×

Lai šī tīmekļa vietne darbotos, mēs izmantojam tehniskās sīkdatnes. Ar Jūsu piekrišanu, papildus šajā vietnē, interneta vietnes apmeklējuma analīzei un lietošanas pieredzes uzlabošanai var tikt izmantotas statistikas sīkdatnes. Lai uzzinātu vairāk par mūsu sīkdatņu politiku, lūdzam noklikšķināt uz pogas “Vairāk informācijas”.

Jūs varat piekrist visām sīkdatnēm, noklikšķinot uz pogas “Piekrītu” vai noraidīt, noklikšķinot uz pogas “Nepiekrītu”.

Ja tīmekļa vietnes lietotājs noklikšķina uz pogas “Nepiekrītu”, tīmekļa vietnē saglabājas tehniskās sīkdatnes, kuras ir nepieciešamas, lai nodrošinātu tīmekļa vietnes darbību un kuru izmantošanai nav nepieciešams iegūt lietotāja piekrišanu.

Vairāk informācijas
Atpakaļ
Izskatāmais jautājums Statuss
1. Par grozījumiem 2003.gada 16.jūnija koncesijas līguma par atkritumu apsaimniekošanas pakalpojumu sniegšanas tiesību Siguldas pilsētas pašvaldības administratīvajā teritorijā nodošanu koncesijā kopā ar izņēmuma tiesībām izmantot koncesijas resursus – Siguldas pilsētas pašvaldības sabiedrības ar ierobežotu atbildību “JUMIS” mantu saistību izpildi un “Siguldas pilsētas SIA “JUMIS” vidēja termiņa darbības stratēģijas par periodu no 2024. līdz 2028.gadam” apstiprināšanu.
Apstiprināts
2. Par Siguldas novada pašvaldības Izglītības un sporta pārvaldes vadītāja iecelšanu amatā.
Apstiprināts
3. Par U.Dvinska pārcelšanu pašvaldības iestādes “Siguldas novada Attīstības aģentūra” direktora amatā.
Apstiprināts
4. Par SIA “SALTAVOTS” pamatkapitāla palielināšanu.
Apstiprināts
5. Par amatu savienošanas atļauju.
Apstiprināts
6. Par vienoto klientu apkalpošanas centru izveidi Allažos un Lēdurgā.
Apstiprināts
7. Par iekšējo noteikumu “Siguldas novada pašvaldības Ētikas kodekss” apstiprināšanu.
Apstiprināts
8. Par Siguldas novada pašvaldības domes saistošo noteikumu „Siguldas novada pašvaldības iedzīvotāju padomju nolikums” apstiprināšanu.
Apstiprināts
9. Par saistošo noteikumu “Siguldas novada pašvaldības līdzdalības budžeta nolikums” apstiprināšanu.
Apstiprināts
10. Par Siguldas novada pašvaldības domes saistošo noteikumu “Par Siguldas novada pašvaldības brīvprātīgas iniciatīvas pabalstiem” apstiprināšanu.
Apstiprināts
11. “Par Siguldas novada pašvaldības domes 2022.gada 16.jūnija saistošo noteikumu Nr.28 “Par Siguldas novada pašvaldības aģentūras "Siguldas Attīstības aģentūra" maksas pakalpojumiem” atzīšanu par spēku zaudējušiem”.
Apstiprināts
12. Par Siguldas novada pašvaldības domes saistošo noteikumu “Par Siguldas novada pašvaldības domes 2021.gada 12.augusta saistošo noteikumu Nr.4 “Siguldas novada pašvaldības aģentūras “Siguldas attīstības aģentūra” nolikums” atzīšanu par spēku zaudējušiem” apstiprināšanu.
Apstiprināts
13. Par Inčukalna pagasta padomes 2004. gada 15. decembra saistošo noteikumu Nr. 18/2004 “Par detalplānojuma Inčukalnā, zemesgabalam “KRAUKĻI” apstiprināšanu” atzīšanu par spēku zaudējušiem.
Apstiprināts
14. Par saistošo noteikumu “Par Siguldas novada domes 2023. gada 2. maija saistošo noteikumu Nr. 6 “Lokālplānojuma teritorijas plānojuma grozījumu veikšanai zemes vienības Miera ielā 1, Inčukalnā, Inčukalna pagastā, Siguldas novadā, teritorijā Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi un Grafiskā daļa” atzīšanu par spēku zaudējušiem daļā” apstiprināšanu.
Apstiprināts
15. Par Siguldas novada pašvaldības domes iekšējo noteikumu “Rakšanas darbu veikšanas kārtība Siguldas novada administratīvajā teritorijā” apstiprināšanu.
