×

Lai šī tīmekļa vietne darbotos, mēs izmantojam tehniskās sīkdatnes. Ar Jūsu piekrišanu, papildus šajā vietnē, interneta vietnes apmeklējuma analīzei un lietošanas pieredzes uzlabošanai var tikt izmantotas statistikas sīkdatnes. Lai uzzinātu vairāk par mūsu sīkdatņu politiku, lūdzam noklikšķināt uz pogas “Vairāk informācijas”.

Jūs varat piekrist visām sīkdatnēm, noklikšķinot uz pogas “Piekrītu” vai noraidīt, noklikšķinot uz pogas “Nepiekrītu”.

Ja tīmekļa vietnes lietotājs noklikšķina uz pogas “Nepiekrītu”, tīmekļa vietnē saglabājas tehniskās sīkdatnes, kuras ir nepieciešamas, lai nodrošinātu tīmekļa vietnes darbību un kuru izmantošanai nav nepieciešams iegūt lietotāja piekrišanu.

Vairāk informācijas
Atpakaļ
Izskatāmais jautājums Statuss
1. Par pašvaldības mantas atsavināšanu, veicot maiņas darījumu ar SIA "SALTAVOTS".
Apstiprināts
2. Par PSIA “NORMA K” uzkrātā parāda kapitalizāciju.
Apstiprināts
3. Par siltumenerģijas apgādes tarifa apstiprināšanu Siguldas novada Krimuldas un Lēdurgas pagastos.
Apstiprināts
4. Par Siguldas novada Sporta un aktīvās atpūtas attīstības stratēģijas 2023.-2028. gadam apstiprināšanu.
Apstiprināts
5. Par „Siguldas novada pašvaldības Kultūras attīstības stratēģija 2023.-2028.gadam” apstiprināšanu.
Apstiprināts
6. Par Siguldas novada pašvaldības Sociālās jomas veicināšanas stratēģijas 2023.-2028. gadam apstiprināšanu.
Apstiprināts
7. Par Siguldas novada pašvaldības jaunatnes politikas attīstības plānošanas dokumenta „Siguldas novada jaunatnes politikas programma 2023.-2028.gadam” apstiprināšanu.
Apstiprināts
8. Par Siguldas novada pašvaldības domes saistošo noteikumu “Grozījumi Siguldas novada pašvaldības domes 2023.gada 18.maija saistošajos noteikumos Nr.8 „Siguldas novada pašvaldības nolikums”” apstiprināšanu.
Apstiprināts
9. Par Siguldas novada pašvaldības domes saistošo noteikumu “Par grozījumiem Siguldas novada pašvaldības domes 2023.gada 2.februāra saistošajos noteikumos Nr. 1 “Par Siguldas novada pašvaldības budžetu 2023.gadam”” apstiprināšanu.
Apstiprināts
10. Par saistošo noteikumu “Grozījumi Siguldas novada pašvaldības domes 2023.gada 13.aprīļa saistošajos noteikumos Nr.3 “Par reklāmas izvietošanu publiskās vietās vai vietās, kas vērstas pret publisku vietu, Siguldas novada pašvaldībā”” apstiprināšanu.
Apstiprināts
11. Par grozījumiem Siguldas novada pašvaldības domes 2022.gada 15.decembra nolikumā Nr.15/2022 “Siguldas novada pašvaldības iestādes “Siguldas novada pašvaldības centrālā pārvalde” nolikums”.
Apstiprināts
12. Par grozījumiem Siguldas novada pašvaldības domes 2023.gada 2.februāra nolikumā “Par Siguldas novada pašvaldības domes deputātu atlīdzību un sociālajām garantijām”.
Apstiprināts
13. Par grozījumiem Siguldas novada pašvaldības domes 2023.gada 2. februāra lēmumā "Par Siguldas novada pašvaldības iestāžu amatu sarakstu un amatu klasifikācijas apstiprināšanu" (prot. Nr.2, 1. §)".
Apstiprināts
14. Par grozījumiem 2023.gada 24.augusta iekšējos noteikumos Nr. 13/2023 “Par Siguldas novada pašvaldības darbinieku veselības apdrošināšanu”.
Apstiprināts
15. Par grozījumiem Siguldas novada pašvaldības amatu sarakstā, kuriem noteikts amatpersonas statuss, sarakstā.
Apstiprināts
16. Par grozījumiem Siguldas novada pašvaldības domes 2022.gada 24.februāra nolikumā Nr.7/2022 “Par Siguldas novada pašvaldības amatpersonu (darbinieku) komandējumiem un darba braucieniem”.
