēku (būvju) īpašuma ar kadastra Nr.8094 504 0020 sastāvā.
Apstiprināts
27. Par atsavināmās zemes noteikšanu dzīvojamai mājai Satezeles ielā 4, Siguldā, Siguldas novadā (kadastra apzīmējums 8015 002 2802 005), kas ietilpst ēku (būvju) īpašuma ar kadastra Nr.8015 502 2825 sastāvā.
Apstiprināts
28. Par rezerves zemes fondā ieskaitītās zemes vienības (kadastra apzīmējums 8068 002 0398) atzīšanu par piekritīgu Siguldas novada pašvaldībai un ierakstīšanu zemesgrāmatā uz Siguldas novada pašvaldības vārda.
Apstiprināts
29. Par Siguldas novada pašvaldībai piederošā nekustamā īpašuma – Tirgus iela 20, Ragana, Krimuldas pagasts, Siguldas novads – atsavināšanu.
Apstiprināts
30. Par pašvaldībai piederošās kustamās mantas – transportlīdzekļa GAZ 53, valsts reģistrācijas numurs CZ8577 - nodošanu bez atlīdzības sabiedriskā labuma organizācijas biedrības “Lēdurgas brīvprātīgo ugunsdzēsēju biedrība” īpašumā.
Apstiprināts
31. Par sanitāro izlases cirsmu 16.9 ha platībā nodošanu atsavināšanai no nekustamajiem īpašumiem “Lūši” Mālpils pagastā, “Pandu senkapi” Allažu pagastā, “Meža Tīriņi”, “Pagasta mežs Nr.8”, “Gulbīši” Mores pagastā, Siguldas novadā un izsoles noteikumu apstiprināšanu.
Apstiprināts
32. Par pašvaldībai piederošā nekustamā īpašuma “Zviedri-1”, Allažu pagasts, Siguldas novads, nodošanu atsavināšanai un izsoles noteikumu apstiprināšanu.
Apstiprināts
33. Par pašvaldībai piederošā dzīvokļa īpašuma “Meža miers 3”-7, Inčukalna pagasts, Siguldas novads, nodošanu atsavināšanai un izsoles noteikumu apstiprināšanu.
Apstiprināts
34. Par pašvaldībai piederošā dzīvokļa īpašuma Rožu iela 18-7, Sigulda, Siguldas novads, nodošanu atsavināšanai un izsoles noteikumu apstiprināšanu.
Apstiprināts
35. Par pašvaldībai piederošā nekustamā īpašuma Vīksnas, Siguldas pagasts, Siguldas novads, nodošanu atsavināšanai un izsoles noteikumu apstiprināšanu.
Apstiprināts
36. Par pašvaldībai piederošā nekustamā īpašuma (starpgabala) Lejas Jaunzemi, Mālpils pagasts, Siguldas novads, nodošanu atsavināšanai un izsoles noteikumu apstiprināšanu.
Apstiprināts
37. Par neapdzīvojamo telpu Nr. 901 –1;8 ēkā ar kadastra apzīmējumu 80150023325001, Pils ielā 10, Siguldā, Siguldas novadā (Siguldas novada Kultūras centra ”Siguldas devons” ēka) nomas tiesību izsoles atzīšanu par nenotikušu un otrās izsoles noteikumu apstiprināšanu.
Apstiprināts
38. Par neapdzīvojamās telpas Nr. 50, ēkā ar kadastra apzīmējumu 80640060507006, Zvaigžņu iela 2A, Inčukalns, Inčukalna pagastā, Siguldas novadā (Inčukalna Sporta centra ēka) nomas tiesību izsoles atzīšanu par nenotikušu un otrās izsoles noteikumu apstiprināšanu.
Apstiprināts
39. Par nekustamā īpašuma Rūpniecības iela 1, Inčukalns, Inčukalna pagasts, Siguldas novads, otrās izsoles atzīšanu par nenotikušu un trešās izsoles noteikumu apstiprināšanu.
Apstiprināts
40. Par Siguldas novada pašvaldības apbalvojuma “Atzinība” piešķiršanu konkursā „Gada balva izglītībā 2023”.
Apstiprināts
41. Par Siguldas novada pašvaldības apbalvojumu Atzinība nominācijā “Gada novadnieks”.
Apstiprināts
42. Par Siguldas novada pašvaldības apbalvojumu Atzinība nominācijā “Goda novadnieks”.
Apstiprināts
Atpakaļ