Apstiprināts
16. Par iekšējo noteikumu “Par Siguldas novada Kultūras centra un tā struktūrvienību, koncertzāles “Baltais flīģelis” un Jūdažu Bibliotēkas un sabiedriskā centra telpu izmantošanu” apstiprināšanu.
Apstiprināts
17. Par grozījumiem Siguldas novada pašvaldības domes 2022. gada 15. septembra iekšējos noteikumos Nr. 21/2022 "Par Siguldas novada izglītības iestāžu telpu izmantošanu" (prot. Nr.17, 35. §).
Apstiprināts
18. Par iekšējo noteikumu “Par Siguldas novada pašvaldības darbinieku veselības apdrošināšanu” apstiprināšanu.
Apstiprināts
19. Par iekšējo noteikumu ,,Par medību tiesību nomas piešķiršanas kārtību” apstiprināšanu.
Apstiprināts
20. Par grozījumiem Nolikumā Nr.15/2023 “Ukrainas un Latvijas bērnu un jauniešu nometņu Siguldas novadā projektu konkursa nolikums”.
Apstiprināts
21. Par konkursa nolikuma “Par tiesībām slēgt deleģēšanas līgumu” apstiprināšanu un komisijas izveidi.
Apstiprināts
22. Par Siguldas novada pašvaldības energopārvaldības sistēmas rokasgrāmatas apstiprināšanu.
Apstiprināts
23. Par Siguldas novada pašvaldības domes 2021.gada 2.decembra lēmuma “Par speciālistam izīrējamās dzīvojamās telpas statusa noteikšanu” (prot.Nr.13., 28.§) precizēšanu.
Apstiprināts
24. Par Siguldas novada pašvaldības līdzdalības budžeta projektu ideju konkursa komisijas apstiprināšanu un konkursa norisi.
Apstiprināts
25. Par atbalstu Sabiedrības integrācijas fonda programmas “Ģimenei draudzīga darbavieta” grantu konkursā pieteiktā projekta īstenošanai.
Apstiprināts
26. Par atbalstu līguma slēgšanai dalībai nodarbinātības pasākumā “Algoti pagaidu sabiedriskie darbi”.
Apstiprināts
27. Par Siguldas novada kultūras un sabiedrībai nozīmīgu projektu konkursā atbalstu guvuša projekta līgumslēdzēja maiņu.
Apstiprināts
28. Par grozījumu veikšanu Siguldas novada pašvaldības domes 2023. gada 16. februāra lēmumā “Par piedalīšanos projektā “Allažu ķimeļa vēsture un izplatība pasaulē” un finansējuma piešķiršanu” (prot. Nr.3, 29. §).
Apstiprināts
29. Par grozījumu veikšanu Siguldas novada pašvaldības domes 2022.gada 14.aprīļa lēmumā “Par piedalīšanos projektā “Roķēnu ūdenskrātuves atpūtas zonas labiekārtošana, piekļuves uzlabošana un infrastruktūras izveide, lai sekmētu dabas un vides tūrisma objektu attīstību Siguldas novada pašvaldībā” un finansējuma piešķiršanu” (prot. Nr.8, 18. §).
Apstiprināts
30. Par grozījumiem Siguldas novada pašvaldības domes 2022.gada 16.jūnija lēmumā “Par finansiālu atbalstu biedrības “Siguldas novada deju kolektīvu atbalsta biedrība” dalībai biedrības “Lauku Attīstības Partnerība” izsludinātajā projektu konkursā” (prot. Nr.13, 3. §).
Apstiprināts
31. Par grozījumiem Siguldas novada pašvaldības domes 2023.gada 2. februāra lēmumā "Par Siguldas novada pašvaldības iestāžu amatu sarakstu un amatu klasifikācijas apstiprināšanu" (prot. Nr.2, 1. §)".
Apstiprināts
32. Par Siguldas novada pašvaldības amatu, kuriem noteikts amatpersonas statuss, saraksta apstiprināšanu.
Apstiprināts
33. Par izmaiņām Siguldas novada pašvaldības iestādes “Siguldas novada pašvaldības centrālā pārvalde” Finanšu pārvaldes struktūrā un amatu sarakstā.
Apstiprināts
34. Par pilnvarojuma sniegšanu biedrībai “Gaujas ilgtspējīgas attīstības biedrība” organizēt licencēto vēžošanu Braslas upē Siguldas novada pašvaldības teritorijā.
Apstiprināts
35. Par ielu nosaukumu “Pirmais Straujupītes ceļš” un “Otrais Straujupītes ceļš” piešķiršanu.
Apstiprināts
36. Par atsavināmās zemes noteikšanu dzīvojamai mājai [..], Siguldā, Siguldas novadā (kadastra apzīmējums [..]), kas ietilpst ēku (būvju) īpašuma ar kadastra Nr.[..] sastāvā.