Apstiprināts
17. Par 2023. gada Siguldas novada amatiermākslas kolektīvu vērtēšanas komisijas apstiprināšanu.
Apstiprināts
18. Par Siguldas novada pašvaldības iekšējo noteikumu “Par autoceļu un ielu uzturēšanas klasēm Siguldas novadā ziemas sezonai” apstiprināšanu.
Apstiprināts
19. Par grozījumiem Siguldas novada pašvaldības domes 2023.gada 2.februāra iekšējos noteikumos Nr.1/2023 „Par finansējuma piešķiršanu sporta veidiem un sporta pasākumu organizēšanai Siguldas novadā”.
Apstiprināts
20. Par izmaksu tāmju apstiprināšanu savstarpējo norēķinu veikšanai par Siguldas novada pašvaldības izglītības iestāžu sniegtajiem pakalpojumiem citām pašvaldībām.
Apstiprināts
21. Par Siguldas novada pašvaldības Centrālās pārvaldes sniegto maksas pakalpojumu cenrāža apstiprināšanu.
Apstiprināts
22. Par Siguldas novada pašvaldības iestādes „Siguldas novada Attīstības aģentūra” administratīvajām izmaksām.
Apstiprināts
23. Par sadarbības līguma slēgšanu ar Latvijas Investīciju un attīstības aģentūru.
Apstiprināts
24. Par tiesībām slēgt deleģēšanas līgumu.
Apstiprināts
25. Par Erasmus + Jaunatnes līdzdalības projekta “Starp Mum(S!)” iesniegšanu.
Apstiprināts
26. Par līdzfinansējumu piešķiršanu energoefektivitātes pasākumu veikšanai daudzīvokļu dzīvojamās mājas Bērzu ielā 2, Raganā, Siguldas novadā.
Apstiprināts
27. Par līdzfinansējuma maksas noteikšanu pagarinātās dienas grupas nodarbībām Siguldas pilsētas vidusskolā, Laurenču sākumskolā, Siguldas 1.pamatskolā, Inčukalna pamatskolā.
Apstiprināts
28. Par dzīvojamās platības izīrēšanu speciālistam.
Apstiprināts
29. Par dzīvokļu īpašumu ierakstīšanu zemesgrāmatā uz Siguldas novada pašvaldības vārda.
Apstiprināts
30. Par ceļa servitūta atzīmes dzēšanas pamatojuma dokumenta izsniegšanu.
Apstiprināts
31. Par zemes maiņu.
Apstiprināts
32. Par 2021. gada 30. jūnija maiņas līguma Nr. 262 21/5-30 grozījumiem.
Apstiprināts
33. Par telpu nomas līguma NR. 218/1267 pagarināšanu.
Apstiprināts
34. Par telpu nomas līguma NR. 218/1353 pagarināšanu.
Apstiprināts
35. Par lokālplānojuma projekta nekustamajiem īpašumiem “Ūdensloki” un “Linuži”, Inčukalna pagastā, Siguldas novadā, ar mērķi grozīt funkcionālo zonējumu, redakcijas pilnveidošanu.
Apstiprināts
36. Par grozījumiem Siguldas novada domes 2022. gada 29. decembra lēmumā “Par Siguldas novada pašvaldībai piederošā nekustamā īpašuma – Kalna iela 2, Inčukalns, Inčukalna pagasts, Siguldas novads, zemes vienības koplietošanu” (prot. Nr. 24., 3.§).
Apstiprināts
37. Par nekustamā īpašuma ar kadastra Nr. 8015 003 0158, zemes vienības Strēlnieku ielā 12A, Siguldā, Siguldas nov., ar kadastra apzīmējumu 8015 003 0158 sadalīšanu.
Apstiprināts
38. Par Siguldas novada pašvaldības Būvniecības kontroles pārvaldes 2023. gada 27. februāra lēmuma Nr. A-3.10/4/731 “Par lauksaimniecības zemes apmežošanu” atstāšanu negrozītu.
Apstiprināts
39. Par Siguldas novada pašvaldības Būvniecības kontroles pārvaldes 2023. gada 27. februāra lēmuma Nr. A-3.10/4/732 “Par lauksaimniecības zemes apmežošanu” atstāšanu negrozītu.
Apstiprināts
40. Par nekustamā īpašuma Svilīši Krimuldas pagastā, Siguldas novadā, kadastra Nr. 8068 001 0182 zemes vienības (kadastra apzīmējums 8068 001 0246) atzīšanu par piekritīgu Siguldas novada pašvaldībai un ierakstīšanu zemesgrāmatā uz Siguldas novada pašvaldības vārda.
Apstiprināts
41. Par pašvaldībai piederošās kustamās mantas – badmintona kortu seguma, tīklu un tīklu statīvu - nodošanu atsavināšanai un izsoles noteikumu apstiprināšanu.
Izskatīšana atlikta
42. Par Siguldas novada pašvaldībai piederošā nekustamā īpašuma Kļavu iela 14, Sigulda, Siguldas novads, zemes vienības 1/3 domājamo daļu atsavināšanu.
Apstiprināts
43. Par Siguldas novada pašvaldībai piederošā nekustamā īpašuma Kļavu iela 14, Sigulda, Siguldas novads, zemes vienības 1/3 domājamo daļu atsavināšanu.
Apstiprināts
44. Par Siguldas novada pašvaldībai piederošā nekustamā īpašuma Kļavu iela 14, Sigulda, Siguldas novads, zemes vienības 1/3 domājamo daļu atsavināšanu.
Apstiprināts
45. Par pašvaldībai piederošā nekustamā īpašuma Plānupes iela 6B, Inčukalns, Inčukalna pagasts, Siguldas novads, nodošanu atsavināšanai un izsoles noteikumu apstiprināšanu.
Apstiprināts
46. Par pašvaldībai piederošā dzīvokļa īpašuma Ķiršu iela 4-17, Mālpils, Mālpils pagasts Siguldas novadā – pirmās izsoles atzīšanu par nenotikušu un otrās izsoles noteikumu apstiprināšanu.
Apstiprināts
47. Par pašvaldībai piederošā dzīvokļa īpašuma “Augšupes”-1, Plānupe, Allažu pagasts, Siguldas novads – pirmās izsoles atzīšanu par nenotikušu un otrās izsoles noteikumu apstiprināšanu.
Apstiprināts
48. Par nekustamā īpašuma “Laši”, Inčukalna pagasts, Siguldas novads, pirmās izsoles atzīšanu par nenotikušu un otrās izsoles noteikumu apstiprināšanu.
Apstiprināts
49. Par pašvaldībai piederošā dzīvokļa īpašuma “Veceikaži”-1, Krimuldas pagasts, Siguldas novads, nodošanu atsavināšanai un izsoles noteikumu apstiprināšanu.
Apstiprināts
50. Par pašvaldībai piederošā dzīvokļa īpašuma “Veceikaži”-5, Krimuldas pagasts, Siguldas novads, nodošanu atsavināšanai un izsoles noteikumu apstiprināšanu.
Apstiprināts
51. Par pašvaldībai piederošā dzīvokļa īpašuma “Veceikaži”-7, Krimuldas pagasts, Siguldas novads, nodošanu atsavināšanai un izsoles noteikumu apstiprināšanu.
Apstiprināts
52. Par pašvaldībai piederošā dzīvokļa īpašuma Siguldas iela 6-3, More, Mores pagasts, Siguldas novads, nodošanu atsavināšanai un izsoles noteikumu apstiprināšanu.
Apstiprināts
53. Par pašvaldībai piederošā nekustamā īpašuma “Rītausmas”, Krimuldas pagasts, Siguldas novads, nodošanu atsavināšanai un izsoles noteikumu apstiprināšanu.
Apstiprināts
54. Par pašvaldībai piederošā nekustamā īpašuma “Vakari”, Krimuldas pagasts, Siguldas novads, nodošanu atsavināšanai un izsoles noteikumu apstiprināšanu.
Apstiprināts
55. Par pašvaldībai piederošā nekustamā īpašuma “Meža Ceļmalas”, Krimuldas pagasts, Siguldas novads, nodošanu atsavināšanai un izsoles noteikumu apstiprināšanu.
Apstiprināts
56. Par nekustamā īpašuma Ata Kronvalda ielā 7, Siguldā, Siguldas novadā, ēkas ar kadastra apzīmējumu 8015 002 3203 001, telpas Nr.63 daļas iznomāšanu un izsoles noteikumu apstiprināšanu.
Apstiprināts
57. Par grozījumiem Siguldas novada pašvaldības domes 2023.gada 24.augusta lēmumā par “Par pašvaldībai piederošā nekustamā īpašuma “Jaunzīlītes”, Griķi, Inčukalna pagasts, Siguldas novads, nodošanu atsavināšanai un izsoles noteikumu apstiprināšanu”.
Apstiprināts
58. Par grozījumiem Siguldas novada domes 2023.gada 13.aprīļa domes lēmumā “par sadarbību ar VSIA “Valmieras drāmas teātris“ par “Kristīnes Brīniņas mudžizrādes “Visi skaitās””.
Apstiprināts
Atpakaļ