Apstiprināts
37. Par patapinājuma līguma noslēgšanu piekļuvei “Meža miers 1”, “Meža miers 2” un “Meža miers 3” dzīvojamām mājām.
Apstiprināts
38. Par līguma slēgšanu par inženierkomunikāciju, tajā skaitā lietus ūdens inženierkomunikāciju, risinājumu izstrādi attīstības projektu realizācijai.
Apstiprināts
39. Par līguma noslēgšanu ar SIA “LATVIJAS ZAĻAIS PUNKTS” par ražotāju paplašinātās atbildības sistēmas īstenošanu tabakas izstrādājumu ar filtriem atkritumu apsaimniekošanai.
Apstiprināts
40. Par zemes nomas līguma slēgšanu.
Apstiprināts
41. Par lokālplānojuma izstrādes uzsākšanu teritorijas plānojuma grozījumu veikšanai zemes vienību Nītaures ielā 26, Mergupes ielā 27 un Vītolu ielā 7, Mālpilī, Mālpils pagastā, Siguldas novadā, teritorijā.
Apstiprināts
42. Par detālplānojuma [..] Inčukalnā, Inčukalna pagastā, Siguldas novadā, apstiprināšanu.
Apstiprināts
43. Par detālplānojuma nekustamajam īpašumam [..] Siguldā, Siguldas novadā, atzīšanu par spēku zaudējušu.
Apstiprināts
44. Par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu nekustamā īpašuma [..] zemes vienībai Siguldā.
Apstiprināts
45. Par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu nekustamā īpašuma [..] zemes vienībai Allažos, Allažu pagastā, Siguldas novadā.
Apstiprināts
46. Par detālplānojuma zemes vienībai [..], Siguldā, Siguldas novadā, apstiprināšanu.
Apstiprināts
47. Par telpas nomas līguma pagarināšanu AS “Reitan Convenience Latvia”.
Apstiprināts
48. Par telpas iznomāšanu VAS “Latvijas Pasts” pasta pakalpojumu nodrošināšanai Lēdurgas pagastā.
Apstiprināts
49. Par zemes vienības Zaļkalna iela 12K, Allaži, Allažu pag., Siguldas nov., kadastra apzīmējums 8042 004 0223 daļas iznomāšanu un zemes nomas līguma izbeigšanu.
Apstiprināts
50. Par grozījumiem Krimuldas novada domes 2020.gada 31.janvāra lēmumā “Par zemes iznomāšanu” (prot. Nr.2, 11.p., 25. §).
Apstiprināts
51. Par piedāvājumu iesniegšanas un atlases kārtību nekustamā īpašuma iegādei sociālo pakalpojumu īstenošanai.
Apstiprināts
52. Par dzīvojamās platības izīrēšanu speciālistam.
Apstiprināts
53. Par dzīvojamās platības izīrēšanu speciālistam.
Apstiprināts
54. Par zemes nomas maksas parāda atmaksu.
Apstiprināts
55. Par medību tiesību nomas maksas apstiprināšanu.
Apstiprināts
56. Par Siguldas novada pašvaldības iestādes “Siguldas novada attīstības aģentūra” maksas pakalpojumu cenrāža apstiprināšanu.
Apstiprināts
57. Par maksas pakalpojumu apstiprināšanu Laurenču sākumskolas struktūrvienībā – “Dienesta viesnīcā”, Puķu ielā 2, Siguldā, Siguldas novadā.
Apstiprināts
58. Par maksas apstiprināšanu Siguldas novada pašvaldības Garlība Merķeļa Lēdurgas pamatskolas ēdināšanas pakalpojumiem.
Apstiprināts
59. Par maksas apstiprināšanu Siguldas novada pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādes “Ezerciems” ēdināšanas pakalpojumiem.
Apstiprināts
60. Par rezerves zemes fondā ieskaitītās zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 8074 004 0142 atzīšanu par piekritīgu Siguldas novada pašvaldībai, ierakstīšanu zemesgrāmatā uz Siguldas novada pašvaldības vārda un nosaukuma piešķiršanu.
Apstiprināts
61. Par rezerves zemes fondā ieskaitītās nekustamā īpašuma ar kadastra Nr. 8064 008 0348 zemes vienības (kadastra apzīmējums 8064 008 0348) atzīšanu par piekritīgu Siguldas novada pašvaldībai un ierakstīšanu zemesgrāmatā uz Siguldas novada pašvaldības vārda.
Apstiprināts
62. Par nekustamā īpašuma, ar kadastra Nr. 8068 005 0274, nodošanu valstij bez atlīdzības.
Apstiprināts
63. Par pašvaldībai piederošās zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 8074 004 0142 nodošanu bez atlīdzības valsts īpašumā.
Apstiprināts
64. Par pašvaldībai piederošās zemes vienības (kadastra apzīmējums 8064 008 0256), kas ietilpst nekustamā īpašuma Vecumi, Inčukalna pagasts, Siguldas novads, kadastra Nr.8064 008 0042, sastāvā, nodošanu bez atlīdzības valsts īpašumā.
Apstiprināts
65. Par nekustamā īpašuma Parka ielā 1, Ragana, Krimuldas pagastā, Siguldas novadā, ēkas ar kadastra apzīmējumu 8068 007 0416 006 (Tautas nams) telpas Nr.1 daļas iznomāšanu un izsoles noteikumu apstiprināšanu.
Apstiprināts
66. Par nekustamā īpašuma Skolas ielā 11, Ragana, Krimuldas pagastā, Siguldas novadā, ēkā ar kadastra apzīmējumu 8068 007 0416 001 (skola) telpas Nr.140 daļas iznomāšanu un izsoles noteikumu apstiprināšanu.
Apstiprināts
67. Par nekustamā īpašuma Krišjāņa Barona ielā 10, Siguldā, Siguldas novadā, ēkas ar kadastra apzīmējumu 8015 002 2509 001 telpas Nr.36 daļas iznomāšanu un izsoles noteikumu apstiprināšanu.
Apstiprināts
68. Par nekustamā īpašuma Nākotnes ielā 5, Mālpilī, Mālpils pagastā, Siguldas novadā, ēkas ar kadastra apzīmējumu 8074 003 0329 002 (Kultūras nams) telpas Nr.1 daļas iznomāšanu un izsoles noteikumu apstiprināšanu.
Apstiprināts
69. Par nekustamā īpašuma Sporta ielā 1, Mālpilī, Mālpils pagastā, Siguldas novadā, ēku ar kadastra apzīmējumu 8074 003 0368 002 (sporta bāze) telpas Nr.2 daļas un 8074 003 0368 001 (skola) telpas Nr.3 daļas iznomāšanu un izsoles noteikumu apstiprināšanu.
Apstiprināts
70. Par nekustamā īpašuma Zvaigžņu ielā 2A, Inčukalnā, Inčukalna pagastā, Siguldas novadā, ēkas ar kadastra apzīmējumu 8064 006 0507 006 (sporta komplekss) telpas Nr.1 daļas iznomāšanu un izsoles noteikumu apstiprināšanu.
Apstiprināts
71. Par nekustamā īpašuma Šveices ielā 19, Siguldā, Siguldas novadā, ēkas ar kadastra apzīmējumu 8015 002 4010 001 (mākslu skola) telpas Nr. 2 un Nr. 62 daļu iznomāšanu un izsoles noteikumu apstiprināšanu.
Apstiprināts
72. Par nekustamā īpašuma “Radošā darbnīca” 2.stāva Darbnīcas Nr.4 un Nr.5 Pils ielā 16, Siguldā, Siguldas novadā, iznomāšanu un izsoles noteikumu apstiprināšanu.
Apstiprināts
73. Par neapdzīvojamo telpu Nr. 901 –1;8 ēkā ar kadastra apzīmējumu 80150023325001, Pils ielā 10, Siguldā, Siguldas novadā (Siguldas novada Kultūras centra ”Siguldas devons” ēka) iznomāšanu un izsoles noteikumu apstiprināšanu.
Apstiprināts
74. Par pašvaldībai piederošā nekustamā īpašuma Plānupes iela 10, Inčukalns, Inčukalna pagasts, Siguldas novads, nodošanu atsavināšanai un izsoles noteikumu apstiprināšanu.
Apstiprināts
75. Par nekustamā īpašuma Ķiršu iela 20, Mālpils, Mālpils pag., Siguldas novads, nodošanu atsavināšanai un izsoles noteikumu apstiprināšanu.
Apstiprināts
76. Par pašvaldībai piederošā nekustamā īpašuma “Jaunzīlītes”, Griķi, Inčukalna pagasts, Siguldas novads, nodošanu atsavināšanai un izsoles noteikumu apstiprināšanu.
Apstiprināts
77. Par izmaiņām Iepirkuma komisijas sastāvā.
Apstiprināts
77. Par grozījumiem 2022.gada 29.decembra deleģēšanas līgumā Nr.SNP/2022/1787.
Apstiprināts
79. Par dalību projektā “Digitālās plaisas mazināšana sociāli neaizsargātajām grupām un izglītības iestādēs” un sadarbības līguma slēgšanu.
Apstiprināts
Atpakaļ